Информация за контакт с възложителяДата08.11.2017
Размер121.9 Kb.
Приложение № 2 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)


Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС


I.

Информация за контакт с възложителя:

1.

Име, ЕГН, местожителство, гражданство навъзложителя - физическо лице, седалище и единенидентификационен номер на юридическото лице.- „АДИ 17” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Раковски, ул.Люлин № 43,

ЕИК 203559356, представлявано от АДРИАН ИВАНОВ БОДУШКИ-управител

2.


Пълен пощенски адрес: гр.Раковски, ул.Люлин № 43, община Раковски, област Пловдив


3.

Телефон, факс и e-mail.:0896870100


4.

Лице за контакти: инж.Недялка Коева гр.Пловдив, ул.Райко Даскалов 72, тел.638972 , 0888 824074

II.

Характеристики на инвестиционното предложение: Увеличаване отглежданите патици от 380 броя на 500 броя м поземлен имот 111031, землище на с.Белозем, община РаковскиОтглеждане на 500 броя патици в сгради с №4, № 13, № 14 № 16 ,№ 17 , № 18, 0 19, № 20, № 21, № 25, № 26, № 27, №28, № 29 и № 30 , находящи се в поземлен имот с № 111031 дка , с площ от 19,723 с начин на трайно ползване – стопански двор, находящ се в местността ДОМЕНОВА МОГИЛА, землище на с.Белозем, община Раковски, област Пловдив

1.

Производственият процес при отглеждането на патици мюлари се осъществява в следната последователност: закупуване и отглеждане на малките птици с продължителност 70-90 дни. След отглеждането им същите се продават на фирми, които ги огушват за производство на черен дроб.

Наетите помещения, в които ще се отглеждат патиците е в съществуващ стопански двор, находящ се в с.Белозем. В същите помещения са отглеждани патици. Няма да се извършват строителни работи за преустройството на помещенията .

Стопанският двор е с изградена пътна инфраструктура, захранване с ел.енергия и вода- има собствен ТП и съществуващо водоснабдяване от селската водопроводна мрежа на с.Белозем. Имотът се обслужва от съществуващи пътища в стопански двор. Не се налага изграждане на допълнителна техническа инфраструктура.

2.

Доказване на необходимостта от инвестиционнотопредложение: Адриан Бодушки е наел за срок от 7 години сгрите в съществуващ стопански двор за отглеждане на патици. Сградите са подходящи , има и изградена изградена техническа инфраструктура, която може да се ползва при отглеждането на патиците.

Животните ще се отглеждат от един нает работник .


3.

Връзка с други съществуващи и одобренис устройствен или друг план дейности: Инвестиционното предложение има връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение- в животновъдния двор се отглеждат патици и от друга фирма.

4.

Подробна информация за разгледани алтернативи: По отношение местоположението на имота не съществуват алтернативи, тъй като същия е нает с тази цел и е подходящ за тази цел като местоположение и размер.

5.

Местоположение на площадката, включителнонеобходима площ за временни дейности по времена строителството.

Предложението се отнася за сгради с №4, № 13, № 14 № 16 ,№ 17 , № 18, 0 19, № 20, № 21, № 25, № 26, № 27, №28, № 29 и № 30 , находящи се в поземлен имот с № 111031 дка , с площ от 19,723 с начин на трайно ползване – стопански двор, находящ се м вестността ДОМЕНОВА МОГИЛА, землище на с.Белозем, община Раковски, .Пловдив

Стопанският двор се намира на около 1 км. североизточно от с.Белозем.

Не е известно да се намира в близост до или да засяга защитени територии за опазване на обектите на културно наследство.

Не се очаква трансгранично въздействие.

Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Ще се ползват съществуващи сгради, пригодени за отглеждане на животни.

6.

Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет:В наетите за целта помещения в съществуващ стопански двор Адриан Бодушки само ще отглежда патиците до 70-90 дневна възраст, няма да ги огушва. Общата използвана площ на наетите помещение е 3025 кв.м., като в тези помещения има необходимите производствени и складови площи за храна на птиците, ТП , битови и други обслужващи помещения.

Малките патета се отглеждат на суха постеля. След завършване на един цикъл на отглеждане, постелята се отнема, помещението се дезинфекцира и отново се зарежда за отглеждане на нова партида патета.Дезинфекцията се извършва с варно мляко, което не се измива. След изсъхването на ворното мляко подът се застила с чиста слама. При този начин на отглеждане не се получават отпадни води.

Произведеното количество готова продукция е около 30 т./год. Живо тегло.

7.

Схема на нова или промяна на съществуващапътна инфраструктура. Животновъдният двор е с изградена пътна инфраструктура, захранване с ел.енергия и вода, има и беновирани площадки, на които да се складира отпадъка от слама и екскременти от животните. Не се налага изграждане на допълнителна техническа инфраструктура.

8.

Програма за дейностите, включително за строи-телство, експлоатация и фазите на закриване, въз-становяване и последващо използване. Инвестиционната програма включва: получаване на решение за преценка за необходимостта от ОВОС; закупуване на патици и тяхното отглеждане.

9.

Предлагани методи за строителство: Строителство няма да се извършва.

10.

Природни ресурси, предвидени за използване повреме на строителството и експлоатацията: В процеса на отглеждане ще се ползва слама за постеля, вода за поене на животните, концентриран фураж за храна и електроенергия за отопление при нужда.

11.

Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.От дейността по отглеждане на патици се получават следните отпадъци:

Замърсена с екскременти постеля от слама, която се съхранява на определена за целта площадкаи, след период на угниване се ползва за наторяване на земеделски площи, собственост на Адриан Бодушки.

Негодни за ползване чували, в които се е съхранявала храната на птиците- събират се на площадката и се предават за рециклиране.

Битови отпадъци от работника, отглеждащ животните – 1 човек- събират се на площадката в контейнери и се изнасят от фирма, обслужваща с.Белозем.

12.

Информация за разгледани мерки за намаляванена отрицателните въздействия върху околната среда:

  • Торовият отпад, съхраняван в имота на определени за целта места след ферментация ще се използва за наторяване на собствени земеделски земи.

  • При експлоатацията на обекта ще се формират странични продукти от животински произход, получени в резултат на производството на птици. Те ще бъдат третирани съгласно Наредбата за ветеринарно-медицинските изисквания към страничните продукти от животински произход, които не са предназначени за консумация от хора на МЗП.
13.

Други дейности, свързани с инвестиционното пред-ложение (например добив на строителни материали,нов водопровод, добив или пренасяне на енергия,жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).-не се предвиждат други дейности, свързани с инвестиционното предложение..

14.

Необходимост от други разрешителни, свързани синвестиционното предложение: Няма необходимост от други разрешителни

15.

(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

Замърсяване и дискомфорт на околната среда- не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда .Съществуващият животновъден комплекс е на около 1 км. североизточно от с.Белозем.16.

(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти- не се очаква риск от инциденти.

III.

Местоположение на инвестиционното предложение:

1.

План, карти и снимки, показващи границите наинвестиционното предложение, даващи информацияза физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.-
С уведомлението е приложена скица от КВС на с.Белозем. От приложената скица се виждат начина на трайно ползване на имота и съседите. Имотът е с НТП за стопански двор. Имотът не се намира в непосредствена близост до елементи на националната екологичната мрежа

2.

Съществуващите ползватели на земи и приспосо-бяването им към площадката или трасето на обектана инвестиционното предложение и бъдещи планираниползватели на земи.- около имотите, предназначени за инвестиционното предложение има земеделски земи, които се обработват . Реализацията на ИП няма да бъде пречка за ползването на граничещите с тях имоти да се ползват по предназначение.

3.

Зониране или земеползване съобразно одобрениПланове: Съгласно КВС на с.Белозем имотът, в който се намират наетите сгради е обозначен като стопански двор.

4.

Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони,уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителнизони и др.; Национална екологична мрежа: Най-близката защитена зона е „Гора Шишманци ” с код BG 0000291, която се намира на около 10 км западно от имота в които ще се реализира инвестиционното намерение. Степента на въздействие върху Защитена зона Гора Шишманци ” с код BG 0000291от реализацията на инвестиционното предложение на Възложителя е незначително.

Инв.предложение не застрашава биологичното и ландшафното разнообразие на най-близката защитена зона Гора Шишманци ” с код BG 0000291.Не попада в планински и горски масиви, чувствителни и санитарно-охранителни зони.

4а.

(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси: Не се очаква строителството на обекта да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона, поради отдалечеността от нея и характера на инвестиционното предложение.

Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до намаляване на числеността на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, поради спецификата на предвидените дейности и местоположението на площадката.

5.

Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение: няма разглеждани алтернативи.

IV.

Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1.

Въздействие върху хората и тяхното здраве: Обектът не създава рискови фактори по отношение на населението. Не засяга зони, територии и обекти със специфичен хигиенно-санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

При реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат спазени всички санитарно-хигиенни и противопожарни изисквания в процеса на експлоатацията на обекта, както и ще бъдат осигурени здравословни и безопасни условия на труд за персонала.

Не се очаква генериране на газови и прахови емисии, които да повлияят на качеството на атмосферния въздух в района.

Не се очакват отрицателни въздействия върху земните недра, ландшафтът, минералното разнообразие и природните обекти в района.

Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху засегнатото население.
Земеползването: при реализацията на проекта няма да бъдат засегнати съседните имоти., материалните активи, атмосферния въздух., атмосферата: нарушение на качеството на атмосферния въздух при строителството и експлоатацията на обекта не се очаква, водите:при отвеждането на отпадните води във водоплътна септична яма и правилно съхранение на тора от животните не се очаква да настъпи промяна на състоянието на водните екосистеми и режима на повърхностните и подземните води, почвата, земните недра:-реализацията на обекта не би повлияла върху качествата на почвата и структурата на земните недра., ландшафта: функционирането на обекта не е свързано с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта на района., природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие: не се очаква отрицателно въздействие върху флората и фауната вследствие изграждането и експлоатацията на обекта. и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата: имотът не попада в защитени територии, в близост няма защитени местности или паметници на културата., както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения:. При стриктно спазване на изискванията по отношение на формирането, разделянето, съхранението и изнасянето на отпадъците не се очаква вредно въздействие върху околната среда., рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми: не се очакват екстремни ситуации с наднормени нива на шум,вибрации и отделяне на емисии от вредни вещества, които биха могли да предизвикат неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве след реализирането на обекта.

2.

Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение: Обектът не засяга елементи от Националната екологична мрежа.

Пред вид отдалечеността на инвестиционното предложение от защитена зона „Гора Шишманци” не се очаква фрагментиране на местообитания, както и повлияване природозащитен статус на видовете, опазвани в нея.

Не се очаква експлоатацията на обекта да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона, поради отдалечеността от нея и урбанизирания характер на територията.

Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до намаляване на числеността на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, поради спецификата на предвидените дейности и местоположението на площадката.

На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма уязвими и чувствителни от екологична гледна точка обекти, които евентуално могат да бъдат засегнати от неговата реализация.

3.

Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно,постоянно и временно, положително и отрицателно).предвид естеството на технологичните процеси , въздействията могат да се определят като локални,краткотрайни, времени и обратими.

4.

Обхват на въздействието - географски район; за-сегнато население; населени места (наименование,вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).Имотът, в които ще се осъществи инвестиционното предложение се намира на североизток от с.Белозем и не се очакват неприятни миризми и шумови замърсявания за жителите на с.Белозем и околните населени места.

5.

Вероятност на поява на въздействието.: краткотрайни, временни

6.

Продължителност, честота и обратимостна въздействието:краткотрайни, временни и обратими

7.

Мерки, които е необходимо да се включат в ин-вестиционното предложение, свързани с предотвратяване,намаляване или компенсиране на значителните отрицателнивъздействия върху околната среда:

  • Битовите отпадъци от обслужващия персонал ще се събират в контейнер и ще се извозват от фирмата , обслужваща района

  • Района на фермата е озеленен и залесен с дървесна и храстовидна растителност.

  • Торът, който се получава от животните ще се ползва като органичен тор след угниване за увеличаване плодородието на почвите.

8.

Трансграничен характер на въздействията: Реализацията на инвестиционното намерение няма да има трансграничен характер на въздействиепри преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация, поради отдалечеността от границата на Република България.

/

Изготвил:/инж.Н.Коева/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница