Отчет на „актив сървисиз еоод към 31 декември 2008гДата25.02.2018
Размер201.6 Kb.П О Я С Н И Т Е Л Н И С В Е Д Е Н И Я

КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

НА „АКТИВ СЪРВИСИЗ” ЕООД

към 31 декември 2008г.


1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО


1.1.Учредяване и регистрация

„Актив Сървисиз” е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено през 2008г. и вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК 200199440, съгласно Удостоверение с изх.№ 20080627114720/27.06.2008г.1.2.Собственост и управление


„Актив Сървисиз” ЕООД е частно дружество. Едноличен собственик на капитала /100%/ е „Актив Пропъртис” АДСИЦ.

Дружеството се представлява и управлява от управителя Рашко Кирилов Радомиров


1.3. Структура на дружеството

„Актив Съвисиз” ЕООД не е учредило дъщерни дружества, както и няма регистрирани клонове в страната.1.4.Предмет на дейност


Предметът на дейност на дружеството е обслужване и поддържане на придобити от дружества със специална инвестиционна цел недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, водене и съхраняване на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, извършване на всякакви други необходими дейности като обслужващо дружество по смисъла на чл.18, ал.2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО
2.1.База за съставяне на финансовия отчет


Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Съгласно закона за счетоводството, считано от 01 януари 2005 година, търговските дружества имат възможност да прилагат Международните стандарти за финансови отчети /МСФО/ или Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия /НСФОМСП/. Дружеството не покрива законовите изисквания за задължително прилагане на МСФО, поради което настоящият финансов отчет е изготвен, съгласно изискванията на НСФОМСП. За текущата финансова година Дружеството е приело всички промени в НСФОМСП, които са уместни и приложими за неговата дейност.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви до тяхната справедлива стойност.

2.2. Консолидация

Дружеството не притежава дъщерни дружества.2.3. Сравнителни данни

„Актив Сървисиз” ЕООД е учредено през 2008г. и не представя сравнителни данни за предходна година.


2.4. Отчетна валута


Дружеството води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приема като негова отчетна валута за представяне. Данните в баланса и приложенията към него са представени в хиляди лева.

От 01 януари 1999г. българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лв. за 1 евро.


2.5. Чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се вписват, като към сумата на чуждестранната валута се прилага централният курс на Българска народна банка /БНБ/ към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи при уреждането на вземанията и задълженията при курсове, различни от тези, по които са били заведени, се отчитат като финансови приходи или финансови разходи за периода, в който възникват.


2.6. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки
Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия изискват от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите и условните активи и пасиви. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.
2.7. Действащо предприятие
Финансовият отчет е изготвен на основата на презумпцията за действащо предприятие.

2.8. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс
2.8.1. Нетекущи (дълготрайни) нематериални и материални активи

.Първоначално придобиване

Нетекущите (дълготрайни) нематериални и материални активи при първоначалното им придобиване са оценени по себестойност, която включва покупната им стойност, митническите такси и всички други преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи основно са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, непризнат данъчен кредит и др. и са намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните загуби от обезценка. Дружеството е приело стойностен праг от 700 лева за определяне на даден актив като нетекущ (дълготраен), под който праг те се изписват като разход, независимо че те притежават характеристиката на нетекущ (дълготраен) актив.Последващо оценяване

„Актив Сървисизи” ЕООД не притежава нетекущи /дълготрайни/ активи, подлежащи на последващи оценки.


Обезценка

Балансовите стойности на нетекущите (дълготрайни) активи подлежат на преглед за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че биха могли да се отличават от възстановимата им стойност. Ако са налице такива индикатори, че приблизително определената възстановима стойност е по-ниска от тяхната балансова стойност, то последната се коригира до възстановимата стойност на активите. Загубите от обезценка се отчитат в Отчета за приходи и разходи, освен ако за дадения актив не е формиран преоценъчен резерв. Тогава преоценката се отнася в намаление на преоценъчния резерв до изчерпването му. Превишението се включва в Отчета за приходи и разходи.


2.8.2. Материални запаси

Материалните запаси при тяхната покупка се оценяват по цена на придобиване. В края на годината се оценяват по по-ниската от двете – цена на придобиване или нетна реализуема стойност. Оценката при потреблението им се извършва по метода на средно претеглената стойност.


2.8.3. Търговски и други вземания

Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената фактура, намалена с размера на обезценката за несъбираеми суми. Приблизителната оценка за съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се обезценяват изцяло, когато това обстоятелство се установи. Несъбираемите вземания се отписват, когато се установят правни основания за това, или дадено търговско вземане се прецени като напълно несъбираемо. Изписването става за сметка на формирания коректив, а при липса на такъв, разхода се вписва в Отчета да приходи и разходи.

Вземанията в лева се оценяват по стойността при тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2008, и се със стойността на признатата обезценка на трудносъбираеми и несъбираеми вземания. Преглед на вземанията за обезценка се извършва от ръководството на дружествата в края на всяка година и ако има индикации за подобна обезценка, загубите се начисляват в отчета за приходите и разходите. Обезценката се изчислява на база възрастов анализ на вземанията от датата на падежа до 31 декември на съответната година, като се прилага следният критерий и процент:

- срок на възникване над 360 дни - 50%


2.8.4. Парични средства

Паричните средства включват касовите наличности и разплащателните сметки.

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства, деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2008.

За целите на съставянето на отчета за паричния поток парите и паричните еквиваленти са представени като не блокирани пари в банки и в каса.


2.8.5. Разходи за бъдещи периоди

Представени са разходи, които са предплатени през настоящата, но се отнасят за следващата отчетна година.2.8.6. Основен капитал

Основният капитал на „Актив Сървисиз” ЕООД е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му регистрация. Към 31 декември 2008 год. внесеният напълно основен капитал е в размер на 100 хил.лв., разпределен в 1 000 дяла от по 100 лв. всеки.

Собственик на капитала е „Актив Пропъртис” АДСЦИ – 100%.
2.8.7. Преоценъчен резерв

Като преоценъчен резерв в баланса на Дружеството се представя резултатът от извършвани през предходни години преоценки до справедливата стойност на част от притежаваните от дружеството дълготрайни материални активи. Преоценъчният резерв се признава директно в собствения капитал като неразпределена печалба когато активите са напълно амортизирани или напускат патримониума на дружеството при тяхната продажба или при изваждането им от употреба.

Към 31 декември 2008г. „Актив Сървисиз” ЕООД не формира преоценъчен резерв.
2.8.8. Дългосрочни пасиви

През 2008г. дружеството не е ползвало кредити от финансови институции за извършване на своята дейност.


2.8.9. Задължения към доставчици и други задължения.

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.

Задълженията, деноминирани в чуждестранна валута се отчитат по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2008 година. Краткосрочните и дългосрочните заеми първоначално се записват по получените нетни парични потоци. Всички лихви, такси и комисионни се признават като разход в отчета за приходите и разходите при тяхното възникване.
2.8.10. Финансов лизинг

Финансовият лизинг се капитализира в счетоводния ни баланс като се представя като дълготраен материален актив под лизинг по цена на незабавна продажба.

Лизинговите плащания съдържат в определено съотношение лихва и припадащата се част от лизингово задължение (главница) така, че да се постигне постоянен лихвен процент на неизплатената част от главницата по лизинговото задължение. Определените лихвените разходи, свързани с наетия под финансов лизинг актив, са включени в отчета за доходите през периода на лизинговия договор, когато същите стават дължими, съгласно договорните условия, така че представляват един постоянен периодичен процент на начисление върху оставащото задължение за всяка година.
2.8.11. Провизии

Провизии се признават при наличие на правно или конструктивно задължение по най-добрата приблизителна оценка на възможните икономически изгоди, които ще изтекат при погасяване на задължението към датата на финансовия отчет.2.8.12.Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово законодателство
Осигурителните отношения на „Актив Сървисиз” ЕООД се основават на разпоредбите на действуващото осигурително законодателство.

Задължение на работодателя е да извършва осигуряване на наетия персонал за пенсионното, здравно и срещу безработица осигуряване.

Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Осигурителните вноски за 2008г. се разпределят между работодател и работник в съотношение 60%:40%.

Съгласно българското законодателство и договорите с персонала, дружеството е длъжно да изплаща обезщетения при пенсиониране на своите служители.2.9.Амортизация и обезценка на нетекущите (дълготрайни) нематериални и материални активи
Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани, като последователно е прилаган линейният метод и разходни норми на база полезния живот на активите, определени от ръководството на групата, както следва:
Сгради 4 %

Съоръжения 4 %

Машини и оборудване 30 %

Автомобили 25 %

Офис обзавеждане 15 %

Програмни продукти 50 %


Притежаваните от дружеството активи са заведени в употреба от 01 октомври 2008г., поради което през отчетното тримесечие не са начислени амортизации.

Не се начислява амортизация на земите и разходите за придобиване на дълготрайни активи.

Преносната стойност на нетекущите (дълготрайни) активи се преглежда за евентуална обезценка при промяна на условията на тяхната експлоатация, което би довело до нейната невъзстановимост. При наличие на такива условия стойността им се намалява до тяхната възстановима стойност. Стойността на обезценката се отнася за сметка на преоценъчния резерв на актива и/или се включва в Отчета за приходи и разходи.
2.10. Признаване на приходите и разходите
Приходите от продажби и разходите за дейността в Дружеството се признават на база принципа на начисляване, независимо от паричните постъпления и плащания и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от Дружеството и доколкото приходите и разходите могат надеждно да се измерят. Приходите се признават намалени с направените търговски отстъпки. При продажба на стоки приходите се признават, когато съществени рискове и ползи от собствеността на стоките преминат в купувача. При предоставяне на услуги, приходите се признават месечно в съответствие с договорените клаузи с контрагентите. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

Приходите и разходите за лихви се начисляват текущо на база на договорения лихвен процент и сумата на вземането или задължението, за което се отнасят. Те се признават директно в отчета за приходите и разходите в момента на възникването им.2.11. Данъчно облагане и отсрочени данъци
В съответствие с българското данъчно законодателство, дружеството е субект на данъчно облагане с корпоративен данък. Номиналната данъчна ставка за 2008г. е 10%

При преобразуване на счетоводната печалба в данъчно облагаема печалба дружеството отчита отсрочени данъци на базата на балансовия метод на задълженията.

Временни разлики се получават при сравняване на счетоводната и данъчната основа /счетоводна и данъчна преносна стойност/ на активите и пасивите. Отсрочени данъчни активи се признават, когато е вероятно да има налична облагаема печалба, срещу която може да бъде усвоен отсрочения данъчен актив.

Ефектът от признаването на отсрочените данъчни активи и/или пасиви се отразяват там, където е представен ефектът от самото събитие, което ги е породило. За събития, които засягат отчета за приходите и разходите, ефектът от отсрочените данъчни активи и пасиви е признат също в отчета за приходите и разходите.
3. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ И АМОРТИЗАЦИЯ

Нетекущите (дълготрайни) нематериални и материални активи са представени в справката по-долу. Те са представени по цена на придобиване, минус натрупаната амортизация, минус натрупана евентуална обезценка. Не се начислява амортизация на земите и на активите в процес на изграждане. На останалите активи се начислява амортизация по линейния метод през полезния им живот, установен от ръководството на предприятието.

Дружеството е възприело политика за наемане на част от необходимите му нетекущи (дълготрайни) материални активи по договори за финансов лизинг. Наемните плащания са с фиксирани суми и няма извършвани промени към датата на отчета.

В балансовата стойност на нетекущите (дълготрайни) материални активи е включена и балансовата стойност на наетите по договори за финансов лизинг в размер на 12 хил. лв. към 31.12.2008 година.
Отчетна стойност

Земя, сгради, съоръжения /хил.лв/

Машини и оборудване /хил.лв/

Обзавеждане и др.активи /хил.лв/

Активи в строителство /хил.лв/


Общо ДМА /хил.лв/

Салдо на 01.01.2008 г.Постъпили през периода13
13

Излезли през периода


ПреоценкаСалдо на 30.12.2008 г.13
13


4. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ
4.1. Вземания

31.12.2008

31.12.2007

Вземания от предприятия от група, в т.ч.

9
- над 1 годинаОбщо

9Вземанията в размер на 9 хил.лв. представляват начислени приходи, отнасящи се за 2008г. по фактура, издадена към „Актив Пропъртис” АДСИЦ през 2009г.4.2. Парични средства
31.12.2008

31.12.2007

Парични средства в брой

104
Парични средства в безсрочни сметки (депозити

3
Общо

107


5. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

31.12.2008

31.12.2007

Записан капитал

100
Премии от емисииРезерв от последващи оценкиЗаконови резервиРезерв, свързан и изкупени собствени акцииРезерв, съгласно учредителен актДруги резервиОбщо

100


6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

31.12.2008

31.12.2007

Задължения във финансови предприятие

10
Задължения към доставчици

1
Данъчни задължения

2
Други задължения

10
Общо

23В задължения към финансови предприятия е посочено задължението на „Актив Сървисиз” ЕООД по сключен договор за финансов лизинг за лек автомобил.

Задължението към доставчици е по повод изаддена данъчна фактура.

Като данъчни задължения са отразени ДДС за внасяне, както и начислен корпоративен данък съгласно данъчна декларация.

В перото други задължения са отчетени разходи, касаещи 2008г. по фактури, издадени и платени през 2009г.

7. ПРИХОДИ

31.12.2008

31.12.2007

Приходи от извършени услуги

44
Общо

44


8. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ


През 2008г. финансовите приходи се формират от начислениете лихви по разплащателни сметки на дружеството, но тяхната стойност е незначителна и не намира отражение в настоящия отчет.

9. РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ10.1. Суровини и материали
31.12.2008

31.12.2007

Резервни части

1
Общо

1

10.2. Външни услуги
31.12.2008

31.12.2007

Разходи за услуги от подизпълнители

20
Консултантски услуги

3
Общо

23Като разходи за услуги в размер на 1 500 лв. е отчетено и възнаграждението на одитора Мария Павлова Гюрова за проверката и заверката на финансовия отчет за 2008 година на основание сключен договор.


10.3. Разходи за персонала
31.12.2008

31.12.2007

Възнаграждения и заплати

11
Социални надбавки и плащанияВноски за социално осигуряване

1
Начисления за неползван платен отпускНачислени суми за обезщетения при пенсиониранеНачислени суми за осигуровки върху неизползван платен отпускОбщо

12

10.4. Разходи за амортизация и обезценка

Начислени разходи за амортизация са под 500 лв. и тяхната стойност не намира отражение в настоящия отчет.11.ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ
31.12.2008

31.12.2007

Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.

1
- разходи, свързани с предприятия от група- отрицателни разлики от операции с финансови активиОбщо

112. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА
31.12.2008

31.12.2007

Текущ данък

1
Изменение в отсрочените данъчни активи и пасивиЕфект от промяна на данъчната ставкаОбщо разход за данък

1Съгласно изготвения годишен финансов отчет по българското счетоводно законодателство и обложения въз основа на Закона за корпоративното подоходно облагане облагаем резултат, дружеството е начислило и внесло корпоративен данък в размер на 1 хил.лв. за 2008 година.

Дружеството не е отчело данъчни активи и пасиви.

13. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА


Свързани лица с дружеството са:

- „Актив Пропъртис” АДСИЦ – едноличен собственик на капитала;

- „ПТ-Холдинг” АД – общ управлениски персонал. „ПТ-Холдинг” АД и „Актив Сървисиз” ЕООД се ръководят от едно и също лице – Рашко Кирилов Радомиров .
През 2008г. са извършени следните сделки със свързаните лица:


  • „Актив Пропъртис” АДСИЦ е сключило договор с обслужващото дружество „Актив Сървисиз” ЕООД, като за целта срещу уговорено възнаграждение обслужващото дружество извършва управление на имотите и воденето на счетоводна отчетност на инвестиционното дружество. Цената на услугата към 31.12.2008г. възлиза на 29 хил.лв. без включен ДДС.

  • „ПТ-Холдинг” АД е префактурирало разходи за GSM и гориво на „Актив Сървисиз” ЕООД – стойността на сделката е 1 хил.лв.

Сделките със свързани лица са извършени по справедливи стойности.

Условията, при които са извършвани сделките, не се отклоняват от пазарните цени за подобен вид сделки.

14. КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ

„Актив Сървисиз” ЕООД се представлява и управлява от управителя Рашко Кирилов Радомиров.

Възнагражденията на ключовия управленски персонал, включително осигурителните вноски са:

31.12.2008

31.12.2007

Възнаграждения и други краткосрочни доходи

3
ТантиемиОбщо

3

15.УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

15.1 Риск от курсови разлики

Дейността на дружеството се осъществява изцяло в България и понастоящем не е изложена на риск от курсови разлики.


15.2. Лихви по търговски и банкови кредити

За финансиране на стопанската си дейност дружеството не е използвало банкови и търговски кредити.


15.3. Кредитни рискове

Дружеството предоставя кредитни периоди на по-големите си клиенти от една седмица до 60 дни. То обезпечава своите вземания посредством задържане на документите по сделката до момента на издължаване на сумата от страна на клиента. От своя страна дружеството ползва кредитни периоди в рамките на две седмици, предоставени му от неговите доставчици.


15.4. Ликвидност

Ръководството на дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.


16.СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА
Към датата на изготвяне на настоящият финансов отчет не са настъпили събития, изискващи корекции на финансовия отчет и на приложението към него.

31 януари 2009 г. Съставител: .................................................

гр.Пловдив /Кр.Панайотова/

Управител: .............................................../инж.Р.Радомиров/База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница