Обн., Дв, бр. 81 от 23 август 2002 г., изм., Дв, бр. 115 от 2002 г., бр. 114 от 30 декември 2003 г. Глава първастраница3/3
Дата01.08.2018
Размер445.36 Kb.
1   2   3
Раздел I

Общи изисквания

Чл. 139. Органи за технически надзор са:

1. (Изм.-ДВ, бр. 115 от 2002 г.) председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор чрез Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" (ГД "ИДТН")-за подемниците;

2. (Изм.-ДВ, бр. 115 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г.) лицата, получили лицензия от председателя на ДАМТН по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г. и бр. 17 от 2003 г.)-за платформени асансьори.

Чл. 140. (1) Подемниците и платформените асансьори се изработват и монтират по заверена от органите за технически надзор документация, която включва:

1. обяснителна записка;

2. технически данни и характеристики на подемника или платформения асансьор и на съставните им части;

3. изчислителна записка на подемника или платформения асансьор и на съставните им части;

4. монтажни чертежи на подемника или платформения асансьор и на съставните им части;

5. принципна електрическа и монтажна схема и описание на действието є;

6. монтажна електрическа схема на електрозахранването с означение на защитното зануляване и посочване вида на проводниците;

7. принципна хидравлична схема и описание на действието є и на хидравличните предпазни устройства-за хидравлични подемници и платформени асансьори;

8. инструкции за монтаж, експлоатация, поддържане и ремонт;

9. проект за укрепване на металоконструкцията на подемника към сградата.

(2) Органите за технически надзор извършват експертиза на документацията по ал. 1 и в срок до 20 работни дни след получаването є заверяват или отказват да заверят документацията и писмено уведомяват заявителя.

(3) Органите за технически надзор заверяват с подпис и печат документацията, когато тя съответства на изискванията на ал. 1 и доказва, че подемникът или платформеният асансьор отговарят на изискванията, определени в наредбата.

(4) Органите за технически надзор мотивират писмено отказа си да заверят документацията, когато тя не съответства на изискванията на ал. 3.

Чл. 141. (Отм.-ДВ, бр. 114 от 2003 г.)
Чл. 142. (1) Преустройването на подемници и платформени асансьори, изразяващо се в повишаване на товароподемността или скоростта им, смяна на параметрите на повдигателния механизъм, изменение на конструкцията или размерите на шахтата или машинното помещение или изменение на електрическата схема за управление или на елементи от нея, се извършва по техническа документация, заверена от органите за технически надзор за съответствието є с изискванията, определени в наредбата.

(2) Заверяването на техническата документация по ал. 1 се извършва по реда и в сроковете по чл. 140, ал. 2, 3 и 4.Чл. 143. (Отм.-ДВ, бр. 114 от 2003 г.)

Чл. 144. (1) (Изм.-ДВ, бр. 115 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г.) Ремонтирането, поддържането и преустройването на подемници и платформени асансьори се извършват от лица, които са получили разрешение за извършване на такава дейност от председателя на ДАМТН или от оправомощени от него длъжностни лица от ГД "ИДТН".

(2) За получаване на разрешение по ал. 1 кандидатите отправят до регионалните отдели на ГД "ИДТН" писмено заявление, придружено от документи, чрез които доказват, че отговарят на следните изисквания:

1. да са вписани като търговци в търговския регистър;

2. да разполагат с персонал, притежаващ необходимата квалификация;

3. да са осигурили за дейностите:

а) (Изм.-ДВ, бр. 114 от 2003 г.) поддържане и ремонт на подемници-не по-малко от двама машинни монтьори или електромонтьори;

б) (Изм.-ДВ, бр. 114 от 2003 г.) поддържане и ремонт на платформени асансьори-не по-малко от двама правоспособни асансьорни монтьори;

4. да разполагат със:

а) технологично оборудване, универсални и специализирани инструменти и метрологично проверени средства за измерване и контролни приспособления, осигуряващи спазването на конструкторската и технологичната документация;

б) технологични инструкции за провеждане на техническо обслужване, ремонт и изпитване на подемниците и платформените асансьори и техните съставни части;

в) работни и складови помещения;

г) нормативните актове и българските стандарти за подемниците и платформените асансьори и персоналът да познава техните изисквания;

д) длъжностни характеристики на ръководния и изпълнителския персонал;

е) инструкции по чл. 140, ал. 1, т. 8.

(3) (Изм.-ДВ, бр. 115 от 2002 г.) Инспекторите на регионалния отдел на ГД "ИДТН" проверяват съответствието на кандидатите с изискванията по ал. 2 и в срок до 15 работни дни от получаване на писменото заявление докладват резултатите от проверката на председателя на ДАМТН или на оправомощените от него длъжностни лица.

(4) (Изм.-ДВ, бр. 115 от 2002 г.) В срок до 10 работни дни след получаване на резултатите от проверката по ал. 3 председателя на ДАМТН или оправомощените от него длъжностни лица издават разрешение със срок на валидност 3 години, когато кандидатите отговарят на изискванията по ал. 2, или мотивирано отказват издаването на разрешение, когато не отговарят на изискванията по ал. 2.

(5) (Изм.-ДВ, бр. 115 от 2002 г.) Отказите на председателя на ДАМТН да издаде разрешения подлежат на обжалване в 14-дневен срок от получаването им по реда на Закона за Върховния административен съд, а отказите на оправомощените длъжностни лица от ГД "ИДТН"-по реда на Закона за административното производство.

Чл. 145. (1) (Изм.-Дв, бр. 115 от 2002 г.) Председателят на ДАМТН или оправомощените от него длъжностни лица от ГД "ИДТН" отнемат с мотивирана писмена заповед разрешенията по чл. 144, ал. 1, когато лицата, получили разрешение, престанат да отговарят на някое от изискванията по чл. 144, ал. 2.

(2) Лицата, на които е отнето разрешението за поддържане на подемници или платформени асансьори, са длъжни в 5-дневен срок от получаване на заповедта по ал. 1 да спрат функционирането на поддържаните от тях съоръжения.


Раздел II

Регистриране

Чл. 146. (1) Собствениците или ползвателите на подемници са длъжни в едноседмичен срок след монтирането им да ги регистрират в регионалните отдели на ГД "ИДТН", на чиято територия ще се експлоатират.

(2) (Изм.-ДВ, бр. 114 от 2003 г.) Собствениците или ползвателите на платформени асансьори са длъжни в едноседмичен срок след монтирането им да ги регистрират пред лице по чл. 139, т. 2, избрано от тях.

(3) Регистрирането се извършва по писмено искане на собственика или ползвателя на подемника или платформения асансьор, придружено с ревизионна книга и два екземпляра от:

1. документите по чл. 140, ал. 1;

2. сертификатите на носещите средства и гъвкавите тръбопроводи и документи за извършените изпитвания от производителя;

3. акта, удостоверяващ, че мерките за електрозащита и резултатите от измерванията на съпротивленията на електроизолацията съответстват на изискванията на действащите технически норми;

4. документа от държавните органи за пожарна и аварийна безопасност, когато подемникът или платформеният асансьор ще работи в пожароопасна среда, за съответствието на съоръжението с противопожарните изисквания;

5. протокола от акредитирана лаборатория за проведени изпитвания на типа на всеки подемник или платформен асансьор, който се пуска на пазара за първи път.Чл. 147. (1) Подемниците и платформените асансьори се пререгистрират от органите за технически надзор при:

1. промяна на техния собственик или ползвател;

2. след преустройство съгласно чл. 142.

(2) Пререгистрирането се извършва по писмено искане на собственика или ползвателя, придружено в случая на ал. 1, т. 2 със следните документи в два екземпляра:

1. обяснителна записка за извършените промени;

2. техническата документация, по която е извършено преустройството;

3. протоколи за извършени изпитвания на материалите и съставните части, използвани при преустройството.

Чл. 148. (1) Исканията за регистриране или пререгистриране се разглеждат в срок до 10 работни дни след получаването им. Ако не бъдат констатирани непълноти в представените документи, органите за технически надзор регистрират или пререгистрират подемника или платформения асансьор.

(2) При непълноти в представените документи органите за технически надзор дават възможност на собственика или ползвателя да ги отстрани в срок до 10 работни дни.


Раздел III

Технически прегледи и изпитвания

Чл. 149. (1) Органите за технически надзор извършват следните технически прегледи на подемниците и на платформените асансьори:

1. първоначални-след регистрирането им;

2. периодични-не по-рядко от един път на 12 месеца;

3. след преустройство съгласно чл. 142;

4. след спиране на експлоатацията на подемника или платформения асансьор за повече от 6 месеца;

5. след замяна или ремонт на някой от следните елементи: повдигателен механизъм, носещи въжета и приспособленията за тяхното окачване, ограничител на скоростта, аварийна спирачка и хващачи;

6. след аварии или злополуки.

(2) За извършване на първоначалните прегледи на подемниците и платформените асансьори техните собственици или ползватели са длъжни да отправят писмено искане до органите за технически надзор, които са ги регистрирали.

(3) Собствениците или ползвателите на подемниците и на платформените асансьори са длъжни да уведомят органите за технически надзор за настъпването на събития по ал. 1, т. 4 и 5 в срок 7 дни от настъпването им.

Чл. 150. (1) Техническите прегледи се извършват в присъствието на собственика или ползвателя и/или на лицето, което поддържа подемника или платформения асансьор или което е извършило неговия монтаж, ремонт или преустройство.

(2) Лицето, което поддържа подемника или платформения асансьор или което е извършило неговия монтаж, ремонт или преустройство, е длъжно да осигури правоспособен персонал, средства за измерване, контролни тежести и електрическа енергия за извършване на техническите прегледи.Чл. 151. (1) При техническите прегледи се извършват:

1. проверка за съответствието на подемника или платформения асансьор с техническата му документация и с изискванията на наредбата;

2. проверка на безопасността на електросъоръженията;

3. външен оглед и изпитване без натоварване;

4. статично изпитване;

5. динамично изпитване.

(2) Статичното изпитване се извършва с товар в кабината, превишаващ номиналната товароподемност със:

1. сто на сто-при подемници, задвижвани с повдигателен механизъм с триеща шайба;

2. петдесет на сто-при подемници и платформени асансьори, задвижвани с барабан и въжета, верижни колела и вериги, подемна гайка и винт, зъбно колело и зъбен гребен и хидравличен цилиндър с пряко или косвено задействане.

(3) Динамичното изпитване се извършва при номинална скорост и товар в кабината, превишаващ номиналната товароподемност с 25 %.Чл. 152. (1) Органите за технически надзор записват резултатите от извършените технически прегледи в ревизионните книги на съоръженията чрез попълване на ревизионен акт, в който посочват:

1. констатираните неизправности, нарушения и други несъответствия с изискванията на наредбата и с техническата документация на съоръжението и предписанията за тяхното отстраняване;

2. разрешава ли се по-нататъшна експлоатация на подемника или платформения асансьор и при какви условия, или се спира и причините за това;

3. срока за следващия периодичен преглед.

(2) След извършване на техническите прегледи по чл. 149, ал. 1, т. 1, 3 и 4 органите за технически надзор съставят акт за технически преглед със заключение за съответствието на съоръжението с изискванията на наредбата.

Чл. 153. Органите за технически надзор извършват внезапни проверки за техническото състояние на подемниците и платформените асансьори, на годността им за безопасна и безаварийна работа и на реда и начина на тяхното поддържане и записват резултатите от тях в ревизионните книги на съоръженията.
Раздел IV

Разрешаване на експлоатацията

Чл. 154. (1) Подемниците и платформените асансьори се пускат в експлоатация след издаване на писмено разрешение за това от органите за технически надзор, които са ги регистрирали.

(2) Разрешението по ал. 1 се издава по писмено искане на собственика или ползвателя на подемника или платформения асансьор и след положителен резултат от техническия преглед по чл. 149, ал. 1, т. 1 и изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 2.

(3) В 10-дневен срок от получаването на писменото искане органите за технически надзор издават писмено разрешение за експлоатация на подемника или платформения асансьор, ако са изпълнени изискванията по ал. 2, а ако не са изпълнени-в същия срок писмено мотивират отказа си да издадат разрешение.

(4) Органите за технически надзор заверяват с печат ревизионната книга по чл. 146, ал. 3 и заедно с разрешението за експлоатация я предават за съхранение на собственика или ползвателя на подемника или платформения асансьор.Чл. 155. По реда на чл. 154 се пускат в експлоатация и подемници и платформени асансьори, които са преустроени съгласно чл. 142 или са били спрени от експлоатация за повече от 6 месеца.

Чл. 156. (1) Органите за технически надзор разпореждат с писмена заповед и/или с вписване в ревизионната книга спиране на експлоатацията на подемниците и платформените асансьори, когато:

1. устройството или експлоатацията им престанат да съответстват на техническата им документация или на изискванията на наредбата или са констатирани повреди или неизправности;

2. се експлоатират без издадено разрешение за експлоатация;

3. не са изпълнени изискванията на чл. 133, ал. 2;

4. съоръженията са ремонтирани, преустроени или се поддържат от лице, което не е получило разрешение по чл. 144, ал. 1 за извършване на такава дейност;

5. на съоръженията не е извършен технически преглед съгласно чл. 149, ал. 1.

(2) Собственикът или ползвателят и лицето, поддържащо подемника или платформения асансьор, са длъжни да не допускат експлоатацията на съоръжение, когато е налице събитие по ал. 1.

(3) След отстраняване на причините, поради които подемникът или платформеният асансьор е бил спрян от експлоатация, органите за технически надзор разрешават експлоатацията му с писмена заповед и/или с вписване в ревизионната книга.

(4) Когато подемникът или платформеният асансьор се бракува, неговият собственик или ползвател е длъжен да уведоми за това органите за технически надзор в 10-дневен срок.

(5) Отказите на длъжностните лица от ГД "ИДТН" да издадат разрешения за експлоатация подлежат на обжалване в 14-дневен срок от получаването им по реда на Закона за административното производство.Чл. 157. Органите за технически надзор съставят техническо досие на подемника или платформения асансьор в два екземпляра, единия от които съхраняват, а другия предават за съхранение на собственика или ползвателя на съоръжението. Досието съдържа:

1. документите, представени при регистрацията и пререгистрацията;

2. актовете за техническите прегледи по чл. 152, ал. 2;

3. разрешението за експлоатация;

4. чертежи, изчисления, протоколи от извършените изпитвания и документи за извършени ремонти или преустройства;

5. документите, издавани от органите за технически надзор.


Раздел V

Обследване на аварии и злополуки

Чл. 158. (1) За всяка авария и злополука, възникнала при експлоатацията на подемник или платформен асансьор, техният собственик или ползвател незабавно уведомява регионалния отдел на ГД "ИДТН", като до пристигането на негови инспектори взема мерки за оказване на помощ на пострадалите и предотвратяване на развитието на аварията.

(2) Собственикът или ползвателят е длъжен да запази непроменена обстановката, създадена при аварията или злополуката, до идване на инспекторите на ГД "ИДТН", ако това не създава допълнителна опасност за развитие на аварията или за възникване на нови злополуки. Когато се наложи изменение на обстановката, собственикът или ползвателят представя на инспекторите писмена справка за извършените изменения и за причините, наложили това.Чл. 159. Инспекторите на ГД "ИДТН" обследват причините за възникването на аварията или злополуката. За резултатите от обследването съставят протокол.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Строителен подемник" е временно инсталирано товароподемно устройство, предназначено за превоз на хора или хора и товари при извършване на строителни и ремонтни дейности на сгради и обекти, което има кабина, движеща се по твърди направляващи елементи, наклонени под ъгъл не по-голям от 15 ° спрямо вертикалата, закрепени към мачта, която в процеса на строителството може да се надстроява чрез монтиране на допълнителни секции.

2. "Товарен платформен асансьор" е стационарно товароподемно устройство, предназначено за превоз на товари между определени нива (товарни площадки) посредством кабина, движеща се в шахта по твърди направляващи елементи, което има:

а) външно бутонно управление;

б) номинална товароподемност до 1000 kg;

в) височина на повдигане до 12 m;

г) брой на спирките до 3;

д) номинална скорост на движение до 0,4 m.s-1;

е) площ на пода на кабината до 2,5 m2.

3. "Тротоарен асансьор" е товарен платформен асансьор с две спирки и височина на повдигане до 6,5 m, кабината на който може да излиза от шахтата.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Устройството на подемниците и платформените асансьори, произведени преди влизането в сила на наредбата, трябва да съответства на заверената от органите за технически надзор документация.
§ 3. (Изм.-ДВ, бр. 115 от 2002 г.) Указания по прилагането на наредбата дава председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор.
§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
§ 5. Наредбата влиза в сила 1 месец след обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1

към чл. 70, ал. 1
Съпротивление на изолацията на електрическите апарати


Номинално напрежение на електрическите вериги, V

Изпитвателно напрежение, V

Съпротивление на изолацията, MW

Безопасно напрежение до 42V~ и 60V

250

і 0,25

< 500

500

і 0,5

> 500

1000

і 1,0Приложение № 2

към чл. 138, ал. 1, 2 и 3Норми за износване и бракуване на носещите въжета

Таблица № 1

Коефициент на сигурност

Конструкция на въжето

6 x 19 = 114 тела и една органична сърцевина

6 x 37 = 222 тела и една органична сърцевина

брой на скъсаните телове по дължина на една стъпка, при които въжето трябва да се бракува

кръстосана оплетка

едностранна оплетка

кръстосана оплетка

едностранна оплетка

до 9

14

7

23

12

над 9 до 10

16

8

26

13

над 10 до 12

18

9

29

14

над 12 до 14

20

10

32

16

над 14 до 16

22

11

35

17

над 16

24

12

38

19

Таблица № 2


Повърхностно износване или корозия на тела по диаметър в %

Допустим дял на скъсаните телове в снопчето на въжето на една стъпка в % от нормите, посочени в таблица № 1

10

85

15

75

20

70

25

60

30 и повече

50

Каталог: docs files
docs files -> Наредба №4 от 14 август 2003 г за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради
docs files -> Дв бр. 37 от 22 Април 2003г., попр дв б
docs files -> Наредба №8 от 28 декември 2004 Г. За мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства
docs files -> Евгения вълкова началник на рио
docs files -> З а к о н за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
docs files -> Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище
docs files -> Министерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница