Инструкция за условията и реда за носене на служебно оръжие от служителите на Главна дирекция "о Х р а н а" Раздел ІДата01.10.2017
Размер50.27 Kb.
ТипИнструкция


Проект!
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О


ИНСТРУКЦИЯ
за условията и реда за носене на служебно оръжие от служителите на Главна дирекция “О Х Р А Н А”

Раздел І.
Общи положения
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат условията и редът за носене на служебно оръжие от служителите на Главна дирекция “Охрана” (ГДО).

Чл. 2. (1) Право да носят служебно оръжие имат само служителите, които са преминали курс на обучение по стрелкова подготовка и инструктаж за безопасно боравене с конкретната система стрелково оръжие, която им е зачислена, и им е проведен изпит при първоначално зачисляване на служебно оръжие.

(2) Обучението на служителите по ал. 1 се организира и провежда в Академията на МВР (АМВР) и Центровете за специализация и професионална подготовка (ЦСПП) към нея по учебни програми, съгласувани с ГД “Охрана”.(3) На служителите преминали обучението по ал. 1 и 2 се провежда изпит при първоначално зачисляване на служебно оръжие. Изпи- тът се провежда в дирекцията или териториалното звено по местоназначение на служителя от комисия назначена от съответния началник по методика утвърдена от главния директор на ГДО. За всеки проведен изпит на служител комисията изготвя протокол, който след утвърждаването му от назначилия комисията началник се прилага в личното кадрово дело на служителя, а копие от него се представя на МОЛ по въоръжението при зачисляване на оръжието.

(4) Служителите на ГДО удостоверяват правото си да носят служебно оръжие със служебната си карта.

Чл. 3. (1) Служителите на ГДО са длъжни да съхраняват правилно и пазят от противозаконно отнемане, изгубване, повреждане или унищожаване зачислените им служебно оръжие и боеприпаси за него.

(2) Зачислените на служителите на ГДО служебно оръжие и боеприпаси се съхраняват по реда и при условията посочени в чл. 12, ал. 1 и 2 и чл. 13 на „Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, и контрола над тях в ГД “Охрана” и ГД “Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието”, обн., ДВ, бр. 29 от 10.04.2012г.(3) При изгубване или противозаконно отнемане на зачислените му оръжие и боеприпаси служителят на ГДО извършва действията посочени в чл. 14 на наредбата по ал. 2.

(4) При изгубване, повреждане и унищожаване на служебни оръжие и боеприпаси, по вина на служителите на които са зачислени, същите заплащат стойността им в троен размер.
Раздел ІІ.
Ред и условия за носене на служебно оръжие
Чл. 4. (1) Служителите на ГДО носят зачисленото им служебно оръжие само при изпълнение на служебните си задължения.

(2) Забранява се носенето от служителите на ГДО на зачисленото им служебно оръжие в извънработно време, с изключение на времето за пренасянето му от местоработата до дома им и обратно когато служебна необходимост налага оръжието да се съхранява при условията и по реда на чл. 12, ал. 2 на наредбата посочена в чл. 3, ал. 2 на настоящата инструкция.

Чл. 5. (1) Пистолетите се носят от служителите в кобур по тялото.

(2) Служителите на ГДО носят зачислените им пистолети в закрити кобури или кобури с предпазни закопчаващи ленти, които затрудняват достъпа до и ваденето на оръжието от нападател при близък контакт. При конструктивна възможност оръжието се закрепва с пистолетен ремък към колана на служителя с цел предотвратяване изпадането и изгубването му.

(3) Неносещите униформено облекло служители носят числящите им се пистолети в кобури, които осигуряват бърз достъп до ръкохватката от стрелящата ръка, бързото му изваждане, скритото носене и изключват случайното му изпадане.

(4) Кобурът не трябва да позволява достъп до спусъка при поставено в него оръжие. Вътрешната му страна не трябва да премества лоста на предпазителя при поставяне и изваждане на пистолета.

Чл. 6. (1) Гладкоцевно огнестрелно оръжие (гладкоцевни пушки-помпи 12-ти калибър) и автоматично огнестрелно оръжие (7,62 мм автомат „Калашников” и 9 мм картечен пистолет) се носят от служители на ГДО само при изпълнение на специални служебни задачи свързани с особено опасни и тежки случаи на конвоиране, екстрадиране, принудително водене и задържане на особено опасни лица, както и при охраната на магистрати и лица, застрашени във връзка с наказателно производство.

(2) За всеки конкретен случай на ползване на гладкоцевно и автоматично огнестрелно оръжие при изпълнение на специалните служебни задачи по ал. 1 се изготвя писмена заповед на главния директор за ЦУ на дирекцията, а в териториалните звена писмена заповед на началниците им.

(3) Ползването на гладкоцевно и автоматично огнестрелно оръжие при изпълнение на задачи по охраната на магистрати и лица, застрашени във връзка с наказателно производство се определя с писмена заповед на главния директор на ГДО.

(4) Служителите на които се възлага носене на гладкоцевно и автоматично огнестрелно оръжие при изпълнение на специални служебни задачи се определят с писмена заповед на главния директор за ЦУ на дирекцията, а в териториалните звена с писмена заповед на началниците им.

С определените служители, освен обучението по чл. 2, ал. 2, задължително ежегодно се провежда и обучение без откъсване от работа за усвояване материалната част на оръжието и правилата за безопасно боравене с него, и затвърждаване уменията им да провеждат точна стрелба с него по утвърден от главния директор на ГДО годишен тематичен план по стрелкова подготовка на служителите на ГДО.(5) Забранява се носенето на гладкоцевно и автоматично огнестрелно оръжие от служители, които не са преминали посоченото в ал. 4 обучение.

(6) След изпълнение на специалните задачи гладкоцевното и автоматичното огнестрелно оръжие незабавно се предава (връща) обратно в оръжейния склад или специално оборудваното място за съхранение, на длъжностното лице от което е получено.

Чл. 7. Забранява се:

1. носенето на служебно оръжие в ръчни чанти, куфари и друг вид ръчен багаж;

2. оставянето на служебно оръжие без надзор;

3. откритото носене на служебно оръжие от служители, неносещи униформено облекло, освен ако това не се налага за изпълнението на конкретно служебно задължение;4. носенето на служебно оръжие с патрон в патронника на цевта, освен ако това не се налага за изпълнението на конкретно служебно задължение.
Чл. 8. Забранява се преотстъпването на служебно оръжие освен в случаите на неизбежна отбрана и крайна необходимост.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази инструкция се издава на основание чл. 393, ал. 2 от Закона за съдебната власт във връзка с чл. 175, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5, т. 7 от Устройствен правилник на Министерството на правосъдието, и отменя заповед № ЛС-04-617/ 04.07.2006г. на Министъра на правосъдието и заповеди № з-1027/ 19.11.2004г. и № з-1035/ 23.11.2004г. на главния директор на ГД “Охрана” .

§ 2. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на главния директор на ГД “Охрана”.

14.05.2012г.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница