Министерство на образованието и науката професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „никола стойчев”Дата07.10.2017
Размер49.42 Kb.

Министерство на образованието и науката

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ „НИКОЛА СТОЙЧЕВ”


ул. „Калиново” № 1, 2760 Разлог,

обл. Благоевград

тел./факс 0747 80151, 0747 80153

ел. адрес: thvp@mail.bg


Утвърдил: ..................................

/Галина Адамова/


СТРАТЕГИЯ

за намаляване на отсъствията на учениците

в ПГ по туризъм и хранителни технологии „Никола Стойчев” град Разлог
ЦЕЛ: Анализ на причините и набелязване на мерки за намаляване на отсъствията
I. Анализ на причините

Социалната и демографската среда в България за последните десетгодини се характеризира с особености, типични за страните в преход към пазарна икономика. Основните процеси в икономическото развитие са намаляване на жизнения стандарт на населението, разширяване на бедността, повишаване на безработицата, социална изолация на малцинствата. Особено тревожна е тази констатация за ромите, чийто брой нараства през последните години в нашето училище.

В ПГ по ТХТ „Н. Стойчев”, гр. Разлог се обучават ученици от Разлог, Банско, Бачево, Баня, Белица, Годлево, Добринище, Елешница, Краище, Якуруда, Места и Сатовча. През учебната 2014/2015г. броят на записаните ученици в дневна форма е 326 през месец септември. През изминалите месеци най-много са отсъствията в XII клас и най-малко в VIII клас.

Съществува тенденция за увеличаване броя на отсъствията на учениците през последните години в национален мащаб. Причините за това могат да се обобщят в следните групи:

- Управленско-административни – пропуски в законодателството за контрол на учениците, административен авторитарен подход;

- Икономически - ниски доходи на населението, безработни родители, спад в жизненото равнище, оскъпяване на образованието;

- Социални - родителска незаинтересованост и липса на контрол, отрицателно въздействие на средата, лоши битови условия, проблемни семейства, разведени родители;

- Педагогически – липса на създадени навици за посещение научилище и учене, трудности в усвояването на учебния материал, сложност на учебното съдържание, слабости в методиката на обучение, липса на интерес към някои предмети, умора в края на учебния ден;

- Психологически – липса на мотивация и перспектива, стеснителност, агресивност, неразбиране и конфликти със съученици и учители;

- Етнокултурни – свързани с традициите, обичаите, ценностите на различните социални групи и етнически общности.Трудности произлизат предимно от лошата връзка между учениците, техните семейства и училището. Ниската мотивираност сред учащите и липсата на ценност-образование. Необходимостта от обща координация между училище, семейство, Община и организации е належаща за решаване на проблема.
II. Мерки за намаляване на отсъствията към момента
През изминалите години педагогическият персонал на ПГ по ТХТ„Никола Стойчев” изпълнява следните мерки за справяне спроблема:

 1. Намаляване броя на некоректно отразени отсъствия в училищe.

 2. Провежда периодични родителски срещи за информиране народителите.

 3. Класните ръководители своевременно уведомяват родителите на учениците неявили се в училище.

 4. Класните ръководители налагат наказания според Правилника за дейността на училището, на учениците направили неизвинени отсъствия.

 5. Класните ръководители изпращат уведомителни писма до родителите и Дирекция „Социално подпомагане” за направенитеотсъствия.

 6. Съвместна работа с общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

 7. Работа по мярка „Без свободен час”.

 8. Участие на учениците в извънкласни дейности.


III. Предложения за намаляване броя на отсъствията

ЦЕЛ: Да се засили интереса на учениците към учебния процес

 1. Завишен контрол от страна на училищното ръководство за реалното отразяване на отсъствията на учениците. Ежемесечна проверка на училищната документация, свързана с извиняване на отсъствията на учениците.

 2. Проучване чрез анкети и интервюта сред ученици, учители и родители на основните причини за отсъствията на учениците и провеждане на анкета с бягащи ученици за установяване на проблема.

 3. Своевременни разговори с отделния ученик и неговия родител и откриване на причините.

 4. Деклариране на желание за промяна от страна на ученика и съдействие от страна на родителя за преодоляване на причините.

 5. Провеждане на родителска среща с родителите на тези ученици, на която дават писмено съгласие за предприемане на съответните мерки (ако се наложи и наказателни) спрямо техните деца. Получават личен график с дните и часовете за консултации.

 6. При положителни резултати, ученикът да бъде поощряван с грамота. При негативни резултати или при повторение на такива, ученикът да бъде наказван със седмично дежурство или полагане на труд, по преценка на ръководството.

 7. Определяне на награда за клас с най-малък брой отсъствия и направа на табло за ученици без отсъствия.

 8. Провеждане на дискусии в класа за анализиране на причините и актуализиране на приетите мерки.

 9. Повишаване на квалификацията на учителите за по-ефективна комуникация с учениците и родителите.

 10. Провеждане на тематични срещи с родители по проблемите на отговорността за възпитанието и образованието на децата и общите задължения на родителите.

 1. Периодичен анализ на причините за отсъствия и набелязване на ефективни мерки за намаляване на техния брой.

 2. Утвърждаване ролята на ученическия парламент и ученическите активи по класове.

 3. Включване на ученици с по-голям брой отсъствия в привлекателни форми за извънкласни дейности.

 4. По-ефективно използване на консултациите по предмети за подпомагане на учениците, пропуснали учебен материал поради отсъствия.

 5. Разработване, апробиране и споделяне на успешни учителски практики за намаляване на отсъствията от педагогическия персонал.

 6. Полагане на допълнителни грижи към ученици, застрашени от отпадане от страна на възпитателите в общежитието - провеждане на консултации с ученици и родители.

 7. Разработване и публикуване в сайта на гимназията на цикъл от теми за родители, целта на който е да се помогне да се справят с проблемите на тинейджърите.

 8. Създаване на условия за осъществяване по-добър контакт на класния ръководител с родителите – транспорт до друго населено място за ефективна комуникация с родителя, посещения по домове.

 9. Подкрепа на ученици, засташени от отпадане от негови връстници / прикрепване и оказване на помощ/.

 10. Създаване на база данни, индивидуално портфолио, индивидуални програми за всяко застрашено дете.

Изготвил: ............................../Василка Крънчева/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница