Информация за оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение „ Добив на строителни материали от находищеДата28.02.2018
Размер125.67 Kb.
“ТЕРЕКС и КО” АД - София

адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад” ул. “Крум Кюлявков”, бл.64, вх.В, ап.42

тел. 02*929 25 63

факс: 02*929 11 51

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ Добив на строителни материали от находище

‹‹ Могилино ››, разположено в землищата на град Две могили, Община Две могили, Област Русе ”

Съгласно чл. 2 ( 3 ) и чл. 10 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ

( Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007г. )

ВНОСИТЕЛ: „ТЕРЕКС И КО” АД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Д. Маринова/

Съдържание

1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице) име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес на електронна поща

2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:

а) местоположение на инвестиционното предложение - област и община,

землище

б) срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложениев) засегнати елементи на Националната екологична мрежа

г) цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др. строителство

д) необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК

3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложениеПриложения:

1.1. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите

1.2. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното

предложение

/ виж Приложение „ Схема и координатен регистър на контура на инвестиционното предложение ИП - добив на строителни материали (варовици) от находище „Могилино”, община Две могили, облаот Русе ” /

/ виж Приложение „ СХЕМА извадка от кадастъра на плана за земеразделяне на с.Могилино-ЕКАТТЕ 30380, община Две могили, област Русе ” /

1.3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. - по преценка на възложителя

/ виж Приложение „ СХЕМА с разположение на инвестиционното предложение спрямо защитените зони от националната екологична мрежа „Натура-2000 места” координатна система 1970 г. М = 1 : 150000 /

/ виж ПриложениеК – 7 – 32 – (239) ”

1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице) име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес на електронна поща

1. 1. Име „ТЕРЕКС И КО” АД

1. 2. Пълен пощенски адрес град София 1172,

ЖК Дианабад,

ул. „Кр. Кюлявков”, бл. 64, Вх. В, ет.

1. 3. Лице за връзка Димитринка Маринова,

изпълнителен директор1. 4. Телефон, факс и e-mail

телефон + 359 2 896632137

факс + 359 2 9291151

e-mail terexjsc@abv.bg

2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:

а ) местоположение на инвестиционното предложение - област и община,

землище

В административно-териториално отношение находището се намира на територията на Община Две могили, Област Русе, в землището на село Могилино

Находището ‹‹ Могилино ›› се намира на около 25.0 км югоизточно от град Две могили и на 2 144 м по права линия югозападно от село Могилино в южните склонове на височината Коджагьолжук. Най-близката ж.п. гара е Борово, която отстои на около 20.0 км северозападно от находището.

Географското положение и климатичните условия в землището на село Могилино са благоприятни за открит добив на ломен камък при целогодишен режим на работа.

Местоположението на находището се вписва добре в географската характеристика и в природните дадености на територията на Община Две могили.

Находището е разположено в централната част на Дунавската хълмиста равнина и по-точно - в най-западните части на Северобългарското подуване, в хълмистата по-високо издигнатата нейна част източно от река Янтра.

Еднообразният равнинен релеф на равнината в югоизточната нейна част, където се издигат Поповско – Разградските височини, се променя. Теренът тук е насечен от много дерета, които са най-често безводни. Районът се отличава със сравнително нисък релеф. В общ план надморската височина варира между коти +200 м и +260 м. Поповските и Разградски хълмисти плата служат също така за вододел между течащите реки на север и северозапад към река Дунав и тези, насочени на югоизток. По-голяма река в района на находището е река Баниски Лом, която е приток на река Черни Лом. Река Баниски Лом тече в каньоновидно всечена долина с отвесни стени на запад от находище ‹‹ Могилино ››.

Климатът в района на находището има ясно изразен континентален характер. Зимата тук е студена, а лятото горещо. Откритостта на терена от север и североизток позволява нахлуването на студени въздушни маси през зимата. Най-обилни са валежите през пролетта и лятото. Валежният максимум е през юни, а минимумът – през февруари. През зимата валежите са предимно от сняг. Тогава духат силните и студени ветрове с преобладаваща северна и североизточна посока. Обратно, през топлите летни месеци духат южни и югоизточни сухи и горещи ветрове. Климатичните условия не са пречка за водене на целогодишни добивни работи.

Площта на инвестиционното предложение е с размер от 181 172 м2.

Разработването на настоящото предложение е съобразявано с изискването по възможност да не бъдат засeгнати имоти от плодородни обработваеми земеделски земи или от горския фонд с важно дърводобивно значение. При разработване на настоящото предложение ще бъдат засeгнати само двe категории имоти, които са държавна и общинска собственост от горския фонд с нискостеблени и издънкови гори. В тях основния дървесен вид е келявият гобър. В тези имоти има също необработваеми земи с пасища.

На изток и на север от инвестиционното предложение терените са заети от частни обработваеми земеделски земи. Те не са включени в площта на предложението. По този начин са запазени от унищожение плодородни обработваеми земеделски земи. В противен случай би се наложило изключване на тези обработваеми земи от земеделския фонд и преотреждането им за кариера.

Местоположението за кариера е подбрано да е благоприятно по отношение на опазване на околната среда. Обектът е разположен в южните склонове на обрасло и обградено от всякъде с дървесна растителност възвишение. Тази даденост намалява до голяма степен и ограничава в тесен периметър основните въздействия от дейността на кариерата, като шум, вибрации, емисии от прах.

Предвидената кариерна дейност е съобразена с „ Наредба 7 за хигиенни изисквания за здравна защита на селищна среда ”. Обектът попада във втора хигиенно-защитна зона с отстояние минимум 2000 м.

Уместно е тук да се изтъкне в полза на избора на местоположението на площадката за кариера, че в хигиенно-защитната зона между работната площадка и населеното място сe намират две възвишения и дол между тях. Тази природна даденост в значителна степен ограничава и предпазва населеното място от действията на взрива, като отклонява и спира взривната вълна, разлета на късове и газовите емисии. Благоприятни в случая са преобладаващите в района ветрове от север. Генерираните емисии при взрива ще се отнасят встрани и далече от населеното място, което е разположеното североизточно от добивната площадка.

При определяне площта на инвестиционното предложение като бъдеща концесионна площ е изходено от действителното състояние на терена, технологичните изисквания на проектния добив и границите на находището. Външният контур на изчислените запаси, които са утвърдени с Протокол № НБ-48 /12.11.2010 г. на СЕК при МОСВ, е с площ от 94 162 м2.

Съществуващите минно-технически условия определят необходимостта от допълнителни терени за изграждане на кариера и кариерно стопанство, на насипище и депа за хумуса, развитие на разкривна траншея, административно-битова площадка и кариерни пътища за отделните обекти. Поради това, и като се вземат предвид разпоредбите на §1, т.9 и т.12 от ДР на ЗПБ и чл. 37, ал. 1 от същия закон, заявената площ на инвестиционното предложение е с размер от

181 172 м2 ( 181.172 дка ), от които за развитие на кариерата до пълното изчерпване на запасите са предвидени 94 192 м2, а останалите 87.0 дка включват: 17.3 дка за изграждане на насипища за откривката, 6.3 дка за депа за хумус, 15.5 дка за развитие на обходните пътни връзки по контура на кариерата и до насипището, 2.3 дка за хидротехнически съоръжения, 6.5 дка за административно-битова площадка и 39.7 дка в други оставащи в предпазните ивици терени между кариерата, насипищата и пътните връзки.
б) срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение

Настоящото инвестиционно предложение е разработено за 35 годишен срок на концесия.

За осъществяване и нормалното протичане на добивните работи в находището е необходимо да се извършат редица технологични процеси, обособени в няколко групи по реда на тяхното осъществяване. На първо време трябва да се осъществят дейностите по минното строителство и подготвителните работи, за да се изгради инфраструктурата на обекта, т.е. кариерния комплекс в цялост и едва след това да се пристъпи към разработване, и изземане на запасите. В заключителния стадий на експлоатацията, а често и по време на добива се извършват дейностите по рекултивация и възстановяване на вече отработените терени.

Предвижда се изпълнението на инвестиционното предложение да се осъществи в няколко етапа.

В началния етап е необходимо да бъдат изпълнени от Инвеститора поредица от задължения по отношение на съгласуване на неговата дейност, като например изготвяне на концесионни обосновки, проекти за добив и рекултивация, процедури по отреждане и предоставяне на земите за терени, в които ще се извършват добивните работи, и други. В този етап се включват минното строителство по изграждане на кариерното стопанство, изграждането на инфраструктурата на обекта и провеждане на откривни работи в находището. Практиката показва, че за изпълнение на дейностите от този етап обикновено са необходими около две години.

През следващият етап от осъществяване на работната програма ще се изпълняват основно дейностите по добив и преработка на полезното изкопаемо в находището. Това е най-продължителният етап от дейността и се изпълнява в рамките на срока на предоставената концесия за добив.

В заключителният етап от експлоатация на находището се предвижда да бъде извършена рекултивация на нарушените от добивната дейност терени. Изпълнението на дейностите от този етап обикновено продължават 2-3 години след приключване на добивните работи и са насочени към отглеждането на настанените растителни видове върху рекултивираните терени.

Продължителността и срокът за изпълнение на работната програма като цяло се определят в клаузите на концесионния договор.в) засегнати елементи на Националната екологична мрежа

В непосредствена близост до кариерата няма зони от Националната екологична мрежа.

Площта на инвестиционното предложение е разположена твърде далеч от границите на обявените с Решение №122/02.03.2007 год. места за защитени зони от „Натура 2000” в тази част от територията на Област Русе.

Отстоянията по права линия до най-близките защитени зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна от Националната екологична мрежа са както следва:

ЗЗ “Ломовете” с код BG0000608 в Община Две могили – 7 861 м;

ЗЗ „Беленска гора” с код BG0000231 в Община Бяла – 10 732 м;

ЗЗ „Река Янтра” с код BG0000610 в общините Бяла и Борово – 16 929 м;

33 “Остров Батин” – 32 488 м.

Благоприятно по отношение на околната среда е съчетанието на местоположението на обекта. Той е разположен в южните склонове на обрасло и обградено от всякъде с дървесна растителност възвишение. Налице е естествено обособен санитарно-охранителен пояс между площта на инвестиционното предложение и населеното място, включително и по извеждащата до четвъртокласния асфалтов път между село Баниска и село Могилино основна транспортна връзка от 1,4 км. Тази даденост намалява в много голяма степен и ограничава в тесен периметър основните въздействия от дейността на кариерата върху околната среда, като шум, вибрации, имиссии от прах.

Добивната дейност в кариера ‹‹ Могилино ›› няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000”. Реализацията на инвестиционното предложение няма да засегне природните местообитания, както и видовете на флората и фауната, които са предмет на опазване в зоните. Няма да бъдат засегнати, унищожени или фрагментирани типове природни местообитания. Няма да се създадат линейни коридори, които да повлияят негативно върху разпространението на видовете.

Предвидените терени за провеждане на добивната кариерна дейност са подбрани така, че да не засягат обработваеми земеделски земи. Предвидените терени са главно върху слабопродуктивни и пустеещи земеделски земи с пасища и мери, или от нелесопригодния горски фонд. При провеждане на добивната кариерна дейност ще се използват наличните пътища в района

Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони.

Потенциалните въздействия върху околната среда като резултат от реализацията на инвестиционното предложение може да се окачествят като локални, незначителни, кратковременни в границите на площадката и без комулативен ефект. Въздействията биха могли да се проявят предимно по време на изграждането на кариерата.

г) цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др. строителство

Инвеститорът възнамерява да разработи кариерата за добив на необходимия строителен материал (ломен камък) за технологиите по рехабилитация и реконструкция на съществуващата, както и за изграждането на нова пътна инфраструктура основно на територията на общините в Област Русе.

Инвеститорът възнамерява да осигурява потребностите от ломен камък за изпълнение на мерките за предотвратяване на наводнения в общините и в градските агломерации на територията на Област Русе, както и в съседните на Област Русе общини в переспектива. Разработената кариера ще осигурява количества от необходимия ломен камък за брегоукрепване на реките Дунав, Янтра и Русенски Лом.

Инвеститорът чрез кариерата ще стимулира социалната политика на Ръководството на Община Бяла чрез разкриване на нови работни места, чрез осигуряване на трошен камък за нуждите на Общината за поддържане на необходимите пътни връзки и подходи, както и за други комунални дейности.д) необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК

Транспортната и съобщителна инфраструктура в района е добре развита.

Населените места са свързани с пътища, които осигуряват сравнително удобен достъп до района на находището. При провеждане на добивните работи ще се използват съществуващите в района общински, горски и полски пътища. Няма да се изграждат нови пътни връзки.

За изграждане на транспортната инфраструктура на обекта е необходимо да се решат въпросите по отреждане на трасето за главния извозен път на кариерата, пътните връзки между отделните обекти на кариерния комплекс, състоящ се от кариера, административно-битова площадка, насипища, депа за хумус, както вътрешнокариерните пътища за връзка между отделните добивни хоризонти и обходен път около кариерата.

За трасе на главния извозен път свързващ кариерата с републиканската пътна мрежа може да се използва съществуващата пътна връзка от общинския път с отклонение от пътя Баниска – Могилино. Той минава преди и извън границата на населеното място и е с дължина 1 400 м, част от която е с покритие от трошен камък. Пътната връзка се нуждае от частична рехабилитация и полагане на трайна настилка на останалия участък от пътя с дължина около 1000 м. Следователно може да се приеме, че до разглежданата площадка има изградена необходимата пътна инфраструктура. Рехабилитацията на пътя ще се извърши с полагане на добит в кариерата трошен камък и последваща запечатка на нарушените в течение на годините пътни участъци.

Пътните връзки между отделните обекти на кариерние комплекс ще бъдат изградени с добит от кариерата материал .

За връзка с различните добивни хоризонти в кариерата ще се използват оформените при експлоатацията вътрешно кариерни технологични пътища.

Прокорване на линия за външно електроснабдяване на кариерата не е необходимо. Предвижда се работа в едносменен режим на работа през светлата част на деня. За електроснабдяване на административно-битовата площадка ще се използва ел. агрегат с малка мощност.

Мобилната ТСИ притежава собствен генератор за електрическо захранване. При необходимост на терена могат допълнително да се доставят дизелови генератори.

Не е необходимо водоснабдяване и канализация за обекта. Предвижда се водата за технологична цели, като оросяване на работната площадка, ТСИ и технологичните пътища в обем от 5- 10 м³/ден да бъде доставяна до обекта с цистерни-водоноски от съседните селища. Ще бъде осигурена също водонска за противопожарни цели.

Експлоатацията на кариерата няма опасност да доведе до замърсяване на подземните води. Заустване на отпадни води от кариерата не се налага, тъй като производствената дейност не е свързана с тяхното отделяне. Промишлена вода в незначителни количества ще се използва главно за оросяване.

По границата на кариерния борд ще бъде изградена поетапно водоотливна канавка с размери 1,5 х 0,6 м за предпазване от навлизане на повърхностни води в кариерата. Нейната дължината в края на добива ще бъде около 300 м.

За питейни нужди ще се доставя бутилирана минерална вода или вода от наличните в района водоизточници за питейна вода.

3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение

Регионална инспекция по околната среда и водите в град Русе.

Изготвил:

инж. Тодор Москов

За контакт:

тел.: 0887 664065email: tpme.proconsulting@gmail.com
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница