О б щ и н а п е р н и к о б л а с т п е р н и кстраница1/7
Дата06.07.2017
Размер1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

        О Б Л А С Т П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2008


2300 Перник , пл. ”Св. Иван Рилски ” 1А ; тел: 076/602 933; факс: 076/603 890


пРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Перник за общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране”


СЪДЪРЖАНИЕ


О Б Щ И Н А П Е Р Н И К 1

О Б Л А С Т П Е Р Н И К 1

Сертифицирана по ISO 9001: 2008 1

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА И ДЕФИНИЦИИ 4

I. Обща информация 5

I.1. Местоположение 6

I.1. Собственост на обекта и организационна структура 6

I.1. Административни единици, население, прогнозни количества отпадъци 6

II. ТЕХНОЛОГИЧНО И ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА РСУО 7

II.1. Описание на РСУО 7

II.2. Регионално депо за неопасни отпадъци 9

ІІ.2.1. Зона за прием (стопански двор) 10

ІІ.2.2 Ограждаща дига и околовръстен път 11

ІІ.2.3. Клетки на депото 12

ІІ.2.4.Система за управление на повърхностните води 15

ІІ.2.5. Кладенци за мониторинг 17

II.4. Пречиствателна станция за отпадни води 19

II.5. Инфраструктура на площадката 21

II.6. Довеждаща инфраструктура 22

II.7. Мобилно оборудване на РСУО 23

II.8. Брой работни часове и дни за календарна година за дейността на РСУО 23

ІІІ. ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СТОПАНИСВАНЕ НА РСУО ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 24

ІІІ.1. Обхват на работата по експлоатация на РСУО 24

ІІІ.1.1. Приемане на отпадъци в съответствие с изискванията на КР и Наредба № 6 24

ІІІ.1.2.Инсталации за сепариране и компостиране 25

IІІ.1.3. Обезвреждане чрез депониране в клетка № 1 (нова), РСУО 32

ІІІ.1.4. Временно съхраняване на отпадъци съгласно КР 38

ІІІ.1.5. Планирано потребление на електроенергия, вода, консумативи за ПСОВ, спомагателни материали 39

IІІ.1.6. Поддържане на системи, машини и съоръжения, мобилно експлоатационно оборудване, сграден фонд и инфраструктура 41

IІІ.1.7. Охрана и охранителна дейност 43

IІІ.1.8. Задължения на Изпълнителя по неотложни аварийно - възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии на територията на РСУО 43

IІІ.1.9. Осигуряване на заплати, осигуровки, облекло и инструменти на работниците, наети от оператора 45

IІІ.1.10. Предвиждане и осигуряване на средства за разходи за здравословни и безопасни условия на труд 45

IІІ.1.11. Задължения на Изпълнителя по време на периода за съобщаване на дефекти и до изтичане на гаранционните срокове определени в Договора за строителство и Договорите за доставка на мобилно експлоатационно оборудване и техника за разделно събиране на зелени отпадъци 46

IІІ.1.12. Разрешение за извършване на дейност с отпадъци 46

IІІ.2. Изисквания към Изпълнителя по отношение на опазване на околната среда при експлоатация на РСУО съгласно КР 47

IІІ.2.1 Управление на околната среда 47

IІІ.2.2 Мерки за опазване на околната среда 47

IІІ.2.3. Провеждане на мониторинг 49

IІІ.2.4. Използване на ресурси 52

ІV.ПЕРСОНАЛ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РСУО 53

V. ДОКЛАДВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ 54

V.1. Докладване във връзка с изпълнение на условията по КР 54

V.2. Водене на документация и докладване на данни по Наредба № 1 57

VI. КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА 57

VI.1. Контрол на дейностите по изпълнение на договора 57

VI.2. Отчитане на дейностите по изпълнение на договора 58

VI.2.1. Отчитане на дейностите приемане и сепариране на смесени битови отпадъци, приемане и компостиране на зелени отпадъци, депониране на отпадъци 58

VI.2.2. Отчитане на дейностите по мониторинг 59Съдържание на фигурите

Фигура 1 Генерален план на площадката 9

Фигура 2 Принципна схема на изолационната система по дъното 12

Фигура 3 Принципна схема за изграждане на газов кладенец 14

Фигура 4 Технологична схема на инсталацията за сепариране 26

Фигура 5 Технологична схема на инсталация за преработка на биоразградими отпадъци 30


Съдържание на таблиците

Таблица 1 Прогноза за морфологичния състав на отпадъците в регион Перник за периода 2015-2020 г. 6

Таблица 2 Количество на отделените оползотворими и рециклирани отпадъци след сепарираща и компостираща инсталации 7

Таблица 3 Основни технически характеристика на депото 10

Таблица 4 Показатели на водите 20

Таблица 5 Прогнозни работни часове и дни в рамките на една година 23

Таблица 6 Годишна употреба на ел. енергия 39

Таблица 7 Годишна употреба на питейно-битова вода 39

Таблица 8 Годишна употреба на вода за провишлени и ПП нужди 39

Таблица 9 Годишна употреба на спомагателни материали 40

Таблица 10 Параметри на метеорологичните данни 50
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА И ДЕФИНИЦИИ


БО

Битови отпадъци
ДБФП

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR 592115-C001/30.11.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие
ЗОП

Закон за обществените поръчки
ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

КПП

Контролно-пропускателен пункт
КР

Комплексно разрешително № 382-НО/2009 г., актуализирано с Решение № 382-НО-ИО-А1/2011 г. на Изпълнителния директор на ИАОС
КФ

Кохезионен фонд
Наредба № 1

Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн.,ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.)
Наредба № 2

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, (обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.)
Наредба № 6

Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г.)
НО

Неопасни отпадъци
ОООО

Организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки
ПИ

Поземлен имот
ПС

Пречиствателна станция
ПСЧВ

Помпена станция за чисти води
РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите
РСУО/Обект/а

Регионалната система за управление на отпадъците за общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране, както и всички сгради, конструкции, съоръжения, мобилно експлоатационно оборудване, елементите на техническата инфраструктура и всички други съоръжения, намиращи се на територията на ПИ, № 000093, м. Чокладиновец, землище на с. Люлин, община Перник и предоставени за експлоатация на изпълнителя. За целите на настоящата документация, с това наименование се обозначава Обектът, включващ всички инсталации, които ще оперира бъдещият изпълнител, съгласно посоченото в КР и Техническите спецификации;ВАЖНО!

Неразделна част от настоящите Технически спецификации е Комплексно разрешително № 382-НО/2009 г., актуализирано с Решение № 382-НО-ИО-А1/2011 г. на Изпълнителния директор на ИАОС.

Всички дейности на бъдещия изпълнител следва да са съобразени изцяло с изискванията на посоченото Комплексно разрешително.

В случай на констатирано несъответствие между настоящите Технически спецификации и Комплексното разрешително, следва да се има предвид посоченото в Комплексното разрешително.

За краткост в настоящата документация Комплексното разрешително, с всички негови изменения, се цитира с абревиатурата, посочена по-горе в списъка на съкращенията – КР.  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница