Министерство на културатаДата19.07.2018
Размер28.52 Kb.
____________________министерство на културата_____________________

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 28, ал. 5 и ал. 6 от Закона за културното наследство, чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институтиОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ШИПКА-БУЗЛУДЖА”
1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1.1. Образование – висше;

1.2. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;

1.3. Област на висше образование „Хуманитарни науки”;

1.4. Професионално направление – „История и археология”;

1.5. Специалност – „История”;

1.6. Професионален опит – минимум 5 години в съответното професионално направление;

1.7. Предимства: стаж в музей, управленски опит, владеене на западен език, научна степен или научно звание, квалификация по мениджмънт; компютърна грамотност;

1.8. Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

1.9. Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Национален музей „Шипка-Бузлуджа”;

1.10. Да познават нормативната уредба в областта на музейното дело и опазването на културните ценности;

1.11. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения;

1.12. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;

1.13. Способност да предлагат иновационни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.2. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепции за развитието на Национален музей „Шипка-Бузлуджа” и събеседване.

3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в „Човешки ресурси”, стая 505, етаж 5 в Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:

3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

3.2. Документ за самоличност – оригинал и копие;

3.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;

3.4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, образец УП 3/ - оригинал и копие;

3.5. Свидетелство за съдимост;

3.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;

3.7. Документите, издадени в чужбина, се представят след признаване и легализация от оправомощените органи в Република България в превод на български език.4. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на Национален музей „Шипка-Бузлуджа” за срок от 5 /пет/ години. Концепцията се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници и съдържа:

а) анализ и оценка на състоянието и дейността на музея, основни проблеми на функционирането му;

б) стратегически цели и приоритети и очаквани резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, механизми за реализация;

в) съвременни тенденции за развитието на музея като културна и научна организация и мястото му в националната музейна мрежа;

г) мерки за реализиране на конкретните цели, свързани с управлението, опазването и представянето на музейните фондове, научноизследователската, образователната и познавателната дейност на музея;

д) форми и механизми на работа за увеличаване на публиката в музея;

е) етапи на реализация на концепцията;

ж) законодателство в сферата на културното наследство и музеите.5. При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

6. Срок за заемане на длъжността – пет години.
За информация: тел. 94 00 845; 94 00 966.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница