И н ф о р м а ц и о н е н б ю л е т и н насрочени наказателни дела в Районен съд Смолян за периода 09. 06. 2014 13. 06. 2014 гДата19.07.2018
Размер94.7 Kb.
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н Б Ю Л Е Т И Н
Насрочени наказателни дела в Районен съд Смолян

за периода 09.06.2014 - 13.06.2014 г.

10.06.2014 година – 09:20 ч.

НАХД № 223/2014

Дата на предишно заседание: 27.05.2014 г.

Правно основание – чл. 128, ал. 3 от ЗАДС

Предмет – обжалване НП издадено от Митници Пловдив

10.06.2014 година – 09:30 ч.

НАХД № 220/2014

Дата на предишно заседание: 16.05.2014 г.

Правно основание – по Кодекс на труда

Предмет – обжалване НП издадено от Инспекция по труда

10.06.2014 година – 11:00 ч.

НАХД № 720/2014

Дата на предишно заседание: 16.05.2014 г.

Правно основание – по Кодекс на труда

Предмет – обжалване НП издадено от Инспекция по труда

11.06.2014 година – 09:30 ч.

НОХД № 391/2014

Дата на предишно заседание: 05.06.2014 г.

Правно основание – чл.235 ал.1 вр чл.20 ал.2 вр ал.1 чл.26 ал.1 НК

Предмет – Внесен ОА от РП Смолян
О Б В И Н Я В А:

Т.П.П.- роден на *

В ТОВА ЧЕ :

За времето от 09.01.2014 г. до 15.01.2014 г. в имот № 000095 по Картата на възстановената собственост за землището на с.Букаците, собственост на държавата - частна с представител ТП на ДГС-Смилян, в отдел 246 подотдел „а” по ЛУП на ТП „ДГС” – Смилян, при условията на продължавано престъпление, на няколко пъти, в съучастие с К.С.А.с ЕГН: * от с.С., общ.Смолян, като извършител, с редовно писмено позволително за сеч № 0152216/06.01.2014 г., за отдел 246 подотдел “а” издадено от РДГ-Смолян на името на С.Н.Н.представител на фирма “Смолес” ЕООД-с.Елховец, общ.Смолян, със срок на валидност от 09.01.2014 г. до 15.12.2014 г., но извън указаните в това позволително места, дървета и количество, е отсякъл от горски фонд – 25 броя дървета от дървесен вид „бял бор” с обем 7,87 пл.куб.м.; 2 броя дървета от дървесен вид „смърч” с обем 0,70 пл.куб.м; 1 брой дърво от дървесен вид „обикновена ела” с обем 0,26 пл.куб.м.; 1 брой дърво от дървесен вид „трепетлика” с обем 0,80 пл.куб.м.; и 1 брой дърво от дървесен вид „върба” с обем 0,15 пл.куб.м., или общо 30 броя дървета, немаркирани с КГМ, с обща кубатура 9,78 пл.куб.м., на стойност 947,42 лева - Престъпление по чл.235 ал.1 във вр. с чл.20 ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 от НК.О Б В И Н Я В А:

К.С.А. - роден на *

В ТОВА ЧЕ :

За времето от 09.01.2014 г. до 15.01.2014 г. в имот № 000095 по Картата на възстановената собственост за землището на с.Букаците, собственост на държавата - частна с представител ТП на ДГС-Смилян, в отдел 246 подотдел „а” по ЛУП на ТП „ДГС” – Смилян, при условията на продължавано престъпление, на няколко пъти, в съучастие с Т.П.П.с ЕГН: * от с.С., общ.Смолян, като извършител, с редовно писмено позволително за сеч № 0152216/06.01.2014 г., за отдел 246 подотдел “а” издадено от РДГ-Смолян на името на С.Н.Н.представител на фирма “Смолес” ЕООД-с.Елховец, общ.Смолян, със срок на валидност от 09.01.2014 г. до 15.12.2014 г., но извън указаните в това позволително места, дървета и количество, е отсякъл от горски фонд – 25 броя дървета от дървесен вид „бял бор” с обем 7,87 пл.куб.м.; 2 броя дървета от дървесен вид „смърч” с обем 0,70 пл.куб.м; 1 брой дърво от дървесен вид „обикновена ела” с обем 0,26 пл.куб.м.; 1 брой дърво от дървесен вид „трепетлика” с обем 0,80 пл.куб.м.; и 1 брой дърво от дървесен вид „върба” с обем 0,15 пл.куб.м., или общо 30 броя дървета, немаркирани с КГМ, с обща кубатура 9,78 пл.куб.м., на стойност 947,42 лева - Престъпление по чл.235 ал.1 във вр. с чл.20 ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 от НК.11.06.2014 година – 10:30 ч.

НОХД № 425/2014

Ново дело

Правно основание – чл.343б, ал. 1 от НК

Предмет – Внесен ОА от РП Смолян
О Б В И Н Я В А:

Обвиняемият С.И.Г.от град Смолян е роден на *,В ТОВА, ЧЕ:

На 23.04.2014 г., около 02:55 часа, в град Смолян, на ул.„Миньорска”, в района на автосервиз „Ситроен”, е управлявал МПС – собствения си лек автомобил марка и модел “*”, с рег. № *, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1, 2 на хиляда – 2,15 на хиляда, установено по надлежния ред - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.11.06.2014 година – 11:30 ч.

НАХД № 392/2014

Ново дело

Правно основание – чл.55 т.13 НБЕТНПС

Предмет – Обжалване НП издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

11.06.2014 година – 13:30 ч.

НАХД № 396/2014

Ново дело

Правно основание – чл.441 ал.1 ЗВД

Предмет – Обжалване НП издадено от Областна дирекция по безопасност на храните

11.06.2014 година – 14:30 ч.

НАХД № 395/2014

Ново дело

Правно основание – чл.99 ал.3 ЗГР

Предмет – Обжалване Акт на РУП гр. Чепеларе

12.06.2014 година – 09:30 ч.

НАХД № 400/2014

Ново дело

Правно основание – чл.123 ал.1 ЗДВП

Предмет – Обжалване Акт на ОД на МВР Смолян

12.06.2014 година – 10:30 ч.

НОХД № 382/2014

Ново дело

Правно основание – чл. 235, ал. 6, вр. с ал.1, вр., с чл. 26, ал. 1 от НК

Предмет – Внесен ОА от РП Смолян
О Б В И Н Я В А:

МАРИО ТРЕНДАФИЛОВ ИВАНОВ, роден на * В ТОВА, ЧЕ:

На 13.02.2014 г., в условията на продължавано престъпление, в местността „Тодоров ден”, землище на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, от горски фонд в отдел 181, подотдел „Ж1” по ЛУП на ТП на ДГС с. Смилян, в имот с кад. № 078009 по Картата на възстановената собственост в землището на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, частна собственост на наследниците на Д.В.от с. Полковник Серафимово, общ. Смолян и в отдел 181, подотдел „Д” по ЛУП на ТП на ДГС с. Смилян, в имот с кад. № 078011 по Картата на възстановената собственост в землището на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, частна собственост на наследниците на М.М.от с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, без редовно писмено позволително, е отсякъл общо 12 броя дървета от дървесни видове „Зимен дъб” и „Бял бор”, като са добити общо 8.1 пр. куб.м. дърва за горене на обща стойност 340.50 лева с вкл.ДДС, както следва:

- 11 броя дървета от вида „Зимен дъб”, попадащи в посочения по-горе отдел 181, подотдел „Ж1”, имот кад. номер 078009, собственост на наследници Д. В.от с. Полковник Серафимово с диаметри на дънерите 36, 43, 28, 26, 25, 25, 36, 25, 26, 30 и 34 см., не маркирани с контролна горска марка и добити 5.7 пр. куб.м. дърва за горене на стойност 256.50 лева с ДДС,

- 1 брой дърво от дървесен вид „Бял бор”, маркирано с контролна горска марка, без редовно писмено позволително, с диаметър на дънера 48 см, попадащо в посочения по-горе отдел 181, подотдел „Д” имот кад.№ 078011, собственост на наследниците на М.М.от с. Полковник Серафимово и добити 2,4 пр. куб.м. дърва за горене на стойност 84 лева с ДДС, като случаят е маловажен.

Престъпление по чл. 235, ал.6, във вр. с ал.1, вр. с чл. 26, ал.1 от НК.12.06.2014 година – 11:20 ч.

НАХД № 624/2013

Предшишно заседание – 21.01.14 г.21.04.14 г., 22.05.14 г.

Правно основание - чл.15 от Нар. Iз-2377/2011г.

Предмет – Обжалвано постановление на РСПБЗН Баните

12.06.2014 година – 13:30 ч.

НАХД № 397/2014

Ново дело

Правно основание - чл.99 пр.4.

Предмет – Обжалвано постановление на Автомобилна администрация

12.06.2014 година – 14:00 ч.

НАХД № 373/2014

Ново дело

Правно основание - чл.234, ал. 1, пр. 2 от НК

Предмет – Внесен ОА от РП Смолян
О Б В И Н Я В А:

Т.К.К., с ЕГН

В ТОВА, ЧЕ:

На 15.02.2014 год., около 21:40 часа, в град Смолян, кв.Райково, ул.„Коста Аврамиков", в района пред дом №62, в лек автомобил марка „*“, модел „*“, с рег.№ *, собственост на А. К.с ЕГН * от гр.Стамболийски, е държала акцизни стоки – тютюневи изделия (цигари) по смисъла на чл. 4, т. 1 във вр. с чл. 2, т. 2 и чл. 11, ал. 1 и ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) / чл.4, т.1 от ЗАДС – „Акцизни стоки" са стоките, посочени в чл. 2 от закона; чл. 2, т. 2 от ЗАДС - На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия; чл.11 ал.1 т.1-3 и ал.2 ЗАДС "Цигари" са годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които не отговарят на изискванията за пури и пурети по чл. 10; цилиндрични тела от тютюн, които чрез проста неиндустриална обработка са вкарани в цигарени хартиени рула; цилиндрични тела от тютюн, които чрез проста неиндустриална обработка са увити в цигарена хартия. За "цигари" се смятат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията по ал.1./, без акцизен бандерол по смисъла на чл. 4, т. 7 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 25, ал. 2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия /чл. 4, т. 7 от ЗАДС - "Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка; чл. 25, ал. 2 от ЗТТИ - Бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз/, когато такъв се изисква по закон - чл. 2, т. 2, чл. 19, ал. 1, т. 1 - т. 3 и чл. 64, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) / чл. 2, т. 2 от ЗАДС - На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия; чл. 19, ал. 1, т. 1 – т. 3 от ЗАДС - Стоките по чл. 2 подлежат на облагане с акциз, освен когато са поставени под режим отложено плащане на акциз: при тяхното производство на територията на страната; при тяхното въвеждане на територията на страната от територията на друга държава членка; при тяхното внасяне на територията на страната; чл. 64, ал. 1 от ЗАДС - Производителите на тютюневи, предназначени за реализация на вътрешния пазар, са длъжни да поставят бандерол върху потребителската опаковка. Поставянето на бандерола се извършва в данъчен склад на производителя. Лицата, които внасят на територията на страната стоки по ал. 1, са длъжни да осигурят поставянето на бандерол върху потребителската опаковка/ и чл. 25, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ) / Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване/, както следва:

в кафяв кашон, поставен в багажният отсек на автомобила:

– 20 броя кутии пълни с по 10 броя найлонови пликчета - общо 200 найлонови пликчета, съдържащи по 20 къса самоделно направени цигари във всяко пликче – общо 4000 къса самоделно направени цигари марка „Картел“ – всички без акцизен бандерол,

– една кутия пълна с 10 броя найлонови пликчета, съдържащи по 20 къса самоделно направени цигари във всяко пликче – общо 200 къса самоделно направени цигари марка „Морено“, всички без акцизен бандерол,

като общата пазарна стойност на държаните акцизни стоки без бандерол /цигари/ е в размер на 1 575 лева, в която стойност е включен и размера на невнесеният акциз възлизащ общо на 786,45 лева, като случаят е немаловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1 предл.2 от НК.12.06.2014 година – 14:40 ч.

НАХД № 329/2014

Ново дело

Правно основание - чл. 416, ал. 5 КТ.

Предмет – Обжалвано постановление на Инспекция по труда


13.06.2014 година – 08:55 ч.

НАХД № 337/2014

Ново дело

Правно основание – обжалване електронен фиш

13.06.2014 година – 09:00 ч.

НОХД № 359/2014

Ново дело

Правно основание – чл. 78 А от НК

Предмет – Постановление за освобождаване от наказателна отговорност
П О С Т А Н О В И Х :

Предлагам да бъде освободен от наказателна отговорност Р.В.В., роден на роден на * в гр.Смолян, живущ в *, ЕГН: *, за извършено престъпление по чл. 343в ал.2 от НК, за това, че на 22.03.2014 г. около 11,20 часа в гр. Смолян, по ул.”Васил Райдовски”, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, с Наказателно постановление № 5/14/16.01.2014 г. на Началник сектор »ПП» при ОД на МВР-Смолян, влязло в законна сила на 08.03.2014 г., е извършил такова деяние, като е управлявал МПС – лек автомобил "*" с рег. № *, без да притежава съответното свидетелство за управление, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78А от НК.Препис от постановлението с предложение за освобождаване от наказателна отговорност, ведно с материалите по досъдебно производство № 38/2014 г. по описа на ОД на МВР - Смолян, да се изпратят на Районен съд – Смолян за разглеждане по реда на част V от глава двадесет и осма на НПК.

13.06.2014 година – 10:00 ч.

НАХД № 266/2014

Ново дело

Правно основание – нарушение на чл. 335 от Закона за електронни съобщения (ЗЕС)

Предмет – обжалване издадено НП от Комисия за регулиране на съобщенията


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница