Град добрич ценово предложениеДата19.01.2018
Размер18.66 Kb.
ОБРАЗЕЦ 15
ДО

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

УЛ. ”БЪЛГАРИЯ” № 12

ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА ДЕТСКА ЯСЛА №3 ПО УЛ.ЕКЗАРХ АНТИМ I


От…………………………………...………..............., представлявано от Управителя /Изп. директор/…………………….................................. с ЕГН …….…….………..............УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
След като получихме документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА ДЕТСКА ЯСЛА №3 ПО УЛ.ЕКЗАРХ АНТИМ I

П Р Е Д Л А Г А М Е :


І. Обща стойност на поръчката: ............................... /словом: ……………………..……./ лева без ДДС.

Забележка:

Обща стойност за изграждане на ограда на Детска ясла №3 по ул.Екзарх Антим I не може да надвишава осигурения финансов ресурс, който е 13408 /тринадесет хиляди четиристотин и осем/ лева без ДДС!

Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
II. Стойностни показатели за формиране на единични цени:

1. Часова ставка ………………………………………………..................... лв./ч.час

2. Допълнителни разходи върху труда ...………………………................. %

3. Допълнителни разходи върху механизацията ………………................ %

4. Доставно-складови разходи …………………………………................. %

5. Печалба ………………………………………………………................... %


Задължаваме се да изпълним всички възложени видове СМР съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.
Към заявените цени и стойностни показатели за формиране на единични цени ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на …….. (името на участника)!

Дата: .............................. г. УЧАСТНИК: ................................

/подпис и печат/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница