Конспект по основи на правото 11 клас Същност и система на правото. Публично и частно право. Материално и процесуално. Вътрешно и международно право. Предмет и метод на правно регулиранеДата30.11.2018
Размер29.42 Kb.
КОНСПЕКТ ПО ОСНОВИ НА ПРАВОТО - 11 клас
1. Същност и система на правото. Публично и частно право. Материално и процесуално. Вътрешно и международно право. Предмет и метод на правно регулиране.

2. Субекти на правото – физически лица, юридически лица , други колективни правни субекти и Държавата.

3. Правни норми – понятие, структура и видове.

4. Юридически факти – фактически състав и видове юридически факти. Презумпция и фикция.

5. Правни отношения – понятие и обща характеристика. Структура на правното отношение. Защита на субективните юридически права.

6. Юридически актове – понятие, субекти и форма. Юридическа сила и ранг.

7. Видове юридически актове. Действие на актовете във времето, пространството и по отношение на лицата.

8. Конституционно право – същност, предмет и метод. Източници на КП.

9. Законодателна власт – Народно събрание. Мандат, изисквания за избираемост, предсрочно прекратяване на мандата. Основни права и задължения на депутатите. Парламентарен имунитет.

10. Законодателна инициатива и законодателен процес. Парламентарен контрол – вот на доверие и недоверие.

11. Изпълнителна власт – Министерски съвет. Състав на МС – министър – председател, министър.

12. Формиране състава на МС. Видове правителства – правителство в оставка и служебно правителство.

13. Президент – мандат, функции и правомощия. Имунитет на президента.

14. Съдебна власт – съд, прокуратура и следствие. Конституционен съд – понятие, структура и правомощия. Сезиране на конституционния съд.

15. Гражданско право - понятие,система и субекти на гражданското право.

16. Гражданска сделка - понятие, сключване и елементи на сделката. Видове сделки. Предварителен договор.

17. Недействителни сделки - нищожни и унищожаеми сделки.

18. Представителство- понятие, възникване и особености. Упълномощаване. Видове представителство.

19. Погасителна давност, придобивна давност и преклузивни срокове.
Преподавател: .......................... Директор: ................................

/ В. Стаматова / /Сл. Иванова/

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКИ ПО ОСНОВИ НА ПРАВОТО
Слаб 2 – Ученикът не е овладял материала; не умее да борави с терминологията; не може да представи усвоени знания и умения
Среден 3 – Ученикът е овладял терминологията; дефинира, назовава, формулира понятията и процесите, свързани с фирменото право и представя усвоените знания и умения и ги прилага в познати ситуации.Добър 4 – Ученикът познава, разбира и характеризира с нормативната база и използваните документи, свързани с фирменото право; обяснява, разграничава и сравнява законите, уреждащи материята, представя усвоените знания и умения и ги прилага.Мн. добър 5 – Ученикът има солидни познания в областта на фирменото право; логично, точно и последователно разсъждава по изучаваните процеси и явления; доказва с примери твърдения и становища; представя усвоените знания и умения и ги прилага в нови ситуации.
Отличен 6 – Ученикът прави връзка между теорията и практиката по отношение на изучаваната материя; прилага усвоените знания и умения като прави оценки и сравнения; анализира ситуации и процеси; прави изводи и заключения.Системата за оценяване на тестовете по фирмено право е точкова. Сумата от точките за всички въпроси е 48. Цифровата оценка се получава като общия брой точки се умножава на 6 и се разделя на 48.
До 34 точки Слаб 2

От 24 – 27 точки Среден 3

От 28 - 35 точки Добър 4

От 36 - 43 точки Мн. Добър 5

От 44 - 48 точки Отличен 6

Преподавател: .......................... Директор: ................................

/ В. Стаматова / /Сл. Иванова/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница