На проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултетаДата13.09.2016
Размер320.65 Kb.


О Т Ч Е Т

НА ПРОФ. Д-Р ИНЖ. БОРИСЛАВ МАРИНОВ –

ДЕКАН НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ УАСГ

ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТА

на 17 януари 2013

1. ОБЩИ ПОСТАНОВКИ • Отчетът обхваща периода: януари 2012г. - декември 2012г.

 • Отчетът се изготвя в съответствие с изискванията на чл.26(5), т.4 от Закона за висшето образование.

 • Отчетът обхваща всички основни дейности на факултета.

 • Отчетът съдържа информация, съответстваща с основните моменти от Мандатната платформа на декана на факултета.2.СТРУКТУРА НА ФАКУЛТЕТА

2.1. Катедри

Геодезическият факултет е един от петте факултета на УАСГ.

Факултетът е изграден от 6 катедри. Пет от катедрите са специализиращи: “Висша геодезия”, “Геодезия и геоинформатика”, “Приложна геодезия”, “Фотограметрия и картография”, “Земеустройство и аграрно развитие” и една е общообразователна - “Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика”.

Към настоящият момент численият състав на катедрите е следният:

катедра “Висша геодезия” – 3 хабилитирани препопдаватели, от които 2 са на основен трудов договор и един на втори трудов договор, 2 главни асистенти, от които 1 е доктор и 2 асистенти.

катедра “Геодезия и геоинформатика”: 4 хабилитирани преподаватели, от които 2 са на основен трудов договор и 2 в удължение, 7 главни асистенти, от които 1 е доктор, и 2 асистенти;

катедра “Приложна геодезия”: 2 хабилитирани преподаватели на основен трудов договор , 7 главни асистент, от които 3 са доктори и 1 асистент;

катедра “Фотограметрия и картография”: 5 хабилитирани преподаватели, 2 главни асистенти и 1 асистент;

катедра “Земеустройство и аграрно развитие” – 3 хабилитирани преподаватели, 1 главен асистент и 2 асистенти;

катедра “Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика”: 1 хабилитиран преподавател, 4 главни асистенти и 2 асистенти.

Понастоящем във факултета се обучават студенти в две специалности:

Геодезия”- образователно квалификационна степен “магистър” (редовна форма на обучение);

Геодезия”- образователно квалификационна степен “магистър” (задочна форма на обучение);

Устройство и управление на земи и имоти” – образователна степен “бакалавър” (редовна форма на обучение)

Към Факултета са приети и две магистърски програми

магистърска програма по “Кадастър” – редовна форма на обучение;

магистърска програма “Управление на Европейски инфраструктурни проекти” – задочна форма на обучение.

Към факултета функционират следните лаборатории:

- Компютърна лаборатория;

- Лаборатория по фотограметрия, Лаборатория по картография, Лаборатория по дистанционни изследвания и обработка на пространствени данни;

- Център за обучение по кадастър;

Геодезически склад.


3. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА

3.1.УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Основни направления в учебната дейност през отчетния период бяха:

- корекции в разписите на специалностите “Геодезия” и “Устройство и управление на земи и имоти”, породени от провежданите ремонти на зали 416;

- привеждане на разписа на специалността “Геодезия в съответствие с утвърдения учебен план като основен проблем се очерта включването на обучението по чужд език и занятията по спорт, които първоначално не са били включени, но са наложени от необходимостта от привеждане на двата учебни плана на специалност “Геодезия” в съответствие, поради общите изисквания за издаване на единни европейски дипломи. Това води до увеличаване на натоварването на студентите задочници особено от по-високите курсове.

През отчетния период в университета и респективно във факултета се извърши подготовка за поредната институционална акредитация, което изискваше обработката и обобщаването на голямо количество информация, поради променените изисквания по отношение на процеса на акредитация. В тази връзка изказвам благодарност на ръководителите на катедри, които оказваха нужното съдействие, както и на представителите от катедрите, на които беше възложено да обобщят голямото количество информация. От нашия факултет е директора на центъра “Система за управление и контрол на качеството на учебната дейност” е доц. д-р Тодор Костадинов, а сътрудник към центъра е гл.ас. Мая Илиева, които извършиха огромна работа по събирането и обобщаването на данните както за нашия факултет, така и за други факултети в Университета.

Във връзка с изработването на нова рекламна брошура за факултета на английски език, включваща информация за университета и съответните факултети, бяха събрани, обобщени и редактирани актуален снимков и текстов материал.


3.1.1. Учебен план

Учебният процес протича в съответствие с приетите учебни планове за двете специалности във факултета.

Бяха проведени актуализация на някои наименования и корекции в учебния план на магистърската програма по “Кадастър”.

Беше разработен наново учебният план за магстърската програма по “Управление на европейски инфраструктурни проекти”. Учебният план беше обсъден и приет от Факултетния съвет на Геодезическия факултет и в последствие на Академичен съвет. Основен проблем беше съгласуването с ръководствата на други факултети на подготовката на дисциплини, които са в обхвата на тяхната научна и образователна компетентност. В тази връзка беше проведена с деканските ръководства на Хидротехническия факултет, Факултета по транспортно строителство и Строителния факултет.

Бяха разработени и приети учебни програми по дисциплините, включени в учебните планове на двете магистърски програми. Проблем в това отношение представлява разработването на учебни програми от външни специалисти. В това отношение ще продължат усилията за вземане на решение за заплащане на външни за университета специалисти за изготвяне на програмите и рецензиите към тях. проблем в това отношение е съгласуването при изготвяне на програми от специалисти от други факултети. Тези програми също са разработени и получени от Хидротехническия факултет и Факултета по транспортно строителство, като се очакват само програмите от Строителния факултет.

През настоящата година учебна година не можаха да стартират съответните магистърски програми. По отношение на магистърската програма по “Кадастър” възможна причина за липсата на достатъчен брой кандидати е високата семестриална такса, която трябва да заплатят студентите редовна форма на обучение, а от друга страна голямото натоварване при редовната форма не позволява едновременното следване и работа. Програмата по “Управление на европейски инфраструктурни проекти” също не можа да стартира. Кандидатите, които проявяват интерес очакват да бъдат обучавани по държавна поръчка, а не платено обучение. Държавната поръчка не позволява да се провежда обучение в рамките само на един семестър тъй като финансирането е за цяла учебна година. Стартирането на магистърската програма не можа да започне от септември, поради закъснението свързано с приемането на учебния план и подготовката на учебните програми – чак в края на зимния семестър за задочната форма на обучение. За да се ползват възможностите за финансиране на обучение по държавна поръчка, ще се наложи допълнително съгласуване с Министерството на образованието и науката, за което ще бъдат направени необходимите постъпки.

Предложената за обсъждане магистърска програма по Геоматика (направления ГИС, Фотограметрия и дистанционни методи и картография), която беше предложена от катедра “Фотограметрия и картография” и до голяма степен съответства на адекватни магистърски пргорами в други европейски учебни заведения не получи подкрепа от Факултетния съвет. Като основна причина може да се посочи нейната слаба обвързаност със съществуващата магистърска степен на специалността Геодезия, което прави трудна обосновката за необходимостта от нейното въвеждане. Възможно решение в това отношение е да се предложи на обсъждане въпроса за разработването и на адекватна на нея бакалавърска програма, което ще разшири възможностите за реализация на преподавателите от всички катедри на факултета.

В ограничена степен се прилагат идеите заложени в действуващия учебен план, които предполагат намаляване на аудиторната заетост на студентите за сметка на други форми на обучение, като консултации, самостоятелна работа, и семинарни занятия. Тази форма се ползва в основна степен при обучението на дипломантите и докторантите и по-рядко в редовния учебен процес при провеждането на упражнения. Една от причините за това е, че твърде често приемните часове не са съобразени с разписа на учебните занятия.


3.1.2. Учебен процес

Учебният процес през отчетния период се отличаваше с ритмичност и протичаше в съответствие с утвърдения график. Общият характер на тази формулировка, предполага да бъдат посочени и някои конкретни особености:

Наблюдава се известно повишаване на заинтерсуваността и отговорността на студентите към учебния процес по време на семестъра. Това се дължи на последователното ограничаване на записването на студенти в по-горен курс с повече от два изпита – само по здравословни причини или основателни лични причини. Въпреки че, заверката на семестъра още не е завършила след зимния семестър е по-малък броят на незаверили студенти в сравнение с летния семестър на 2011-2012 година. В това отношение ще продължава да се търси баланса между допускането на студенти в по-горен курс и индивидуалната оценка на случаите. Това обаче има своето негативно влияние върху записването на студентите в по-горен курс, което през учебната година 2012-2013 доведе до редуциране на студентите от 3 курс.

Резултатите в това отношение са следните:

За студентите от специалност Геодезия редовна форма на обучение с общ брой 354 студента: 81 студента I курс, 76 студента II курс, 52 студента III курс, 74 студента IV курс, 71 студента V курс.

За студентите от специалност УУЗИ редовна форма на обучение с общ брой студенти 110: 19 студента I курс, 21 студента II курс, 18 студента III курс, 18 студента IV курс.

За студентите от специалност Геодезия, задочна форма на обучение с общ брой 110 човека, които са рапределени по курсове както следва: 19 студента I курс, 14 студента II курс, 17 студента III курс, 24 студента IV курс, 13 студента V курс и 23 студента VI курс.

Негативно влияние върху качеството на обучение е сравнително високият брой студенти в една група, което затруднява обхващането на голям брой студенти от един преподавател.

Относително висок е процентът на студентите, които не вземат изпита от първо явяване – не се явяват или се отказват преди да приключат развиването на писмените си работи.

Продължава да липсва необходимият по-широк контакт между преподаватели и студенти. Там, където този контакт съществува, се изчерпва с аудиторните ангажименти на двете страни. Така до голяма степен се формализира целият процес на обучение.

Може да се отбележи, че се наблюдава известно подобряване по отношение на издадените учебници и друга помощна литература, разработени от преподаватели във факултетта. В това отношение освен традиционната печатна форма на издаване паралелно се използва и поставянето на лекционни курсове и други материали в сайта на УАСГ. Перспективна възможност е издаването и защита на авторското право в електронна форма на публикуване, което все още не се ползва в достатъчна форма от преподавателите на факултета.

Издадени са следните учебници и ръководства:

Към катедра “Фотограметрия и картография” са издадени:

-учебник по Цифрова обработка на изображения;

-лекционни материали по Развитие на методите за заснемане и обработка на данни в архитектурната фотограметрия, Фотограметрични технологии, Учебен пакет по Топографска картография I, Условни знаци за едромащабни топографски карти.

Към катедра “Земеустройство и аграрно развитие” са издадени 4 учебника:

Отпечатани са два учебника:

-Екология и опазване на околната среда;

-Управление на недвижими имоти;

И два учебника на електронен носител:

-Ерозия на почвата и защита от нея;

-Комасация.

Към катедра “Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика” са издадени следните ръководства от голяма част от преподавателите към катедрата – 5 броя ръководства по аксонометрия, монжова, котирана проекция, равнинни сечения и други специализирани ръководства.


3.1.3. Разработка и защита на дипломни работи

Процесът по разработване на дипломните работ протича в съответствие с “Правилник за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, докторантите и специализантите в УАСГ” и “Указания за разработване на дипломни работи” (приети от ФС при ГФ на 12.04.2005г.).

Получаването на задания за дипломни работи става своевременно и се предшествува (в съответствие с действуващия учебен план) от задължителен едномесечен преддипломен стаж.

Дипломните защити протичат регулярно, в регламентираните две сесии –лятна и зимна. През отчетния период бяха проведени и защитие на първия випуск на студентите бакалаври от специалността “Устройство и управление на земи и имоти”. Утвърди се традицията по време на дипломните сесии да се организират изложби на постери на дипломните работи. Амбицията на ръководството е организирането на тези изложби да продължи. Наред с това е наложително да се организира и тяхното предаване в електорнен формат, за да могат да служат като архив на успешно защитените дипломни разработки.

Преобладаващата част от представените дипломни работи имат практическа насоченост и са ориентирани към прилагане на съвременни технологии и концепции в геодезическата, фотограметричната и картографската практика. Голяма част от дипломантите, разработили и представили такива дипломни работи, се представят успешно на защита и заслужено биват удостоявани със званието “магистър-инженер по геодезия”. Дипломатите от специалността “Устройство и управление на земи и имоти” също се представят успешно в по-голямата си част и успешно получават бакалавърска степен.

За съжаление все още съществуват не малко случаи, при които дипломните работи по своята сложност, понякога и обем не превъзхождат един курсов проект, който се разработва в съответстие с учебния план. Има случаи, при които обяснителната записка на дипломната работа съдържа описание на наредби и други нормативни документи, някои от които нямат пряка връзка с разработваната тема на дипломната работа.

Все още могат да бъдат намерени дипломни работи, по-голямата част от съдържанието на които е изградено от обемисти разпечатки на резултати от изчисления, описание на някакъв софтуер или система, ръководство за работа с дадена апаратура и т.н. Има случаи, при които дипломантът не владее написаното и не може да представи адекватно описаните резултати. Държавната изпитна комисия реагира адекватно и взема съответните решения.

Преодоляването на тези слабости изисква следните мерки:

- преодоляване на формалното отношение на ръководителя на дипломната работа;

- нетърпимост по формалното отношение на рецензента при запознаването и рецензирането на дипломната работа.

В “Правилник за работа на Държавната изпитна комисия към Геодезическия факултет на УАСГ”, категорично са посочени ролята и задълженията на дипломните ръководители, на рецензентите и на членовете на Държавната изпитна комисия, за чието спазване тряба да се следи от ръководителите на катедри и членовете на Държавната изпитна комисия.

Все още има какво да се желае и по отношение на представянето на не малка част от дипломантите по време на самата защита. Смущението, изразните средства и бедният професионален речник, които те демонстрират, се дължат, в известна степен, на недостатъчната им подготовка през целия курс на обучение. Основната причина за подобно поведение обаче трябва да се търси в методическите несъвършенства на системата за обучение. Преобладаващата част от студентите имат възможност да представят и защитават резултати от своя разработка за пръв път пред Държавната изпитна комисия. До този момент те не са имали възможност да представят пред широка аудитория свои проекти, свои доклади, резултати от свои изследователски разработки, реализирани под ръководството на преподавател.

Необходимо е да се потърсят възможности за реализация на различни форми на извънаудиторна работа на студентите с научно-изследователски характер. Подходяща стъпка в тази посока биха били ежегодни студентски научни сесии, във формата, в който те се реализират на не малко места извън страната.

3.1.4. Учебни практики

Учебните практики протичат по утвърден ежегоден график, в необходимия обем и на необходимото ниво. Естеството и основната цел на тези практики предполагат те да бъдат провеждани в условия, гарантиращи в максимална степен тяхната ефективност. В продължение на десетки години, подобни условия са създадени на територията на учебно-спортните бази на УАСГ в близост до с.Веринско и курорта Семково.

За целта се полагат усилия за подобряване на условията за живот и работа на територията на тези бази. За разлика от УСБ “Семково”, условията в УСБ “Веринско” са по-неблагоприятни, независимо от усилията на ръководството на факултета и Университета. Проблемно е използването на столовата и кухненското оборудване на УСБ “Веринско”. Независимо от това, че през изтеклия период бяха положени усилия за провеждането на текущ ремонт и обновяване на оборудването в база “Веринско” това са временни мерки, тъй като базата се нуждае от основен ремонт. Разглеждат се възможностите за използване на други бази, но тяхното териториално разположение и оборудване не са така подходящи, както тези на “Семково” и “Веринско”. На базата на УСБ “Верибско” е разработена мрежа от стабилизирани стълбове специално предназначена за провеждането на учебни практики по Висша геодезия и ГНССМ. Една алтернатива е използването на легловата и кухненска база на други университети каквато е базата на ЛТУ в местността “Юндола” всяка година се влошават и поставят на изпитание издръжливостта на студенти и преподаватели. Използването на базите на други университети е силно затруднено, както по финасови и най-вече по организационни причини и изисква разтегляне на графика за практиките, което затруднява както осигуряването на преподавателския състав поради силното съкращаване на сроковете за ползване на полагаемия се годишен отпуск, а така също и организацията на работата на Геодезическия склад. Всяко едно бъдещо управленско решение по този въпрос в бъдеще трябва да бъде подчинено на убеждението, че основни приоритети са както условията за качеството на учебния процес, но раед с това и осигуряването на нормални битови условия за хранене и почивка като на студентите, а така също и на преподавателския състав.

През 2012 година бяха положени усилия за осигуряването на ремонта и поддръжката на техниката към Геодезическия склад. Беше назначена комисия, която да установи състоянието на техниката и да посочи необходимите действия за подготовката и във връзка с провеждането на летните учебни практики. Бяха ремонтирани 6 броя тотални станции, закупени акумулатори за тотални станции и GPS. В това отношение трябва да се отбележи, че извършването на спешни ремонти не винаги е най-подходящата форма, тъй като за да се спазят исизкванията на закона за обществените поръчки трябва да се осигурят няколко оферти, което не винаги е възможно особено като се има в предвид, че фирмите, които доставят и поддържат тази техника са специализирани за работа с определени производители, а Геодезическият факултет е осигурен с разнообразна техника. Подходяща форма би било организирането на абонаментна поддръжка, предложена от зам. декана доц. Павел Павлов, която ще подобри възможностите за по-експедитивна текуща поддръжка и ремонт при по-малки повреди, а съдействието на специализирани фирми да се търси само в случаите на сериозни повреди, които изискват доставката на специализирани резервни части от производителя. Трябва да се търсят и ще се търсят разнообразни форми както за спонсориране и ползване на планови средства на Университета, както и предоставянето на техника от други организации.

Оптимизирането на провеждането на практиките, касаещо тяхното икономическо и техническо обезпечаване, място на провеждане и съдържание е един постоянен процес.
3.1.5. Международна научно-преподавателска дейност

Участие в програми за обмен на преподаватели - 1 бр.Проф. д-р инж. Теменужка Бандрова - Лисабон, Португалия, 1 седмица през май 2012

Организиране на студентски обмен - 2 студентиТодор Христов Ламбев - ТУ Мадрид

Иван Бойков Димитров - Гент, Белгия

Друга международна дейност - 1 бр.Проф. д-р инж. Пламен Малджански Участие в работна среща по програма "Еразъм" в Мадрид
3.1.6. Подготовка на докторанти и специализанти

Важен аспект на преподавателската дейност е подготовката на докторанти в различните форми на обучение. Това е фактор, който съдейства както за разширяване на научната дейност н акатедрата, а така също и средство за подготовка на кадри, които да осигуряват бъдещата дейност на катердите към факултета.

Към Факултета се обучават следните докторанти по държавна поръчка:

катедра

обучавани

зачислени

Отчислени

защитили

Висша геодезия

4

1

1

1

Геодезия и геоинформатика

4

2Приложна геодезия

1

1Фотограметрия и картография

7

3

2
Земеустройство и аграрно развитие

1

Към факултета бяха зачислени на самостоятелна форма на подготовка двама от преподавателите във факултета – гл.ас. Димитър Тонков към катедра “Приложна геодезия”и гл. ас. Христо Дечев към катедра “Геодезия и геоинформатика. Главен асистент Димитър Тонков успешно изпълни задачите, според индивидуалния си учебен план, защити докторската си дисертация и получи научната и образователна степен доктор. Главен асистент Христо Дечев също е положил успено изпитите съгласно индивидуалния си план.

Към катедра “Земеустройво и аграрно развитие също е зачислен един докторант на самостоятелна подготовка – инж. Олга Петрова. Премина процедурата за разглеждане на работата на инж. Ванчо Постоловски, който да разработва докторска дисертация на самостоятелна форма на обучение, като неговото зачисляване беше прието на заседание на Факултетния съвет.

Към катедра “Фотограметрия и картография” се обучава един докторант чужденец по научната специалност “Картография (вкл. тематично географско картографиране) под ръководството на проф. Теменужка Бандрова.


3.1.7.Дейност на лабораториите

катедра Г и Г

През годината, по инициатива и с прякото съдействие на гл.ас. Хр.Дечев в лаб.406 бяха доставени като дарения от Министерството на транспорта и съобщенията 5 компютъра. Направените заявки за оборудване в УАСГ не са стартирали за изпълнение и не е закупена техника.

Тези факти не изчерпват темата за материалната база. Колкото и недостатъчна да е базата, организацията по нейното ползване е незадоволителна. Тук ще бъдат разгледани два въпроса. • Компютърни лаборатории: През втори семестър катедрата провежда обучение по значителен брой дисциплини, по които е необходима компютърна техника. (“CAD системи”, “Геоинформатика I” „Геоинформатика II”, “Геодезия II”, “МОГИ”, “Кадастър” за Геодезия и за УУЗИ; “Бази данни и графични системи” за УУЗИ и др.) От години съществуват проблеми със софтуера на малкото налична компютри. Ще посоча част от тях:

 1. Различен базов софтуер на компютрите в една лаборатория – различни версии на операционни системи, на програмите от Office пакета, на софтуера на AutoDESK;

 2. Дисково пространство, заето от несвойствени за учебния процес програми и данни;

 3. Липса на ясно описани правила за достъп до ресурсите на компютърните зали и неспазваане на правилника за работа в лабораториите и др.

катедра ФиК

Към катедрата има три лаборатории: • Лаболатория по Фотограметрия, с ръководител гл. ас. инж. Нели Здравчева

 • Лаборатория по Картография , с ръководител проф. д-р инж. Теменужка Бандрова

 • Лаборатория по ГИС (съвместно с Хидротехнически факултет) с ръководител гл. ас. инж. Николай Найденов

Инсталиран е 6 бр. нов софтуер; постъпила е 3 бр. нова литература и са проведени 8 бр. курсове. Разпределението по лаборатории е следното:

Дейност

Фотограметрия

Картография

ГИС

Създадени нови работни места


Осигурени мултимедийни устройства


Осигурено техническо оборудване


Инсталиран нов софтуер

1
5

Постъпила учебна литература
3
Проведени курсове

1

3

4

Други дейности
3.1.8.Материално-техническа база

През настоящия отчетен период имаше съществени затруднения с осигуряването на техника за факултета. Положителен факт е завършването на ремонта на зала 316, което ще позволи нейното включване учебния процес от летния семестър на 2012-2013 година. Бяха извършвани текущи ремонти на кабинети и лаборатории както и доставката на канцеларско оборудване. Извършването на основни ремонти изисква тяхното предварително заявяване, което е извършено за 2013 година.

Независимо от подготвените заявки за нова компютърна техника заявката не беше реализирана поради организационни причини. Това наложи увеличването на номенкалтурата на тези заявки за 2013 както за осигуряването на дейността на катедрите, а така също и на компютърната и специализираните лаборатории. В това отношение трябва да се отбележи, че независимо от доброто оборудване на катедрените канцеларии с техника през предходния мандат, тази техника се амотризира и физически остарява технологично. Всичко това изисква полагането на перманентни усиля за обновяването на техниката в катедрите и лабораториите. Една възможна форма е използването на научно-изследователските теми, но те трябва да се използват основно за осигуряването на специализирана теника и софтуер, а не на такива с общо предназначение.

Във възка с закупуването на техника бяха гласуване на заседание на Факултетния съвет две комисии за организацията на търгове за закупуване на нова теника: тотални станции и GPS системи.

Успешно завърши търга за закупуване на тотални станции, който беше започнал още през 2011 година. В резултат на това бяха доставени 10 броя тотални станции. Усилията на деканското ръководство да се насочат част от средствата за закупуване на друга апаратура, извън предвидената в първоначалния търг не можаха да бъдат реализирани.

Приоритетна задача в това отношение закупуването на минимален комплект от GPS приемници и съответното програмно осигуряване, тъй като техническото състояние и срокът на използване на наличните във факултета GPS системи както и на окомплектоващото програмно осигуряване не позволяват тяхното използване в учебния процес. Бяха проведени проучвания относно различни възможности за спешната доставка на такава техника, но никой от вариантите не е под стойността от 10000 лева, което е граница за закупуването на техника без търг. Поради тези причини, след като се налага преминаването през търг по-правилното решение е закупуването на техника от реномиран производите, чиито технически средства и програмно осигуряване да се ползват по-продължителен период, а не за срок от една-две години.

Търсенето на алтернативни възможности като ползването на техника под наем е временно решение, което неудачно в организционно отношение и в крайна сметка ще бъде неизгодно във финансово отношение, поради необходимостта тази техника да се ползва в различни периоди от време при обучение на студентите задочна форма на обучение, редовното обучение по време на семестъра и провеждането на учебните практики.
Независимо от усилията на деканското ръководство за поддръжка на наличната материално-техническа база и обогатяване на материалната база на факултета, ръководството е твърдо убедено в необходимостта да се разширят усилията в това направление.

3.2. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА

Научно-изследователската работа във факултета е организирана в няколко основни направления: • Разработка на научно-изследователски теми

 • Участие с доклади в научни конференции и симпозиуми

 • публикуване на научни статии в специализирани издания у нас и в чужбина

 • Участие в консултантски екипи и експертизи

От преподаватели на факултета бяха разработвани следните научно иазледователски теми по научния план на Университета:

“Изследване на съвременни активни разломи чрез геодезически методи” с ръководител сл. ас. Ивайло Радев и участници гл.ас. Мая Илиева, Ас. Тамара Илиева и ас. Костадин Николов;

“Портативна мултифункционална хидрографска система с радиоуправляем носител” с ръководител проф. Пеньо Пенев и участници доц. Тодор Костадинов и гл.ас. Иван Янков и други.

“Създаване на еталонна база за еталониране на геодезическа апаратура” с ръководител гл.ас. Борислав Александров, която продължава от 2011 година.

Тема за подпомагане на докторанти: ръководтиел проф. Пламен Малджански и участник инж. Ваня Петрова

Участие на преподаватели от факултета в международни научно иаследователски разработки:

катедра Геодезия и геоинформатика: 1 тема М.Илиева BlackSeaHazNet: Complex Research of Earthquake’s Prediction Possibilities, Seismicity and Climate Change Correlation.

катедра “Приложна геодезия – 1 тема Kostadinov T., R. Aneva, E. Krustanov, N. Denev and others, Improving flood prevention and flood hazard awareness through the development of a standardized approach for small dams risk assessment and management based on European best practices and shared experience”,;

катедра Фотограметрия и картография – 3 теми

катедра Земеустройство и аграрно развитие – 7 теми.

Участие в консултантски екипи и експертизи:

гл.ас. Христо Дечев – катедра “Геодезия и геоинформатика”

катедра “Земеустройство и аграрно развитие”

доц. Маргарита Мондешка – 1 проект;

доц. А. Делиева – член на жури на конкурс;

доц. Милена Мотева – 2 курса.

катедра “фотограметрия и картография”:
Основна задача през изтеклия период беше участието на преподавателите и студентите от Геодезическия факултет в Международната научно-приложна конференция, посветена на 70-годишнината на УАСГ. Благодарение на усилията деканското ръководство и по спец. на зам.декана на Геодезическия факултет доц. Руска Димитрова бяха подготвени и предствени голям брой доклади от нашите преподаватели, студенти и докторанти като и на гости от други учебни заведения и научни организации у нас и в чужбина. Заседанията на специалистите към нашия факултет бяха организирани в няколко секции: Висша геодезия, Фотограметрия и картография, Приложна геодезия, Геодезия и геоинформатика

Участие с доклади в заседанията на секциите на наши и външни участници:Секция

Участници от УАСГ

Докторанти

Външни участници

Висша геодезия

7

1

7

Геодезия и геоинформатика

10

2

2

Приложна геодезия

11
1

Фотограметрия и картография

3

1

-

Земеустройство и аграрно развитие

2

1
Трябва да се отбележи високата активност на преподавателите от факултета в конференцията.

Положително впечатление правят изработените под ръководството на проф. Теменужка Бандрова информационни постери, които отразяват съществени постижения от научната и преподавателската дейност на Геодезическия факултет. Добре е тази идея, посветена сега на 70-годишнината на УАСГ да бъде продължена и постерите да се обновяват ежегодно.

Продължава установилата се практика да се изпращат докторанти и студенти във факултета в МГУГК (бивш МИИГАиК) за участие с доклади в ежегодните научни конференции за докторанти, студенти и млади научни работници. През 2012г. в тази конференция участваха двама студенти от факултета от научното направление по Висша геодезия.

Увеличава се броят на преподавателите, участвували през отчетния период в работата на различни научни форуми у нас и в чужбина. В това отношение се полагат усилия за осигуряване на средства за участие в тези мероприятия, неазвисимо от ограниченията обусловени от приетите правила за финансиране на такива участия, породени от световната финансова криза. Това създава проблем при участието в престижни международни научни форми, където и таксата правоучастие е много висока, поради което се налага и участие със собствени средства. Една възможност в това отношение е участието в научно-изследователски теми по линията на които могат да се предвидят средства и за такива участия. Но трябва да се има в предвид, че такива участия трябва да са обвързани с тематиката на разработваната тема. Една добра възможност е ползването за такива цели на теми за подпомагане на докторанти, където средствата се предвиждат за закупуване на техника и материали и участия в научни прояви.

Участието на преподаватели от факултета в други мероприятия и публикации в наши и чуждестранни списания

катедра

Доклади на конференции у нас

Доклади на международни конференции

Публикации в наши списания

Публикации в чуждестранни списания

Висша геодезия

9

3Геодезия и геоинформатика
2Приложна геодезия

1
2
Фотограметрия и картография

9

5

5

3

Земеустройство и аграрно развитие

4

3

1
Дескриптина геометрия и ИСГ

3
1

1

Особено активни в това отношение са проф.Теменужка Бандрова, доц. Милена Мотева, доц. Екатерина Михайлова, гл.ас. Мая Илиева.

Независимо от безспорното активизиране на тези дейности трябва да продължат усилията за мотивирането най-вече на младите колеги за участието в научни прояви. Тази необходимост се налага най-вече от изискванията на Закона за развитие на академичния състав, който ограничава срока на трудовите договори на назначените асистенти.


3.3. КАДРОВА И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

3.3.1. Кадрова политика

Основен проблем на факултета е неговото кадрово състояние. То се обуславя както от възрастовия състав на факултета така и от изискванията на закона за висшето образование. Причина за това е нарастващата възраст на част от хабилитираните преподаватели.

През отчетния период е постъпил един главен асистент към катедра “Приложна геодезия” – гл.ас. Антонио Ангелов.

Успешно беше проведен и конкурс за доцент към катера “Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика” – доц. Екатерина Михайлова.

Успешно бяха проведени четири конкурса за професори към катедра “Фотограметрия и картография” – двама по научна специалност “Фотограметрия и дистанционни методи – проф. Пламен Малджански и проф. Борислав Маринов и двама по научна специалност “Картография (вкл. тематично географско картографиране) – проф. Станислав Василев, проф. Теменужка Бандрова.

Понастоящем са в ход процедури за назначаване на асистенти – към катедра “Висша геодезия – 2 асистенти, към катедра “Геодезия и геоинформатика” – 1 асистент, към катедра “Фотограметрия и картография” – 2 асистенти, процедурите за които вече са в ход. Предложен е и е утвърден от Академичния съвет и конкурса за заемане на академична длъжност гл. асистент – към катедра “Геодезия и геоинформатика”. Очаква се излизането на обявата в Държавен вестник.Актуален проблем пред факултета е обявявнето на конкурси за доценти към катедрите, където има главни асистенти с дългогодишен стаж, които имат защитена докторска дисертация и изпълняват изискваните от закона други условия за заемане на академичната длъжност доцент. В това отношение катедрените ръководства и катедрените колективи трябва да се съобразят на първо място с необходимостта факулетът да укрепи своя хабилитиран състав.

Основна роля за решаването на кадровия проблем на факултета се явява разработването на дисертационни работи от нехабилитеаните преподаватели с дългогодишен преподавателски стаж, чиято защита съгласно закона за развитие на академичния състав се явява задължително условие за хабилитиране.

Важна роля в този процес играят и ръководителите на катедри и катедрените колективи, тъй като условие за хабилитиране е и натрупването на опит във воденето на лекционни курсове, което е допустимо за нехабилитирани преподаватели, които са защитили докторска дисертация.

Привлечените млади преподаватели във факултета, които са назначени на длъжност асистент също притежават необходимия капацитет от знания и професионални умения, даващи им възможност за успешна реализация в учебния процес. Те трябва също да направят необходимото за разработване на докторски дисертации във възможно най-кратки срокове. В това отношение важно значение имат и следните две групи фактори:

- постъпилите млади преподаватели трябва да гледат на работата си в университета като свое призвание и да бъдат убедени в правилността на своя избор;

- катедрените ръководства и по-опитните колеги трябва да им оказват максимално съдействие за тяхното научно развитие и освен методическа помощ да им дават възможност да разработят докторски дисертации като не ги натоварват с прекомерно голямо количество наднормени часове.

Друго направление се явява назначаването на асистенти на докторанти, които са отчислени с право на защита и имат възможност в кратък срок да се подготвят за процедури за защита и съответно след като придобият докторска степен и изтече изискваният от закона срок да участват в процедура за заемане на длъжност главен асистент.

Безспорен перспективен резерв за пълноценно попълване на преподавателския състав на факултета са хората, успешно защитили докторски дисертации. Броят на заявените през отчетния период докторантури е съобразен с подобни очаквания. За щастие напоследък е налице оптимистична тенденция за увеличаване на броя на желаещите да участвуват в конкурси за редовна докторантура. Тази тенденция трябва да се съхрани и активно да се развие в бъдеще.3.3.2. Финансова политика

Геодезическият факултет не е самостоятелно юридическо лице и разпоредител на финансови средства, поради което не може да води самостоятелна финансова политика. В съответствие с финансовата политика на университета не може да се предоставят директно средства на факултета, а само под формата на целеви дарения през банкова сметка на Университета.

Независимо от това, съществуват възможности за прилагане на подходи, които да служат за целево решаване на приоритетни проблеми. През изминалия период, обект на настоящия отчет, бяха използвани преди всичко формите на подкрепа за провеждане на представителни мероприятия на факултета като: връчване на дипломи и откриване на учебната година. В тази връзка, ръководството на факултета дължи благодарност на Асоциацията на геодезическите фирми, Камарата на инженерите по геодезия, „Геокад 93”. Похвална инициатива в това направление е предложената от фирма „Геокад 93” стипендия за научна разработка на на името на “проф. Георги Златанов”.

В това направление трябва да се търсят нови форми за реализация на такова сътрудничество. Реализацията на подобни възможности продължава да бъде сред приоритетните задачи на факултетното ръководство през оставащото време до края на мандата.3.4. МЕЖДУНАРОДНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КОНТАКТИ

И през настоящия отчетен период продължиха контактите със сродни университети, факултети и институции у нас и в чужбина.

Продължи обмена на студенти с Московския държавен университет по геодезия и картография. Групата от студенти беше ръководена от гл.ас. Иван Янков.

Продължава активното членство на факултета в най-престижните международни организации FIG, ISPRS, ICA. Предстои факултетът да се включи в организацията на конгреса на FIG.

Сътрудничеството на факултета с Асоциацията на геодезическите фирми, Камарата на инженерите по геодезия, Камарата на инженерите по инвестиционно проектиране, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Военно-географската служба продължава с познатата ползотворност. Беше организирано преставянето на факултета на щанд по време на GeoExpo 2012 в рамките на Българската строителна седмица. Това е една форма за популяризиране на успехите на факултета и средство за информиране на младежите относно възможностите, които предоставя геодезическта професия.
3.5. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

Ръководството на факултета продължава своята работа, водено от убеждението, че административната дейност трябва да е в унисон със съвременните тенденции в методите на управление.

Разширява се използването на Internet като средство за комуникации между представителите на деканското ръководство и ръководителите на катедри.

В страницата на факултета в сайта на Университитета се поставят съобщения за актуални събития и актуална информация.

Необходимо е да бъдат актуализирани правилниците за функциониране на лабораториите във факултета. В това отношение е актуализиран правилника за действие на компютърната лаборатория от зам. декана доц. Павел Павлов, който предстои да бъде разгледан. Необходимо е да се актуализира правилника в дейността на Геодезическия склад и наред с това да се поддържа в компютърна форма информация за апартурата, която напуска склада за по-продължително време по време на практиките, както и нейното използване от външни потребители.

Трябва да се подчертае, че цялостната организация на административната дейност във факултета е далеч от своя оптимален вариант. Приближаването й до оптималните измерения продължава да бъде сериозна задача стояща пред ръководството на факултета.


3.6. РАБОТА СЪС СТУДЕНТИТЕ

Беше проведена среща със студентите от I и II курс от специалност Геодезия, породена от необходимостта да се подобри регулярното предаване на упраженията по основни дисциплини, водени в катедра Геодезия и геоинформатика, където бяха изяснени причините и набелязани мерки за преодоляване на изоставянето на голяма част от студентите.

Провеждани бяха регулярни срещи с представители на студентския съвет.

В това отношение може да се препоръча провеждането на регулярни срещи на ръководството на факултета със студентите, с участието и на други преподаватели от факултета, на които да се обсъждат актуалните проблеми в процеса на обучение.

Необходимо е да се търси разнообразие от перманентно действуващи форми за сондиране на мнението на студентите по приоритетни за факултета въпроси. Важна роля в това отношение има провеждането на анкет, свързани с качеството на преподаване. Необходимо е да се стартира и автономно студентско проучване както за протичащия учебен процес, така и за реализацията на вече дипломираните техни колеги в практиката, за което ръководството на факултета ще разчита в голяма степен на представителите на Студентския съвет.

За подобряване на работата със студентите и подобряване на тяхната подготовка за представяне на техни разработки трябва да се разнообразява както представянето на студентски разработки в процеса на учебния процес най-вече в специализациите, а така също и активизирането на дейността на студентски семинари. В това отношение трябва да се отбележи активната дейност на кръжока по Приложна геодезия” под ръководството на доц. Р. Димитрова, който организира изложба посветена на проблемите на вертикалното планиране, ориентирано към проблемите на хора с увреждания.

Важен проблем е получаването на предварителна информация във връзка възможностите за реализация на студентите в практиката. В тази връзка трябва да се предприемат мерки за организиране на срещи с представители на държавната администрация и на частния бизнес, което ще бъде един от приоритетите в бъдещата работа на факултетното ръководство.

Независимо от направеното до сега общото състояние на факултета изисква да се предприемат по-решителни действия в две основни направления: активизиране на дейността на нехабилитираните преподаватели за разработка на на докторски дисертации в съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав и второ да се направи необходимото от ръководството на катедрите и факултета за обявяване на конкурси за хабилитирани преподаватели там, където състоянието на кадровия състав и тяхната готовност за хабилитиране позволява това – защитена докторска дисертация, достатъчен преподавателски стаж, участие във водени лекционни курсове и научна продукция. По този начин ще се осигурят условия за израстване на преподаватели с дългогодишен стаж, за да се разрешат тежките кадрови проблеми на факултета. Постигнатото до момента дава надежда, че съществува възможност за решаване на тези основни проблеми, стоящи пред факултета, за да може той да отговори на изискванията пред висшите училища в сферата на образованието в национален и международен план.

София, 16.01.2013г.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница