„медикард” оод и „интерагро-90” еоодстраница4/20
Дата05.03.2018
Размер2.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

XVI.1.6. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№94, 217, 335, 405, 414 и 476, и обособена позиция №II, ном. №№50, 58 и 97, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера, за доказване на минималното изискване по т. 9.6.1.5. от решението за откриване на процедурата, участникът не е представил документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език;

XVI.1.7. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№345, 346, 347, 348 и 349, участникът не е представил документ от който да е видно, че оферираното медицинско изделие, отговоря на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно;

XVI.1.8. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№419, 421, 422, 429, 430 и 432 - участникът не е представил документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно.

XVI.2. Въз основа на изложеното в т. XVI.1. и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, Комисията единодушно реши за отстраняване на констатираните нередовности, да даде възможност на участника, да представи допълнително следните документи и мостри:

XVI.2.1.1. Декларация от представляващия участника /свободен текст/ в която управителя на дружеството, следва да уточни номенклатурите от обособени позиции №№I и II, за които „СОЛОМЕД” ООД участва в откритата процедура, както и

XVI.2.1.2. Документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата – Декларация от представляващия участника, с вярно вписани номенклатури от обособени позиции №№I и II, за които участника участва в процедурата, както и съответстващи на посочените такива в представения документ по т. XVI.2.1.1. от настоящия протокол;

XVI.2.1.3. За ном. №№16 и 18 от обособена позиция №II - Приложение №1 към Офертата Образец – А, с попълнени графи от №№3 до 12, в случай, че участникът оферира тези номенклатури.

XVI.2.2. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: ном. №№116, 117, 118, 119, 158, 160, 166, 167, 217, 218, 229, 230, 231, 243, 250, 296, 339, 342, 343, 452, 453, 454, 455, 456, 457 и 477 от обособена позиция №I и ном. №№17, 63, 72, 84, 98, 104, 105, 106, 107 и 108 от обособена позиция №II - документ по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата - Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител - оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените декларации за съответствие следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

XVI.2.3. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: ном. №№116, 117, 118, 119, 158, 160, 166, 167, 182, 205, 229, 230, 231, 243, 249, 250, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 268, 269, 270, 275, 276, 277, 278, 279, 282, 287, 294, 296, 303, 308, 333, 334, 339, 342, 343, 362, 363, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 и 477 от обособена позиция №I и ном. №№1, 2, 3, 4, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 39, 41, 44, 45, 52, 53, 58, 61, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 104, 105, 106, 107 и 108 от обособена позиция №II - документ по т. 9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата - ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените сертификати следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

XVI.2.4. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№205, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 294, 296, 335, 338, 473, 474, 475 и 476 и обособена позиция №II, ном. №№1, 2, 3, 4, 19, 20, 29, 31, 41, 45, 47, 52, 53, 58, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98, 99, 104, 106, 107 и 108 - документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата - Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка– на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ;

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените инструкции за употреба/макет на опаковката следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

XVI.2.5. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном.№№269, 294, 296, 337, 339, 439, 443 и 473 и обособена позиция №II, ном. №№1, 2, 3, 4, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 41, 58 и 63, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата - Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, в три екземпляра /един приложен към изискваните документи, един към мострите и един брой за участника/.

Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената позиция, номенклатурата/ и единицата в случай, че има такава/, за която е предложението, каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.

Мострите се предават в болничната аптека на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.

XVI.2.6. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№94, 217, 335, 405, 414 и 476, и обособена позиция №II, ном. №№50, 58 и 97, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените каталози, следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

XVI.2.7. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№345, 346, 347, 348 и 349 – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно;

XVI.2.8. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№419, 421, 422, 429, 430 и 432 - оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно.

XVI.3. В определения от комисията срок – на 09.09.2014 г., „СОЛОМЕД” ООД представи следните документи и мостри с писмо с вх. № 01-00-828-44/09.09.2014 г.:

XVI.3.1.1. Декларация от представляващия участника /свободен текст/ в която управителя на дружеството, уточнява номенклатурите от обособени позиции №№I и II, за които „СОЛОМЕД” ООД участва в откритата процедура. Видно от представената декларация е че, „СОЛОМЕД” ООД не участва за ном. №№16 и 18 от обособена позиция №II.

Комисията приема представения от участника документ.


XVI.3.1.2. Документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата – Декларация от представляващия участника, с вярно вписани номенклатури от обособени позиции №№I и II, за които участника участва в процедурата, съответстващи на посочените такива в представения документ по т. XVI.3.1.1. от настоящия протокол.

Комисията приема представения от участника документ.XVI.3.2. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: ном. №№116, 117, 118, 119, 158, 160, 166, 167, 217, 218, 229, 230, 231, 243, 250, 296, 339, 342, 343, 452, 453, 454, 455, 456, 457 и 477 от обособена позиция №I и ном. №№17, 63, 72, 84, 98, 104, 105, 106, 107 и 108 от обособена позиция №II - или оригинали на легализирани преводи на български език на документи по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата - Декларации за съответствие на медицинските изделия по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставени от техните производители;

Комисията приема представените от участника документи.XVI.3.3. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: ном. №№116, 117, 118, 119, 158, 160, 166, 167, 205, 229, 230, 231, 243, 249, 250, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 268, 269, 270, 275, 276, 277, 278, 279, 282, 287, 294, 296, 303, 308, 333, 334, 339, 342, 343, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 и 477 от обособена позиция №I и ном. №№1, 2, 3, 4, 13, 27, 29, 39, 41,61, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, 104, 105, 106, 107 и 108 от обособена позиция №II - оригинали на легализирани преводи на български език документи по т. 9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата - ЕС сертификати за оценка на съответствието на МИ, изд. от нотифициран орган;

Комисията приема представените от участника документи.XVI.3.4. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№205, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 294, 296, 335, 338, 473, 474 и 475 и обособена позиция №II, ном. №№1, 2, 3, 4, 19, 20, 29, 31, 41, 45, 52, 53, 58, 63, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98, 99, 104, 106, 107 и 108 - документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата - Инструкции за употреба на предложените медицински изделия на български език и макети на опаковките на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка– на хартиен носител.

Комисията приема представените от участника документи.XVI.3.5. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном.№№ 339, 439, 443 и 473, и обособена позиция №II, ном. №№ 3, 4, 41 и 63, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата - Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия.

Комисията приема представените от участника документ и мостри.XVI.3.6. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№94, 217, 335, 405 и 414, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - документи по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.

Комисията приема представените от участника документи.XVI.3.7. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I:

XVI.3.7.1. ном. №№346, 348 и 349 – оригинал на легализиран превод на български език на декларация за съответствие на изделията, изд. от производителя на изделията – Дина Хитекс, Чешка Република, в която той декларира, че изделията са произведени в съответствие със стандарт EN 14683:2014;

Комисията приема представения от участника документ.XVI.3.7.2. ном. №№345 и 347 – оригинал на легализиран превод на български език на декларация за съответствие на изделията, изд. от производителя на изделията – RAYS SPA, в която той декларира и гарантира, че изделията са произведени в съответствие със стандарт EN 14683:2014;

Комисията приема представения от участника документ.XVI.3.8.1. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, ном. № 429 - оригинал на легализиран превод на български език на Европейска Декларация за Сътветствие на изделието, изд. от производителя му – З ТЕКС Текстил Гида Итх. Ихр., в която той декларира, че изделието е произведено в съответствие със стандарт EN 13795;

Комисията приема представения от участника документ.XVI.3.8.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 430 и 432 - оригинал на легализиран превод на български език на Декларация за Съответствие на изделията, изд. от производителя им – Дина Хитекс, Чешка Република, в която той декларира, че изделията са произведени в съответствие с изискванията на стандарт EN 13795-1:2011.

Комисията приема представения от участника документ.XVI.3.8.3. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№419, 421 и 422 - оригинал на легализиран превод на български език на ЕС Декларация за Съответствие на изделията, изд. от производителя им – Лебоо Хелткеър Продуктс ООД, Китай, в която той декларира, че изделията са произведени в съответствие с изискванията на стандарт EN 13795:2011.

Комисията приема представения от участника документ.XVI.3.9.1. В определения от комисията срок, участникът „СОЛОМЕД” ООД, не представи изисканите от Комисията документи и мостри, посочени по-долу по т.т. 25.2.3., 25.2.4., 25.2.5. и 25.2.6. от протокола по чл.68, ал.7 от ЗОП, за оферираните медицински изделия по следните ном. от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №№182, 250, 269, 294, 296, 337, 362, 363 и 476 и обособена поз. №II ном. №№1, 2, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 58, 72 и 97, с писмо с изх.№01-00-828-20/02.09.2014 г.

XVI.3.9.2. С оглед на изложеното в т. т. XVI.3.1.1. и XVI.3.9.1. от протокола и на основание чл. 69, ал.1, т.т. 1 и 3 от ЗОП, във връзка с чл.56, ал.1, т.5 и т. 13 от ЗОП, т.т. 9.6.2.7., 9.6.2.8., 9.6.2.9. и 9.6.2.10., във връзка с т.т. 8.3. и 9.6.1.5. от Решението за откриване на процедурата и т.т. ІІІ.1.4), ІІІ.2.3) и VI.3) от обявлението за поръчката, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за следните ном. от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, №№182, 250, 269, 294, 296, 337, 362, 363 и 476 и обособена поз. №II ном. №№ 1, 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 58, 72 и 97.

Мотиви:

1. Представляващият участника е вписал в: офертата си – Образец – А и в представения документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата, ном. №№16 и 18 от обособена позиция №II, но за тези номенклатури от позиция №II, не е попълнил графи от №№3 до 12 на Приложение №1 към Оферта Образец – А. Видно от представената декларация е че, „СОЛОМЕД” ООД не участва за ном. №№16 и 18 от обособена позиция №II.

2. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: ном. №№182, 362 и 363 от обособена позиция №I и ном. №№17, 19, 20, 21, 22, 24, 44, 45, 52, 53, 58 и 97 от обособена позиция №II, участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата - ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

3. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№250 и 476 и обособена позиция №II, ном. №№47 и 72 - участникът не е представил изисканите от Комисията документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата - Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка– на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ;

4. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном.№№269, 294, 296 и 337, и обособена позиция №II, ном. №№1, 2, 15, 19, 21, 22, 23, 24 и 58, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил изисканите от Комисията - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата - Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, тъй като тези изделия, не са доставяни в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

5. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. № 476 и обособена позиция №II, ном. №№50, 58 и 97, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил изисканите от Комисията - документи по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.
XVII.1. В офертата на участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

XVII.1.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 345, 346, 348 и 349, участникът не е представил документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно;

XVII.1.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 415, 416, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 435 и 441, участникът не е представил документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно;

XVII.2. Въз основа на изложеното в т. XVII.1. и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, Комисията единодушно реши за отстраняване на констатираните нередовности, да даде възможност на участника, да представи допълнително следните документи:

XVII.2.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 345, 346, 348 и 349 – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно;

XVII.2.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 415, 416, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 435 и 441- оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно;

XVII.3. В определения от комисията срок – на 05.09.2014 г., „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, представи следните документи с писмо с вх. № 01-00-828-30/05.09.2014 г.:

XVII.3.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 345, 346, 348 и 349 – оригинали на легализирани преводи на български език на документи – извадки от техническите досиета на изделията, от които е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 14683.

Комисията приема представените от участника документи.XVII.3.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 415, 416, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 435 и 441- оригинали на легализирани преводи на български език на документи – извадки от техническите досиета на изделията, от които е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795.

Комисията приема представените от участника документи.


XVIII.1. В офертата на участника „РСР” ЕООД.

XVIII.1.1. Видно от представената от участника гаранция за участие под формата на платежно нареждане за кредитен превод от 15.08.2014 г. е, че участникът е внесъл гаранция за участие за всички позиции и номенклатури от позициите, за които участва в общ размер на 10 237,00 лв., вместо гаранция в размер на 10 782 лв. С оглед на което следва, че участникът следва да довнесе гаранция за участие в размер на 545,00 лв.;

XVIII.1.2. За оферираните медицински изделия по ном. №193 от обособена позиция №I, участникът е представил оторизационно писмо от г-жа Румяна Крушева – управител на ТП „Пикмедикъл Интернешънъл АГ“, София, България за упълномощаването на участника, да участва в обявената открита процедура, с консумативи, произведени от Straub Medical AG, Швейцария. Участникът не е представил документ от производителя на изделията - Straub Medical AG, Швейцария, от който да са видни правата на г-жа Румяна Крушева – управител на ТП „Пикмедикъл Интернешънъл АГ“, София, България по преупълномощаване на участника;

XVIII.1.3. За оферираното медицинско изделие по ном. №94 от обособена позиция №I, за доказване на минималното изискване по т. 9.6.1.6. от решението за откриване на процедурата, участникът не е представил изискваните документи по т. 9.6.2.12. - Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ или принадлежност по смисъла на ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора;Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница