I. Общи разпоредби Ч


§ 1. По смисъла на тази наредбастраница5/5
Дата22.07.2016
Размер1 Mb.
1   2   3   4   5
§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Схема на обвързване" е принципна схема (немащабна скица), на която е показано съоръжението и всички елементи на неговото разполагане в акваторията и закрепване към дъното, брега и/или стационарно хидротехническо съоръжение и която е придружена от обяснителна записка, съдържаща техническа спецификация и изчисления на отделните елементи за обвързване - котви, сваи, вързални устройства, въжета, вериги и др.

2. "Аварийна ситуация" е възникнал инцидент по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за защита при бедствия, възникнала авария по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на същия закон или опасност от възникване на авария.

3. "Товарна единица" е товар, който се състои от единични товари или опаковки, събрани заедно по един или много начини и оформени или пригодени за обработка, транспорт, стифиране или съхраняване във форма на единица.

4. "Технологични варианти на работа" са:

а) кораб - претоварно съоръжение - склад и обратно;

б) кораб - претоварно съоръжение - сухопътно превозно средство (и обратно);

в) склад - претоварно съоръжение - сухопътно превозно средство (и обратно);

г) кораб - кораб (претоварване);

д) склад - склад (преместване, прехвърляне на товара);

е) корабни или складови претоварни операции - шифтинг, триминг, почистване, фумигиране и др.

5. "Обща дължина на кейовия фронт" е сборът от дължините на всички корабни места на пристанището, пристанищния терминал или специализирания пристанищен обект, независимо дали за приставане се използват стационарни, и/или плаващи хидротехнически съоръжения.

§ 2. Наредбата въвежда изискванията на:

1. Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари, изменена с Директива 2002/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г., Директива 2007/71/ЕО на Комисията от 13 декември 2007 г. и Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г.

2. Директива 2001/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2001 г. относно установяване на хармонизирани изисквания и процедури за безопасното товарене и разтоварване на кораби за насипни товари, изменена с Директива 2002/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. и Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Удостоверенията за експлоатационна годност на пристанища и пристанищни терминали, издадени до влизане в сила на тази наредба, запазват действието си. Замяната им с удостоверения от новия образец се извършва след изтичане на указания в тях срок на валидност по реда за издаване на ново удостоверение за експлоатационна годност поради изтичане срока на по-рано издаденото.

§ 4. (1) Схемите за разполагане на плаващи хидротехнически съоръжения, служещи за връзка между кораба и брега в акваторията на съществуващи пристанища (терминали) с удостоверение за експлоатационна годност, чийто срок на валидност не е изтекъл към момента на влизане в сила на тази наредба, запазват действието си до влизане в сила на генерален план за съответното пристанище за обществен транспорт или терминал от такова пристанище (съответно подробен устройствен план за пристанище по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ), изработен и одобрен в съответствие с изискванията на ЗМПВВППРБ.

(2) Разполагането на нови плаващи хидротехнически съоръжения в пристанищата по ал. 1 се допуска в изпълнение на предвижданията на влязъл в сила генерален план (съответно подробен устройствен план), изготвен и одобрен в съответствие с изискванията на ЗМПВВППРБ.

§ 5. В шестмесечен срок от влизане в сила на наредбата заварените разработени технологични карти и инструкции за обслужване на пътници се привеждат в съответствие с нейните изисквания.

§ 6. (1) Тази наредба се издава на основание чл. 95, ал. 1 ЗМПВВППРБ и отменя Наредба № 9 от 2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата (обн., ДВ, бр. 65 от 2005 г.; изм., бр. 32, 53 и 100 от 2006 г. и бр. 103 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г.).

(2) Разпоредбите на раздел Vа "Изисквания за постигане сигурност на пристанищата, за които не се прилага Наредба № 53 от 2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата" от отменената Наредба № 9 от 2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата се прилагат до приемане на наредбата по чл. 60а, ал. 2 ЗМПВВППРБ.

§ 7. Член 72, ал. 1, т. 4, чл. 74, ал. 3, т. 2 и чл. 83, ал. 2, т. 9 влизат в сила на 1 януари 2015 г.


Приложение № 1

към чл. 20, ал. 3

MERC.1/Circ.469/Rev.2

Annex, page 1
REVISED CONSOLIDATED FORMAT FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES OF PORT RECEPTION FACILITIES1

ПРЕРАЗГЛЕДАНА КОНСОЛИДИРАНА ФОРМА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ НА ПРИСТАНИЩНИ ПРИЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
The Master of a ship having encountered difficulties in discharging waste to reception facilities should forward the information below, together with any supporting documentation, to the Administration of the flag State and, if possible, to the competent Authorities in the port State. The flag State shall notify the IMO and the port State of the occurrence. The port State should consider the report and respond appropriately informing IMO and the reporting flag State of the outcome of its investigation.

Капитанът на кораб, който е срещнал трудности при предаване на отпадъци в пристанищните приемни съоръжения, трябва да предостави информацията, упомената по-долу, заедно с всяка друга придружаваща документация, на администрацията на държавата на знамето или по-добре - на компетентните пристанищни власти в съответното пристанище. Държавата на знамето трябва да уведоми ИМО и държавата на пристанището за случая. Пристанищните власти трябва да вземат под внимание уведомлението и да предприемат необходимите действия като информират ИМО и държавата на знамето за резултатите от своето разследване.
1. SHIP'S PARTICULARS

ДАННИ ЗА КОРАБА
1.1. Name of ship: ______________________________

Име на кораба:

1.2. Owner or operator: ______________________________Корабопритежател:

1.3. Distinctive number or letters: ______________________________Отличителен номер или букви:

1.4. IMO Number2: ______________________________ИМО номер:

1.5. Gross tonnage: ______________________________Бруто тонаж:

1.6. Port of registry: ______________________________Пристанище на регистрация:

1.7. Flag State3: ______________________________Държава на знамето

1.8. Type of ship:Тип на кораба:

□ Oil tanker □ Chemical tanker □ Bulk carrierНефтен танкер Химикаловоз За насипни товари

□ Other cargo ship □ Passenger ship □ Other (specify)___________Друг товарен Пътнически Друг (да се уточни)
2.PORT PARTICULARS

ДАННИ ЗА ПРИСТАНИЩЕТО
2.1. Country: ______________________________

Държава:

2.2. Name of Port or area: ______________________________Име на пристанището или района:

2.3. Location/terminal name: ______________________________

(e.g. berth/terminal/jetty)

Местонахождение/име на терминала:

(т.е. корабно място/терминал/пирс)

2.4. Name of company operating

the reception facility (if applicable): ______________________________

Име на компанията, оперираща

пристанищното приемно съоръжение (ако е известно):

2.5. Type of port operation: ______________________________________________Вид напристанището с оглед целта на посещението:

□ Unloading port □ Loading port □ ShipyardПристанище на Пристанище на Корабостроителница

разтоварване натоварване

□ Other (specify)______________________________Друго (да се уточни)

2.6. Date of arrival: __/__/____ (dd/mm/yyyy)Дата на пристигане: (ден/месец/година)

2.7. Date of occurrence: __/__/____ (dd/mm/yyyy)Дата на събитието: (ден/месец/година)

2.6. Date of departure: __/__/____ (dd/mm/yyyy)Дата на отплаване: (ден/месец/година)
3. INADEQUACY OF FACILITIES

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА
3.1. Type and amount of waste for which the port reception facility was inadequate and nature of

problems encounteredВид и количество на отпадъците, за които пристанищните приемни съоръжения не са

били подходящи и естество на възникналите проблеми


Type of waste

Вид отпадък

Amount for discharge (m3)

Количество за предаване(м3)

Amount not accepted (m3)

Количество, което не е прието (м3)

Problems encountered

Възникнали проблеми

Indicate the problems encountered by using one or more of the following code letters, as appropriate.Обозначете възникналите проблеми като използвате един или повече от посочените по-долу буквени кодове.

A No facility availableА Няма налични съоръжения

B Undue delayБ Необосновано забавяне на кораба

C Use of facility technically not possibleВ Съоръжението не може да бъде използвано по технически причини

D Inconvenient locationГ Неподходящо местоположение на съоръжението

E Vessel had to shift berth involving

delay/cost

Д Корабът е принуден да се премества по кея,което води до допълнителни разходи

F Unreasonable charges for use of facilitiesЕ Необосновани разходи за използване на съоръженията

G Other (please specify in paragraph 3.2)Ж Други (моля, уточнете в параграф 3.2)

MARPOL Annex I-related

МАРПОЛ Анекс І

Type of oily waste:Вид отпадъци от нефтопродукти:


Oily bilge water

Замърсени с нефтопродукти сантинни води


Oily residues (sludge)

Остатъци от нефтопродукти (слъдж)


Oily tank washings (slops)

Замърсени миячни води


Dirty ballast water

Замърсени баластни води


Scale and sludge from tank cleaning

Накипи и остатъци(слъдж) от почистването на танковете


Other (please specify ……...……)

Други (моля, уточнете)


MARPOL Annex II-related

МАРПОЛ Анекс ІІ

Category of NLS4 residue/watermixture for discharge to facility from tank washings:Подлежащи на предаване остатъци/води от миенето на танковете,примесени с вредни течни вещества:


Category X substance

Вещества от категория Х


Category Y substance

Вещества от категория Y


Category Z substance

Вещества от категория Z


MARPOL Annex IV-related

МАРПОЛ Анекс ІV

Sewage


Отпадъчни води


MARPOL Annex V-related

МАРПОЛ Анекс V

Type of garbage:Вид на отпадъците:


А. Plastics

А. Пластмаси


B.Food wastes

Б. Хранителни остатъци


C.Domestic wastes (e.g. paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.)

В. Битови отпадъци (т.е. хартиени изделия, парцали, стъкло, метал, бутилки, порцелан и др.)


D. Cooking oil

Г. Мазнина за готвене


E. Incinerator ashes

Д. Пепел от инсинератори


F. Operational wastes

Е. Експлоатационни отпадъци


G. Cargo residues

Ж. Остатъци от корабни товари


H. Animal carcass(es)

З. Животински труп(ове)


I. Fishing gear

И. Риболовни принадлежности


MARPOL Annex VI-related

МАРПОЛ Анекс VI


Ozone-depleting substances and equipment containing such substances

Вещества, разрушаващи озоновия слой и оборудване, съдържащо такива вещества


Exhaust gas-cleaning residues

Остатъци от почистването на тръбите за отработени газове

3.2. Additional information with regard to the problems identified in the above table.Допълнителна информация, имаща отношение към проблемите, посочени в горната

таблица.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
3.3. Did you discuss these problems or report them to the port reception facility?

Информирахте ли собственика на приемното съоръжение за тези проблеми?

Обсъдихте ли ги с него?

□ Yes □ NoДа Не

If Yes, with whom (please specify)Ако отговорът е „Да”, моля, посочете с кого.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
If Yes, what was the response of the port reception facility to your concerns?

Ако отговорът е „Да”, моля, посочете какъв беше отговора на собственика на

пристанищното приемно съоръжение.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
3.4. Did you give prior notification (in accordance with relevant port requirements) about the

vessel's requirements for reception facilities?Представили ли сте предварително уведомление (по установения в пристанището ред)

относно нуждите на кораба от пристанищни приемни съоръжения?

□ Yes □ No □ NoapplicableДа Не Не е приложимо

If Yes, did you receive confirmation on the availability of reception facilities on arrival?Ако отговорът е „Да”, моля, посочете получихте ли потвърждение за осигуряване на

приемни съоръжения при пристигане на кораба?

□ Yes □ NoДа Не
4. ADDITIONAL REMARKS/COMMENTS

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________

Master's signature Date: __/__/____ (dd/mm/yyyy)Подпис на капитана Дата: (ден/месец/година)

Приложение № 2 към чл. 62, ал. 1ЧАСТ Б НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННА ГОДНОСТ

, издадено на г.
Пристанищен оператор: Морско-технически пристанищни дейности

и услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 ЗМПВВППРБ:

Обща дължина на кейовия фронт на пристанището:
Брой на корабните места на пристанището:
Обща площ на откритите складове:
Обща застроена площ на покритите складове:
Общ обем на складовете за течни товари:
Общ обем на складовете за насипни товари:

МИНИСТЪР:(подпис и печат)

(имена)


Приложение № 3 към чл. 62, ал. 4
ЧАСТ Б НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННА ГОДНОСТ

, издадено на г.
Пристанищен оператор: Морско-технически пристанищни дейности

и услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 ЗМПВВППРБ:


Обща дължина на кейовия фронт на пристанището:
Брой на корабните места на пристанището:

МИНИСТЪР:(подпис и печат)

(имена)


Приложение № 4 към чл. 62, ал. 5ЧАСТ Б НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННА ГОДНОСТ

, издадено на г.Обща дължина на кейовия фронт на

специализирания пристанищен обект:
Брой на корабните места на

специализирания пристанищен обект:

МИНИСТЪР:(подпис и печат)

(имена)
1This format was approved by the fifty-third session of the Marine Environment Protection Committee in July 2005.

Тази форма е одобрена на петдесет и третата сесия на Комитета по опазване на морската среда, през юли 2005 г.

2In accordance with the IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by Assembly resolution A.600(15).

В съответствие със системата за ИМО идентификационен номер на корабите, приета с Резолюция А.600(15) на

Асамблеята на Международната морска организация.

3The name of the State whose flag the ship is entitled to fly.

Името на държавата, под чието знаме плава корабът.


4Indicate, in paragraph 3.2, the proper shipping name of the NLS involved and whether the substance is designated as „solidifying“

or „high viscosity“ as per MARPOL Annex II, regulation 1, paragraphs 15.1 and 17.1 respectively.В параграф 3.2 посочете правилното име на вредните течни вещества и дали те са обозначени като „втвърдяващи се”

или „с висок вискозитет” съгласно МАРПОЛ 73/78, Анекс ІІ, правило 1, съответно параграфи 15.1 и 17.1.


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия
docs -> Информационен бюлетин за правото на европейския съюз в областта на въздушния транспорт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница