Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекцияДата31.12.2017
Размер103.78 Kb.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

П Л О В Д И В
 гр. Пловдив ул. “Перущица” 1  649 000 факс: 643 438

e-mail: rzipd@plov.net, rzi-plovdiv@mh.government.bg

ЗАПОВЕД


№ 97

гр. Пловдив, 19.01.2017 г.


На основание чл.9 т.20 от Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции и чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и предложение с вх. № 287/11.01.2017 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:
Съставите на ЛКК в АСИМП МЦ “Кючук Париж” ООД, ул. „Г. Кондолов” 43 А - Пловдив, както следва:
Специализирана лекарска консултативна комисия по ”Ортопедия и травматология”

Председател:  Д-р Алберт Чифлигаров – спец. “Ортопедия и травматология” УИН 1700000028

Член: Д-р Станислав Карамитев – спец. “Ортопедия и травматология” УИН 1700004062
Специализирана лекарска консултативна комисия по ”Нервни болести”

Председател:  Д-р Иво Мильотев – спец. “Нервни болести” УИН 1700001688

Зам.-Председател:  Д-р Петър Панайотов Димитров – спец. “Нервни болести” УИН 1700002888

Член:  Д-р Димитър Костадинов Паунов – спец. “ Нервни болести” УИН 1700001116


Специализирана лекарска консултативна комисия по ”Хирургия”

Председател: Д-р Богдан Велков Велков – спец. “Хирургия” УИН 1700000341

Зам.-Председател:  Д-р Иван Василев Бъчваров – спец. “Хирургия” УИН 1700001556

Член:  Д-р Семир Христов Кормов – спец. “Хирургия” УИН 1400000745Специализирана лекарска консултативна комисия по ”Акушерство и гинекология”

Председател:  Д-р Ангелина Сърбакова – спец. “Акушерство и гинекология” УИН 2200000016

Член: Д-р Хагоп Мосвес Карагьозян – спец. „Акушерство и гинекология” УИН 1700003629
Забележка: специализираните ЛКК в състав от двама специалисти да осъществяват дейността си, като спазват стриктно чл. 24, ал. 6 от ПУОРОМЕРКМЕ /лекуващите лекари/лекари по дентална медицина подготвят всички необходими документи и докладват случаите на ЛКК, но не участвуват при вземането на решението/.

При неспазване на чл. 24, ал. 6, ще бъдат предприети административни мерки съгл. чл. 225 от ЗЗ.

Заповедта да се връчи на посочените по-горе лица за сведение и изпълнение и на РЗОК, ТП на НОИ, РДСП и ТЕЛК, както и да се публикува на сайта на РЗИ – Пловдив.

Заповедта подлежи на обжалване пред Пловдивски административен съд в срок от 14 дни от датата на получаване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Д-р Ваня Танчева-Манчева

Директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

П Л О В Д И В
 гр. Пловдив ул. “Перущица” 1  649 000 факс: 643 438

e-mail: rzipd@plov.net, rzi-plovdiv@mh.government.bg

ЗАПОВЕД


№ 117

гр. Пловдив, 25.01.2017 г.


На основание чл.9 т.20 от Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции и чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и предложение с вх. № 671/23.01.2017 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:
Съставите на ЛКК в АСИМП МЦ “Кючук Париж” ООД, ул. „Г. Кондолов” 43 А - Пловдив, както следва:
Обща лекарска консултативна комисия

Председател: Д-р Недялка Стайкова - спец. „Вътрешни болести” и „Ревматология” УИН 1700002592

Зам. председател: Д-р Николай Станков Димитров - спец. „Вътрешни болести” и „Кардиология” УИН 1700002704

Членове: Д-р Мария Пенкова – спец. “Нервни болести” УИН 1700002348

Д-р Алберт Чифлигаров – спец. “Ортопедия и травматология” УИН 1700000028

Д-р Станислав Карамитев – спец. “Ортопедия и травматология” УИН 1700004062Специализирана лекарска консултативна комисия по ”Нервни болести”

Председател:  Д-р Иво Мильотев – спец. “Нервни болести” УИН 1700001688

Зам.-Председател:  Д-р Петър Панайотов Димитров – спец. “Нервни болести” УИН 1700002888

Член:  Д-р Димитър Костадинов Паунов – спец. “ Нервни болести” УИН 1700001116Специализирана лекарска консултативна комисия по ”Хирургия”

Председател: Д-р Богдан Велков Велков – спец. “Хирургия” УИН 1700000341

Зам.-Председател:  Д-р Иван Василев Бъчваров – спец. “Хирургия” УИН 1700001556

Член:  Д-р Семир Христов Кормов – спец. “Хирургия” УИН 1400000745

Заповедта да се връчи на посочените по-горе лица за сведение и изпълнение и на РЗОК, ТП на НОИ, РДСП и ТЕЛК, както и да се публикува на сайта на РЗИ – Пловдив.

Заповедта подлежи на обжалване пред Пловдивски административен съд в срок от 14 дни от датата на получаване по реда на Административно-процесуалния кодекс.


Д-р Ваня Танчева-Манчева

Директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

П Л О В Д И В
 гр. Пловдив ул. “Перущица” 1  649 000 факс: 643 438

e-mail: rzipd@plov.net, rzi-plovdiv@mh.government.bg

ЗАПОВЕД


№ 342

гр. Пловдив, 04.04.2017 г.


На основание чл.9 т.20 от Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции и чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и предложение с вх. № 4178/29.03.2017 г.

ВИДОИЗМЕНЯМ:
Съставите на ЛКК в АСИМП МЦ “Кючук Париж” ООД, ул. „Г. Кондолов” 43 А - Пловдив, както следва:
Обща лекарска консултативна комисия

Председател: Д-р Недялка Дончева Стайкова - спец. „Вътрешни болести” и „Ревматология” УИН 1700002592

Зам. председател: Д-р Люба Сотирова Желева - спец. „Вътрешни болести” и „Гастроентерология” УИН 1700002080

Членове: Д-р Петър Панайотов Димитров – спец. “Нервни болести” УИН 1700002888

Д-р Богдан Велков Велков – спец. “Хирургия” УИН 1700000341

Д-р Семир Христов Кормов – спец. “Хирургия” УИН 1400000745Специализирана лекарска консултативна комисия по ”Нервни болести”

Председател:  Д-р Иво Петров Мильотев – спец. “Нервни болести” УИН 1700001688

Членове: 

Д-р Мария Пенкова – спец. “Нервни болести” УИН 1700002348

Д-р Димитър Костадинов Паунов – спец. “ Нервни болести” УИН 1700001116

Специализирана лекарска консултативна комисия по ”Ортопедия и травматология”

Председател: Д-р Алберт Георгиев Чифлигаров – спец. “Ортопедия и травматология” УИН 1700000028

Членове: Д-р Станислав Светославов Карамитев – спец. “Ортопедия и травматология” УИН 1700004062

Д-р Георги Иванов Филипов – спец. “Ортопедия и травматология” УИН 2200000093


Настоящата заповед Заменя Заповед № 117/25.01.2017 г.

Заповедта да се връчи на посочените по-горе лица за сведение и изпълнение и на РЗОК, ТП на НОИ, РДСП и ТЕЛК, както и да се публикува на сайта на РЗИ – Пловдив.

Заповедта подлежи на обжалване пред Пловдивски административен съд в срок от 14 дни от датата на получаване по реда на Административно-процесуалния кодекс.


Д-р Ваня Танчева-Манчева

Директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

П Л О В Д И В
 гр. Пловдив ул. “Перущица” 1  649 000 факс: 643 438

e-mail: rzipd@plov.net, rzi-plovdiv@mh.government.bg

ЗАПОВЕД


№ 544

гр. Пловдив, 19.06.2017 г.


На основание чл.9 т.20 от Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции и чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и предложение с вх. № 6702/14.06.2017 г.

ВИДОИЗМЕНЯМ:
Съставите на ЛКК в АСИМП МЦ “Кючук Париж” ООД, ул. „Г. Кондолов” 43 А - Пловдив, както следва:
Обща лекарска консултативна комисия

Председател: Д-р Недялка Дончева Стайкова - спец. „Вътрешни болести” и „Ревматология” УИН 1700002592

Зам. председател: Д-р Люба Сотирова Желева - спец. „Вътрешни болести” и „Гастроентерология” УИН 1700002080

Членове: Д-р Петър Панайотов Димитров – спец. “Нервни болести” УИН 1700002888

Д-р Богдан Велков Велков – спец. “Хирургия” УИН 1700000341

Д-р Семир Христов Кормов – спец. “Хирургия” УИН 1400000745Специализирана лекарска консултативна комисия по ”Нервни болести”

Председател:  Д-р Иво Петров Мильотев – спец. “Нервни болести” УИН 1700001688

Членове: 

Д-р Мария Пенкова – спец. “Нервни болести” УИН 1700002348

Д-р Виржиния Христова – спец. “ Нервни болести” УИН 0800000631

Специализирана лекарска консултативна комисия по ”Ортопедия и травматология”

Председател: Д-р Алберт Георгиев Чифлигаров – спец. “Ортопедия и травматология” УИН 1700000028

Членове: Д-р Станислав Светославов Карамитев – спец. “Ортопедия и травматология” УИН 1700004062

Д-р Георги Иванов Филипов – спец. “Ортопедия и травматология” УИН 2200000093


Настоящата заповед Заменя Заповед № 342/04.04.2017 г.

Заповедта да се връчи на посочените по-горе лица за сведение и изпълнение и на РЗОК, ТП на НОИ, РДСП и ТЕЛК, както и да се публикува на сайта на РЗИ – Пловдив.

Заповедта подлежи на обжалване пред Пловдивски административен съд в срок от 14 дни от датата на получаване по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Д-р Аргир Аргиров

За Директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив,

съгласно Заповед №520/08.06.2017 г.РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

П Л О В Д И В
 гр. Пловдив ул. “Перущица” 1  649 000 факс: 643 438

e-mail: rzipd@plov.net, rzi-plovdiv@mh.government.bg


ЗАПОВЕД


№ РД 02-877

гр. Пловдив, 11.12.2017 г.


На основание чл.9 т.20 от Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции и чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и предложение с вх. № 12137/04.12.2017 г.
ВИДОИЗМЕНЯМ:
Съставите на ЛКК в АСИМП МЦ “Кючук Париж” ООД, ул. „Г. Кондолов” 43 А - Пловдив, както следва:
Обща лекарска консултативна комисия

Председател: Д-р Недялка Дончева Стайкова - спец. „Вътрешни болести” и „Ревматология” УИН 1700002592

Членове: Д-р Петър Панайотов Димитров – спец. “Нервни болести” УИН 1700002888

Д-р Богдан Велков Велков – спец. “Хирургия” УИН 1700000341

Д-р Семир Христов Кормов – спец. “Хирургия” УИН 1400000745

Специализирана лекарска консултативна комисия по ”Нервни болести”

Председател:  Д-р Иво Петров Мильотев – спец. “Нервни болести” УИН 1700001688

Членове: 

Д-р Мария Пенкова – спец. “Нервни болести” УИН 1700002348

Д-р Виржиния Христова – спец. “ Нервни болести” УИН 0800000631

Специализирана лекарска консултативна комисия по ”Ортопедия и травматология”

Председател: Д-р Алберт Георгиев Чифлигаров – спец. “Ортопедия и травматология” УИН 1700000028

Членове: Д-р Станислав Светославов Карамитев – спец. “Ортопедия и травматология” УИН 1700004062

Д-р Георги Иванов Филипов – спец. “Ортопедия и травматология” УИН 2200000093


Настоящата заповед Заменя Заповед № 544/19.06.2017 г.

Заповедта да се връчи на посочените по-горе лица за сведение и изпълнение и на РЗОК, ТП на НОИ, РДСП и ТЕЛК, както и да се публикува на сайта на РЗИ – Пловдив.

Заповедта подлежи на обжалване пред Пловдивски административен съд в срок от 14 дни от датата на получаване по реда на Административно-процесуалния кодекс.


Д-р Ваня Танчева-Манчева

Директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница