Й. Чалъков национална олимпиада по география и географияДата11.01.2018
Размер119.48 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - ПАЗАРДЖИК


4400 гр. Пазарджик, ул. “П. Яворов” № 1, тел/факс 034 446 270, e-mail: riopz@pasat.bg

УТВЪРДИЛ:

Началник ...................

РИО-ПАЗАРДЖИК

Й. Чалъков
НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА по
ГЕОГРАФИЯ и ГЕОГРАФИЯ
ОБЩИНСКИ КРЪГ
27.02.2011 година


V клас
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Тестът съдържа 30 задачи по география и икономика.

Задачите са със затворен и отворен отговор и практически задачи.

Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори.

За да отбележите своя отговор, срещу номера на съответната задача зачертайте със знака X буквата на избрания от Вас отговор.

За всяка от задачите с отворен отговор в листа за отговори е оставено празно място. Използвайте това място, за да запишете своя отговор.

Отговорите на практическите задачи попълвайте в листа за отговори.Максималният брой точки за теста е 81 точки. Пропуснат или сгрешен отговор се оценява с 0 точки.

До участие в областния кръг се допускат участници, събрали най-малко 75% от максималния брой точки, т.е. 61 точки.

Не се допускат задрасквания и поправки на отговори.По време на теста не може да ползвате допълнителни помагала или пособия. Разполагате с 2 астрономически часа.

Желаем ви успех !

1.Обяснете какво е значението на Великите географски открития. Отбележете буквата на съчетанието от верни отговори:

1. Откриват се нови пътища, земи и народи.

2. Откриват се всички неизвестни неща на Земята.

3. Разширява се кръгозорът на хората.

4. Изработват се по-верни карти.

А. 1,2,. Б. 1,2,4. В. 1,3,4. Г. 2,4.

2. Какви открития са направили изследователите? Срещу буквата на всеки изследовател запишете цифрата на откритието.

А. Христофор Колумб. 1. Достига Северния полюс.

Б. Фернандо Магелан. 2. Достига Индия.

В. Вашку да Гама. 3. Прави околосветско пътешествие.

Г. Робърт Пири. 4. Открива Америка.


3. С помощта на градусната мрежа на фиг. 1 определете географските координати на точка В :

Фиг. 1
4. Посочете вярната последователност от правилото за ориентиране по Слънцето.

1. Разтворете ръце.

2. Застанете с лице към слънцето преди обяд.

3. Лявата и дясната ръка сочат посоките север и юг.

4. Лицето ви е ориентирано в посока изток, а гърбът на запад.

5. Ако мащабът на картата е 1:40 000 000, а измереното разстояние по картата е 3 см., какво ще бъде действителното разстояние?

6. Открийте на картата на България град Плевен. Запишете имената на най-близко разположените градове, които се намират в посочените посоки спрямо гр. Плевен.

А. Северозапад -

Б. Североизток -

В. Югоизток -

Г. Югозапад –
7. Определете със знак /+/ правилното твърдение?вярно

невярно

1.

Слънчевата система е образувана преди около 5 млрд. години.2.

Земната повърхност се затопля навсякъде еднакво.3.

Затоплянето на земната повърхност зависи от ъгъла, сключен между нея и слънчевите лъчи.4.

Най-студено е на полюсите, защото ъгълът между слънчевите лъчи и земната повърхност е малък.5.

Затоплянето на крайбрежията и вътрешността на континентите в умерения топлинен пояс е еднакво.8. Каква е причината температурата на Луната през деня да достигат до + 1200 С, а през нощта да падат до -1600 С?

А. Големите кратери на Луната

Б. Липсата на въздушна обвивка

В. Ледниците, покриващи лунната повърхност

Г. Голямата облачност.

9. Относителната височина на връх Мусала /2925м/ спрямо Черни връх /2290м/ е:

А. 5215 м. Б. 635 м. В. 2925 м. Г. 2290 м.10. В кой топлинен пояс се намират обектите? Групирайте отговорите:

А. Горещ. 1. Северен полюс.

Б. Умерен. 2. Екватор.

В. Студен. 3. България.11. Допишете дефиницията: Съвкупността от неравностите по земната повърхност се нарича………………

12. Запишете цифрата на посочените процеси и явления към кои земни сили се отнасят?

1. вулкани; 2. образуване на дюни; 3. земетресения; 4. образуване на речни долини; 5. изригвания на земната повърхност; 6. образуване на планини; 7. образуване на нови скали; 8. образуване на полезни изкопаеми; 9. образуване на морски пясъчен плаж; 10. образуване на котловина; 11. образуване на ледникова долина.Вътрешни земни сили
Външни земни сили
13. Подчертайте верният отговор.

Полезните изкопаеми са се образували едновременно с образуването на релефа и скалите./ Полезните изкопаеми са се образували след образуването на релефа и скалите.14. Как се образуват видовете скали? Свържете със стрелки верните отговори.

А. Магмени 1. При промяна на магмени и утаечни скали.

Б. Седиментни. 2. При утаяване по океанските дъна на скални частици, растителни и животински остатъци.

В. Метаморфни. 3. При охлаждане и втвърдяване на магмата.15. Довършете изречението, така че да се получи вярно твърдение:

Ивицата вода, която свързва две съседни морета, море с океан или два океана, се нарича…………….16. Кое от изброените НЕ е климатичен фактор?

А. Географска ширина

Б. Въздушни маси

В. Ветрове

Г. Водни басейни и морски течения

17. В кой климатичен пояс е разположена станция Париж?

А. Екваториален климатичен пояс

Б. Тропичен климатичен пояс

В. Умерен климатичен пояс.

Г. Полярен климатичен пояс.18. Намерете вярното съответствие, отнасящо се до влиянието на климата.

А. Другите природни компоненти - води, растителност.

Б. Живота на хората.

В. Стопанската дейност.
  1. Особеностите на климата определят особеностите на жилищата.

  2. От температурата и валежите зависи растежът на растенията.

  3. Особеностите на климата определят земеделските култури.

  4. От валежите зависи пълноводието на реките.

  5. Особеностите на климата определят начина на обличане.

  1. Оценете значението на климата, като допишете:

Климатичните пояси и области доказват ……………………………….и са причина за това.

20. Запишете буквата на всяка зона в правилната последователност като имате предвид изменението на природните зони от полюсите към Екватора.

А. Зона на тропичните пустини.

Б. Зона на полярните пустини.

В. Зона на екваториалните гори.

Г. Зона на горите в умерения пояс.

21. Свържете със стрелки почвения тип и растителността:

А. Латеритни. 1. Овощни насаждения.

Б. Пустинни. 2. Зърнени култури.

В. Чернозем. 3. Вечнозелени гори.

Г. Кафяви горски. 4. Редки, сухи храсти.

22. Групирайте посочените видове растителност.

А. Горска. 1. Вечнозелени многоетажни гори.

Б. Храстова. 2. Широколистни и иглолистни гори.

В. Тревиста. 3. Високи треви.

4. Ниски треви.

5. Храсти.23. Какво значение имат растителният и животинският свят?

А. Имат голямо значение, защото влияят върху почвите, водите, климата, релефа.

Б. Имат голямо значение, защото определят разнообразието на организмовия свят и допринасят за красотата на планетата.

В. Имат голямо значение, защото се използват в живота и стопанската дейност на човека – за храна, за туризам.

Г. Имат голямо значение по всички посочени причини.

24. Отбележете цифрата, отнасяща се за природната зона в колоната „вярно” или „невярно”.твърдение

1.

Зоната на тропичните пустини се обитава от насекоми, маймуни, влечуги, папагал, тигър.

2.

Най-обширна по площ е екваториалната гора по долината но река Амазонка.

3.

Животните, които обитават иглолистните гори са лос, сърна, вълк, кафява мечка.

4.

Арктика и Антарктида се обитават от овцебик, бяла мечка, бяла лисица, птици, северен елен.

вярно
невярно

25. Какво е значението на природните зони на Земята? Кое е вярното съчетание?

1. Създават една и съща среда за живот.

2. Създават различна среда за живот и условия за труд.

3.Правят природата разнообразна и красива.

4. Нарушават целостта на природата.

А. 1,2. Б. 1,3. В. 3,4. Г. 2,3.26. Защо природните ресурси трябва да се опазват? Отбележете най-пълното твърдение:

А. Природните ресурси са изчерпаеми и важни за човешката дейност;

Б. Природните ресурси са части от околната среда;

В. Човек ги определя като важни за неговата дейност;

Г. Човек използва природните ресурси.

27. Срещу цифровия код запишете имената на означените обекти:

28. Защо наричаме биосферата „Единство на живата и неживата природа”?

А. Водата и почвата влияят върху развитието на растенията и животните;

Б.Заедно с атмосферата и хидросферата биосферата прави Земята единствената планета, на която има живот;

В. Външните обвивки не са изолирани, те си взаимодействат.

Г. Всички изброени.

29. Прочетете внимателно предложения текст и запишете три основни извода: Обвивката, в която си взаимодействат и проникват една в друга горната част на литосферата, долната част на атмосферата, хидросферата, педосферата и биосферата, е известна още като географска обвивка на Земята. Именно в нея се е зародило, живее и се развива човешкото общество. Тази обвивка представлява огромен географски природен комплекс, в който всички елементи са закономерно свързани и образуват единна система. Тя се поделя на природни единици с различни размери. Най-големи сред тях са континентите и океаните. От своя страна континентите също се делят на по-малки природни зони и планински природни области.”

30. Как бихте постъпили, ако установите замърсена природна среда в най-близкия парк? А. Ще съобщя в кметството или на директора.

Б. Ще помисля какво мога да направя.

В. Ще настоявам да организираме почистване.

Г. Ще споделя с приятели.Национална олимпиада по география и икономика

ЛИСТ за отговори

V клас

27.02.2011 г.
1. А. 1,2; Б. 1,2,4; В. 1,3,4; Г. 2,4;
2. А-…… Б-……. В-……. Г-……..
3. т. В -………………….


4. А. 1,2,3,4.

Б. 4,3,2,1.

В. 2,1,4,3.

Г. 2,3,1,4.


5. …………..
6. А. Северозапад -

Б. Североизток -

В. Югоизток -

Г. Югозапад –7.твърдение

вярно

невярно

1.

Слънчевата система е образувана преди около 5 млрд. години.2.

Земната повърхност се затопля навсякъде еднакво.3.

Затоплянето на земната повърхност зависи от ъгъла, сключен между нея и слънчевите лъчи.4.

Най-студено е на полюсите, защото ъгълът между слънчевите лъчи и земната повърхност е малък.5.

Затоплянето на крайбрежията и вътрешността на континентите в умерения топлинен пояс е еднакво.8. А Б В Г

9. А Б В Г

10. А -………. Б -……… В -……….

11. …………………

12.

Вътрешни земни сили
Външни земни сили
13. Полезните изкопаеми са се образували едновременно с образуването на релефа и скалите./ Полезните изкопаеми са се образували след образуването на релефа и скалите.

14.

А. Магмени 1. При промяна на магмени и утаечни скали.

Б. Седиментни. 2. При утаяване по океанските дъна на скални

частици, растителни и животински остатъци.

В. Метаморфни. 3. При охлаждане и втвърдяване на магмата.

15………………….

16. А Б В Г

17. А Б В Г

18. А.-…….

Б.-…….


В.-…….

19. Климатичните пояси и области доказват ……………………………….и са причина за това.

20……………………………………………………………………………………..

21. А -……… Б -……….. В -……… Г-………

22. А - ……. Б -…….. В-…….

23. А Б В Г

24.

вярно
невярно
25. А. 1,2. Б. 1,3. В. 3,4. Г. 2,3.

26. А Б В Г

27. 1……………………………

2……………………………

3……………………………

4……………………………

5.……………………………

6……………………………

7……………………………

8……………………………

28. А Б В Г

29………………………………………………………………………

30. А Б В Г

Ученик: Трите имена ........................................................................................................... Клас....................Училище ........................................................Град/село………………… ..........................................................................................................

Комисия по проверка и оценка

1.................................................................................../............................./...............................т.

2 ............................................................................./................................./..............................т.

Общ брой точки: ................................................................................т.

Олимпиада по география и икономика Общински кръг V клас
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница