Общинско предприятие „земеделие, гори и водни ресурси”Дата08.05.2018
Размер41.83 Kb.
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ВОДНИ РЕСУРСИ”

8800, Сливен, бул. Цар Симеон” № 4 Тел : 044/ 66 31 95, факс: 044/66 31 61

e-mail : op_zgvr@abv.bg

,


З А П О В Е Д
№ РД 05 - 31 / 03.08.2012 год.
На основание чл.62, ал.1, т.1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях”/Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г.и утвърден Протокол от работата на Комисията , назначена със Заповед № РД 05-30/ 02.08.2012 год., на директора на ОП”Земеделие,гори и водни ресурси” за провеждане на процедура – търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 1204 от годишен план за ползването на дървесина за 2012г. от гори общинска собственост, възложен със Заповед № РД 15 - 1006/20.07.2012г. на Кмета на Община Сливен и открит със Заповед № РД 05-28/20.07.2012г. на Директора на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”

УСТАНОВИХ,ЧЕ:
В определения срок за участие e регистриран следният кандидат, подал оферта по реда на депозиране на документите за участие, както следва:
Кандидат №1 – Вх.№ / 01.08.2012г .с час на постъпване на Оферта -13.00 ч.

Кандидатът участва за Обект № 1204


ЕТ”Йордан Стефанов Йорданов” със седалище гр.Сливен ул.”Битоля”№ 2-Б

ЕИК 119034512, с управител Йордан Стефанов Йорданов

Участникът ЕТ „ Йордан Стефанов Йорданов” се е придържал към изискванията на условията в тръжната документация на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” и е представил всички необходими и изискуеми документи, с което e допуснат до втория етап на тръжната сесия.

След успешно проведен втори етап на тръжната сесия, ОБЯВЯВАМ:


Класиране на участника в „Търг с явно наддаване” за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1201, подотдели 59 “e”, 58 „г”, 58 „з”, 58 „е”,56 „а”, 56 „в”, 56 „г”, 41 „п”, 41 „с”, 21 „ж”, на територията на Община Сливен, по реда на чл. 51 ал.2 т.1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г, проведен на 02.08.2012 год. както следва:


На първо място:
ЕТ „Йордан Стефанов Йорданов”, Булстат 119034512, с адрес на управление : гр.Сливен, ул.”Битоля” 2 Б, управител Йордан Стефанов Йорданов с предложена цена 54105.00лв./ петдесет и четири хиляди лева сто и пет лв/ без ДДС и 64926.00 лв./шестдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и шест лв./ с ДДС.
Мотивирана от изложеното и с оглед резултатите от явния търг, ОПРЕДЕЛЯМ:
За спечелил търга с явно наддаване за продажба на стояща дървесината на корен за обект 1204 с подотдели 59 “e”, 58 „г”, 58 „з”, 58 „е”,56 „а”, 56 „в”, 56 „г”, 41 „п”, 41 „с”, 21 „ж” , фирма ЕТ „ Йордан Стефанов Йорданов”.

Нареждам, на основание чл. 35, ал.3, т.2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г. в 7 /седем/ дневен срок, след издаването на настоящата заповед, да се сключи договор с кандидата, определен за изпълнител, след:
  • внасяне на определената гаранция за изпълнение на договора,

  • представяне на свидетелство за съдимост на управителя на фирмата ;

  • извършване на авансово плащане – 80% /осемдесет процента/ от предложената цена с ДДС, за спечеленият Обект 1204

  • удостоверение от органите на Националната агенция за приходите

( НАП), че кандидатът няма парични задължения към държавата и, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган и от Община Сливен, че кандидатът няма парични задължения към нея, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган ( удостоверението трябва да е валидно към момента на подписване на договора – валидността му е 1 ( един) календарен месец)
Изброените документи, следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. При представяне на заверено копие, кандидатът представя и оригинала за сравнение.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд - Сливен.


На основание чл.60, ал.1 от АПК и чл.70,ал.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г.


РАЗПОРЕЖДАМ

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД


Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от участника по реда на чл.60,ал.4 от АПК чрез Директора на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” пред Административен съд - Сливен в тридневен срок от съобщението му.

На основание чл.70,ал.2 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г., заповедта подлежи на обжалване от участниците в търга за обекта по реда на чл.81 и сл. от гл.VI на АПК в 14 - дневен срок от съобщението й пред Кмета на Община Сливен или по реда на чл.145 и сл. от гл.X на АПК пред Административен съд - Сливен.


Настоящата заповед да се сведе до знанието на фирмата участвала в явния търг за Обект 1204 – ЕТ „Йордан Стефанов Йорданов”, касиер-счетоводител и лесничей при ОП ”Земеделие, гори и водни ресурси”, и да се публикува на интернет страницата на Община Сливен.

ДИРЕКТОР :………………………………..

ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”

/инж. Лиляна Симеонова/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница