Министерство на земеделието, храните и горите „югозападно държавно предприятие“ дп гр. БлагоевградДата19.07.2018
Размер142.9 Kb.


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП гр.БЛАГОЕВГРАДТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО “ОСОГОВО” гр.КЮСТЕНДИЛ

гр.Кюстендил 2500, област Кюстендил, ул. “Спартак” 52 Б

централа: 078/552031, 078/552051; факс: 078/552050q e-mail:ddsosogovo@abv.bg

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД

ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „ОСОГОВО“ ПРЕЗ 2017г.

Настоящето проучване е извършено в периода януари-декември 2017г. във връзка с годишния мониторинг на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/ за територията на ТП ДЛС “Осогово”. Инвентаризацията - мониторинга са направени съгласно система за провеждане, мониторинг на биологичното разнообразие в горите с висока консервационна стойност.


ТП ДЛС “Осогово” управлява държавна горска територия от 19404ха, като общата горска територия възлиза на 26306ха и е с множеството горски комплекси, разположени в планинска верига Краище и северозападната част на Осоговска планина

В южната си част поделението попада в Осоговската планина, която се характеризира със силно пресечен релеф. На север от Осогово релефът се очертава от планинските възвишения, известни под общото име “Краище”. Най-ниската точка на стопанството е 500м н.в. (подотдел 870 „х1“ и др.), а най-високата – 1750м н.в. (подотдел 320 „к“ и др.). В съседство се намира връх Руен - 2251м н.в.

В типологично отношение почти цялата площ на стопанството попада в Средния планински пояс на горите от бук и иглолистни. Само незначителна част попада в хълмисто-предпланинския пояс на дъбовите гори.

Според Климатичното райониране на България стопанството попада в Континентално-средиземноморска климатична област, Южнобългарска климатична подобласт, Рило-Осоговски нископланински климатичен район.

Според горскорастителното райониране стопанството попада в Тракийска горскорастителна област, Осоговска подобласт и поясите:

Долен равнинно хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори с подпояси: на крайречните и лонгозни гори и на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори и

Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни с подпояси: на нископланинските гори от горун, бук и ела и на среднопланинските гори от бук, ела и смърч
Част от горите на ТП ДЛС “Осогово” са включени в различните категории горски територии с ВКС. В някои случаи един и същи подотдел попада в повече от една ВКС. Това прави съответната горска единица особено значима за поддържане и повишаване на всички идентифицирани консервационни стойности.
І. СОБСТВЕНОСТ НА ГОРИТЕ И ПРОМЕНИ В НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНИТЕ КАТЕГОРИИ НА ГОРИТЕ.
През 2017г. в ТП ДЛС „Осогово” е получен Нотариален акт за закупуване от ЮЗДП ДП на имот с площ 5дка.

II.МОНИТОРИНГ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ /ВКЛ.МОНИТОРИНГ НА ВКС/
ВКС 1. Горски територии, в които са съсредоточени глобално, регионално или национално значими стойности за биоразнообразието (напр. ендемизъм, застрашени видове, рефугии)

ВКС 1.1 ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ВКЛЮЧЕНИ В ДОКЛАДА ЗА ГВКС

В района на дейност на ТП ДЛС ”Осогово” на територията на стопанството попадат следните защитени територии:

1.обявени по реда на Закона за защитените територии (ЗЗТ):

Защитена територия

Площ /ха/

Цел на обявяване

Природна забележителност „Ючбунар”

0,5

Запазване на група дървета от Sequoiadendron giganteum

Защитена местност „Вековна гора”

1,3

Опазване на естествена букова гора

Защитена местност „Зеления рид”

86,7

Буферна зона около резерват Църна река


Резерват „ЦЪРНА РЕКА“ с.Сажданик обявен със Заповед №876/25.11.1980г. изменена със Заповед №РД-834/20.09.2010г. с площ 196.43ха се управлява се от РИОСВ гр. Перник.

2. обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и по Директива 92/43/ЕЕС от 21 май 1992 година, за запазването на природните местообитания на дивата флора и фауна (наричана за кратко Директива за местообитанията)

Защитена зона “Кършалево” BG 0000294 е одобрена с решение на Министерски съвет: №122/02.03.2007г. и е с обща площ 6307.08ха. На територията на ТП ДЛС „Осогово“ попада част от зоната.
Защитена зона „Осоговска планина” BG0001011 е одобрена с решение на Министерски съвет №611/16.10.2007. и е с обща площ 34513.25ха. На територията на ТП ДЛС „Осогово“ попадат територии с обща площ 12666.3ха, от която 11513.6ха залесена и 1152.7ха незалесена.
3. обявени по Директива 79/409/ЕЕС от 2 април 1979 година, за опазването на дивите птици (наричана за кратко Директива за птиците)

Защитена зона Осогово BG0002079 одобрена с Постановление на Министерски съвет №122/02.03.2007г. и Заповед №РД-780/29.10.2008г. с обща площ: 24125.09 хектара, като на територията на ТП ДЛС Осогово площта е 1234,1 ха, от която залесена 1190,2 ха и незалесена 43,9 ха.
ВКС 1.2 Застрашени, изчезващи и ендемични видове
Растителни видове включени в Приложение 1 към Националното ръководство, с потенциално разпространение на територията на ТП ДЛС „Осогово”: Обикновена кандилка (Aquilegia nigricans Baumg./A. vulgaris L.), Шарпланински ранилист (Betonica scardica Griseb./Stachys scardica (Griseb.) Hayek) и Сръбски ранилист (Stachys serbica Pancic)

Видове от Националното ръководство с потенциално разпространение на територията на ТП ДЛС Осогово-Едроцветно секирче(Lathyrus grandiflorus Sibth. & Sm.)

Други видове с консервационна значимост и потенциално разпространение на територията на ТП ДЛС „Осогово“: Планински явор, жешля (Acer heldreichii Orph.) и Широколистна камбанка (Campanula latifolia L.)

Животински видове включени в Приложение 1 към Националното ръководство, установени на територията на ТП ДЛС „Осогово“: Рис (Linx linx), Кафява мечка (Ursus arctos), Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Гълъб хралупар (Columba oenas L.), Горски бекас (Scolopax rusticola L.), Скален орел (Aquila chrysaetos) и Орел змияр (Circaetus gallicus)


Други животински видове с природозащитно значение, установени на територията на ТП ДЛС Осогово: Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Смок-мишкар (Zamenis longissimus, Сив кълвач (Picus canus), Среден пъстър кълвач (Picoides medius), Бухал (Вubo bubo L.), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Лещарка (Tetrastes bonasia) и Вълк (Canis lupus L.).
Съгласно Доклада за ГВКС на територията на стопанството попадат следните: ВКС 3. Горски територии, представляващи редки, застрашени или изчезващи екосистеми, или съдържащи се в такива.

1. G1.111 Middle European [Salix alba] forests /крайречни, смесени върбово-тополови, или чисти върбови или тополови гори в низините и равнините, с едификатори Salix alba и Salix х rubens - хибрид на Salix alba и Salix fragilis, Populus alba, P. nigra, Salix fragilis.

2. G1.213(1) Riverain [Alnus] woods of slow rivers /Смесени крайречни галерийни съобщества на черна елша (Alnus glutinosa), бялата елша (Alnus incana), източният чинар (Platanus orientalis) и обикновеният ясен (Fraxinus excelsior) в ниския планински пояс и рядко в средния планински пояс

3. G1.61 Medio-European acidophilous [Fagus] forests/Г Ацидофилните букови гори с преобладание на бук, разположени на бедни кисели и влажни почви./

-Типични ацидофилни букови гори (асоциация Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae).

-Ацидофилни букови гори върху сипеи и каменисти терени (групировка Geranium macrorrhizum-Fagus sylvatica).

4. G1.63 Medio-European neutrophile [Fagus] forests /Неутрофилни букови гори разположени на неутрални, слабо кисели или слабо алкални, богати на хранителни вещества, влажни кафяви горски почви

- Типични неутрофилни букови гори (асоциация Asperulo-Fagetum).

- Мезофитни букови гори върху сравнително бедни почви (асоциация Festuco drymejae-Fagetum)

6. G1.69 Moesian [Fagus] forests /Мизийските букови гори/

7. G1.737 Eastern sub-Mediterranean white oak woods (G1.7372 Moesian white oak woods)/ксеротермни дъбови гори, доминирани от космат дъб (Quercus pubescens)./

9. G1.913 Hercynio-Alpine [Betula] woods / чисти и смесени гори с доминиране на бяла бреза (Betula pendula) и участие на обикновен смърч (Picea abies),бял бор(Pinus sylvestris),обикновена ела(Abies alba), обикновен бук (Fagus sylvatica),бяла мура(Pinus peuce)и трепетлика(Populus tremula).

10. G1.A4 Ravine and slope woodland / Смесени широколистни гори разположени на стръмни и урвести места от планински ясен (Fraxinus excelsior), обикновен явор (Acer pseudoplatanus), дребнолистна липа (Tilia cordata) и едролистна липа (Tilia platyphyllos).

11. G3.16 Moesian [Abies alba] forests / Монодоминантни гори от обикновена ела (Abies alba subsp. alba) и смесени гори, с обикновена ела ,обикновен смърч (Picea abies) и обикновен бук (Fagus sylvatica).

12. G3.1E1 South-eastern Moesian [Picea abies] forests / гори от обикновен смърч често смесени с участие на обикновена ела (Abies alba), бял бор (Pinus sylvestris) и обикновен бук (Fagus sylvatica)./

13. G3.56(0) [Pinus pallasiana] and [Pinus banatica] forests /Гори с подвидът паласов черен бор (Pinus nigra subsp. pallasiana)./

14. Гори във фаза на старост (Old growth forests)
IІІ. ИЗВЪРШЕНИ ГОРСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС “ОСОГОВО”.
Изпълнение на лесокултурните мероприятия
Залесяване: Семесъбиране и Разсадниково производство: Пролетният посев в разсадници „Долно село” и „Жиленци” се извърши със собствени семена.

Произведени са 144.1 хил. броя едногодишни 175,00 хил.бр. двегодишни фиданки от бял бор и черен бор, които са достатъчни за да обезпечат предвиденото залесяване през пролетта на 2018г. с иглолистни видове. Стопанството има недостиг от 38,2 х.броя зимен дъб за пролетно залесяване през 2018г.

Извършeн e есенeн посев на 280кг. от зимен дъб.

Разчетените по финансов план 115дка - залесяване , 10дка - попълване на култури, 310 дка - отглеждане на едногодишни и тригодишни култури, и есенна почвоподготовка - 80 дка са изпълнени на 100% и са извършени чрез възлагане..

За 2018г. се предвижда: семесъбиране - 254.5кг, производство на 210хил.бр.фиданки, почвоподготовка на площ от 110дка, залесяване - 80дка, попълване култури - 23дка и отглеждане култури -390дка.
Стопанисване: От предвидените по финансов план маркиране на лесосечния фонд – 50 010 мз стояща маса е извършено маркиране с обем – 52 375 мз.

От планираните по финансов план за 2017г. • отгледни сечи без материален добив с натура 208дка са изпълнени - 233дка.

 • отгледни сечи за индивидуално производство на висококачествена дървесина с натура 50дка са изпълнени.

За 2018г. се предвижда: Маркиране на 52247куб.м и извеждане на отгледни сечи без материален добив на площ 100дка
Защита на горските територии:

Лесокултурни прегради - при разчет 4400м са направени нови и почистени стари лесокултурни прегради 13150лм

Минерализовани ивици – при разчет 800м са почистени 1250м стари минерализовани ивици.

За 2018г. се предвижда: направа и почистване на: 3560л.м лесокултурни прегради и 3250л.м минерализовани ивици


Изпълнение на ловностопанските дейности
От заложените по финансов план дивечови ниви 21дка към отчетния период са изпълнени 23дка. За подхранване на дивеча са изразходвани 29т царевица и 2т каменна сол. Изградени са: 1бр.чакало и 5бр. хранилки за едър дивеч. За 2017г. плана за ползване на дивеча е изпълнен 98%.

За 2018г. за подхранване на дивеча се предвижда: осигуряване на 30т царевица и 2т каменна сол; ремонт на 2бр. чакала и изграждане на 1бр. ново; поддръжка и ремонт на 8бр. хранилки за едър дивеч.


Ползването на дървесина: Разчетите на ТП ДЛС „Осогово“ за добив и реализация на дървесина са съответно 44 964м³ и 45 049 м3.

През 2017 г. от ДГТ на територията на ТП ДЛС „Осогово” са добити 59195м³ и реализирани 59251м3 дървесина. Т.е разчета за добив и реализация на дървесина е изпълнен 131%. Превишението на натуралните показатели се дължи на голямото количество дървесина добита от санитарни сечи.

При предвидени по финансов план 16807м³ от санитарни и принудителни сечи, до 31.12.2017г. в годишни планове са включени 47108м³ на площ 284ха. От тях за същия период са реализирани 42143м³.
Задоволени се нуждите на местното население с дърва за огрев по такса на корен съгласно одобрените списъци и графици, както и нуждите на населението с дърва за огрев от склад.

Добивът и реализацията на дървесината са извършени след проведени процедури и определени изпълнители по реда и при спазване изискванията на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Изпълнението на дейностите е осъществено при спазването на действащата нормативна уредба.

За добива на дървесина през 2017г. са сключени договори, като всички фирми, са запознати с изискванията на сертификацията.

В тръжните документи за съответните процедури е заложено изискване за представяне на:

- валидна оценка на риска на работните позиции, изработена съгласно изискванията на трудовото законодателство

- фактура за закупено защитно облекло, съответстващо на работните позиции.

- свидетелства за правоспособност и/или удостоверения за придобита квалификация за назначените работници (моторист на БМТ, тракторист, булдозерист, кранист, шофьор и др.

- свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника по реда на ЗРКЗГТ, регистрационни талони и/или талони за регистрация на горска и земеделска техника;

- регистрационен талон или паспорт, или актуална справка от интегрираната система на Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) на животните, ако се използват такива при извоза на дървесината;
През 2017г. ремонт на горските пътища до обектите се извършва от ТП ДЛС „Осогово“, а ремонта на съществуващи горски пътища и изграждането на нови извозни пътища в обектите, необходимите усвояване на дървесината е извършван от ползвателите на дървесина, съгласно сключените договори.

На фирмите, извършващи горскостопански дейности са издавани разрешителни за достъп за превозните средства и работниците. За годината са издадени 745бр. разрешителни за достъп до ГТ.

За 2018г. се предвижда добив на 49949м3 строителна дървесина и дърва за огрев. Ще бъдат задоволени нуждите на местното население с дърва за огрев по такса на корен съгласно одобрените списъци и графици, както и нуждите на населението с дърва за огрев от склад.

Ползване на недървесни горски продукти.

През 2017г. от територията на стопанството. са добити следните недървесни горски продукти: билки /цвят, листа, стрък, плодове/ - 16.65т, зеленина – 1,5 пр.м3, дрянови клонки – 30бр. и коледни елхи – 107бр.

За 2018г. се предвижда добив на следните недървесни горски продукти: зеленина – 2 пр.м3, дрянови клонки – 30бр., коледни елхи: 200бр.; гъби – 1.1т, билки – 15.5т
ІV. ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРИТЕ.

От извършените лесопатологични обследвания са постъпилите и регистрирани 291бр. сигнални листове за нападения и щети от биотични и абиотични фактори и оценка на здравословното състояние.

Здравословното състояние на иглолистните бял борови гори на ТП ДЛС “Осогово” не е добро, изхождайки от процента на повредите спрямо общата площ.
V. ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЪРХУ ПОПУЛАЦИИТЕ ОТ РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ, ПОЧВИТЕ И ВОДНИТЕ РЕСУРСИ.

След приключване на горскостопанските дейности /изведени сечи/ през 2017г. е извършена оценка на въздействието на изведената сеч върху ключови елементи на околната среда, съседни имоти и инфраструктура на територията на ТП ДЛС “Осогово”. От изготвените и направени оценки на въздействието може да се направят следните по-общи констатации относно: • Повреди по подраст в насажденията с извършена оценка не са установени.

 • Повреди по оставащия дървостой - не са констатирани повреди над допустимите /над 2% по брой от оставащите на корен дървета/.

 • Създаване на условия за активиране на почвена ерозия - тракторните и коларски пътища с опасности за развитие на ерозионни процеси са рехабилитирани.

 • Оставяне на мъртва дървесина - в насажденията с изведени сечи е налична мъртва дървесина, както лежаща, така и стояща.

 • Водни ресурси на територията или в близост до насажденията – не са установени нарушения на изисквания за опазване на водните течения

 • Въздействие върху съседни насаждения - не са констатирани неблагоприятни въздействия след извеждане на сечта.

 • Въздействия върху съседни имоти и инфраструктура - не са констатирани неблагоприятни въздействия.


VІ. МОНИТОРИНГ НА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, ВКЛ. МОНИТОРИНГ НА ВКС.

Във връзка с мониторинга за наличие на ВКС 1.1 ежегодно се проверява в РИОСВ или на интернет страницата им за новосъздадени защитени територии и/или зони, както и за ограничения посочени в заповедите за обявяването им и изискванията на плановете им за управление.


За територията на ТП ДЛС “Осогово” през 2017г. са попълнени общо 491бр. формуляри, от тях:

 • 331 бр. формуляри за мониторинг на биологичното разнообразие видовете от ВКС 1.2 и 1.3 редки, застрашени и ендемични животински видове,

 • 160 бр. формуляри за мониторинг на ВКС 3 - редки, застрашени и изчезващи горски екосистеми

При мониторинга на биологичното разнообразие и ВКС 1.2 са направени следните констатации

Горски бекас(Scolopax rusticola)- установено прелитане на възрастен индивид при 1бр. мониторинг.

Сив кълвач (Picus canus) – установено прелитане на възрастни индивиди при 9бр. мониторинг, прелитане на млади индивиди при 2бр. мониторинг;

Среден пъстър кълвач (Picoides medius)- установено прелитане на възрастни индивиди при 9бр. мониторинг,

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) установени възрастни индивиди при 3бр. мониторинг и млад индивид при 1бр. мониторинг.

Вълк (Canis lupus L.)- установени възрастни индивиди при 3бр мониторинг, следи на възрастни индивиди при 7бр. мониторинг.
Извършения мониторинг на Горите с висока консервационна стойност ВКС.3, включително Гори фаза на старост на територията на ТП ДЛС “Осогово” показва, че горите в обособените ГВКС са в добро здравословно състояние.
При извършения мониторинг на насажденията попадащи в екосистемата: G1.A4 Ravine and slope woodland /Смесени широколистни гори разположени на стръмни и урвести места от планински ясен (Fraxinus excelsior), обикновен явор (Acer pseudoplatanus), дребнолистна липа (Tilia cordata) и едролистна липа (Tilia platyphyllos) съгласно доклада за гори ВКС е установено, че подотдел 229 „ж“ не попада в тази екосистема. Реално подотдела е 35 годишна бялборова култура със състав бб 10.

VІІ. СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ- ПРОМЕНИ В ОБЩЕСТВОТО И/ИЛИ ОТНОШЕНИЕТО ИМ СПРЯМО ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ И ДЕЙНОСТИ.

Запознаването на местното население и всички заинтересовани страни с принципите на горска сертификация удостоверява, че стопанисването и управлението на горските територии - стопанисвани от ТП ДЛС “Осогово” се осъществява по отговорен начин, съчетаващ екологичните, икономическите и социални ползи от горите.

През 2017г. са предоставени безвъзмездно

За облагородяване на зелените площи - на кметства, физически лица, детски градини, училища, дневен център, Пчеларски съюз и СЛРД „Елен“ – 578 бр. иглолистни и широколистни фиданки, , а за 2018г. се предвижда предоставяне на 350бр.

За коледните и новогодишни празници - на детски градини, училища, социални домове, читалища - 100бр. коледни елхи, а за 2018г. се предвижда предоставяне на 80бр.

През 2017г. е направено дарение: с дърва за огрев за нуждите на манастир и парични средства за провеждане на международен детски фестивал.


VІІІ. СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СТОПАНИСВАНЕТО НА ГОРИТЕ.

През 2017г. с кметовете на населени места бяха направени необходимите срещи, свързани с обичайната дейност и възможности за поставяне на различни проблеми. Бяха разглеждани въпроси относно задоволяване на нуждите от местното население с дърва за огрев за собствени нужди и дървен материал.

Местното население закупува дърва за огрев от склад на база утвърден ценоразпис, както и по тарифа на корен, след предоставен списък от кмета на населеното място, съгласуван от кмета на общината.

Считаме, че местното население няма проблем със задоволяването с дърва за огрев.


ІХ. ОЦЕНКА НА ПРОДУКТИВНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО.

Основни предизвикателства за подобряване ефективността и продуктивността на горското стопанство при спазване на принципите на горска сертификация са насочени към балансирано и отговорно отношение в различни направления - екологични, икономически и социални, които са свързани с голям брой заинтересовани страни. За подобряване ефективността и продуктивността е необходимо популяризиране на ползите от прилагане на изискванията на горската сертификация при стопанисването и управлението на горите от ТП ДЛС “Осогово”, насочено към всички заинтересовани страни.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница