Общински план за интегриранестраница3/3
Дата01.08.2018
Размер0.52 Mb.
1   2   3


Важен фактор за изпълнението на Общинския план за действие е да се организира и толерира включването на всички институции, официално представени ромски организации по места, отделни ромски представители на компактни групи от ромското население, както и НПО.

Последното е съществено за гарантиране на диалог на активното включване на всички лица от ромски произход в обществения живот, общинските и европейски програми с общата цел да се създаде обединяване усилията на всички етноси на територията на Община Дряново за увеличаване на просперитета и икономическото благоденствие на хората от общината.

ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИПРИОРИТЕТ 1 - ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ ПЕРИОД

ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА

ИЗТОЧНИК

ИНДИКАТОРИ

1. Повишаване качеството на образование на децата и учениците от етническите малцинства


1.1 Пълно обхващане в подготвителните групи на деца, които не владеят български език, особено децата от социално слаби семейства.


1.1.1 Подготовка на децата в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо пълноценно включване в образователния процес, особено на деца от малцинствени етнически групи.

Община Дряново

ДГ ”Детелина”
2018 г.


В рамките на бюджета на отговорните институции

По програми и проекти
Общински бюджет

Бюджет на ДГ

Средства по програми и проекти


Брой деца, за които се прилага организацията
1.1.2.

Провеждане на допълнителни дейности в ДГ “Детелина” с деца билингви по български език. Закупуване на нагледни материали за обучението на децата билингви
ДГ “Детелина”


2018 г.


В рамките на бюджета на отговорната институция

Проектно финансира неБюджет на отговорната институция

Средства по програми и проектиБрой обхванати деца

Брой проведени мероприятия

Брой закупени учебни материали

1.2 Подпомагане на деца, чийто майчин или семеен език не е български.

1.2.1.

Разнообразяване на учебното съдържание, чрез използване на иновативни подходи в обучението, мултимедийни уроци, открити уроци и др.ДГ „Детелина“,

СУ „Максим Райкович“,

ПГИ „Рачо Стоянов“


2018 г.


В рамките на бюджета на отговорните институции

Проектно финансира неБюджети на отговорните институции

Средства по програми и проектиБрой деца, за които се прилага организацията
1.2.2.

Разработване на теми в часовете на класния ръководител, съгласно План за дейностите на училището, по направления: „Физическо здраве” и „Психично здраве”СУ „Максим Райкович“,

ПГИ „Рачо Стоянов“
2018 г.

В рамките на бюджетите на отговорните институции


Бюджети на отговорните институции


Брой ученици, за които се прилага организацията


2. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход

2.1. Прилагане на система от стимули и мерки за въвеждане на интеркултурно образование във всички етапи на предучилищно то и училищното образование

2.1.1. Включване на деца в извънучилищни дейности – курсове, СИП/ФУЧ, спортни занимания.

СУ „Максим Райкович“,

ПГИ „Рачо Стоянов“
2018 г.

Бюджети на отговорните институции


Брой обхванати деца


2.1.2.

„От Лазаровден, през Цветница до Великден“

Посещение на Музей на архитектурно-исторически резерват „Боженци“


ДГ “Детелина”


м. април 2018 г.
м. май

2018 г.
50 лв.

200 лв.
Общински бюджет

Брой проведени мероприятия

2.1.3 Организиране на спортна демонстрация – турнир по карате за ученици от ПГИ „Рачо Стоянов“

ПГИ „Рачо Стоянов“

м. март

2018 г.


50 лв.


Общински бюджет

Брой участници в мероприятието


2.1.4. Организиране на учебна екскурзия за учениците от ПГИ „Рачо Стоянов“ до Троянски манастир и Музея на занаятите

ПГИ „Рачо Стоянов“

м. април

2018 г.


250 лв.Общински бюджет

Брой участници в мероприятието


2.1.5

Традиционна кулинарна трапеза за ГергьовденПГИ „Рачо Стоянов“

м. май

2018 г.


50 лв.


Общински бюджет

Брой участници в мероприятието


2.1.6. Прилагане на разпоредбите в правилниците на детските градини и училищата за гарантиране на толерантно отношение към децата от етническите малцинства.


ДГ ”Детелина”,

СУ „Максим Райкович“,

ПГИ „Рачо Стоянов“


2018 г.

Не са необходими

-

Брой запознати педагози

2.1.7

Конкурс за кулинарни ястия на различните етноси


Участие на ученици от 3-те класове в Международен детски ромския фестивал „Отворено сърце“ – Велико Търново

СУ „Максим Райкович“


м. април

2018 г.
м. юни

2018 г.


100 лв.

300 лв.


Общински бюджет

Брой участници в мероприятието


3. Приобщаване на родителите роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот

3.1. Повишаване на ангажимента на родителите, засилването на тяхното сътрудничество с училището и създаването на партньорства между ДГ, училища и родители


3.1.1 Приобщаване на родители на деца и ученици от етническите малцинства към дейността на училищни настоятелства, родителски актив.

ДГ ”Детелина”,

СУ „Максим Райкович“,

ПГИ „Рачо Стоянов“


2018

Не са необходими

-

Брой обхванати родители

4. Подобряване на условията за качествено образование и взаимодействие в мултиетническа образователна среда

4.1 Повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


4.1.1. Квалификацио нен обмен на членовете на Обществения съвет в гр. Нова Загора по въпроси, касаещи работата в мултикултурна среда.


Община, ДГ,

Училища,


Обществен съвет за интеграция

м. април 2018 г.


1000 лв.


Общински бюджет

Брой обучени членове на съвета за работа в мултикултурна

среда.
ПРИОРИТЕТ 2 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ ПЕРИОД

ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА

ИЗТОЧНИК

ИНДИКАТОРИ

1.Повишаване на

здравната култура

1.1 Повишаване на здравното образование на ромското население

1.1.1. Провеждане на

беседи и информационни кампании с подрастващи

и техните родители за семейно планиране и здравно образование


РЗИ, лични лекари, Д“СП“, ЦОП, учебни заведения, Община Дряново

2018


Не са необходими
Брой реализирани мероприятия

2. Подобряване на

профилактич ни дейности сред ромското

и населението от уязвимите общности

2.1

Прилагане на програми за превенция на различните заболявания2.1.1. Активизиране

дейността на

здравните работници за издирване

на деца без личен

лекар и разясняване

пред родителите им

важността за

регистрирането им.
Лични лекари, здравни работници в детските и в учебните заведения


2018


Не са необходими


-

Брой допълнително обхвати


2.1.2.Беседи с родителите за значението на имунизациите и за редовното им прилагане


Лични лекари, здравни работници в детските и в учебните заведения


2018


Не са необходими

-

Осъществени беседи


2.1.3.

Провеждане на информационни кампании сред децата за избягване на риска от наркомания,

проституция, трафик и др.РЗИ, РУП-Дряново, МКБППМН-Дряново, учебни заведения


2018


Не са необходими

-

Брой реализирани кампанииПРИОРИТЕТ 3 - ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ


ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ ПЕРИОД

ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА

ИЗТОЧНИК

ИНДИКАТОРИ

1. Подобряване на

жилищните

условия


1.1. Подобрява не на

жилищните условия1.1.1 Изграждане на необходима социална инфраструктура в квартал Изгрев

Община Дряново

2018


В рамките на общинския бюджет

По програми и проекти
Общински бюджет

Програмно и проектно финансиране
Брой осъществени проекти


ПРИОРИТЕТ 4 – ЗАЕТОСТ


ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ ПЕРИОД

ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА

ИЗТОЧНИК

ИНДИКАТОРИ

1.Осигуряване на

достъп на ромите до

пазара на труда


1.1. Осигуряване на

заетост и

квалификация на

безработни роми1.1.1.Насърча ване на заетостта чрез програми и мерки по реда на закона за насърчаване на заетостта и по ОП РЧР


ДБТ

Община Дряново2018


По програми и проекти

Републикански

бюджет, ОП РЧР,

други донорски

програми и

проекти


Брой лица с осигурена заетост
ПРИОРИТЕТ 5 – ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ


ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ ПЕРИОД

ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА

ИЗТОЧНИК

ИНДИКАТОРИ

1 1. Утвърждаване на толерантни междуетничес

ки отношения1.1. Повишаване нивото на толерантност между децата

1.1.Обучение по

правата на човека и

правата на детето в

училище


Община Дряново

Отдел “Закрила на детето”, училища2018 г.

Не са необходими


-

Брой обучения

Брой участници2. Превенция в училищните общности за създаване на среда, която влияе за намаляване на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните


2.1. Намаляване на противообщест вените прояви

2.1.1 Провеждане на дискусии, обсъждани, ролеви игри на тема: „Насилието в училище и извън него“

Община Дряново

МКБППМН,


училища


2018 г.

В рамките на възможности те на отговорните институции


Бюджет на отговорните институции

Брой мероприятия

Брой ученици

ПРИОРИТЕТ 6 - КУЛТУРА И МЕДИИ


ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ ПЕРИОД

ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА

ИЗТОЧНИК

ИНДИКАТОРИ

1. Съхраняване, развитие и популяризира не на специфичната етнокултура на ромите, като част от българската национална култура

1.1 Развитие и опазване на културната идентичност на ромите.

1.1.1. Участие на деца от малцинствата в читалищни форми и мероприя тия

Читалища

2018 г.

В рамките на възможностите на отговорните институции

Бюджет на отговорните институции

Брой участници

Каталог: userfiles
userfiles -> Седмичен информационен бюлетин
userfiles -> Седмичен информационен бюлетин
userfiles -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
userfiles -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
userfiles -> Закон за бюджета на доо- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряване
userfiles -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
userfiles -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
userfiles -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница