Образец №1 оферта за участиеДата14.01.2018
Размер371.71 Kb.
ОБРАЗЕЦ № 1
ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ
в избор на изпълнител на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „Поддръжка и ремонт на детски площадки – детски съоръжения, оборудване и настилки“, при условията и реда на глава осем „а” от ЗОП
от ………......................................................................................................................................

/наименование на участника /


седалище: ...................................................................................., адрес за кореспонденция:...............................................................................................................

телефон: .............................., факс: ................................, моб.телефон: ................................., е-mail:..................................., ЕИК: .......................................................,

представляван от: ..................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашата оферта за участие в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и ремонт на детски площадки – детски съоръжения, оборудване и настилки“, при условията и реда на глава осем „а” от ЗОП.


Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие и изискванията за изпълнение на поръчката, обявени в Поканата. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и, ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие.

Приемаме, да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА до изтичане на .................(не по- малко от 180-сто и осемдесет) календарни дни включително, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата оферта и неразделна част от нея „Предложение за изпълнение на поръчката“ и „Предлагана цена“.

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.Дата: Подпис и печат:

/име, длъжност/
Образец № 1а

Списък на документите съдържащи се в офертата

на _____________________________________________________________________(посочете наименованието на участника)

със седалище и адрес на управление гр. _________________, ул. “___________________ __________________” № ______, ЕИК (БУЛСТАТ) ______________ - участник в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и ремонт на детски площадки – детски съоръжения, оборудване и настилки“
по ред

Наименование на документа

Вид и количество на документите

/оригинал или заверено копие/

на страницата в офертата

1.


2.


3.
Дата: Подпис и печат: ……………………

/име, длъжност/


ОБРАЗЕЦ № 2


АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Име или наименование на участника

___________________________________________________________________________

2. ЕИК/ рег. по ф. дело/БУЛСТАТ ________________________________________

3. Представлявано от _________________________________________________________

4. Седалище и адрес на управление

___________________________________________________________________________

Телефон _________________

Факс _________________

E-mail _________________

5. Лице за контакти _________________________________________________________

Длъжност ___________________________

Телефон _________________

Факс _________________

6. Банкова сметка:

Банка: ___________________________

BIC: ___________________________

IBAN: ___________________________Дата: Подпис и печат: …………......
/име, длъжност/
ОБРАЗЕЦ №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.47, ал.9 от ЗОП

Долуподписаният/ата ......................................................................., в качеството си на ...................................... на .................................................(наименование или име на участника), вписано в Търговския регистър с ЕИК......................., седалище и адрес на управление ......................................... ..........................................................., във връзка с участието на дружеството в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и ремонт на детски площадки – детски съоръжения, оборудване и настилки“


ДЕКЛАРИРАМ:
1. В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 от ЗОП не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда/Реабилитиран съм /невярното се зачертава/ за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията1 или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

7. Представляваният от мен участник ................................................................... (посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

8. Не съм осъждан/а с влязла сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчка.

9. Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за горепосочените обстоятелства, посочени в т.1-10 от настоящата декларация, служебно на възложителя:

............. /посочват се от декларатора, когато е приложимо/.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.


Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)
OБРАЗЕЦ № 4

...................................................................................................................................................( наименование на участника )
Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за

Поддръжка и ремонт на детски площадки – детски съоръжения, оборудване и настилки“


С настоящото Техническо предложение потвърждаваме, че ще извършваме следното:

1. Редовна поддръжка и ремонтни дейности на следните съществуващи детски площадки:Обект / Зона

Местоположение на площадката

Площ

1.

ГРАДИНА „БУКАТА"

до ул. „Доспат” и ул. „Шандор Петьофи”

300м²

2.

ГРАДИНА ЦЪРКВА „СВ. ГЕОРГИ”

до бул. „Патриарх Евтимий”

100м²

3.

ГРАДИНА „СУХО ЕЗЕРО – ГОЛЯМО”

до ул. „Даскал Манол” и оградата на плувен басейн

100м²

4.

ГРАДИНА „СУХО ЕЗЕРО – МАЛКО”

до ул. „Даскал Манол” и ул. „Виктор Григорович”

50м²

5.

ПЛ. „РУЧЕЙ”

Детска площадка - в тревна площ откъм ул.„Урвич”

≈2 дка

6.

УЛ. „СОФ.ГЕРОЙ” И УЛ. „УРВИЧ”

до ул. „Софийски герой” , бл.39 и бл.40

100м²

7.

УЛ. „СОФ.ГЕРОЙ” И УЛ. „УРВИЧ”

до ул. „Софийски герой” , бл.39 и бл.40

50м²

8.

ПАРК „БРАТСКА МОГИЛА”,

КВ. „ОРЛАНДОВЦИ”по централната ос на парка

50м²

9.

ПАРК „БРАТСКА МОГИЛА”,

КВ. „ОРЛАНДОВЦИ”по централната ос на парка

50м²

10.

ПАРК БУЛ. „ОВЧА КУПЕЛ" - УЛ. „БУЗЕМСКА"

в източната част на парка

140м²

11.

ПАРК „ГОРНА БАНЯ"

до ул. „Дон”и ул. „Тихи кът”

≈100м²

12.

ГРАДИНА МЕЖДУ БУЛ „ЦАР БОРИС ІІІ",

УЛ. „СЛАВИЯ" И УЛ. „691"северозападната част на градината

≈100м²

13.

ГРАДИНА „СЛАВЕЙКОВИ ДЪБОВЕ"

в южната част на парка

30м²

14.

ЛЕСОПАРК „ДЪБОВА ГОРА" И БУЛ. „ВАПЦАРОВ"

в централната част на парка

100м²

15.

ЛЕСОПАРК „КОШАРИТЕ"

в северната част на парка

30м²

16.

ПАРК „РОБОВ ДОЛ" - СЛАТИНА

в източна част на парка

10м²

17.

ГРАДИНА „МАЙЧИН ДОМ"

до ул. „Клокотница”

20м²

18.

ГРАДИНА „МАЙЧИН ДОМ"

до ул. „Струга”

30м²

19.

ПАРК „СВ. НИКОЛА"

до 134 СОУ

30м²

20.

ЗАПАДЕН ПАРК

в източната част на парка

55м²

21.

ЗАПАДЕН ПАРК

в източната част на парка

180м²

22.

ГРАДИНА ПРИ ЧИТАЛИЩЕ„КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Детска площадка – до читалището

182м²


23.

ГРАДИНА НА БУЛ. „ЦАР БОРИС ІІІ" И УЛ. "НАРОДЕН ГЕРОЙ"

до ул. ”Народен герой”

≈25м²

24.

ГРАДИНА „КНИЖОВНИК” –

УЛ.”СЪВЕТ НА ЕВРОПА”до бул.”Цар Борис III”

≈60м²

25.

ГРАДИНА НА БУЛ. „ЦАР БОРИС ІІІ", УЛ. „ВИДЛИЧ” И УЛ.“ДОБРИ ХРИСТОВ“

До ул.“Добри Христов“

≈250м²

26.

БУЛ. „Т. АЛЕКСАНДРОВ”, БУЛ. „К. ВЕЛИЧКОВ”, БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”

Детска площадка между бул.”К.Величков”, бул.”Т.Александров” и бул.”Ал.Стамболийски”

≈300м²

27.

ПАРК ”ЛЮЛИН”

Детска площадка 1 при Православен храм

≈35м²

28.

ПАРК ”ЛЮЛИН”

Детска площадка 2 до бул. ”П.Владигеров”

≈87м²

29.

КНЯЖЕВО, ДЕНДРАРИУМ

южно от ул. „Проф. Николай Державин” в парк „Витоша”

100м²

30.

ПАРК „ПАНЧАРЕВО-КОКАЛЯНЕ"

до колелото на автобус №1

≈3м²

31.

ПАРК „ПАНЧАРЕВО-КОКАЛЯНЕ"

между селата Кокаляне и Панчарево
32.

ПАРК „ПАНЧАРЕВО-КОКАЛЯНЕ"

до предпоследна спирка на автобус №1

≈25м²

33.

ПАРК „ПАНЧАРЕВО-КОКАЛЯНЕ"

в северната част на парка – единични катерушки

≈20м²

34.

ПАРК „ВЛ. ЗАИМОВ", ТЕАТЪР "СФУМАТО”

до куклен театър – „Вила Вилекула”

≈400м²

35.

ПАРК „ВЛ. ЗАИМОВ"

в западна част на парка до ул. „Кракра” –„Пирамидата”

≈800м²

36.

Ж.К.”ДРУЖБА” – 1
При Общината

≈300м²


37.

„ГРАДСКА ГРАДИНА”, НАРОДЕН ТЕАТЪР

Музикална площадка - до заведението

≈200м²

38.

„ГРАДСКА ГРАДИНА”, НАРОДЕН ТЕАТЪР

до ул. „Дякон Игнатий”

≈60м²

39.

ГРАДИНА „СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ"

югозападно от църквата

≈250м²

40.

ЮЖЕН ПАРК -I ЧАСТ – „НДК"

до лятното кино североизточно от паметника пред НДК

≈800м²

41.

ЮЖЕН ПАРК - ІІ ЧАСТ

до спортен комплекс „Спартак”

≈400м²

42.

ЮЖЕН ПАРК - ІІ ЧАСТ

до бул. „Черни връх” (Музей „Земята и хората”)
43.

ГРАДИНА „БАНЯ ЛОЗЕНЕЦ"

в централна част на градината

≈200м²

44.

ГРАДИНА „ЧЕРНИ ВРЪХ"

южно от паметника

≈500м²

45.

ЮЖЕН ПАРК III част

В зелената площ между поляната с гълъбите и алеята водеща към „Цветна изложба”

≈500м²


46.

ЮЖЕН ПАРК III част

Зад базата на ОП ”Паркове и гр. градини”

≈1 дка

47.

ЮЖЕН ПАРК

До розариума

≈200м²


48.

ЮЖЕН ПАРК

В близост до езерото на вход ул.”Нишава”

≈25м²

49.

ЮЖЕН ПАРК

На поляната при алеята след розариума, водеща към „Козяк”

≈850м²

50.

ЮЖЕН ПАРК

Площадка „Козяк”

≈800м²

51.

ЮЖЕН ПАРК

До цветна изложба

≈300м²

52.

ПАРК „ЗДРАВЕ”

до ул. „Хан Пресиян”

≈250м²

53.

ПАРК „ХИПОДРУМА”

между бул. ”Ц.Борис III”, ул. ”Връх Тумба” и

ул. „Булаир”≈200м²

54.

ГРАДИНА „ГУСВ"

В дъното на централната ос

≈380м²

55.

БОРИСОВА ГРАДИНА – ПОЛЕ №110

„Камилата” – срещу конна база ”Егида”

1,0 дка

56.

БОРИСОВА ГРАДИНА – ПОЛЕ №96А

до тенис кортовете ”Левски – Спартак”

1,3 дка

57.

БОРИСОВА ГРАДИНА – ПОЛЕ №56

„Слончето” – централна детска площадка

2,4 дка

58.

ЛЕСОПАРК БОРИСОВА ГРАДИНА – ОТД.1

над площад „Журналист” до ул. „Арх. Йордан Миланов”

1,7 дка

59.

ПАРК „ДРУЖБА” – Ж.К.”ДРУЖБА” - 1

До бул. „Кръстьо Пастухов”


≈1,4 дка

60.

ПАРК „100 ГОДИНИ СОФИЯ" В МЛАДОСТ2

до бл. 218

≈440м²

61.

ПАРК „100 ГОДИНИ СОФИЯ” В МЛАДОСТ 2

до водна площ

≈370м²

62.

ПАРК „100 ГОДИНИ СОФИЯ" В МЛАДОСТ2

срещу 128 СОУ „Алберт Айнщайн”

130м²

63.

ПАРК „100 ГОДИНИ СОФИЯ” В МЛАДОСТ 2

до бл. 231

≈65м²

64.

ПАРК „ГЕО МИЛЕВ”

Срещу у-ще „Британика”

≈75м²

65.

ПАРК „ГЕО МИЛЕВ"

Пързалка с пясъчник и моторница

≈9,5м²

66.

ПАРК „ГЕО МИЛЕВ”

Детска площадка откъм ул. „Калиманци”

≈800м²

67.

ПАРК „ГЕРЕНА”

в северната част на парка

≈550м²

68.

ПАРК „ГЕРЕНА”

в централната част на парка – върху пясък

≈1660м²

69.

СЕВЕРЕН ПАРК

До слънчев часовник

180м²

70.

СЕВЕРЕН ПАРК

При главния вход – пред голямо езеро

109м²

71.

СЕВЕРЕН ПАРК

В западна част на парка – 3 части

173м²

72.

СЕВЕРЕН ПАРК

Зад малкото езеро

183м²

73.

СЕВЕРЕН ПАРК

На поляната до сцената

120м²

74.

ПАРК „СВЕТА ТРОИЦА"

югоизточно от Карибски Пирати – комбинирано съоръжение

120м²

75.

ПАРК „СВЕТА ТРОИЦА"

Карибски пирати – в западната част на парка

300м²

76.

ПАРК „СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ"

В централна част на парка

220м²

77.

ПАРК „СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ"

Зад бензиностанция

72м²

78.

ГРАДИНА НА КОЛЕЛОТО НА ТРАМВАЙ №1 В

КВ. “ИВАН ВАЗОВ“Към главния подход на градината

≈400м²

79.

ПАРК „ЛЕБЕДА“, Р-Н КРАСНА ПОЛЯНА

В централната част на парка

≈350м²

80.

ГРАДИНА „КЮЛУЦИТЕ“

В централната част на градината

≈400м²

81.

ГРАДИНА „ТАКЕВ“

В югоизточната част на градината

≈60 м²

82.

ПАРК УЛ. „ТИНТЯВА”

До бул. „Драган Цанков”

180 м²

83.

ПАРК РЕКА „НОВАЧИЦА”

По протежение на реката

69 м²

48 м²


84.

ГРАДИНА ПРИ ЧИТАЛИЩЕ В Ж.К. „МЛАДОСТ 1”

До читалището и магазин „Пикадили”

≈110м²

85.

ПАРК С/У СГРАДАТА НА Р-Н МЛАДОСТ В Ж.К. „МЛАДОСТ 3”

До ул. „Филип Аврамов”

580 м²

86.

ПАРК С/У СГРАДАТА НА Р-Н МЛАДОСТ В Ж.К. „МЛАДОСТ 3”

В централната част на парка

530 м²

87.

ГРАДИНА НА КОЛЕЛОТО НА ТРАМВАЙ №5, КВ.”КНЯЖЕВО”

В централната част на градината

≈1,3 дка

88.

ГРАДИНА НА УЛ. “ЧЕРКОВНА“

В централната част на градината

150 м²

89.

ГРАДИНА НА УЛ.“ВИТИНЯ“

В северната част на градината

100 м²

90.

ГРАДИНА НА УЛ.“ВИТИНЯ“

В южната част на градината

200 м²

91.

ГРАДИНА НА УЛ.“КЪКРИНСКО ХАНЧЕ“ И УЛ.“Н.ВОЙНОВСКИ“

В южната част на градината

200 м²

92.

ГРАДИНА НА УЛ.“КЪКРИНСКО ХАНЧЕ“ И УЛ.“Н.ВОЙНОВСКИ“

В северната част на градината

100 м²

93.

ГРАДИНА НА УЛ.“КЪКРИНСКО ХАНЧЕ“ И УЛ.“Н.ВОЙНОВСКИ“

В северната част на градината

100 м²

94.

ГРАДИНА НА УЛ.“СКАЙЛЕР“ И УЛ.“УОШБЪРН“

В западната част на градината

300 м²

95.

ГРАДИНА НА УЛ.“СКАЙЛЕР“ И УЛ.“ПАНАЙОТ ХИТОВ“

В централната част на градината

150 м²

96.

ПАРК „БЕРЛИНСКА СТЕНА“

В централната част на парка

200 м²

97.

ГРАДИНА ПРИ ДОМ №7

От страната на бл. 13

200 м²

98.

ПАРК „ВОДЕНИЧНИЦА“ - БОЯНА

В централната част на парка

100 м²

99.

ГРАДИНА НА УЛ.“ЯКОВ КРАЙКОВ“ – СРЕЩУ ПИРОГОВ

В югозападната част на градината

100 м²

100.

ГРАДИНА НА УЛ.“АНГЕЛОВ ВРЪХ“ И УЛ.“НОВО СЕЛО“

В цялата градина

≈1,5 дка

101.

ПАРК “НАДЕЖДА“

В североизточната част

100 м²

102.

ЗЕЛЕНА ПЛОЩ НА УЛ. „НИКОЛА БЕЛОВЕЖДОВ“ ПРИ 96 СОУ

В южната част

100 м²

103.

ЗЕЛЕНА ПЛОЩ НА УЛ. „НИКОЛА БЕЛОВЕЖДОВ“ ПРИ 96 СОУ

В централната част

50 м²

104.

ПАРК „МИР И ДРУЖБА” В СТУДЕНТСКИ ГРАД

В централната част на парка

350 м²

105.

ГРАДИНА „ДОКТОРСКИ ПАМЕТНИК"

до ул. „Оборище” и ул. „Сан Стефано”

≈180м²

106.

ГРАДИНА „ДОКТОРСКИ ПАМЕТНИК"

до ул. „Кракра”

≈200м²


2. Предлагаме подробно описание на изпълнението на поръчката:

2.1. Предлагаме да изпълним поддръжката и ремонтните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в сътветствие с тяхното приложение.)


Продукт/материал

Предложение на участника с описание на спецификациите

Производител/ Доставчик


Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.

.....


Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

2.2. Подробно описание на организацията и технологията на изпълнение на работите по поддръжка и ремонт:

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

3. Предлагаме следните срокове за изпълнение от датата на възлагане:

- Срок за изпълнение на ремонт и/или отстраняване на повредата

………… календарни дни

- Срок за доставка и монтаж на оригинални части за подмяна от български производител

………… календарни дни

- Срок за доставка и монтаж на оригинални части за подмяна от чужд производител

………… календарни дни

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.Приложения:

  1. Сертификати за съответствие на влаганите материали.

2. Други по преценка на участниците.

Дата: Подпис и печат:

/име, длъжност/
ОБРАЗЕЦ № 5
..................................................................................................................................................

наименование на участника )

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за

Поддръжка и ремонт на детски площадки – детски съоръжения, оборудване и настилки“


Видове работи по поддръжка и ремонт на детски площадки на територията на Столична община:Наименование на СМР

Ед. м.

Ед.цена лв.

1

Монтаж на информационна табела с размери 100/70см, на 2 стойки Н-1,30м

1 бр.

 

2

Възстановяване на фолио с текст на информационна табела

1 бр.

 

3

Доставка и монтаж на дървена ограда Н -1м

м'

 

4

Ремонт и възстановяване на дървена ограда Н -1м

м'

 

5

Доставка на промит и дезинфекциран пясък с фракция от 0,2 до 2 mm, без глинести частици за пясъчник.

м3

 

6

Доставка на промит пясък с фракция от 0,2 до 2 mm за ударопоглъщаща настилка

м3

 

7

Доставка на дървесни стърготини с големина на частиците от 5 до 30 mm

м3

 

8

Доставка на дървесни кори от разтрошена кора на иглолистни дървета с големина на частиците от 20 до 80 mm.

м3

 

9

Доставка и полагане на саморазливна ударопоглъщаща настилка 6см - двуслойна, 3см-цветна повърхност

м2

 

10

Доставка и полагане на саморазливна ударопоглъщаща настилка -горен слой - 3см-цветна повърхност

м2

 

11

Доставка и полагане на настилка от каучукови плочи с дебелина 2 см.

м2

 

12

Доставка и полагане на настилка от каучукови плочи с дебелина 3 см.

м2

 

13

Доставка и полагане на настилка от каучукови плочи с дебелина 4 см.

м2

 

Елементи на ценообразуване на анализни цени за непредвидени, допълнително възникнали и възложени СМР:

1. Средна часова ставка …….лв./час

2. Допълнителни разходи върху труд …….%

3. Допълнителни разходи върху механизация …….%

4. Доставно-складови разходи …….%

5. Печалба …….%

Дата: Подпис и печат:

/име, длъжност/ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Днес, ...…… 2015г., в гр. София, ул. „Московска” № 33, между СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, представлявана от Заместник кмета Мария Димитрова Бояджийска (Възложител съгласно заповед № РД-09-69/25.01.2012г. на Кмета на СО), наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

от друга страна, ……………………….., ЕИК: ………………, представлявано от ………………………………., със седалище и адрес на управление: …………………………………, обслужваща банка: ……………………., IBAN: ………………………………, BIC: ……………….., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,


в изпълнение на писмо № СО15-6600-415/27.01.2015г., Заповед № СО-РД-09-02-….., Протокол № СО-РД-09-02-………….. и при условията на чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществени поръчки (Публична покана уникален код (ID) ……………) и на основание чл.101е от ЗОП се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва поддръжка и ремонт на детски площадки – детски съоръжения, оборудване и настилки, съгласно приетото предложение, неразделна част от договора.

КОД по КОП – 50870000

Чл.2. Поддръжката и ремонтът на детски площадки включват следните видове СМР:

Наименование на СМР

Монтаж на информационна табела с размери 100/70см, на 2 стойки Н-1,30м

Възстановяване на фолио с текст на информационна табела

Доставка и монтаж на дървена ограда Н -1м

Ремонт и възстановяване на дървена ограда Н -1м

Доставка на промит и дезинфекциран пясък с фракция от 0,2 до 2 mm, без глинести частици за пясъчник.

Доставка на промит пясък с фракция от 0,2 до 2 mm за ударопоглъщаща настилка

Доставка на дървесни стърготини с големина на частиците от 5 до 30 mm

Доставка на дървесни кори от разтрошена кора на иглолистни дървета с големина на частиците от 20 до 80 mm.

Доставка и полагане на саморазливна ударопоглъщаща настилка 6см - двуслойна, 3см-цветна повърхност

Доставка и полагане на саморазливна ударопоглъщаща настилка -горен слой - 3см-цветна повърхност

Доставка и полагане на настилка от каучукови плочи с дебелина 2 см.

Доставка и полагане на настилка от каучукови плочи с дебелина 3 см.

Доставка и полагане на настилка от каучукови плочи с дебелина 4 см.


II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3. Настоящият договор се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на регистрационния индекс или до изчерпване на средствата по договора, което от събитията настъпи първо.
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.4.(1) За извършването на дейностите по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение въз основа на одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчет, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва в 30 (тридесет)-дневен срок след представянето на фактура на база заверения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчет.

(2) Заплащането на дейностите по настоящия договор се извършва за количество на действително извършените и приети работи по договорените единични цени, посочени в Приложение, което е неразделна част от настоящия договор, въз основа на тристранен протокол за установяване на извършени СМР, съставен между представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и фирмата с договор за поддържане на обекта на зелената система, в който се намира детската площадка, или ОП”Паркове и градски градини” и оригинал на фактура.

а) Посочените в приложенията към настоящия договор цени включват всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение, включително тези за материали, подготовка на ремонтните дейности, работната ръка, депонирането на строителни отпадъци, извънреден труд, застраховка и всички други присъщи разходи.

б) Допълнително възникнали и възложени нови видове СМР, извън предложението, се договарят с констативен протокол между представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, упражняващ контрол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се разплащат по утвърдени анализни цени, съставени при следните елементи на ценообразуване :

- Средна часова ставка …….лв./час

- Допълнителни разходи върху труд …….%

- Допълнителни разходи върху механизация …….%

- Доставно-складови разходи …….%

- Печалба

и цени на материалите и механизацията.

Цените на материали, непосочени в предложението, се доказват с фактури и не трябва да надвишават цените на производители или официални дистрибутори.

в) Единичните фирмени цени от предложението не могат да се променят за срока на договора, освен в случаите предвидени в Закона за обществените поръчки.

г) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените СМР в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на оформените разплащателни документи по чл.4, ал.2 от настоящия договор.(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осъществява всички плащания по този договор по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN:

BIC:

Банка:

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва дейностите по настоящия договор съгласно определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, изискванията на техническата спецификация и одобрената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта.

Чл.6(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ през целия период на изпълнение на договора ще поддържа система, която гарантира, че работните методи и процедури са подходящи и безопасни по всяко време и не представляват ненужни рискове и опасности за здравето, безопасността и собствеността на работниците и служителите, наети от него или някой от неговите подизпълнители, на ползвателите на детските площадки, на хората, живеещи в близост до тях .

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да създаде в рамките на собствената си организационна структура и в съответствие с предложената от него оферта за участие в обществената поръчка, определен екип с квалифициран персонал.

Чл.7. Контролът по изпълнението на договора се осъществява посредством инспекции, извършвани от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да заплаща възложените работи по предмета на договора.

(2) Да упражнява цялостен и непрекъснат контрол върху качеството при изпълнение на работите.

(3) Да отговаря писмено на искания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отнасящи се до допълнителни сведения, информации и данни свързани с изпълнението по предмета на договора

(4) Да възлага със задания работите по изпълнение предмета на настоящия договор.

а) Да осигури свой упълномощен представител, който да осъществява контрол при извършване на СМР и предаване на обекта и да уведоми изпълнителя в 10-дневен срок от сключване на договора за избрания представител, който ще извършва контрол, както и за екипа и лицата, които ще работят по задачата.б) Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5-дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да проверява изпълнението на този договор по всяко време относно качеството на видовете работи, монтираните съоръжения, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа, по начин незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди доставката и монтажа материалите да се представят за одобрение.

(3) При констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали и съоръжения, да спира извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

  1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.

  2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изпълнява възложените задачи качествено и в договорения срок, като организира и координира цялостния процес в съответствие с:

1.поетите ангажименти, съгласно предложенията, неразделна част от договора;

2. действащата нормативна уредба в Република България - за строителство, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност и всички останали нормативни разпоредби, касаещи изпълнението на договора.

(2) Да осигурява свой представители за съставяне и подписване на констативни протоколи и други двустранни документи.

(3) Да влага при изпълнението качествени материали, конструкции и съоръжения, отговарящи на техническите изискванията и стандарти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

(4) Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на дейности по договора.

(5) Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия представител, упражняващ контрол.

(6) Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7) Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР.

(8) Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на графика.

(9) Да охранява обекта за своя сметка за времето на осъществяване на ремонтните дейности.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и ремонтни дейности.

(12) Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.11 (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила.

(2) Страната, която не може да изпълни задължението си поради настъпването на непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми за това другата страна писмено, като посочи причината за невъзможността, характера на непреодолимата сила и срока, за който се предполага нейното отстраняване.

VІІ. НЕУСТОЙКИ

Чл.12. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.13.(1) При неспазване на задълженията по чл.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5% върху дължимата сума за съответния обект.

(2) При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.
VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.14. Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане срока на договора.

2. Преди изтичане срока на договора:

2.1. По взаимно съгласие с двустранно споразумение;

2.2. При виновно неизпълнение или лошо изпълнение на задълженията от една от страните по договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15. Внесената гаранция за изпълнение в размер на …… (……..) лева се възстановява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 10 (десет) дневен срок след изтичане срока на договора, освен в случаите по чл.14, т.2.2.

Чл.16. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при не постигане на съгласие - по съдебен ред.

Чл.17. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Законът за задълженията и договорите и други действащи нормативни документи.

Чл.18. Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложение: Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ НА …………………………..

СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
(Мария Бояджийска) (……………………..)

Съгласно Заповед № РД-09-69/25.01.2012 г.на Кмета на Столична община
ГЛАВЕН СЧЕОВОДИТЕЛ:

(Антоанета Македонска)


1 При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница