Обреди“ еоод, гр. Варна д о к у м е н т а ц и ястраница1/5
Дата15.01.2018
Размер0.61 Mb.
  1   2   3   4   5
ОБРЕДИ“ ЕООД, ГР. ВАРНА

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА:
Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на Гробищен парк „Централен“-Варна и Гробищен парк „Запад“ с.Тополи и охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на обекти в: Гробищен парк „Централен“-Варна – ул. „Андрей Сахаров“ №1/траурен магазин, каса и склад/; Гробищен парк „Запад“ с.Тополи; Обекти в управление – гр. Варна, ул. „Крали Марко“ №3 /администрация и каса/ и Обекти в ритуална зала – гр. Варна, ул. „Крали Марко“ №3/фотоателие, гардеробна и ритуална зала/“
ВАРНА, 2015 г.

i. Общи условия

1. Възложител

Възложител на настоящата поръчка е „ОБРЕДИ“ЕООД, ГР. ВАРНА, съгласно Решение № 375/06.07.2015г. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Процедурата се открива на основание чл.16, ал.8 от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП.  1. Описание на предмета на поръчката:

    1. Обхват на поръчката

Изпълнителят следва да осигури денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ в съотвествие със ЗЧОД, на обекти на Възложителя, както следва:

2.1.1. Денонощна физическа невъоръжена охрана на Гробищен парк „Централен“-Варна,гр.Варна,ул.”Акад.Андрей Сахаров” №1, изпълнявана от 8/осем/ охранители с ползване на минимум един автомобил при следния график:

-ежедневно от 08.00ч. до 20.00ч. – с 2/двама/охранители на смяна

-ежедневно от 20.00ч. до 08.00ч. - с 2/двама/охранители на смяна

Денонощна охрана със сигнално-охранителна техника/СОТ/ на обекта, собственост на Възложителя „Обреди“ЕООД, гр. Варна, а именно: Гробищен парк „Централен“-Варна – ул. „Андрей Сахаров“ №1/траурен магазин, каса и склад/.


2.1.2. Денонощна физическа невъоръжена охрана на Гробищен парк „Запад“-с.Тополи, Варна, изпълнявана от 4/четирима/ охранители с ползване на минимум един автомобил при следния график:

-ежедневно от 08.00ч. до 20.00ч. – с 1/един/охранител на смяна

-ежедневно от 20.00ч. до 08.00ч. - с 1/един/охранител на смяна

Денонощна охрана със сигнално-охранителна техника/СОТ/ на обекта, собственост на Възложителя „Обреди“ЕООД, гр. Варна, а именно: Гробищен парк „Запад“ с.Тополи.


2.1.3. Денонощна охрана със сигнално-охранителна техника/СОТ/ на обекти, собственост на Възложителя „Обреди“ЕООД, гр. Варна, а именно: Обекти в управление – гр. Варна, ул. „Крали Марко“ №3 /администрация и каса/ и Обекти в ритуална зала – гр. Варна, ул. „Крали Марко“ №3/фотоателие, гардеробна и ритуална зала/“
2.2. Невъоръжената физическа охрана включва:

2.2.1. Охрана и защита на намиращите се в обектите сгради, движимо и недвижимо имущество на Възложителя от кражби и/или умишлено увреждане и др.посегателства.

2.2.2. Охрана и защита на обособен паркинг в Гробищен парк „Централен“-Варна и в Гробищен парк „Запад“ с.Тополи, Варна и на намиращите се в тях МПС и строителна техника, собственост на Възложителя от кражби, присвоявания и/или умишлено увреждане;

2.2.3. Охрана и защита на гробищни парцели и надгробни съоръжения от престъпни посегателства и вандалски действия;

2.2.4. Осигуряване на условия за нормална работа на служителите в обектите и сигурност и спокойствие на гражданите посещаващи гробищните паркове;

2.2.5. Обезпечаване спазването на пропускателния режим и обществения ред в обектите в съотвествие с Наредбата за гробищните паркове на територията на Община Варна.

2.2.6. Обезпечаване на засилена охрана на гробищните паркове при изменение на охранителната обстановка, при религиозни празници и при провеждане на мероприятия;

2.2.7. Физическата охрана включва наблюдение и обход на охраняваните обекти, вкл. и с ползване на автомобил и/или мотоциклет.


2.3. Денонощна охрана със сигнално-охранителна техника/СОТ/ включва:

2.3.1. Двадесет и четири часово наблюдение, регистрация и инспекция по сигнали, получени от монтираните технически средства за защита на обектите на Възложителя.

2.3.2. Време на реакция след алармен сигнал не повече от 5 /пет/ минути след отразяване на сигнала в операторната система за охрана на Възложителя.

2.3.3. Незабавно уведомяване на Възложителя и органите на МВР в случай на нерегламентирано проникване в охраняваните обекти, нарушаване на целостта им,вкл. и на намиращото се в тях движимо и недвижимо имущество, собственост на Възложителя ,както и в случай на кражби, разрушаване и други посегателства върху гробищните парцели и надгробните съоръжения. След констатиране на проникване чрез взлом, в сгради собственост на Възложителя, запечатва обектите до извършване на ревизия от комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.3.4. Ремонт и поддръжка за своя сметка на сигнално-охранителната техника, монтирана на обектите, предмет на охрана и защита, собственост на Възложителя за срока на изпълнение на договора.
2.4. Участниците следва да притежават лиценз за извършване на частна охранителна дейност съгласно ЗЧОД.
2.5. Участниците следва да разполагат с не по-малко от 12/дванадесет/ неосъждани и квалифицирани за изпълняване на охранителна дейност служители, невъоръжени, униформени, оборудвани с допустими по ЗЧОД помощни средства, с валидна застраховка "Професионална отговорност".

2.6. Участниците следва да разполагат с минимум два собствени автомобили на територията на гр. Варна или с възможност за ползване на такива на друго основание.
2.7. Участниците представят проект на план за охрана на обектите и план за реагиране при задействане на сигнал „аларма” от обектите, охранявани със СОТ на територията на охраняваните обекти, които съгласувани от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще са неразделна част от договора сключен със спечелилия Участник.

3. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е до 390 000 (триста и деведесет хиляди) лева без ДДС.

4. Обособени позиции

Не съдържа обособени позиции5. Възможност за представяне на варианти в офертите

Няма възможност за представяне на варианти в офертите.Срок за изпълнение на обществената поръчка – 36 (тридесет и шест) месеца.
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница