Мотивация относно предлагания проект за таксите на Летище ПловдивДата08.09.2017
Размер64.3 Kb.
МОТИВАЦИЯ
относно предлагания проект за таксите на Летище Пловдив


Общи принципи
При изготвянето на проекта за вида и размера на таксите за използване на Летище Пловдив е съблюдаван балансът между разходоориентиран подход, при определянето им и възможността предлаганите такси да позволят на летищния оператор реално да привлича нови клиенти и да увеличава обема на дейност на съществуващи такива. Целта е едновременно да бъде увеличена натовареността на Летище Пловдив, като при това се гарантира и увеличаването на приходите на летищния оператор. Друг основен принцип, залегнал при изготвянето на проекта, е опростяване формирането на таксите, което ще доведе до по-лесното взаимодействие между летищния и авиационните оператори. В основата си, проектът се базира и на опита на редица европейски летища, сходни на Летище Пловдив, където са налице постигнати позитивни резултати.
Предложените в проекта нови базови такси са завишени спрямо сега действащите, което да води към постепенно достигане на покриване на разходите за дейността на летищния оператор. Същевременно обаче предлагаме въвеждането на “стимули” (incentives) за авиационните оператори, които те биха получили срещу нарастващ обем полети и пътници, обслужени на Летище Пловдив. Това, в средносрочен план, би следвало да доведе до значителен ръст на дейността на летищния оператор и съответно достигане себестойността на разходите за дейността му. Считаме, че това е по-правилният подход за бъдещо развитие на Летище Пловдив, отколкото този, при който таксите да бъдат определени на база сегашните разходи за дейността. Във втория случай, предвид сравнително ниското натоварване на летището към момента, таксите би трябвало да бъдат завишени чувствително, спрямо действащите. Това би довело до обратен ефект, а именно възпиране навлизането на нови клиенти на Летище Пловдив и най-вероятно оттегляне и на голяма част от съществуващите. Предлагаме приложеният тук проект да бъде в сила за около 3-годишен период, до 30.06.2015 г. Към края на този период резултатите в оперативната и финансовата дейност на Летище Пловдив могат да бъдат анализирани и при необходимост да се предприемат съответните коригиращи действия по отношение на таксите. По-долу са разгледани конкретните видове такси, с мотивацията за всяка от тях поотделно:


 1. Такса “Кацане”.

За определяне на такса “Кацане”, в проекта ни са залегнали четири основни категории ВС, които са подробно изброени по-долу. Освободени от таксата остават ВС, изпълняващи държавни полети или такива при аварийно кацане, когато Летище Пловдив не е било тяхна дестинация по полетен план. Предлагаме отпадане на разликите в такса “Кацане” при вътрешен или международен полет, тъй като и при двата вида полети разходите на летищния оператор са еднакви.  1. ВС, изпълняващи учебно-тренировъчни полети. Считаме, че чрез отпадането на държавната поръчка за първоначално летателно обучение, няма основание този тип полети да бъдат освобождавани от такса “Кацане”. Този вид обучение, в момента се изпълнява от търговски дружества, който се стремят да генерират печалба от дейността си. При обслужването на тези полети, Летище Пловдив задължително изпълнява функциите на готовност за аварийно-спасителна дейност. Предлагаме фиксирана такса от 5,-евро за всяко кацане на Летище Пловдив, като таксата няма да се събира в случайте на “touch-and-go”.

  2. ВС, до 5.7 тона вкл., за общо предназначение. Предлагаме въвеждането също на фиксирана такса от 25,-евро при всяко кацане на ВС, попадащо в тази категория.

  3. ВС, над 5. 7 тона, изпълняващи пътнически или смесени (пътнически и карго) полети. Предлагаме въвеждането на такса от 5,00 евро на тон или част от него за всички ВС, попадащи в тази категория. Размерът на предлаганата такса е получен като осреднена стойност от сега действащите такси за възможно най-широк диапазон типове ВС. Актуалният размер на така получената сегашна осреднена стойност е 4,80 евро/тон, като ние предлагаме увеличаването й.

  4. ВС, над 5.7 тона, изпълняващи карго полети. Предлагаме въвеждането на такса от 3,50 евро на тон или част от него за всички ВС, попадащи в тази категория. Размерът на предлаганата такса е получен като осреднена стойност от сега действащите такси за най-широко разпространените типове ВС, изпълняващи карго полети. Актуалният размер на така получената сегашна осреднена стойност е 3,35 евро/тон, като ние предлагаме увеличаването й.Стимули. В проекта ни е залегнало въвеждането на стимули, чрез система от намаляваща такса кацане при увеличаване на броя полети на един и същи авиационен оператор. Обема полети и съответната такса са предложени на месечна база, като това е съобразено и със съответното фактуриране и заплащане на таксата. Стимулите са изчислени така, че дори и след прилагането им, получената такса да води до общо увеличаване на приходите от такса “Кацане”. Стимулите не се прилагат към такса “Кацане” на посочените по-горе категории 1) и 2).
Надбавки: Предлагаме запазването на сега действащите три вида надбавки от +25% от такса кацане при полети през уикенди, официални празници и през нощта, като предлагаме и включването на нова надбавка за полети през зимния период (01.ноември-31.март) също в размер на +25%. Това се налага поради чувствително по-високите разходи на летищния оператор за поддръжка на летателното поле при зимни условия. Предлагаме принципът за прилагане на надбавките, в размер на +25%, да е върху реално калкулираната такса “Кацане”, след прилагане на стимулите в края на фактурирания период (календарен месец).


 1. Такса “Паркинг”.

В проекта е залегнало запазването на досегашните безплатни 3 часа, след установяване на ВС на перона (6 часа при карго полети) и размерът от +20% от такса “Кацане” за всяко започнато денонощие след този период. Предлагаме отпадането на облекченията за такса “Паркинг” при базиране на ВС, като го заменяме с това такса “Паркинг” да бъде начислявана върху действително изчислената такса “Кацане”, след прилагане на стимулите за нея. По този начин, действително базираните и/или опериращи редовно от Летище Пловдив, в рамките на календарен месец, авиационни оператори ще получават отстъпки от такса “Паркинг”, за разлика от сегашната практика на базиране на ВС само по документи и ползването от тяхна страна на отстъпката дори и при ad-hoc полети.
 1. Такса “Еко/Шум”.

Към момента Летище Пловдив няма разходи, свързани с този тип такса. Няма практика да бъдат предприемани мерки за намаляне на ефекта от шума за жилища в района на летището. Също така, няма и система за измерване на авиационния шумов фон. Поради посочените причини предлагаме такъв тип такса “Еко/Шум” за Летище Пловдив, която би имала по-скоро превантивен ефект към авиационните оператори. Предлагаме таксата да бъде в размер на +50% към такса “Кацане” през деня (06-22:00 ч.) и +100% през нощта (22:00-06:00 ч.). Тези надбавки следва да се изчисляват върху най-високата, заложена в проекта базова такса “Кацане” (без прилагане на стимулите) и по този начин да бъдат твърдо фиксирани на 2,50 евро/тон през деня и 5,00 евро/тон през нощта. В проекта е заложено такса “Еко/Шум” да се прилага за всички категории ВС над 80.0 dB включително. Така акумулираните от летищния оператор средства следва да залегнат в инвестиция за закупуване и инсталиране на система за мониторинг на авиационния шум.
 1. Такса “Заминаващ пътник”

В проекта ни е залегнало увеличение на сега действащата базова такса от 4,00 евро/пътник на 6,00 евро/пътник. Предлагаме отпадането на намаленията за деца от 2-12 годишна възраст и за пътници по вътрешни полети. Освободени от таксата остават единствено бебета от 0-2 години към датата на отпътуване.


Заложените стимули за авиационните оператори следва да се предоставят при достигнат съответен обем пътници на месечна база и са изчислени така че въпреки намаляващата средна стойност на таксата за пътник, да водят до увеличаване на общите приходи на летищния оператор. Стимулите не се прилагат при полети с ВС до 5.7 тона включително.
Целта на проекта ни е, чрез увеличаването на базовата такса да се гарантират по-високи приходи от нея (сравнено с моментните), при единични или малък брой полети на даден оператор, а прилагането на системата от стимули да действа мотивиращо за увеличена активност на авиационните оператори на Летище Пловдив, като едновременно гарантира увеличаване на общите приходи от таксата.


 1. Такса “Сигурност”.

Заложената в проекта ни такса “Сигурност” е в размер на 75% от такса “Заминаващ пътник”, като в базовия вариант на таксата това се изразява в 4,50 евро на заминаващ пътник (освободени от таксата са единствено бебета от 0-2 години към датата на отпътуване). При този размер на таксата и съобразено с броя заминали през Летище Пловдив пътници за 2011 г., би било гарантирано покриването на разходите за този вид дейност на летищния оператор.


Стимули. Предлагаме принципът за размера на такса “Сигурност” като 75% от такса “Заминаващ пътник” да се прилага след изчисляването на действителния размер на пътническата такса според обема превозени пътници от един авиационен оператор за календарния месец.


 1. Такса “Аеронавигационно обслужване”

Този тип такса не е включен в проекта ни за Приложение за таксите на Летище Пловдив. Тъй като тази такса не се събира от летищния оператор, а от ДП РВД, не сме запознати със спецификата й, методиката на изчисляване и разходите, свързани със съответното обслужване. Предлагаме тя да остане в общата част на Наредбата за таксите, а не в конкретните приложения за отделните летищни оператори.


Заключение
Надяваме се, логиката ни и мотивите при изготвянето на проекта за таксите на Летище Пловдив да бъдат възприети и той да бъде одобрен. Оставаме на разположение при всякакви възникнали въпроси и коментари.

Приложение:

1. ПРОЕКТ - ТАКСИ ЗА ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ. ПРИЛОЖЕНИЕ № …към Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република БългарияС УВАЖЕНИЕ,
ДОЙЧИН АНГЕЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ ЕАД

Page of


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница