Конспект за държавен изпит Страница: от утвърждавам: декан проф. Дсн р. СлавовДата29.04.2017
Размер179.62 Kb.
ТипКонспектТракийски университет – Стара Загора

Аграрен факултет

Издание:

1.0

Вид на документа:

Оперативен документ№ на документа:

7.5.1_OD_1.5.1_AFВ сила от:

14.09.2011

Име на документа

Конспект за държавен изпит

Страница:

от

УТВЪРЖДАВАМ:

ДЕКАН ПРОФ. ДСН Р. СЛАВОВ

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ
СПЕЦИАЛНОСТ „ЕООС“ - ОКС БАКАЛАВЪР


 1. Промяна на климата – глобални проблеми.

 2. Състояние и проблеми на атмосферното замърсяване в България.

 3. Основни замърсители на атмосферния въздух.

 4. Въздействие на замърсителите на атмосферния въздух върху екосистемите.

 5. Екологията като наука – основни екологични закони.

 6. Биоценоза (екосистеми) – същност, структура и организация.

 7. Абиотичните фактори светлина и вода – въздействие върху живите организми, екологични адаптации.

 8. Биотични екологични фактори и въздействието им върху екосистемите.

 9. Екологични оценки за въздействие върху околната среда – видове и процедури.

 10. Закони за опазване и управление на околната среда.

 11. Подзаконови нормативни актове за опазване и управление на околната среда.

 12. Нормативни актове по опазване чистотата на въздуха.

 13. Нормативни актове по управление на водите.

 14. Нормативни актове по управление на отпадъците.

 15. Нормативни актове по опазване на земеделски земи и почви.

 16. Водни ресурси – характеристика, замърсяване и водоползване.

 17. Управление на природни води.

 18. Управление на отпадъчни води.

 19. Технологии за пречистване на газове.

 20. Технологии за пречистване на отпадъчни води

 21. Мониторинг на околната среда – същност, организация и видове.

 22. Национална система за екологичен мониторинг – задачи, структура, подсистеми.

 23. Системи за управление на околната среда – структура, въвеждане, реализация.

 24. Управление на околната среда и устойчиво развитие на екосистемите.

 25. Хипобиотични и хипербиотични процеси при животните в беогеоценозите.

 26. Общопатологични процеси при животните в екосистемите.

 27. Антропогенно въздействие, опазване и възстановяване на почвите.

 28. Геоложки фактори и въздействие върху земната кора.

 29. Класификация и характеристика на твърди отпадъци.

 30. Технологии за обезвреждане на твърди отпадъци.

 31. Биологично разнообразие на България – видово богатство, ендемизъм, изчезнали и редки видове.

 32. Заплахи за биологичното разнообразие и мерки за опазването му.

 33. Нейонизиращи електромагнитни лъчения и въздействие върху екосистемите.

 34. Екологосъобразна механизация в аграрното производство.

 35. Микробиология на почвата.

 36. Микробиология на въздуха.

 37. Микробиология на водата.

 38. Дивеч и околна среда.

 39. Въздействие на абиотичните фактори върху водните организми.

 40. Адаптация на хидробионтите към абиотичните фактори на водната среда.

 41. Екологични аспекти на производството на хидробионти в рециркулационни системи.

 42. Мутагенеза и мутагенни фактори на околната среда.

 43. Радиоактивно замърсяване на околната среда.

 44. Въздействие и защита от йонизиращи лъчения.

 45. Икономика на опазването на околната среда.


Тракийски университет – Стара Загора

Аграрен факултет

Издание:

1.0

Вид на документа:

Оперативен документ№ на документа:

7.5.1_OD_1.5.1_AFВ сила от:

14.09.2011

Име на документа

Конспект за държавен изпит

Страница:

от

УТВЪРЖДАВАМ:

ДЕКАН ПРОФ. ДСН Р. СЛАВОВ

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ
СПЕЦИАЛНОСТ “АГРОНОМСТВО“ - ОКС БАКАЛАВЪР


 1. Условия за образуване, разпространение, класификация, характерни свойства и плодородие на черноземи и сиво-кафяви почви. Мероприятия за повишаване на почвеното плодородие.

 2. Условия за образуване, разпространение, класификация, характерни свойства и плодородие на смолници и канелени-горски почви. Мероприятия за повишаване на почвеното плодородие.

 3. Хранене на растенията с азот. Промишлени азотни торове – характеристика и приложение.

 4. Хранене на растенията с фосфор и калий. Промишлени фосфорни и калиеви торове – характеристика и приложение.

 5. Органични торове. Обща характеристика, представители. Оборски тор -видове според начин на получаване и степен на разлагане. Основни положения при използване на оборски тор.

 6. Системи за обработка на почвата.

 7. Сеитбообращения – същност и основни принципи за съставяне. Видове сеитбообращения.

 8. Интегрирани методи за борба с плевелите при зърнени житни култури.

 9. Икономически важни болести по зърнените житни култури (главни, ръжди, брашнеста мана, фузариоза и др.) и ефективни методи и средства за борба с тях.

 10. Икономически важни болести по техническите култури (слънчоглед, рапица, картофи, тютюн). Методи и средства за борба с тях.

 11. Икономически важни болести по зеленчуковите растения (домати, пипер, краставица, картофи и др.). Методи и средства за борба.

 12. Икономически важни болести по овощните видове (ябълки, праскови, сливи, череши). Методи и средства за борба.

 13. Икономически важни болести по лозата (мана, брашнеста мана, екскориоза, сиво гниене, бактериален рак и др.). Методи и средства за борба с тях.

 14. Неприятели по житните култури – видов състав, морфология, биология, борба.

 15. Неприятели по техническите култури (слънчоглед, рапица, картофи, тютюн) – видов състав, морфология, биология, борба.

 16. Неприятели по зеленчуковите култури (полско производство) – видов състав, морфология, биология, борба.

 17. Неприятели по лозата – видов състав, морфология, биология, борба.

 18. Неприятели по овощните култури от разредите Coleoptera (бръмбари) и Lepidoptera (Пеперуди) – видов състав, морфология, биология, борба.

 19. Поливен режим – същност и елементи. Видове поливен режим.

 20. Видове механични обработки на почвата и машини за извършването им.

 21. Зърнени житни култури. Особености в растежа и развитието – фаза на развитие. Технология за отглеждане на зимни житни култури – пшеница (обикновена и твърда) и ечемик.

 22. Технология за отглеждане на царевица за зърно и царевица за силаж.

 23. Зърнени бобови култури. Представители и обща характеристика. Технология на отглеждане на фасул и зимен грах.

 24. Маслодайни култури. Представители и обща характеристика. Технология на отглеждане на слънчоглед и зимна маслодайна рапица.

 25. Етеричномаслени култури. Представители и обща характеристика. Технология на отглеждане на казанлъшка роза.

 26. Технология за отглеждане на люцерна. Методи за съхраняване на биомасата.

 27. Повърхностно подобряване на ливади и пасища.

 28. Системи за използване на пасищата.

 29. Семкови овощни видове. Морфологични и биологични особености. Екологични изисквания. Подложки и сортове.

 30. Костилкови овощни видове. Морфологични и биологични особености. Екологични изисквания. Подложки и сортове.

 31. Създаване на овощни насаждения. Избор на място за овощна градина, на видове и сортове. Организация на територията. Подреждане на сортовете. Предпосадъчна подготовка на терена.

 32. Резитба на овощните растения. Физиологични основи. Основни принципи. Видове резитби.

 33. Производство на лозов посадъчен материал.

 34. Създаване и отглеждане на нови лозови насаждения.

 35. Технология за отглеждане на винени плододаващи лозови насаждения.

 36. Производство на зеленчуков разсад в кутивационни съоражения и на открито. Технологични елементи.

 37. Ботаническа характеристика, биологични особености и технология на отглеждане на зеленчукови култури от сем. Картофови (домати и пипер).

 38. Ботаническа характеристика, биологични особености и технология на отглеждане на зеленчукови култури от сем. Тиквови (краставици и дини).

 39. Семепроизводство на земеделските култури. Схеми на семепроизводството при самоопрашващи се и кръстосаноопрашващи се култури. Организация и контрол над посевния материал.

 40. Зърнокомбайни – принципно устройство и технологични регулировки (настройки) свързани с качеството и количеството на прибираната продукция.

Тракийски университет – Стара Загора

Аграрен факултет

Издание:

1.0

Вид на документа:

Оперативен документ№ на документа:

7.5.1_OD_1.5.1_AFВ сила от:

14.09.2011

Име на документа

Конспект за държавен изпит

Страница:

от


УТВЪРЖДАВАМ:

ДЕКАН ПРОФ. ДСН Р. СЛАВОВ

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ
СПЕЦИАЛНОСТ “РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРИ„ - ОКС БАКАЛАВЪР


 1. Основни принципи на аквакултурата.

 2. Вредни и полезни растителни организми във водните екосистеми.

 3. Вредни и полезни птици и бозайници във водните екосистеми.

 4. Замърсяването на хидроекосистемите, като основен причинител за оксидативния стрес при хидробионтите и свързаните с него функционални и репродуктивни разстройства /Синдром М74/.

 5. Основни морски биоми и техния състав. Екологични особености на Черно море.

 6. Водорасли – основни отдели, характеристика, значение и представители.

 7. Терморегулация. Телесна температура. Особености на терморегулацията при рибите.

 8. Системи от вътрешното устройство на рибите в услуга на храненето и отделянето.

 9. Шаранообразни риби – предмет на риболов и култивиране.

 10. Фактори на водната среда. Класификация. Характеристика на физичните параметри на водата. Температурен режим на водата в стоящи стратифициращи водоеми.

 11. Характеристика на химичните параметри на водата. Особености на кислородния режим в стоящи стратифициращи водоеми.

 12. Полезни и вредни ракообразни във водните екосистеми.

 13. Полезни и вредни водноживущи насекоми във водните екосистеми.

 14. Зониране на морските и сладководните водоеми. Плеусталът, пелагиалът и бенталът като местообитания.

 15. Фактори на водната среда. Хоризонтални и вертикални течения. Хидростатично налягане. Температура. Разтворени газове.

 16. Тип Mollusca /Мекотели/ - обща характеристика, класификация и по-важни представители със стопанско значение.

 17. Комбинативна изменчивост. Генетична основа и значение за еволюцията на организмите и селекционния процес.

 18. Микрофлора на водата и водните екосистеми.

 19. Микробиологична оценка на водните екосистеми.

 20. Влияние на абиотичните фактори на външната среда. Биологични взаимоотношения във водоемите. Биологичен кръговрат и продуктивност във водните екосистеми.

 21. Опазване и управление на водите. Нормативна база.

 22. Репродукция при пъстървови риби. Изкуствено размножаване.

 23. Репродукция при шаранови риби. Изкуствено размножаване.

 24. Признаци, обект на генетично усъвършенстване в аквакултурата. Генетична характеристика.

 25. Особености на развъдния процес в аквакултурата.

 26. Технология за отглеждане на шаран.

 27. Технология за отглеждане на есетрови видове риби.

 28. Технология за отглеждане на пъстървови видове риби.

 29. Технология за отглеждане на калкан.

 30. Технология за отглеждане на ципура.

 31. Технология за отглеждане на лаврак.

 32. Потенциални възможности на интегрираните технологии. Роля на рибите в интегрираните технологии.

 33. Интегрирани ферми за производство на аквакултури.

 34. Отглеждане на риба в иригационни водоеми- язовири, напоителни канали и реки. Контролирано развитие на микрофитите в иригационните водоеми.

 35. Технологии за хранене на шарана. Хранене на личинки и подрастващи шаранови риби. Хранене на шаран в басейни. Хранене на шаран в клетки.

 36. Общ характер на действие и ефекти от действието на токсичните вещества върху хидробионтите.

 37. Профилактични и лечебни мероприятия, свързани с болестите по хидробионтите.

 38. Принципи и методи на консервиране на хидробионти.

 39. Роля на микробиологичните процеси в биологичното пречистване на водата.

 40. Видове басейни и комплексна оценка за пригодността им за отглеждане на хидробионти. Системи за водозахранване на изкуствени водоеми и басейни. Помпени агрегати за принудително (напорно) водоподаване .

 41. Маркетингова система в аквапроизводството.

 42. Маркетингова среда при аквакултурата. Анализ на маркетинговата среда.

 43. Закон за рибарството и аквакултурата.

Тракийски университет – Стара Загора

Аграрен факултет

Издание:

1.0

Вид на документа:

Оперативен документ№ на документа:

7.5.1_OD_1.5.1_AFВ сила от:

14.09.2011

Име на документа

Конспект за държавен изпит

Страница:

от


УТВЪРЖДАВАМ:

ДЕКАН ПРОФ. ДСН Р. СЛАВОВ

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ
СПЕЦИАЛНОСТ „АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО“ - ОКС БАКАЛАВЪР


 1. Техническа механика: Условия за равновесие - три основни форми при условието за равновесие. Определяне на опорните реакции при „проста” греда, натоварена с произволно действащ товар в основната й равнина.

 2. Съпротивление на материалите: използвани геометрични величини, статичен момент, център на тежестта, инерционен момент, съпротивителен момент.

 3. Съединители. Предназначение,  класификация, изчислително натоварване. Несъосности и начини за компенсиране. Твърди, еластични и триещи съединители - приложение, кинематика.

 4. Механични предавки. Класификация, основни кинематични, геометрични и изчислителни зависимости. Зъбни, верижни и ремъчни предавки.

 5. Обработване на материалите без снемане на стружка. Леене, пластично деформиране и заваряване – особености на технологичните процеси; машини, съоръжения и инструменти, необходими за тяхното реализиране.

 6. Обработване на материалите чрез рязане. Струговане, свредловане, зенкероване, райбероване, фрезоване и шлифоване – особености на технологичните процеси; металорежещи машини и инструменти, необходими за тяхното реализиране.

 7. Флуиди: основни физични свойства. Основни уравнения в хидростатиката и хидродинамиката. Течения със съпротивления в тръбни мрежи. Изтичане през накрайници.

 8. Хидравлични машини: Видове. Принцип на действие. Предимства и недостатъци. Работни характеристики.

 9. Трифазни електрически вериги. Схеми на свързване на трифазна верига в звезда и триъгълник. Определяне на мощността в трифазна електрическа верига.

 10. Електрически машини за променлив ток. Устройство и принцип на действие на асинхронни и синхронни машини.

 11. Градивни елементи на електрониката. Основи на схемотехниката: усилватели, генератори на импулси.

 12. Приложение на електрониката в областта на земеделската и животновъдната техника.

 13. Основни принципи на управлението и автоматизацията в аграрното инженерство.

 14. Изчисляване потребната топлина на помещения и сгради.

 15. Определяне на необходимото количество вентилационен въздух за животновъдни помещения. Топлинен баланс.

 16. Технология за отглеждане на зимни житни култури – пшеница, зимен ечемик, тритикале.

 17. Маслодайни култури. Представители и обща характеристика. Технология на отглеждане на слънчоглед.

 18. Машинно доене на крави.

 19. Машинна стрижба на овце.

 20. Основни показатели на ДВГ. Характеристики на автотракторни двигатели.

 21. Видове тракторни трансмисии.

 22. Хидравлични системи на тракторите. Хидравлична навесна система.

 23. Механизация на растениевъдството – особености, състояние и перспективи.

 24. Видове механична обработка на почвата и почвообрабатващи машини.

 25. Видове сеитба и принципно устройство и технологичен процес на сеялките.

 26. Зърнокомбайни – принципно устройство. Системи за вършитба и сепарация.

 27. Технико-технологични предпоставки за производство на качествено мляко в животновъдните ферми: доилна техника, съоръжения за охлаждане и съхраняване на млякото, системи за измиване и дезинфекция.

 28. Механизирано и автоматизирано раздаване на фуражите в животновъдството. Класификация и критерии за избор на машините и съоръженията.

 29. Машини и инсталации за почистване на тора в животновъдството. Методи, машини и съоръжения за утилизация на торовата маса.

 30. Отопление, вентилация и климатизация на животновъдни сгради. Проектиране на вентилационна система.

 31. Видове напояване и поливки.

 32. Капково напояване – същност, предимства, недостатъци, принципна схема, експлоатация.

 33. Технология и техника за прибиране на биомасата от люцерна.

 34. Слънчеви колектори – класификация и устройство. Ефективност на слънчевите колектори. Критерии за избор. Колекторни полета.

 35. Технико-технологични концепции при проектиране на биогазови инсталации в земеделието. Критерии и подход при избора на техническите компоненти на инсталацията.

 36. Торища за сух и полутечен тор, торища за течен тор (лагуни), тороотцедители.

 37. Технологии и сгради за отглеждане на различни категории говеда.

 38. Сгради за отглеждане на овце-майки и сгради за интензивно угояване на агнета, шилета или бракувани овце.

 39. Технологии и сгради за отглеждане на различни категории свине.

 40. Технологии и сгради за производство на яйца и на пилета-бройлери.

 41. Производителност на машинно-тракторни агрегати и възможности за повишаването й.

 42. Кинематика на машинно-тракторните агрегати – видове завои и начини на движение.

 43. Техническа експлоатация на трактори и земеделски машини.

 44. Производствени разходи в селското стопанство. Същност и класификация на разходите. Зависимости между видовете разходи и продукцията.

Тракийски университет – Стара Загора

Аграрен факултет

Издание:

1.0

Вид на документа:

Оперативен документ№ на документа:

7.5.1_OD_1.5.1_AFВ сила от:

14.09.2011

Име на документа

Конспект за държавен изпит

Страница:

от


УТВЪРЖДАВАМ:

ДЕКАН ПРОФ. ДСН Р. СЛАВОВ

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ
СПЕЦИАЛНОСТ „ЗООИНЖЕНЕРСТВО“ - ОКС БАКАЛАВЪР


 1. Комбинативна изменчивост. Генетична основа и значение за еволюцията на организмите и селекционния процес.

 2. Полимерия. Генетична същност на полигенните признаци.

 3. Продуктивност – генетична характеристика на основните продуктивни признаци и на устойчивостта на заболявания и стрес.

 4. Преценка на развъдната стойност – генетични основи, методи, предимства и недостатъци.

 5. Фактори от които зависи ефекта от отбора – биологични и организационни.

 6. Приложение на методите на развъждане в племенното и стоково животновъдство.

 7. Технологии на изкуствено осеменяване на различни видове с.с. животни.

 8. Енергийна хранителност на фуражите.

 9. Протеинова хранителност на фуражите за преживни и непреживни животни.

 10. Обемисти фуражи за преживни животни – видове, хранителна характеристика и начини за повишаване та качеството им.

 11. Характеристика на зърнено-житните фуражи и използването им при храненето на животните.

 12. Характеристика на основните протеинови фуражи и добавки за непреживни и преживни и използването им при храненето на животните.

 13. Категоризиране и класификация на кланични трупове от свине, едър и дребен рогат добитък.

 14. Автолитични процеси в месото и фактори влияещи върху тях (Rigor mortis зреене и дълбока автолиза на месото).

 15. Физикохимични и технологични качества на суровите млека.

 16. Създаване и усъвършенстване на породи говеда за мляко.

 17. Създаване и усъвършенстване на породи говеда за комбинирано използване.

 18. Създаване и усъвършенстване на породи говеда за месо.

 19. Биологични основи на млечната и месната продуктивност на говедата. Фактори от които зависи.

 20. Специфични изисквания при храненето на различни категории говеда.

 21. Технологии и сгради за отглеждане на различни категории говеда.

 22. Зоохигиенни изисквания при отглеждане на различни категории говеда.

 23. Създаване и усъвършенстване на българските тънкорунни и полутънкорунни породи овце у нас.

 24. Създаване и усъвършенстване на породи овце за мляко.

 25. Биологични основи на продуктивността (вълнодайност, млечност, месодайност). Фактори, от които зависи.
 1. Развъждане и технологични пътища за увеличаване производството на месо от овцете.

 2. Специфични изисквания при храненето на различни категории овце.

 3. Сгради за отглеждане на овце-майки и сгради за интензивно угояване на агнета, шилета или бракувани овце.

 4. Зоохигиенни изисквания при отглеждане на различни категории овце.

 5. Създаване и усъвършенстване на породите свине.

 6. Хибридизация в свиневъдството. Организация и структура на хибридното свиневъдство.

 7. Възпроизводителна продуктивност. Угоителни и кланични качества на свинете.

 8. Специфични изисквания при храненето на различни категории свине.

 9. Технологии и сгради за отглеждане на различни категории свине.

 10. Зоохигиенни изисквания при отглеждане на различни категории свине.

 11. Съвременни породи и хибриди птици, използвани в яйценосното направление.

 12. Съвременни породи и хибриди птици, използвани в бройлерното направление.

 13. Биологични основи на месодайността на птиците. Фактори, от които зависи.

 14. Специфични изисквания при храненето на птици от яйценосно и бройлерно направление.

 15. Технологии и сгради за производство на яйца и на пилета-бройлери.

 16. Зоохигиенни изисквания при отглеждане на птици.

 17. Чистокръвни и полукръвни породи коне.

 18. Заводско-племенна работа в коневъдството.

 19. Добри хигиенни практики в животновъдната ферма за опазване на околната среда.

 20. Общи профилактични мероприятия при заразните болести по животните.

 21. Профилактика на незаразните заболявания, опаразитяване и отравяния при селскостопанските животни.

 22. Комплексна механизация при производството на зелени фуражи.

 23. Комплексна механизация при производството на зърнени фуражи.

 24. Доилни инсталации в млечното говедовъдство – характеристика.

 25. Системи от машини за раздаване на фуражите в животновъдството.

 26. Видове рибовъдни стопанства, производствени системи и рибовъден оборот.

 27. Биологични и продуктивни характеристики на домашния заек.

 28. Бонитиране местообитанията на дивеча и таксиране на дивечовите запаси.

 29. Ловене, транспортиране и разселване на дивеч в природата.

 30. Технологии на производство на пчелни продукти – мед, восък, пчелна отрова, пчелно млечице, прополис и цветен прашец – състояние, тенденции.

 31. Производство на пашкули от копринена буба – технологии, състояние, тенденции.

Каталог: truni2 -> wp-content -> uploads
uploads -> Конспект за държавен теоретичен изпит мп"производство на посевен и посадъчен материал"
uploads -> Програма еразъм регистър „ индивидуални договори „ студентска мобилност
uploads -> Специалност зооинженерство I курс I група II група
uploads -> Закон за висше образование зрасрб закон за развите на академичния състав в Р. България
uploads -> Специалност “аграрно инженерство”
uploads -> Аграрен факултет
uploads -> Вид на документа: Оперативен документ
uploads -> Аграрен факултет
uploads -> Програма за провеждане на практика / стаж Страница: от Утвърждавам
uploads -> Програма за сътрудничество с България


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница