Община плевен о б я в а община плевен обявява процедура за подбор на персоналДата27.04.2017
Размер47.62 Kb.ОБЩИНА ПЛЕВЕН

О Б Я В А

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

За Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен
Във връзка с изпълнението на проект „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен“, по Договор № BG05M9OP001-2.004-0019-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Община Плевен обявява подбор на персонал в услугата „Предоставяне на подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители и семейства“ за следните длъжности:


 1. Социален работник /за работа с родители и семейства с деца до 3 годишна възраст/ – 1 /една/ позиция – пълно работно време

 2. Социален работник /за работа с родители и семейства с деца от 3 до 7 годишна възраст/ – 1 /една/ позиция – пълно работно време

 3. Медиатор – 2 /две/ позиции – пълно работно време

 4. Психолог – 1 /една/ позиция – непълно работно време (4 часа дневна заетост)

 5. Специален педагог – 1 /една/ позиция – пълно работно време
 1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:
 • Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;

 • Готовност за работа с деца с увреждания и техните семейства;

 • Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани, да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват;
 1. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:
 1. Социален работник /за работа с родители и семейства с деца до 3 годишна възраст/

 • Образование – завършена образователна степен Бакалавър/ Магистър;

 • Специалност – „Социални дейности” или „Социална педагогика”;

 • Професионален опит – не се изисква

 • Познаване на нормативната уредба в областта на закрилата на детето и социалните услуги за деца и семейства;

 • Компютърна грамотност – Microsoft Office; Internet
 1. Социален работник /за работа с родители и семейства с деца от 3 до 7 годишна възраст/

 • Образование – завършена образователна степен Бакалавър/ Магистър;

 • Специалност – „Социални дейности” или „Социална педагогика”;

 • Професионален опит – не се изисква

 • Познаване на нормативната уредба в областта на закрилата на детето и социалните услуги за деца и семейства;

 • Компютърна грамотност – Microsoft Office; Internet
 1. Медиатор

 • Завършено средно образование;

 • Професионален опит не се изисква;

 • Да познават местните уязвими общности в община Плевен, техните културни особености, език, традиции и т.н.;
 1. Психолог

 • Образование – завършена образователна степен магистър /бакалавър, с професионално направление „Психология”;

 • Професионален опит не по-малък от 2 години в областта на здравните, образователните или социалните дейности;

 • Да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца, закрилата на детето, социалните услуги и предучилищната подготовка;

 • Компютърна грамотност – Microsoft Office; Internet;
 1. Специален педагог

 • Образование – завършена образователна степен бакалавър/ магистър с професионално направление „Специална педагогика” или други приравнени специалности и квалификации;

 • Професионален опит – не по-малък от 2 години в областта на образователните или социалните дейности;

 • Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето и предучилищната и началната педагогика;

 • Компютърна грамотност – Microsoft Office; Internet;


Забележка: За документ, удостоверяващ компютърна грамотност ще се считат и часовете по информационни технологии/информатика от дипломата за завършено образование.
ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА ПРЕДИМСТВО:

 • Практически опит в работа с деца с увреждания и техните семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието или социалното включване на деца и семейства в риск;

 • Да познават спецификата на социалната работа с деца с увреждания и техните родители и др.

 • Да познават Методическото ръководство за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”;
 1. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОРА НА ПЕРСОНАЛ:
 1. Заявление за кандидатстване за работа – по образец – Приложение 1;

 2. Професионална автобиография (CV) – по образец – Приложение 2;

 3. Декларация за обработка на личните данни на кандидата – по образец – Приложение 3;

 4. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства – по образец – Приложение 4;

 5. Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера;

 6. Копие от диплома за завършено образование;

 7. Копие на документ за самоличност;

 8. Други приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучение и др./;
 1. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ. СРОК И МЯСТО НА ПОДАВАНЕ

Документи се подават в 30 дневен срок, от датата на публикуване на обявата в един местен ежедневник /26.10.2016 г./, в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен / адрес: гр. Плевен, пл. Възраждане № 4 /.


ВАЖНО! Документите с поставят в запечатан плик, на който трябва да бъде изписано име, адрес и телефон за връзка на кандидата, посочва се името на проекта, услугата и длъжността за която кандидатства. /напр. проект „Продължаване дейността на РЦРИУ – Плевен“, кандидат за длъжност …………….. в услугата „Управление и функциониране на РЦРИУ“/

При кандидатстване за повече от една длъжност, се представят отделни комплекти с документи за всяка позиция.

Всички документи, които трябва да бъдат подадени,  могат да бъдат изтеглени  от електронната страница на Община Плевен – www.pleven.bg.
 1. НАЧИН НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОРА
 • Със Заповед на Кмета на Община Плевен се сформира комисия, която да разгледа и оцени всички постъпили документи

 • До събеседване няма да се допускат кандидати, които не се представили всички изискуеми документи в срок, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията

 • Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат обявени на електронната страница на Община Плевен

 • Комисията, назначена от Кмета на Община Плевен провежда събеседване с допуснатите кандидати с цел да се установят професионалните и личностни им качества.

 • Протоколът с резултатите от събеседването се обявява на електронната страница на Община Плевен 

 • С класираните на първо място кандидати се сключва срочен трудов договор

За допълнителна информация:

Людмила Йочева – Координатор по проектаТелефон за връзка: 064/881-226


ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.004-0019-C01 „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен“


Каталог: uploads -> posts


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница