Наредба за проверките по реда на държавния пристанищен контрол Раздел I общи разпоредби ЧДата15.01.2018
Размер196.21 Kb.
П Р О Е К Т
Наредба за проверките по реда на държавния пристанищен контрол
Раздел I

Общи разпоредби
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за осъществяване на проверки по реда на държавния пристанищен контрол (ДПК) на чужди кораби на територията на Република България за установяване спазването на:

1. международните договори, по които Република България е страна, относно морската безопасност, морската сигурност, опазването на морската среда и условията на живот и работа на борда на корабите;

2. критериите за държавен пристанищен контрол на корабите и процедурите за проверка и задържане.

(2) Честотата на проверките на чуждите кораби зависят от техния рисков профил, като корабите с висок рисков профил се проверяват задълбочено и по-често.

(3) Проверките по ал. 1 се извършват от Изпълнителна агенция ”Морска администрация” непрекъснато, 24 часа в денонощието.

Раздел II

Приложно поле
Чл. 2. (1) На проверка по реда на тази наредба подлежи всеки кораб и неговия екипаж, който посещава пристанище на Република България или място за заставане на котва, за да участва във взаимодействие кораб/пристанище.

(2) Проверките по реда на ДПК не ограничават правомощията на Република България, регламентирани в международните договори, по които тя е страна.


Чл. 3. (1) За кораби с бруто тонаж по-малък от 500 бруто тона, се прилагат съответните изисквания на международните договори, по които Република България е страна.

(2) Когато съответният международен договор е неприложим, Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИА”МА”) предприема необходимите мерки, за да гарантира, че тези кораби не представляват явна заплаха за безопасността, здравето или околната среда.


Чл. 4. При извършване на проверки по реда на тази наредба на кораб, плаващ под знамето на държава, която не е страна по съответен международен договор, ИА”МА” предоставя режим на кораба и неговия екипаж не по-благоприятен от предоставения на екипажа и корабите, плаващи под знамето на държава, страна по договора.
Чл. 5. Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за риболовни кораби, военни кораби, гранично-полицейски кораби, дървени кораби с елементарна конструкция, държавни кораби, използвани с нетърговска цел, и кораби за развлечение, които не извършват търговска дейност.

РАЗДЕЛ ІІІ

Система за проверки и годишни задължения за проверки
Чл. 6. (1) Проверките по тази наредба се извършват в съответствие с реда за подбор, посочен в чл. 13 и Приложение № 1.

(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация” извършва проверки както следва:

1. на всички кораби с приоритет I, посочени в чл. 13, ал. 2, т. 1, посещаващи български пристанища и места за заставане на котва;

2. на кораби с приоритет I и приоритет II посочени в член 13, ал. 2, т. 1 и 2, чиито брой съответства най-малко на годишния дял проверки на Република България от общия брой проверки, които годишно трябва да бъдат извършени в Европейския съюз (ЕС) и в региона на Парижкия меморандум по държавен пристанищен контрол (ПМ ДПК).

(3) С оглед изчислението на дела на общия брой проверки, които годишно трябва да бъдат извършени в рамките на ЕС и в региона на ПМ ДПК, броят на корабите посещаващи места за заставане на котва в Република България не се взема предвид.
Чл. 7. (1) Изпълнителна агенция „Морска администрация” може да не извърши проверките съгласно чл.6, ал.2, ако общия брой на неизвършените проверки не надвишава:

1. 5 % от общия брой на корабите с приоритет I с висок рисков профил, определен съгласно приложение № 2, ;

2. 10 % от общия брой на корабите с приоритет I, различни от тези с висок рисков профил.

(2) Изключенията по ал. 1 не се прилагат за кораби, които съгласно информацията от базата данни за проверките посещават пристанища на ЕС на редки интервали.

(3) Корабите по ал. 2 се проверяват по приоритетен ред пред тези по чл.6, ал.2, точки 1 и 2.

(4) Изключенията по ал. 1 не се прилагат за кораби с приоритет I, които съгласно информацията от базата данни за проверките са с висок рисков профил и застават на котвени стоянки в ЕС на редки интервали.

(5) Корабите по ал. 4 се проверяват по приоритетен ред пред тези по чл.6, ал.2, точки 1 и 2.
Чл. 8. (1) Когато общият брой на кораби с приоритет І, посещаващи българските пристанища, превишава броя кораби за проверка определен съгласно чл.6, ал.2, точка 2, задължението за проверка се счита за изпълнено, когато Изпълнителна агенция „Морска администрация” провери най-малко 30% от общия брой на корабите с приоритет І, посетили българските пристанища и места за заставане на котва,

(2) Когато общият брой на кораби с приоритет І и приоритет ІІ посещаващи българските пристанища е по-малък от броя кораби за проверка определен съгласно чл.6, ал.2, задължението за проверка се счита за изпълнено, когато Изпълнителна агенция „Морска администрация” провери всички кораби с приоритет І и най-малко 85% от корабите с приоритет ІІ посетили българските пристанища и места за заставане на котва.


Чл. 9. (1) Проверката на кораб с приоритет I може да се отложи в следните случаи:

1. ако проверката може да бъде извършена при следващото посещение на кораба в българско пристанище при условие, че корабът междувременно не посети друго пристанище на ЕС или в региона на ПМРДПК, когато това отлагане на проверката не надвишава 15 дни, или

2. ако проверката може да бъде извършена в рамките на 15- дневен срок в друго пристанище на ЕС или в региона на ПМ ДПК, при условие, че държавата, в която се намира пристанището, се е съгласила предварително да извърши проверката.

(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация” регистрира отложените проверки по ал. 1 в базата данни на ПМ ДПК и същите не се считат за пропуснати проверки..

(3) Кораб с приоритет І, за който е приложено изключението по ал. 1 в пристанище на ЕС или в региона на ПМ ДПК, подлежи на задължителна проверка при посещение на българско пристанище.
Чл. 10. (1) По оперативни причини ИА”МА” може да не извърши проверка на кораб с приоритет I, ако причината е регистрирана в базата данни за проверките и отговаря на едно от следните условия:

1. когато извършването на проверката би застрашило безопасността на инспекторите, кораба или неговия екипаж, пристанището или морската среда;

2. корабът пристава единствено през нощта.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 ИА”МА” проверява корабите по целесъобразност.

(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация” може да не извърши проверка на кораб, застанал на котва в следните случаи:

1. ако корабът бъде проверен в срок от 15 дни в друго пристанище или място за заставане на котва в ЕС или в региона на ПМ ДПК, в съответствие с приложение № 1;

2. заставането на котва е само през нощта или времетраенето му е прекалено кратко, за да може проверката да бъде извършена в задоволителна степен и причината за пропускането на проверката е отбелязана в базата данни за проверките;

3. извършването на проверката би застрашило безопасността на инспекторите, кораба или неговия екипаж, на пристанището или морската среда и причината за пропускането на проверката е отбелязана в базата данни за проверките.


Раздел ІV

Рисков профил на корабите
Чл. 11 Рисковият профил на корабите се определя в съответствие с приложение № 1, част І и приложение № 2.
Раздел V

Честота на проверките
Чл. 12 (1) Кораб, посещаващ български пристанища или места за заставане на котва, подлежи на периодична или допълнителна проверка, както следва:

1. периодични проверки се извършват на предварително определени интервали според рисковия профил на кораба в съответствие с приложение № 1, част І. Интервалът между периодичните проверки на корабите се увеличава с намаляването на риска като за кораби с висок риск този интервал е не по-дълъг от шест месеца.

2. допълнителна проверка се извършва независимо от изминалото време от последната периодична проверка на кораб, за който се прилагат:

а) първостепенните фактори, посочени в приложение № 1, част II, т. 2A;

б) непредвидените фактори, посочени в приложение 1, част II, т. 2Б.

(2) Инспекторът по ДПК на ИА”МА” взима решение за извършване на допълнителна проверка по ал. 1, т. 2, буква „б” в съответствие с професионалната си преценка.


Раздел VІ

Подбор на корабите за проверка. Видове проверки
Чл. 13 (1) Координатор по ДПК в ДМА извършва подбор на корабите за проверка в зависимост от техния рисков профил, определен в съответствие с правилата в приложение № 1, част I, както и при появата на първостепенни или непредвидени фактори в съответствие с приложение № 1, част II, т. 2А и т. 2Б.

(2) Координатор по ДПК в ДМА :

1. извършва подбор на кораби, подлежащи на задължителна проверка, определени като кораби с „приоритет I“, в съответствие със схемата за подбор, посочена в приложение № 1, част II, т. 3А;

2. извършва подбор на кораби, които отговарят на условията за проверка, определени като кораби с „приоритет II“, в съответствие с приложение № 1, част II, т. 3Б.Чл. 14. Проверките по тази наредба са:

1. първоначална проверка;

2. задълбочена проверка;

3. задължителна разширена проверка.Чл. 15. (1) При всяка първоначална проверка на кораб инспекторът по ДПК като минимум извършва следното:

1. проверява свидетелствата и документите, съгласно приложение № 3;

2. проверява дали установените през предходната проверка несъответствия, извършена от държава-членка на ЕС или на ПМДПК, са били отстранени;

3. проверява общото състояние на кораба, включително хигиената, а също и машинно отделение и помещенията за екипажа.

(2) Инспекторът по ДПК може да не извърши проверките по ал.1, т. 1 и т. 3 на кораб, чиито несъответствия от проверка в предходното пристанище със срок за отстраняване „следващо пристанище”, са били регистрирани в базата данни за проверките.

Чл.16 (1) Задълбочена проверка се извършва, включително оперативен контрол, когато при проверката по чл. 15, ал.1 възникнат явни основания, посочени в Приложение № 4 да се предположи, че състоянието на кораба, неговото оборудване, комплектоването му с екипаж или условията за живот и работа не отговарят на изискванията на международните договори, по които Република България е страна.

.(2) Примери за „явни основания“ са посочени в приложение № 4


Чл.17 (1) В съответствие с приложение 1, част II, т. 3А и 3Б, на задължителна разширена проверка подлежат:

1. кораби с висок рисков профил

2. пътнически кораби, нефтени танкери, газовози, химикаловози или кораби за насипни товари, които са на повече от 12 години,

3. кораби с висок рисков профил или пътнически кораби, нефтени танкери, газовози, химикаловози или кораби за насипни товари, които са на повече от 12 години, в случай на първостепенни или непредвидени фактори,

4. кораби, подлежащи на повторна проверка след издадена заповед за отказ на достъп до пристанище съгласно чл. 21.

(2) Операторът или капитанът на кораба осигуряват в графика за товаро-разтоварните или други операции достатъчно време за извършването на задължителна разширена проверка.

(3) Корабът остава в пристанището до завършване на проверката при спазване на мерките за контрол по отношение на сигурността.

(4) При получаване на предварително уведомление, изпратено от кораб, който подлежи на задължителна разширена проверка, ИА „МА” уведомява кораба в случай, че тази проверка няма да бъде извършена.

(5) Обхвата на разширената проверка включва рисковите области посочени в приложение № 5.

Чл.18. При завършването на проверка, задълбочена проверка или задължителна разширена проверка, инспекторът по ДПК изготвя доклад в съответствие с приложение № 6. Копие на доклада от проверката се връчва на капитана на кораба.

Чл.19 (1) Инспекторите по ДПК извършват проверките, свързани със сигурността в съответствие с указанията и процедурите посочени в приложение № 7.

(2) Проверките за сигурност се прилагат към всички чуждестранни кораби посочени в чл. 1, ал. 4 - 7 от Наредба № 53 от 2.07.2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата (обн., ДВ, бр. 72 от 2004 г.), , които посещават българско пристанище или застанат на котва.

(3) Изискванията относно разширените проверки по чл. 17, се прилагат спрямо ро-ро фериботи и бързоходни пътнически плавателни съдове, посочени в т. 5 и 6 на §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите (обн., ДВ, бр. 52 от 2004 г.).

(4) Когато на чуждестранен кораб в българско пристанище е извършена проверка по чл. 33, ал. 1 и чл. 37 от Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледи на кораби и корабопритежатели, в зависимост от случая този специфичен преглед се регистрира в базата данни за проверките като задълбочена или задължителна разширена проверка и се взима предвид при прилагането на чл. 11-13.

(5) Прегледът по ал. 4 се взема предвид за изчисление степента на изпълнение на задължението за проверки, доколкото са обхванати всички области от приложение №. 7.

(6) Отстраняването на несъответствия, задържането, отказът на достъп, както и последващите мерки след проверките на ро-ро ферибот или бързоходен пътнически кораб се прилагат по целесъобразност дори, когато корабът съответства на изискванията по чл. 42 от Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледи на кораби и корабопритежатели.


Раздел VІІ

Уведомление за пристигане на кораби
Чл. 20. (1) Операторът, агентът или капитанът на кораб, който в съответствие с чл. 17, подлежи на задължителна разширена проверка и плава към българско пристанище или място за заставане на котва, е длъжен да уведоми ИА”МА” чрез системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването за пристигането на кораба.

(2) Уведомленията по ал. 1 се извършват и по електронен път, винаги, когато е възможно.

(3) Уведомленията по ал. 1 съдържат информацията, посочена в приложение № 8.

Чл. 20а. Капитанът на всеки кораб, посещаващ българско пристанище или котвена стоянка, е длъжен в срок от тридесет минути да уведоми ИА „МА” чрез системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването за действителното време на пристигане и действителното време на отплаване.
Раздел VІІІ

Отказ на достъп до пристанище
Чл. 21. (1) Изпълнителният директор на ИА „МА” издава заповед за отказ на достъп до българско пристанище или котвена стоянка за всеки кораб, който:

1. плава под знамето на държава, която по брой задържания попада в „черния списък” на ПМ ДПК, въз основа на регистрираната информация в базата данни за проверките, публикувана ежегодно от Европейската комисия (ЕК) , и който е бил задържан или който е бил спиран от експлоатация повече от два пъти в течение на последните 36 месеца в пристанище или място за заставане на котва на държава-членка на ЕС или държава, страна по ПМРДПК;

2. плава под знамето на държава, която по брой задържания попада в „сивия списък” на ПМ ДПК, въз основа на регистрираната информация в базата данни за проверките, публикувана ежегодно от ЕК, и който е бил задържан или който е бил спиран от експлоатация повече от два пъти в течение на последните 24 месеца в пристанище на държава-членка на ЕС или държава, страна по ПМ ДПК,

(2) Изпълнителният директор на ИА „МА” има право да не издаде заповед за отказ на достъп до българско пристанище или котвена стоянка в случаите по чл. 24, ал. 9.

(3) Заповедта за отказ на достъп до българско пристанище или котвена стоянка влиза в сила в момента, когато корабът напусне пристанището или мястото за заставане на котва, където е бил подложен на трето задържане и където е издадена заповедта за отказ на достъп .

(4) Заповедта за отказ на достъп до българско пристанище или котвена стоянка се отменя, ако са изпълнени следните условия:

1. изтекъл е тримесечен срок, считан от датата на издаване на заповедта за отказ на достъп до българско пристанище или котвена стоянка;

2. изпълнени са изискванията по т. 3 - 9 от приложение № 9.

(5) В случай, че бъде издадена втора заповед за отказ на достъп до българско пристанище или котвена стоянка за един и същ кораб, срокът по ал. 4, т. 1 се увеличава на 12 месеца.

(5) При задържане на кораб, на който е бил отказван достъп два пъти, изпълнителният директор на ИА „МА” издава заповед за отказ на достъп до българско пристанище или котвена стоянка, което води до отказ на достъп по отношение на кораба във всяко пристанище и място за заставане на котва в рамките на ЕС. Този трети отказ на достъп може да бъде отменен след изтичане на срок от 24 месеца от датата на издаване на заповедта, и единствено ако:

1. корабът плава под знамето на държава, която по брой задържания не попада нито в черния, нито в сивия списък съгласно ал.1;

2. задължителните свидетелства и свидетелствата за клас на кораба са издадени от организация или организации, които са признати съгласно Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (преработен);

3. корабът е управляван от компания с високи показатели, съгласно приложение № I, част I.1, и

4. са спазени условията, посочени в точки от 3 до 9 от приложение № VIII.

(6) На всеки кораб, който не отговаря на критериите, посочени в ал.5, след изтичане на период от 24 месеца от издаване на заповедта, се отказва за постоянно достъп до всяко българско пристанище и място за заставане на котва.

(7) На кораб, задържан след трети отказ на достъп, се отказва за постоянно достъп до българско пристанище или място за заставане на котва съгласно процедурите, посочени в Приложение VІІІ.Раздел ІХ

Отстраняване на несъответствия и задържане
Чл. 22. (1) Когато несъответствията, описани в доклада за извършената проверка, представляват явна заплаха за безопасността, здравето или околната среда, инспекторът по ДПК задържа кораба или преустановява операцията, по време на която са били открити.

(2) Инспекторът по ДПК отменя заповедта за задържане или спирането на операцията тогава, когато констатира, че недостатъците са отстранени.

(3) В професионалната си преценка инспекторът по ДПК прилага критериите, посочени в приложение № X за да определи дали един кораб следва да бъде задържан или не.

(4) Инспекторът по ДПК задържа кораба, ако не е оборудван с устройство за записване на данните за движението на кораба (VDR), когато използването на такова устройство е задължително в съответствие с международен договор, по който Република България е страна.

(5) Ако недостатъкът по ал.4 не може веднага да бъде отстранен в българското пристанище на задържане, инспекторът по ДПК разрешава отплаване на кораба до най-близкия подходящ кораборемонтен завод, или поставя срок за отстраняване максимум тридесет дни, прилагайки изискванията на чл. 24 от тази наредба.

(6) Инспекторът по ДПК може да отложи проверката на кораб при изключителни обстоятелства, когато общото му състояние е под стандартите, докато отговорните за експлоатацията му страни не предприемат необходимите мерки за привеждането му в съответствие с изискванията.

(7) В случай на задържане на кораб, инспекторът по ДПК незабавно уведомява писмено и с приложен доклада от извършената проверка, администрацията на държавата на знамето или, когато това е невъзможно – консула или, в негово отсъствие, най-близкия дипломатически представител на тази държава.

(8) Инспекторът по ДПК, в съответствие с процедурите на ПМ ДПК, уведомява и определените сървейори или признати организации, отговорни за издаването на свидетелствата от името на администрацията на знамето.

(9) При осъществяването на държавния пристанищен контрол инспекторът по ДПК полага всички възможни усилия, за да се избегне неправомерното задържане или забавяне на даден кораб.

(10) Тежестта на доказването на подадена жалба срещу неправомерно задържане или забавяне на кораб се носи от корабопритежателя на кораба.

(11) За да се намали натовареността на пристанището, директорът на ДМА може да разреши задържан кораб да бъде преместен в друга част на пристанището, ако това е безопасно. Тази причина не влияе при вземане на решение за задържане или за отмяна на задържане.

(12) За задържане на кораб ИА „МА” уведомява пристанищния оператор и органите по контрол на корабния трафик.Чл. 23. (1) Корабопритежателят на кораб или негов представител в България имат право да обжалват заповед за задържане или за отказ на достъп до българско пристанище. Обжалването не спира изпълнението на такава заповед.

(2) Обжалването по ал.1 може да се извърши пред изпълнителния директор на ИА „МА” или пред местния Административен съд в 14 дневен срок.

(3) Инспекторът по ДПК надлежно уведомява капитана на кораба, посочен в параграф 1, за правото му на обжалване и предвидения за това ред.

(4) Когато в резултат на обжалване или искане, направено от корабопритежателя на кораб или негов представител, се отмени или измени заповедта за задържане или за отказ на достъп инспекторът въвежда незабавното съответно изменение в базата данни за проверките, като следи това изменение да бъде отразено в уебсайта, поддържан от ЕК в срок от 24 часа;Чл. 24. (1) Когато недостатъците, посочени в чл. 22 ал.1, не могат да бъдат отстранени в пристанището на проверката, капитанът на пристанището може да разреши на кораба да се отплава до най-близкия подходящ кораборемонтен завод или пристанище, избрани от капитана на кораба при спазване на условията, определени от администрацията на държавата на знамето и съгласувани с капитана на българското пристанище. Тези условия трябва да гарантират, че корабът може да отплава без риск за безопасността и здравето на пътниците и екипажа, за други кораби или за околната среда.

(2) Когато недостатъците, поради които се налага изпращане на кораба в кораборемонтен завод се дължи на неспазване на Резолюция А.744 (18) на ММО по отношение на корабната документация или са свързани със структурни недостатъци по корпуса на кораба, инспекторът по ДПК може да поиска измерване на дебелината на части от корабния корпус, преди корабът да получи разрешение за отплаване до определения кораборемонтен завод.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 капитанът на пристанището уведомява писмено за условията на отплаването:

1. компетентните органи в държавата, където се намира кораборемонтният завод;

2. лицата по чл.22, ал.7 и 8;

3. администрациите – членки на Парижкия и Черноморския меморандум за разбирателство по държавен пристанищен контрол.

(4) При получаване на уведомление по ал. 3, координаторът по ДПК в ДМА информира уведомяващата страна за предприетите мерки.

(5) Изпълнителният директор на ИА “МА” забранява посещение на българско пристанище или котвена стоянка на кораб, който:

1. не е изпълнил условията за отплаване, определени от компетентните органи в пристанище от ПМ ДПК , или

2. не е посетил определения от тези органи кораборемонтен завод

(6) Забраната по ал.5 важи докато компетентните органи на държавата, където са открити недостатъците, не оповестят нейната отмяна.

(7) Ако кораб не е изпълнил условията за отплаване от българско пристанище или котвена стоянка или не посети определения кораборемонтен завод, координаторът по ДПК в ДМА уведомява незабавно компетентните органи на всички останали държави- членки на ЕС и ПМ ДПК.

(8) Преди да откаже влизане на кораб в българско пристанище, Изпълнителният директор на ИА „МА” може да поиска консултации с администрацията на знамето на съответния кораб.

(9) В случай на непреодолима сила, поради първостепенни мерки за безопасност, за да се намали рискът от замърсяване или за отстраняване на забележките, изпълнителният директор на ИА “МА” може да разреши посещение на кораб в българско пристанище или котвена стоянка, ако корабопритежателят или капитанът на кораба са предприели адекватни мерки за изпълнение на изискванията за безопасност.

Раздел Х

Жалби
Чл. 25. (1) Всички жалби, постъпили в ИА „МА”, подлежат на бърза първоначална оценка за тяхната основателност.

(2) ако жалбата е основателна, ИА „МА” предприема необходимите действия по нея като дава възможност на всяко лице, пряко засегнато от тази жалба, да може да изрази позицията си.


(3) след приключване на случая ИА „МА” информира администрацията на държавата на знамето, с копие до Международната организация на труда (МОТ), ако е уместно, за предприетите последващи действия.

(4) Когато се прецени, че жалбата е явно неоснователна, ИА „МА” информира жалбоподателя за решението си и мотивите за това.

(5) Самоличността на жалбоподателя не се разкрива пред капитана или корабопритежателя на съответния кораб. Инспекторът запазва поверителността при разпитването на членовете на екипажа.
Раздел ХІ

Доклади на пилотите и на пристанищните власти
Чл. 26. (1) Всеки пилот, изпълнявайки обичайните си задължения по въвеждане или извеждане на кораб от пристанище, както и при проводка в териториалните води, е длъжен незабавно да информира съответната ДМА за забелязани явни недостатъци на пилотирания кораб, които представляват риск за безопасността на корабоплаването или за околната среда.

(2) Пристанищни власти или органи, изпълнявайки обичайните си задължения, са длъжни незабавно да информират съответната ДМА за забелязани явни недостатъци на обработвания кораб, които представляват риск за безопасността на корабоплаването или за околната среда.

(3) Пилотите и пристанищните власти или органи докладват най-малко следната информация и по електронен път, когато това е възможно:

1.данни за кораба (име, ИМО номер, позивни и знаме),

2. данни за релацията (последно пристанище, крайно пристанище),

3. описание на констатирани нередности на борда на кораба.

(4) ИА „МА” предприема и регистрира необходимите действия за отстраняване на докладваните от пилоти и пристанищни власти или органи нередности.
Раздел ХІІ

Професионална характеристика на инспекторите по ДПК
Чл. 27. (1) Проверките се осъществяват само от инспектори, които отговарят на критериите за квалификация, посочени в приложение № ХI и които са оторизирани да извършват държавен пристанищен контрол.

(2) При извършване на проверките по ал. 1 инспекторите, осъществяващи държавен пристанищен контрол, могат да привличат по своя преценка и други експерти.

(3) Не могат да бъдат назначавани за инспектори и привличани като експерти лица, които имат търговски интерес към пристанището, в което се извършва проверката, или към проверяваните кораби. Инспекторите не може да бъдат наемани от неправителствени организации, издаващи задължителни свидетелства и свидетелства за клас или осъществяващи необходимите прегледи при издаването на тези свидетелства на корабите, нито да работят за сметка на такива организации.

(4) Инспекторите, осъществяващи държавния пристанищен контрол, се легитимират с идентификационна инспекторска карта съгласно чл. 370, ал. 3 и 4 от Кодекса за търговското корабоплаване, в която се посочва, че инспекторът е упълномощен да извършва прегледите по тази наредба.

(5) Професионалната компетентност на инспекторите се гарантира чрез:

1. покриване на минималните критерии съгласно приложение № XI преди да получат оторизация за извършване на проверките по ал.1;

2. периодично обучение и оценяване в съответствие с хармонизираната система на ЕС;

3. целево обучение по прилагане на Директива 2009/16 ЕС и всички изменения на международните договори, по които Р. България е страна.
Раздел ХІІІ

База данни за проверките
Чл. 28. (1) Операторът на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването поддържа общата за ЕС и ПМ ДПК информационна система SafeSeaNet като в срок от един час след заставане и снемане, въвежда съответно в системата действителното време на пристигане и действителното време на заминаване на всеки кораб.

(2) въвеждането на информацията по ал.1 освобождава ИА „МА” от задължението за предоставяне на данни съгласно приложение 3, т.1.2 и т.2, букви а) и б).

(3) Инспекторът по ДПК, веднага след изготвяне на доклада от проверката на кораб, го прехвърля в базата данни за проверките. Координаторът по ДПК в ДМА валидира рапорта в рамките на 72 часа от прехвърлянето му в тази база данни.

(4) Инспекторът по ДПК, при прилагане на процедурите за проверки, използва информацията, регистрирана в базата данни за проверките.
Раздел ХІV

Възстановяване на разходите и санкции
Чл. 29. В случай че посочените в членове 14 и 17 проверки потвърдят или разкрият неизправности по отношение изискванията на международен договор, по който Р. България е страна, които дават основание за задържането на даден кораб, всички разходи, свързани с проверките в течение на нормален счетоводен период, се покриват от корабопритежателя или от неговия представител в България.
2. Всички разходи, свързани с проверките, извършени от ИА „МА” съгласно член 21 и член 24, ал.5, са за сметка на корабопритежателя на кораба.
3. В случай на задържане на кораб всички разходи, свързани със задържането в пристанището, са за сметка на корабопритежателя.
4. Задържането се отменя едва след пълното изплащане или предоставянето на достатъчна гаранция за възстановяването на разходите.

Раздел V

Санкции
Чл. 30. В КТК ще се въведат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за физически и юридически лица, нарушили изискванията на тази наредба.

РАЗДЕЛ VІ

Предоставяне на данни

Чл. 31. ИА „Морска администрация” предоставя на ЕК информацията, посочена в приложение ХІV, спазвайки установените в него срокове.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница