Община монтана декларацияДата29.04.2017
Размер28.52 Kb.
Образец 1

ДО

КМЕТА НА

ОБЩИНА МОНТАНА
ДЕКЛАРАЦИЯ


за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

/по чл. 19 от Наредбата на Общинския съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите/  1. от .................................................................................................................... ЕГН .................................

/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на предприятието/
адрес ...............................................................................................................................,

/адрес по местоживеене на лицето или седалището на предприятието/

  1. и .................................................................................................................... ЕГН .................................

/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на предприятието/  1. и .................................................................................................................... ЕГН .................................

/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на предприятието/  1. и .................................................................................................................... ЕГН .................................

/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на предприятието/
УВАЖАЕМИ г-н КМЕТ,

Декларираме, в качеството на данъчнозадължени лица, че имот с:

партиден № .......................................... представляващ ........................................ / ЗЕМЯ,СГРАДА ИЛИ ЗЕМЯ И СГРАДА/И /

находящ се на адрес ....................................................................................................................................


/град, община, ж.к., улица, блок, вход, апартамент, етаж/
няма да се използва през цялата ................................. година и съм/сме запознати с кратките указания на тази декларация.

Известно ми е, че за невярно подадени данни, нося отговорност по чл. 313 от НК и Комисията-проверител по ОТСС ще приеме, че имота се ползва.

Дата .......................... Подпис на декларатор/ите:1.

...............................................2.

...............................................3.

...............................................4.

...............................................


Кратки указания

Какво включва “такса битови отпадъци”


Според Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, чл. 66,ал.1,т.1,2,3 и 4 “таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

  1. осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци-кофи, контейнери и др.

  2. сметосъбиране и сметоизвозване до депа или други инсталации или съоръжения за обезвреждането им

  3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци

  4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване”.

Настоящата декларация освобождава имотите, които няма да се използват през цялата следваща година от заплащане на такса битови отпадъци по горепосочените т.1, 2 и 3.

С решение на Общинския съвет таксата по т.4 “почистване на .... територии за обществено ползване” се начислява на всички имоти.

Декларацията се подава:

  • от данъчнозадължени лица , собственици / ползватели на дадения имот или от упълномощен от тях представител в случай, че имота няма да се използва през цялата следваща година

  • в срок до 31 декември на предходната година в Община гр. Монтана, Отдел “Местни приходи”,Деловодство , пл. ”Жеравица” №1,етаж 1, /сградата на бившия факлутет/.

Декларацията трябва да съдържа подписите на всички собственици /ползватели/, а при юридическите лица – подпис на ръководителя и на главния счетоводител с печат на предприятието.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница