Контролен лист за регистрация и проверка на животновъдни обекти по наредба №49 от 20. 04. 2006 Г. За здравните изисквания към някои животни, сперма, яйцеклетки и ембриони при обмен между република българия и държавите членки на европейскияДата01.06.2017
Размер161.78 Kb.
Образец ЗХОЖ – 174/ Утвърден със Заповед № РД 11-175/02.02.2016 г. на изпълнителния директор на БАБХ

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОВЕРКА НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ ПО НАРЕДБА № 49 ОТ 20.04.2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НЯКОИ ЖИВОТНИ, СПЕРМА, ЯЙЦЕКЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ ПРИ ОБМЕН МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И ПРИ ВНАСЯНЕТО ИМ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ, ПОСЛ. ИЗМ., ДВ БР. 60 ОТ 3.08.2010 Г.)(НАРЕДБАТА)

ОДБХ Населено място


Вет регистрационен № на обектаBG.

капацитет на обекта Дата на проверката

Данни за обекта: Вид на обекта

Вид на отглежданите животни

Име, фамилия и длъжност на инспектиращия /инспектиращите:

….................................................................................................................................................................

….................................................................................................................................................................

….................................................................................................................................................................

….................................................................................................................................................................

….................................................................................................................................................................….................................................................................................................................................................
Изисквания


Да

Не

Коментари
1.Животните в обекта дали се отглеждат или развъждат за една от следните цели:

Указание :обекта не може да получи тази регистрация, ако не отговаря поне на една от изброените цели

 • излагане на животните и обучение на обществеността

 • запазване на животинските видове

3. Обекта намира ли се на достатъчно разстояние от други животински обекти, което да доведе до риск по отношение на здравеопазването на животните?

Указание:съгласно изискванията на Наредба 44

4. Помещенията оградени и изолирани ли са, по начин, който предотвратява контакт с животни извън обекта

Указание – трябва да има стена или ограда.Помещенията трябва да имат предпазен периметър, ограден с ограда, с което да се гарантира, че животните не могат да избягат и нямат контакт с други животни

5. Разполага ли обекта със следните помещения:

 • помещение за карантиниране на новопостъпили животни от нерегистрирани обекти и процедура за приемането им

Указание: помещението трябва да бъде построено по начин позволяващ лесно почистване и дезинфекция
 • помещения или зони, оборудвани с подходящи съоръжения за евтаназиране и съхраняване на труповете на животните, умрели вследствие на заболяване, до предаването им за обезвреждане в предприятие за преработване на странични животински продукти (СЖП).

 • помещение/помещения за извършване на аутопсии на умрели животни от компетентно лице под контрола на упълномощен от компетентния орган ветеринарен лекар или има сключен договор с одобрена от БАБХ лаборатория за извършване на аутопсии.

Ако има сключен договор с лаборатория-да се посочи име, адрес на лабораторията.

6. Обектът свободен ли е от болестите по Приложения № 1 и 5 на Наредбата?

Указание: за да бъдат признати обектът или центърът за свободни от болестите по Приложения № 1 и 5, се прави оценка за здравния статус за период най-малко три изминали години, както и оценка на лабораторните изследвания на животните, намиращи се в съответния обект или център; като изключение от това изискване нов обект се одобрява, ако животните, постъпили в него, идват от одобрени обекти

7. Има ли в обекта дневник, в който се вписва информация за:

 • броят и видът на всички отглеждани животни

 • идентификацията на животните (ако е приложима);

Указание За да бъде регистриран обекта трябва да се прилага политика за индивидуално идентифициране на животните, с изключение на безгръбначните и колонии видове животни като дребни риби. При условие, че тази политика се осъществява активно, може да се приеме, че определени животни не могат да бъдат идентифицирани. Например, може да е подходящо да се уловят за идентификация дадени видове животни на по-късен, определен етап от развитието им. Ако уловът на тези животни води до известен риск за тях е необходимо прилагането на упойка. Като минимално изискване, всички животни, които са въведени или изпратени от регистриран обект по тази наредба трябва да бъдат еднозначно идентифицирани.

 • възрастта, полът и породата;

 • брой, вид на влезлите и излезлите животни и информацията за произхода и местоназначението им;

 • здравословното състояние, лечебните и профилактичните третирания и ваксинации.

 • диагноза на умрелите животни, включително на мъртвородените

 • информация от наблюдение на животните по време на карантина.

 • редовно актуализиране на данните от дневника

8. Данните от дневника по т. 7 се актуализират редовно

9. Дневника по т. 7 се съхранява най-малко 10 год.

Указание: Дневникът трябва да е наличен при проверка от ОВЛ и да представя най-малко следната информация:-данни за заболявания, еволюция на заболяванията, поставени диагнози при карантина, проведени терапии, спазени изисквания за биосигурност, резултати от аутопсии при смъртни случаи, внос/износ на животни.

10.Обектът обслужва ли се от регистриран частно практикуващ ветеринарен лекар (има ли сключен договор с (РЧПВЛ)?

11 РЧПВЛ отговаря ли на изискванията на чл.20, ал.2 и ал.3 от Наредба 5 от 10.03.2008г. за здравните изисквания към говеда и свине при транспортирането им между Република България и другите държави-членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които поизхождат тези животни?

Указания:

РЧПВЛ трябва да :

1.притежава диплома за завършено висше образование по ветеринарна медицина и е запознат с най-новите нормативните изисквания по отношение на здравеопазването на животните

2. няма общ финансов интерес или семейни връзки със собственика и/или с лицето, което отговаря за животновъдния обект;

3. отговаря за изпълнението на поставените от БАБХ изисквания за обезпечаване и функциониране на програмите за надзор;

4. предоставя на собственика на животновъдния обект информация и съдействие за изпълнение на мерките, осигуряващи запазването на здравния статус на животновъдния обект, в съответствие с програмата

РЧПВЛ спазва изискванията за:

1.идентификация и издаване на документи за транспортиране на животните от обекта и на животните, предназначени за обмен;

2. задължително докладване в съответната ОДБХ при наличие на заразни болести по животните, рисковите фактори по отношение здравето на хората и животните, както и спазването на изискванията за защита и хуманно отношение към животните;

3. установяване на причината при смърт на животните и изпращане на проби за лабораторни изследвания;

4. хигиенните условия в животновъдния обект, в който се отглежда стадото.

12. РЧПВЛ:

 • стриктно спазва изискванията на наредбата;

 • извършва необходимите изследвания при съмнение за наличие на трансмисивно заболяване

 • извършва ваксинация на животните в обекта срещу определени болести съгласно законодателството на ЕО;

 • уведомява официалния ветеринарен лекар, отговарящ за обекта, при съмнение за възникване на заболяване по приложения № 1 и 5 от Наредбата.

 • контролира спазването на карантината на новопостъпилите животни;

 • контролира здравословното състояние на животните в обекта и спазването на законодателството на ЕО по отношение на хуманното отношение към животните по време на транспорт и обезвреждането на животинските отпадъци;

Указание:-изискванията за хуманно отношение на животните по време на транспорт съгласно Регламент 1/2005, (както и критерите за “годност на животните за транспортиране”(Глава I, Приложение I) и изискванията за пространствени площи по време на

Изискванията относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, съгласно Регламен 1069/2009, в частност унищожаване на трупове от умрели животни ( труповете се категоризират като Категория I)

13 РЧПВЛ е запознат ли, че незабавно трябва да уведомява ОВЛ при всеки случай на съмнение за заболяване, изброено в Приложение 1 и 5 от Наредбата и за всяко друго заболяване, което задължително се обявява, съгласно ЕС законодателството?

14 РЧПВЛ знае ли правилата за карантина на ново постъпили животни, както в контекста на Наредбата, така и смисъла на законодателството за внос в ЕС?

Указания: Животни, които идват от нерегистриран по Наредбата обект/център се допускат в регистрирания, след като са били под карантина за период най-малко:

1. за маймуни (simiae and prosimiae) - съгласно изискванията на Световната организация за здравеопазване на животните - приложение № 4;

2. за други видове животни – за изброените в Приложение 1 и 5 болести-най-малко 30 дни.

В случаи на внос от трети страни се спазва съответното законодателство

15 Извършена ли е проверка на обекта от ОВЛ най-малко един път за последните 12 месеца?

16.Налична ли е достатъчна информация относно дейностите на РЧПВЛ за изпълнение на годишния план за надзор над болестите, включително и зоонозите.

Изискванията на Наредбата, спазват ли се?

17. За периода от одобрението на обекта по смисъла на тази Наредба или последната инспекция от ОВЛ на обекта, постъпили ли са животни от други одобрени центрове/обекти?

18.* Налични ли са резултатите от клиничните и лабораторните тестове, извършени за периода от регистрацията на обекта по смисъла на тази Наредба или последната инспекция от ОВЛ на обекта за заболяванията посочени в Приложение 5 на Наредбата (и Приложение 1, ако се отнася)?

Тези резултати показват ли липса на заболяване?

Указания: Болестите в Приложение 1 се отнасят само ако има национални програми за контрол и надзор, одобрени от ЕК

19.* Дневника по т.8 съхранява ли се за най-малко 10 години или за времето от датата на регистрация на обекта по тази наредба?

20.* За периода от одобрението на обекта по смисъла на тази Наредба или последната инспекция от ОВЛ на обекта, постъпили ли са животни от други не регистрирани по смисъла на тази Наредба центрове/обекти ?
Ако да спазени ли са изискванията на

Чл.17, ал3 от Наредбата?
Моля посочете подробна информация

21.* За периода от одобрението на обекта по смисъла на тази Наредба или последната инспекция от ОВЛ на обекта, изпращани ли са животни до други не регистрирани по смисъла на тази Наредба центрове/обекти

Моля посочете подробна информация

Указания: Животни могат да бъдат изпратени до не одобрени центрове/обекти само след разрешение от ОВЛ, при условие, че няма риск от разпространение на заболявания.

Лабораторни тестове/карантина, трябва да бъдат извършени в не регистрираният обект/център при изпращане на животните до регистриран такъв.

Констатации от цялостната проверка

Препоръки

Срок за изпълнение

* Прилага се в случаи на регулярна проверка и може да не бъде приложимо при проверка с цел регистрацияКРАТЪК ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНИЯ ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ (чл. 9 от Регл. 882/2004/ЕО)/ Обобщение на констатираните нарушения


Настоящият контролен лист се издава на основание на чл 16 от Наредба № 49 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания към някои животни, сперма, яйцеклетки и ембриони при обмен между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и при внасянето им от трети страни (издадена от министъра на земеделието и горите, посл. изм., дв бр. 60 от 3.08.2010 г.)


................................................................................................. .......................................

/име, презиме и фамилия на собственик/ползвател на обекта или негов представител/ /подпис /

................................................................................................. .......................................

/име, презиме и фамилия на извършилия проверката/ /подпис и печат /

........................................................................................ .............................................

/име, презиме и фамилия на присъстващия на проверката/ /подпис/
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница