Обяснителен меморандумДата09.06.2017
Размер207.7 Kb.


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

В точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление1 се предвижда възможност за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (наричан по-долу „ЕФПГ“) чрез механизъм за гъвкавост в рамките на годишния таван от 500 милиона EUR над съответните функции от финансовата рамка.

Приложимите правила за финансовото участие от страна на ЕФПГ са установени в Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията2.

На 9 октомври 2009 г. Франция подаде заявление EGF/2009/019 FR/Renault за финансово участие от страна на ЕФПГ вследствие на съкращения в „Renault s.a.s.“ и седем от неговите филиали във Франция.След внимателно разглеждане на заявлението Комисията заключи в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, че условията за финансово участие съгласно посочения регламент са изпълнени.

ОБОБЩЕНИ ДАННИ И АНАЛИЗ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

Основни данни
Референтен номер по ЕФПГ

EGF/2009/019

Държава-членка

Франция

Член 2

a)

Основно предприятие

Renault s.a.s.

Доставчици и производители надолу по веригата

7

Референтен период

1.4.2009 – 31.7.2009 г.

Начална дата на персонализираните услуги

15.10.2008 г.

Дата на подаване на заявлението

9.10.2009 г.

Съкращения по време на референтния период

1384

Съкращения преди и след референтния период

3061

Общо съкращения, които отговарят на условията за финансово подпомагане

4445

Брой на съкратените работници в целевата група за получаване на помощ

3582

Разходи за персонализирани услуги (в евро)

37 628 780

Разходи по прилагането на ЕФПГ 3(в евро)

53 566

Разходи по прилагането на ЕФПГ (%)

0,14

Общ бюджет (в евро)

37 682 346

Участие на ЕФПГ (65 %) (в евро)

24 493 525

 1. Заявлението е представено пред Комисията на 9 октомври 2009 г. и към него е подавана допълнителна информация до 10 февруари 2011 г.

 2. Заявлението отговаря на условията за отпускане на средства от ЕФПГ, предвидени в член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1927/2006, и е подадено в рамките на срока от 10 седмици, посочен в член 5 от същия регламент.

Връзка между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия, възникнали вследствие на глобализацията или световната финансова и икономическа криза

 1. За да установи връзката между съкращенията и глобалната финансова и икономическа криза, Франция изтъква довода, че дружеството „Renault“ е било засегнато от нарастващата цена на кредитите и все по-затегнатите условия на кредитиране от 2008 г. насам, което сериозно е накърнило способността на предприятието да финансира дейността си в краткосрочен план и бъдещите му инвестиционни намерения. Така лихвеният процент, при който „Renault“ теоретично би могло да се самофинансира за период от пет години4, се е увеличил от 5,60 % през януари 2008 г. на повече от 14,50 % през октомври същата година. Същевременно потребителите също са усетили затягането на кредитния пазар и последиците от глобалната финансова и икономическа криза, което е породило притеснения за сигурността на работните им места и е довело до отлагане на покупката на автомобили. Въпреки временните мерки, въведени от някои държави-членки (например схеми за замяна на стари автомобили), регистрираните нови автомобили „Рено“ в Европа са намалели с 6,5 % за периода 2007—2008 г. Тази низходяща тенденция се е задълбочила през четвъртото тримесечие на 2008 г., когато броят на регистрираните нови автомобили е намалял от -15,2 % през октомври 2008 г. на -27,5 % през декември 2008 г. в сравнение със същото тримесечие на 2007 г.

 2. В отговор на предишни заявления, свързани с автомобилната промишленост, Комисията признава, че отрасълът е особено тежко засегнат от финансовата криза, която е в основата на забавения икономически растеж, тъй като между 60 и 80 на сто от продаваните в Европа нови автомобили (процентът е различен в отделните държави-членки) се купуват с помощта на кредити5. През второто тримесечие на 2009 г. общият брой на произведените в Европейския съюз автомобили е намалял с 39,5 % в сравнение с отчетеното производство за предходната година. Кризата е засегнала изключително тежко водещите производители на автомобили в Европа и доставчиците им6.

Доказване на броя на съкращенията и съответствие с критериите по член 2, буква а)

 1. Франция подаде посоченото заявление съгласно критериите за намеса, предвидени в член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1927/2006, в който се изискват най-малко 500 съкращения за период от четири месеца в предприятие в държава-членка, включително съкратените работници при негови доставчици или производители надолу по веригата.

 2. В заявлението се посочват 1384 съкращения в „Renault s.a.s.“ и шест от неговите доставчици в рамките на четиримесечния референтен период от 1 април 2009 г. до 31 юли 2009 г. и още 3061 съкращения в „Renault s.a.s.“ и седем доставчици извън референтния период, които обаче са включени в същия план за доброволно напускане. Всички съкращения са изчислени в съответствие с член 2, втора алинея, първо тире от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Обяснение за непредвидимия характер на съкращенията

 1. Френските власти изтъкват довода, че глобалната финансова криза е довела до внезапен срив на световната икономика със сериозни последици за много отрасли. От втората половина на 2008 г. икономическата конюнктура се развива по много различен начин от постепенния спад, познат от предходни бизнес цикли, за който предприятията биха могли да се подготвят.

Определяне на предприятията, извършващи съкращенията, и на работниците и служителите в целевата група за получаване на помощ

 1. В заявлението се посочват 1384 съкращения в „Renault“ и седем доставчици на дружеството.

Име на предприятието

Брой съкращения през референтния период

Renault s.a.s.

1333

ALPINE

7

Fonderie de Normandie

12

MCA Maubeuge construction auto

15

RST

3

STA Société de transmission auto

7

SOFRASTOCK

7

SOVAB

0

Общо

1384

Както е предвидено в член 3а, буква б) от Регламент (ЕО) № 1927/2006, освен за работниците и служителите, съкратени през референтния период, помощта е предназначена за още 2198 души, съкратени от същите осем предприятия преди и след референтния период по същия план за доброволно напускане. Поради това от съфинансирания пакет персонализирани услуги могат да се възползват общо 3582 работници и служители.

 1. Разбивката на работниците и служителите в целевата група е, както следва:

  Категория

  Брой

  Процент

  Мъже

  2987

  83,4

  Жени

  595

  16,6

  Граждани на ЕС

  3468

  96,8

  Граждани на държави извън ЕС

  114

  3,2

  На възраст между 15 и 24 години

  4

  0,1

  На възраст между 25 и 54 години

  999

  27,9

  На възраст между 55 и 64 години

  2 579

  72,0

  На възраст над 64 години

  0

  0,0

 2. В целевата група са включени 422 работници и служители (11,8 %) с трайни здравословни проблеми или увреждания.

 3. Разбивката по професионални категории е, както следва:

  Категория

  Брой

  Процент

  Висши служители („Cadres supérieurs“)

  69

  1,9

  Служители на ръководни длъжности от средния ешелон („Cadres“)

  878

  24,5

  Служители, техници и специалисти с надзорни функции („Employés, techniciens et agents de maîtrise“ или „ETAM“)

  1579

  44,1

  Работници („Ouvriers“)

  1056

  29,5

 4. В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1927/2006 Франция потвърждава, че на различните етапи от изпълнението на мерките по ЕФПГ и по-специално по отношение на достъпа до тях се прилага и ще продължи да се прилага политика на равноправие между мъжете и жените и недопускане на дискриминация.

Описание на засегнатата територия и на съответните органи и заинтересовани страни

 1. Съкращенията, посочени в заявлението, са извършени основно в три региона на Франция: Ил-дьо-Франс (53 %), Горна Нормандия (29,5 %) и Нор-Па-дьо-Кале (12,5 %).

 2. Отговорните органи в засегнатите области са префектите на съответните департаменти и директорите по департаменти, отговарящи за заетостта и професионалното обучение (directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle). Основната заинтересована страна е дружеството „Renault“, което ще координира схемата.

Очаквано въздействие на съкращенията върху заетостта на местно, регионално или национално равнище

 1. В Ил-дьо-Франс съкращенията се извършват предимно в завода в Guyancourt Aubevoie (941) и в седалището на дружеството (448). Тъй като областта попада в региона на Париж, равнището на безработица е относително ниско (съответно 4,7 и 5,9 на сто), а равнището на заетост като цяло се покачва (съответно с 3,6 и 5,2 на сто за периода 2003—2007 г.) въпреки намаляването на заетостта в производствените отрасли (съответно с 3,9 и 15,2 на сто за същия период).

В Горна Нормандия съкращенията се извършват в Cléon (334) близо до Руан и в Sandouville (887) близо до Хавър. Вторият регион е особено засегнат от индустриален упадък (заетостта в промишлеността е намаляла с 8,9 на сто за периода 2003—2007 г.) и предлага по-малко възможности за съкратените работници и служители.

В Нор-Па-дьо-Кале съкращения се извършват предимно в Douai (306) и Maubeuge (153). И двете общини са в области, вече засегнати от висока безработица (13,8 и 15,5 на сто спрямо 9,1 на сто на национално равнище). И двете области са засегнати от спад на заетостта в промишлеността (съответно с 9,1 и 13,9 на сто за периода 2003—2007 г.). 1. Тъй като осигурява заетост на повече от 1000 работници и служители, дружеството „Renault“ е задължено да допринася за съживяването на тези региони съгласно член L1233-84 от френския Кодекс на труда. Това означава, че Групата „Renault“ ще допринесе за създаването на нови дейности и работни места с цел да се смекчи въздействието от съкращенията в тези региони.

Съгласуван пакет персонализирани услуги, които трябва да бъдат финансирани, и разбивка на очакваните разходи, включително допълняемост с дейности, финансирани от структурните фондове

 1. Проект „Доброволни действия — „Рено“ („Projet Renault Volontariat“), който е предмет на посоченото заявление от Франция по ЕФПГ, цели да подпомогне 4445 работници и служители, пожелали доброволно да напуснат предприятието, и по-специално 3582 работници и служители от целевата група.

До 30 април 2009 г. всеки от тези работници и служители е можел да избере една от следните възможности:

 1. професионален или личен проект („projet professionnel ou personnel“);

 2. отпуск за преквалификация („congé de reclassement“);

 3. ранно пенсиониране;

 4. помощ, за да се завърне в родината си.

Заявлението по ЕФПГ засяга единствено първите две възможности.

Професионалният или личен проект е предвиден за работници и служители, които вече знаят с какво биха искали да се занимават, набелязали са бъдещ отрасъл или работодател и имат нужда от временна помощ (например консултации, обучение и др.), за да постигнат целта си. Отпускът за преквалификация е предвиден за работници и служители, които все още нямат определена цел и са склонни да отделят девет месеца или дори повече за преквалификация и съдействие под формата на консултации и насоки. И по двете схеми се предвижда възможност съкратеният работник или служител да започне нов бизнес. Всеки работник или служител трябва да вземе решение в коя от двете схеми ще участва, тъй като може да използва само една от двете възможности.

От работниците и служителите в целевата група, посочена в заявлението, 2910 са предпочели отпуск за преквалификация, а 679 — професионален или личен проект. Разликата в общия брой от 3589 работници и служители, предвидени в бюджета, и реално участвалите 3582 работници и служители се дължи на факта, че седем души са починали, след като е започнало изпълнението на мерките.

При отпуск за преквалификация (член L1233-71 от френския Кодекс на труда) работодател, осигуряващ заетост за повече от 1000 души, е длъжен да предложи предвидените в закона мерки за период от най-малко четири до най-много девет месеца. Следователно съгласно цитирания кодекс периодът от петия до деветия месец е доброволен и за него може да се допусне участие от ЕФПГ в съответствие с член 6, параграф 1 от регламента за ЕФПГ. В „Renault“ е взето решение мерките да бъдат предложени за период до девет месеца в зависимост от професията, ранга и местоработата на работника или служителя. В заявлението не се предвиждат никакви разходи за отпуск за преквалификация през първите четири месеца от действието на схемата, т.е. през минималния период, предвиден от закона, нито през период, през който за работниците или служителите все още тече срокът на предизвестието за освобождаване от длъжност. 1. Предлагат се следните мерки, които се съчетават в съгласуван пакет персонализирани услуги, насочен към трудова реинтеграция на 3582 работници и служители от целевата група:

 • Консултантски услуги за работници и служители, които са избрали професионален или личен проект („Cellule de reclassement pour projet professionnel ou personnel“): Консултантските услуги се предлагат на целевата група работници и служители и включват предоставяне на насоки за търсене на работа и възможности за обучение, достъп до обучение и консултации за започване на бизнес (търсене на финансиране, съдействие за изготвяне на бизнес план, запознаване с принципите на управлението и др.).

 • Консултантски услуги за работници и служители, които са избрали отпуск за преквалификация („Cellule de reclassement pour congé de reclassement“): Консултантските услуги се предлагат на целевата група работници и служители и включват предоставяне на насоки за търсене на работа и възможности за обучение, достъп до обучение и консултации за започване на бизнес (търсене на финансиране, съдействие за изготвяне на бизнес план, запознаване с принципите на управлението и др.). Общо 24 консултантски екипа в заводите на „Renault“ и на засегнатите доставчици предоставят услуги и за двете групи работници и служители.

 • Обучение за работници и служители, които са избрали професионален или личен проект („Formation pour projet professionnel ou personnel“): Обучителните мерки се различават в зависимост от плановете на съкратените работници и служители.

 • Обучение за работници и служители, които са избрали отпуск за преквалификация („Formation pour congé de reclassement“): Обучителните мерки се различават в зависимост от плановете на съкратените работници и служители и могат да продължат и след деветте месеца, през които се ползва отпуск за преквалификация, ако са били включени в плана за обучение, съгласуван с консултантския екип за преквалификация.

 • Помощ при отпуск за преквалификация („Allocation de congé de reclassement“): Помощта се изплаща на месечна база до края на отпуска за преквалификация. Размерът ѝ възлиза на 65 % от размера на заплатата на работника или служителя преди съкращението, с изключение на работниците и служителите от завода на „Renault“ в Sandouville. За тези работници и служители помощта се равнява на 100 % от размера на заплатата им преди съкращението за период от шест месеца (без съответните периоди на предизвестие) и на 65 % до края на отпуска за преквалификация. Помощта е на стойност 8988 EUR за 2689 работници и служители, съкратени от „Renault“, и 6189 EUR за 231 работници, съкратени от доставчиците, като размерът на помощта е средно 8765,40 EUR. Тя е изчислена с презумпцията, че работниците и служителите са заети с целодневно участие в мерки на активната политика на пазара на труда; в противен случай ЕФПГ изплаща помощ за всеки работник или служител на пропорционална основа.

 • Подкрепа за създаване на бизнес („Aide à la création d'entreprise“): Тази мярка се предвижда както за професионален или личен проект, така и при отпуск за преквалификация. По нея всяко създадено дружество може да ползва безвъзмездна финансова помощ на стойност до 12 000 EUR за инвестиционни разходи плюс 1500 EUR за лихви по заеми и сума на стойност до 500 EUR за регистрационни разходи. Могат да бъдат предоставени допълнителни средства на стойност 3000 EUR за наемане на работник или служител от целевата група, посочена в настоящото заявление.

 1. Разходите по прилагането на ЕФПГ, които са включени в заявлението в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, са предназначени за подготвителни, информационни и рекламни дейности. Френските власти обясняват ниския размер на предвидените разходи по тези пера и нулевата стойност на мерките за управление и контрол с факта, че не са включили стойността на дейности, които така или иначе са длъжни да осъществяват като част от управлението на държавата.

Предлаганите от Франция информационни дейности включват разпространение на брошурата на Комисията за ЕФПГ сред местните заинтересовани страни и поставянето ѝ на информационни табла в производствените заводи. Тази дейност ще бъде насочена към работещите там лица и няма да включва съкратените работници и служители, които вече са ползвали помощ от ЕФПГ.

Франция предлага също да разпространи съобщение до медиите след одобряване на помощта от ЕФПГ и да публикува съобщение на уебсайта на съответното министерство. 1. Персонализираните услуги, представени от френските власти, представляват активни мерки на пазара на труда и попадат в обхвата на правомерните действия, определени в член 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Френските власти изчисляват общия размер на разходите за тези услуги на 37 628 780 EUR, а разходите по прилагането на ЕФПГ — на 53 566 EUR (0,14 на сто от цялата сума). Общият размер на исканото участие от ЕФПГ възлиза на 24 493 525 EUR (65 на сто от общия размер на разходите).Дейности

Очакван брой работници и служители от целевата група

Очаквани разходи за работник/
служител от целевата група
(в евро)

Общо разходи (ЕФПГ и национално съфинансиране)
(в евро)

Персонализирани услуги (член 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1927/2006).

Консултантски услуги за работници и служители, които са избрали професионален или личен проект
(„Cellule de reclassement pour projet professionnel ou personnel“)

679

1981,58

1 345 491

Консултантски услуги за работници и служители, които са избрали отпуск за преквалификация
(„Cellule de reclassement pour congé de reclassement“)

2910

1880,90

5 473 413

Обучение за работници и служители, които са избрали професионален или личен проект
(„Formation pour projet professionnel ou personnel“)

88

1430,25

125 862

Обучение за работници и служители, които са избрали отпуск за преквалификация
(„Formation pour congé de reclassement“)

2299

711,34

1 635 377

Помощ при отпуск за преквалификация
(„Allocation de congé de reclassement“)

2910

8765,40

25 507 307

Подкрепа за създаване на бизнес
(„Aide à la création d'entreprise“)

332

10 666,65

3 541 328

Междинна сума на разходите за персонализирани услуги
37 628 780

Разходи по прилагането на ЕФПГ (член 3, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

Подготвителни дейности
51 566

Информация и реклама
2000

Междинна сума на разходите по прилагането на ЕФПГ
53 566

Общо очаквани разходи
37 682 346

Участие на ЕФПГ (65 % от общия размер на разходите)
24 493 525

Общите суми по всеки ред представляват усреднени стойности и са изчислени въз основа на цифрите, използвани за „Renault“ и седемте доставчици; те не съвпадат напълно поради закръгляване.

 1. Франция потвърждава, че описаните по-горе мерки допълват дейностите, финансирани от структурните фондове, и двойното им финансиране е изключено, тъй като не са подпомогнати с други обществени средства от ЕС или Франция. Предстои да бъде сключено споразумение между френската държава и „Renault“, в което ще бъде потвърдено задължението да се гарантира липсата на двойно финансиране.

Дата/и, на която/които е започнало или предстои да започне предоставянето на персонализирани услуги на засегнатите работници и служители

 1. Франция е започнала да предоставя на засегнатите работници и служители персонализираните услуги, включени в съгласувания пакет, който се предлага за съфинансиране от страна на ЕФПГ, на 15 октомври 2008 г. — датата, на която е започнало предоставянето на насоки на включените в плана работници и служители. Следователно тази дата е началото на периода за допустимост на разходите, за които може да бъде отпусната помощ от страна на ЕФПГ.

Процедури за консултации със социалните партньори

 1. На 9 септември 2008 г. Централният комитет на предприятието (Comité Central d'Entreprise) в „Renault“ е бил уведомен за проекта „Доброволни действия — „Рено“, който е предмет на посоченото заявление от Франция, и след проведени консултации е представил наблюденията си във връзка с плана. Проведени са две срещи с профсъюзни организации за разработване на включените в проекта мерки. На 3 октомври 2008 г. Централният комитет е бил повторно уведомен за предвижданите мерки за заводите и с него са проведени съответни консултации.

След този етап на 6 и 7 октомври 2008 г. са били уведомени Комитетите на предприятията в „Renault“ и с тях са били проведени съответни консултации, след което планът е приведен в действие в отделните заводи.

Паралелно с това са били уведомени Комитетите на предприятията на доставчиците, включени в заявлението, и с тях са проведени съответни консултации. 1. Френските власти потвърждават, че са спазени изискванията, определени в националното законодателство и законодателството на ЕС относно колективните съкращения.

Информация за задължителни дейности по силата на националното законодателство или колективни споразумения

 1. По отношение на критериите, предвидени в член 6 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, в своето заявление френските власти:

 • потвърждават, че финансовото участие от ЕФПГ не замества мерки, които са задължение на дружествата по силата на националното законодателство или колективни споразумения;

 • доказват, че дейностите осигуряват подкрепа на отделни работници и не се използват за преструктуриране на дружества или отрасли;

 • потвърждават, че за посочените по-горе правомерни действия не получават помощ от други финансови инструменти на ЕС.

Системи за управление и контрол

 1. Франция е уведомила Комисията, че финансовото участие ще се управлява от направление „Национален фонд за заетост“ (Mission du Fonds National de l'Emploi — FNE) към Главна дирекция „Заетост и професионално обучение“ (Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle — DGEFP) в Министерство на икономиката, промишлеността и заетостта. Плащанията ще се управляват от направление „Финансиране, бюджет и управленски диалог“ (Mission du Financement, du Budget et du Dialogue de Gestion — MFBDG) в отдел „Финансиране, диалог и контрол“ (Département Financement, Dialogue et Contrôle de Gestion) в същото министерство. Одит и контрол ще се осъществяват от направление „Организация на контрола“ (Mission Organisation des Contrôles — MOC) към поддирекция „Политики за обучение и контрол“ (Sous-Direction Politiques de Formation et du Contrôle) в същото министерство. Сертификация ще предоставя Центърът за сертификация (Pôle de Certification) към Главна дирекция „Финанси“ (Direction Générale des Finances).

Финансиране

 1. Въз основа на подаденото от Франция заявление предложеното участие от страна на ЕФПГ в съгласувания пакет персонализирани услуги възлиза на 24 493 525 EUR (включително разходи по прилагането на ЕФПГ), което представлява 65 на сто от общия размер на разходите. Предложената от Комисията сума, която да бъде отпусната от фонда, се основава на предоставената от Франция информация.

 2. Като отчита максималния възможен размер на финансово участие от ЕФПГ в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, както и рамките за преразпределяне на бюджетните кредити, Комисията предлага да се мобилизират средства от ЕФПГ за цялата горепосочена сума, които да се предоставят по функция 1а от финансовата рамка.

 3. Предлаганият размер на финансовото участие ще позволи над 25 на сто от максималната годишна сума, предвидена за ЕФПГ, да остане на разположение за разпределение през последните четири месеца на годината съгласно изискването в член 12, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

 4. С представянето на настоящото предложение за мобилизиране на средства от ЕФПГ Комисията започва опростена тристранна процедура съгласно изискванията по точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. с оглед да се осигури съгласието на двата клона на бюджетния орган относно необходимостта от използване на ЕФПГ и относно размера на исканата сума. Комисията приканва клона на бюджетния орган, който пръв постигне съгласие на подходящо политическо равнище по проектопредложението за мобилизиране на средства от фонда, да уведоми другия клон и Комисията за своите намерения. В случай на несъгласие от страна на някой от двата клона на бюджетния орган ще бъде свикана официална тристранна среща.

 5. Отделно от това Комисията представя искане за прехвърляне на средства, за да бъдат вписани в бюджета за 2011 г. специални бюджетни кредити за поети задължения съгласно изискването по точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

Източник на бюджетните кредити за плащания

 1. След приемането от двата клона на бюджетния орган на подадените до момента предложения за мобилизиране на средства от ЕФПГ, от внесената първоначално сума на бюджетните кредити за плащания в бюджетен ред 04.0501 остават 808 079 EUR, които са недостатъчни за отпускане на сумата от 24 493 525 EUR, необходима за настоящото заявление.

Тъй като се предвижда увеличаване на бюджетен ред 04.0501 „ЕФПГ“ с 50 000 000 EUR чрез AB2/2011, този бюджетен ред ще бъде използван за осигуряване на сумата от 24 493 525 EUR, необходима за настоящото заявление.

Предложение заРЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2009/019 FR/Renault от Франция)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление7, и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията8, и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия9,

като имат предвид, че:

(1) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (наричан по-долу „ЕФПГ“) е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и да се подпомага тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2) Обхватът на ЕФПГ бе разширен за заявления, подадени от 1 май 2009 г. нататък, за да включи подкрепа за работници, съкратени като пряка последица от глобалната финансова и икономическа криза.

(3) Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. дава възможност за мобилизиране на средства от ЕФПГ в рамките на годишен таван от 500 млн. EUR.

(4) На 9 октомври 2009 г. Франция подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в предприятието „Renault s.a.s.“ и седем негови доставчици и представи допълнителна информация до 25 януари 2011 г. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансовото участие, установени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Поради това Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 24 493 525 EUR.

(5) Поради това следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за предоставяне на финансово участие по заявлението, подадено от Франция,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за осигуряване на 24 493 525 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в [Брюксел/Страсбург] на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател1ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

2OВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

3В съответствие с член 3, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

4Този теоретичен лихвен процент е съставен от два компонента: лихвения процент върху премията за неизпълнение на задължението за плащане — т.е. суап за кредитно неизпълнение, по отпуснатия на „Renault“ кредит плюс лихва за безрисков кредит, и двата за срок от две до пет години.

5COM(2009)104 от 25.2.2009 г., „В отговор на кризата в европейската автомобилна промишленост“.

6Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“: „Отражение на икономическата криза върху производствените отрасли и строителството — актуализация от април 2009 г.“

(http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemshortdetail.cfm?&tpa_id=0&item_id=3437).7OВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

8OВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

9OВ C […], […] г., стр. […].


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница