Изследване на зрителния анализатор от специалист по очни болести и снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи с предписани от специалиста очила в Община Велико Търново”страница1/3
Дата13.10.2018
Размер380.49 Kb.
  1   2   3


за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, „чрез събиране на оферти с обява” с предмет:
Изследване на зрителния анализатор от специалист по очни болести и снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи с предписани от специалиста очила в Община Велико Търново”

Провеждането и документирането на настоящата обществена поръчка се извършва в съответствие с разпоредбите на глава 26 от Закона за обществените поръчки и глава 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

При наличие на противоречие между тази документация и разпоредбите на Закона за обществените поръчки или Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се прилагат разпоредбите на съответния нормативен акт.

По отношение на неописаните обстоятелствено елементи от документацията пряко приложение намират разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Всеки участник в процедурата следва да се запознае със Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки по отношение на всички въпроси, които не са обстоятелствено описани в тази документация.
І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

1. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугите по предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, което отговаря на условията на Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП.

2. При участници обединения - документ (договор/споразумение за създаване на обединението - оригинал или нотариално заверен препис), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Договорът/споразумението следва да включва:

- разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението;

- посочва се физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява обединението в хода и при изпълнение на обществената поръчка;

- да съдържа клаузи или условия, които гарантират, че обединението (консорциума) е създадено за срок не по- малък от срока на действие на договора за обществена поръчка, както и че всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение и приемането му; чe всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението.;

3. Всеки участник има право да представи само една оферта.

4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно оферта.

5. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка.

7. Не се допускат варианти на офертата.

8. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия посочени в обявата, документацията за участие и приложените образци.

9. Офертата се изготвя на български език. Когато е представен документ на чужд език, той се придружава от превод на български език.

10. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

11. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката. Предходното се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

12. Всички образци на документи са публикувани в „профила на купувача” на възложителя на посочения в обявата интернет адрес.

13. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.

14. При подготовка на офертата участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.

15. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

16. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

17. Копия на документи, представени към офертата, се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверени с подпис и свеж печат на участника.

18. При писмено искане на разяснения, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят най-късно на следващия работен ден ще публикува на интернет адрес https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ в раздел "Профил на купувача", към обществената поръчка, писмени разяснения по условията на обществената поръчка.
Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, представя следните документи:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите /НАП/ и удостоверение от общината по седалището на участника, в случаите, когато е различно от Община Велико Търново;
ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА.

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с обратна разписка в “Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл.Майка България № 2.

Върху опаковката се посочва, наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс, електронен адрес. На опаковката се записва „Оферта за участие на обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: „Изследване на зрителния анализатор от специалист по очни болести и снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи с предписани от специалиста очила в Община Велико Търново”.

ДО ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2
ОФЕРТА

за участие в обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет:

Изследване на зрителния анализатор от специалист по очни болести и снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи с предписани от специалиста очила в Община Велико Търново”
_________________________________________________

(име на участника)

_________________________________________________

(адрес за кореспонденция)

_________________________________________________

(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес)Възложителят не приема за участие в процедурата и не разглежда оферта, която е представена и депозирана след изтичане на крайния срок за получаване на офертите, посочен в обявата за обществената поръчка.


Оферта следва да съдържа следните документи:

1. Опис на документите и информация, съдържащи се в офертата.

2. Представяне на участника, съгласно (Образец № 1).

3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация.). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка.4. При участници обединения - документ (договор/споразумение за създаване на обединението - оригинал или нотариално заверен препис).

5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно (Образец № 2).

6. Ценово предложение, съгласно (Образец № 3);

7. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) (Образец № 4).

8. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) (Образец № 5).

9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 6), ако е приложимо;

10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – (Образец № 7);

11. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката (Образец № 8);

12. Декларация за техническо оборудване на разположение на участника, необходимо за изпълнение на поръчката /собствени, наети или на лизинг/ по чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП (Образец № 9);

13. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени за последните 3 години от датата на подаване на офертата (Образец № 10);

Раздел „Приложения”


Съдържание:

1. Приложение 1 „Техническа спецификация и Критерий за възлагане”

2. Приложение 2 „Образци”

3. Приложение 3 „Проект на договор”

Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изследване на зрителния анализатор от специалист по очни болести и снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи с предписани от специалиста очила в Община Велико Търново”

І. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО:
1. Възложителят осигурява преглед на очите и оценка на състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести:

- преди започване на работата с видеодисплеи;

- един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години;

- при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи.


2. Списъците на правоимащите лица ще бъдат приложение към договора за изпълнение на услугата и при необходимост ще бъдат актуализирани.

3. Изследване на зрителния анализатор и снабдяване с очила на лицата, работещи с видеодисплеи обхваща приблизително 380 човека, като максималната полагаща се сума за дейността е 100 лв. с ДДС на човек.


4. Състоянието на зрителния анализатор се установява с различни офталмологични изследвания /обективни и субективни/:

- на зрителната острота и реакциите на зениците

- на зрителното поле

- на цветното зрение – посредством цветни таблици

- на преден и заден очен сегмент /биомикроскопия/

- на очното дъно чрез оглеждането му с офталмоскоп /офталмоскопия/

- измерване на вътреочното налягане /офталмотонометрия/
5. За провеждането на прегледите Участникът трябва да разполага с минимум 1 магазин/офис/оптика/клиника (собствен, нает или на лизинг), на територията на гр. Велико Търново, които да отговарят на изискванията на Наредба № 19 от 27.08.2008 г. за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях.
6. Изпълнителят следва да разполага със следното оборудване:

1/ безшаблонен автомат за изработка на всички видове монтаж на диоптрични лещи в корекционна рамка, с фин и груб шрайф, полиране на лещи, изработна на специален и плосък фасет. Механичен блокер за центриране.

2/ електронен диоптомер за центриране и измерване параметрите на диоптричните лещи и UV тест.

3/ ултразвук за почистване на очилата

4/ напълно оборудвана лаборатория за изработка, поддръжка и ремонт на очила - фина и прецизна техника за монтаж, демонтаж и сервиз на очила

5/ автокераторефрактометър за диаагностика на зрителни недостатъци

6/ електронна таблица за изследване на зрителна острота

7/ безконтактен тонометър за измерване на очното налягане

8/ електронен периметър;

9/ Аргон лазер

10/ Ексхимерен лазер

11/ Яг лазер


7. Изпълнителят е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, както и всички нормативни документи, касаещи извършването на възложеното.
Минимално съдържание на техническото предложение

Участниците, трябва да изложат/представят в Техническото си предложение под формата на обяснителна записка информация, относно организация на работа и план за изпълнение на услугата, с разпределение на дейностите и ресурсите, документиране на резултатите от работата и предаването им на Възложителя. Изпълнителят представя описание на дейността, информация за структурата (магазини/офиси/оптики/клиники), техническите възможности, наличие на квалифицирани специалисти, обем и вид на предлаганите услуги.Оферта с Техническо предложение, в което няма описана горепосочената информация, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценяване.


ІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”
Методика за определяне на най-ниска цена
Ц – Ценови критерий – определя най-доброто ценово предложение. Комисията оценява предлаганата от участниците обща комплексна цена за лични предпазни средства /защитни очила/, формирана от предлаганите цени за корекционна рамка, за лещи за корекционни очила и за диагностичен преглед.
Ценовият критерий Ц = Ц1 х 30 % + Ц2 х 30 % + Ц3 х 40 %, където:
Подпоказатели:

Ц1 – предлагана цена за корекционна рамка

Ц2 – предлагана цена за лещи за корекционни очила

Ц3 – предлагана цена за диагностичен преглед
При оценяването се взема предвид предложената от участника цена по съответния подпоказател. Преценява се най-изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще има за своя последица най - малък бюджетен разход. Най - висока оценка получава предложението, по съответния подпоказател, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най-ниска цена. Офертата на участника с най - ниската предложена цена може да получава до 100 т., а всяка следваща оценка се определя по следната формула:
Ц(1-3) = Ц(1-3) min/Ц(1-3) n х 100, където Ц(1-3) min - е най-ниската предложена цена по съответния подпоказател, а Ц(1-3) n – е предложената цена от n-тия участник по съответния подпоказател.


Приложение 2 „Образци”Образец № 1ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
за участие в обществена поръчка по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки „чрез събиране на оферти с обява” с предмет: „Изследване на зрителния анализатор от специалист по очни болести и снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи с предписани от специалиста очила в Община Велико Търново”
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на участника:

 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:
Седалище:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Адрес за кореспонденция:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Телефони:

 

Факс:

 

E-mail адрес:

 

Забележка: В случай, че участникът е обединение, информацията по-горе се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от три, данните се представят в приложение)Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от изброените лица:

 

Регистрация по ЗДДС:

ко участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

 

Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:……………………………………

IBAN..........................................................

BIC.............................................................

Титуляр на сметката:......................................
1. Подаваме настоящата оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас, за изпълнение обществена поръчка с предмет: „Изследване на зрителния анализатор от специалист по очни болести и снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи с предписани от специалиста очила в Община Велико Търново”.


2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.
3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.
4. При изпълнение на обществената поръчка няма да ползваме подизпълнители/ще ползваме следните подизпълнители: (относимото се подчертава)
1) ...............................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

ЕИК/ЕГН:
Вид на дейностите, които ще изпълнява:
Дял от стойността на обществената поръчка (в %):2) ...............................................................................................................................(наименование на подизпълнителя)

ЕИК/ЕГН:
Вид на дейностите, които ще изпълнява:
Дял от стойността на обществената поръчка (в %):4.1. Приемам да нося отговорност за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители, като за свои действия, бездействия и работа.


В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя.

Дата:........................... г. Управител/Представител: ....................................................

/подпис и печат/
Образец № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящата оферта е подадена от …………………………………………………………………..

……………...………………….…………………………………………………….…………..………/наименование на участника/

и подписано от ………………………….………………………………………………………………………………..


  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница