Отчет на Българската национална телевизия за 2011 гДата14.08.2018
Размер397 Kb.
О Д И Т Е Н Д О К Л А Д
0100012912


за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на

Българската национална телевизия за 2011 г.


София, 2012 г.
СЪДЪРЖАНИЕ


Части, раздели и точки

Страница №

1

2

Част първа ВЪВЕДЕНИЕ

4

Част втора КОНСТАТИВНАЧАСТ

5

I. Съответствие на формата, съдържанието и представянето на Годишния финансов отчет с нормативните изисквания

7

ІІ. Одит на отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2011 г.

7

1. Приходи

7

2. Разходи

8

3. Трансфери и операции с финансови активи и пасиви

12

III. Одит на оборотна ведомост, баланса и приложенията към него към 31.12.2011 г.

12

1. Баланс

12

2. Предоставени аванси на изпълнители по договори с БНТ

12

3. Задбалансово завеждане на договорни ангажименти

13

4. Придобиване на ДМА и НМДА

13

5. Провизии

13

6. Приключвателни операции на счетоводните сметки

13

7. Установени отклонения

14

IV. Проверка на годишната инвентаризация на активите и пасивите

15

Част трета ЗАКЛЮЧЕНИЕ

18


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА


Използвани съкращения

Значение на съкращението

1

2

АО

Авансов отчет

АОВ

Авансов отчет за валута

БНТ

Българска национална телевизия

БПН

Бюджетно платежно нареждане

ВО

Вътрешен одит

ВПРЗ

Вътрешни правила за работната заплата

ГФО

Годишен финансов отчет

ДДС

Данък върху добавената стойност

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДМС

Допълнително материално стимулиране

ЕБК

Единна бюджетна класификация за 2011 г.

ЗРТ

Закон за радиото и телевизията

ЗСч

Закон за счетоводството

ЗУДБ

Закон за устройство на държавния бюджет

ЗФУКПС

Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор

КМА

Краткотрайни материални активи

МО

Мемориален ордер

МО

Мемориален ордер

МОЛ

Материално отговорно лице

МФ

Министерство на финансите

НДМА

Нематериални дълготрайни активи

НТРЦ

Национален радио телевизионен център

ПД

Почивен дом

ПДФСД

Правила за документооборота във финансово-стопанска дирекция

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ППКППЗИР

Правила за предварителен контрол преди поемане на задължение и извършване на разходи

ПРБК

Първостепенен разпоредител с бюджетни кредити

РТВЦ

Радио телевизионен център

СБП

Сметкоплан на бюджетните предприятия

ТД

Творчески дом

УС

Управителен съвет

ФС

Финансово - стопанска


Част първа

ВЪВЕДЕНИЕ
1. Основание за извършване на одита

Одитът на годишния финансов отчет за 2011 г. на на Българската национална телевизия (БНТ) се извърши на основание чл. 53, ал. 1 от Закона за Сметната палата, одитна и в изпълнение на Заповед № ОД-1-129 от 17.04.2012 г., издадена от заместник-председателя на Сметната палата Цветан Цветков.


2. Предмет на одита

Финансов одит на ГФО за 2011 г. на БНТ.


3. Одитиран период

От 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.


4. Цели на одита

4.1. Да се формира становище по финансовия отчет въз основа оценките и изводите, до които е достигнато в резултат на получените одитни доказателства.

4.2. Да се изрази ясно становище посредством писмен доклад, който съдържа базата за изразяване на конкретно становище.
5. Критерии за оценка

При финансовия одит на ГФО за 2011 г. на БНТ са използвани следните критерии за оценка:

5.1. Съответствие на формата и съдържанието на отчета и спазване на изискванията за неговото изготвяне, представяне и оповестяване съгласно действащото счетоводно законодателство.

5.2. Вярно и честно отразяване на имущественото и финансово състояние на одитирания обект, достоверно отразяване на приходите и разходите по съответните параграфи и подпараграфи от Единната бюджетна класификация за 2011 г. (ЕБК). Осчетоводяване на стопанските операции и факти на основата на документалната им обоснованост, съгласно Закона за счетоводството (ЗСч) и изискванията на Сметкоплана на бюджетните предприятия (СБП).

5.3. Обективно и непреднамерено представяне на сделки и събития.

5.4. Общ размер на отклоненията/несъответствията в годишния финансов отчет.


6. Обхват на одита

6.1. Одитната задача обхвана:

6.1.1. Проверка и оценка на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него:

6.1.1.1. Съответствие на формата, съдържанието, изготвянето и представянето на отчета с нормативните изисквания.

6.1.1.2. Спазване на указанията на Министерството на финансите (МФ), относно изготвяне и представяне на информация от бюджетните предприятия за поетите ангажименти и възникнали (начислени) задължения, дадени с писмо ДДС № 04 от 01.04.2010 г.

6.1.1.3. Съответствие на извършените стопански и финансови операции с действащото законодателство.

6.1.1.4. Достоверност и изчерпателност на отразената информация в отчета.

6.1.2. Проверка и оценка на годишния баланс и приложенията към него:

6.1.2.1. Съответствие на формата, съдържанието, изготвянето и представянето на годишния баланс и приложенията към него с нормативните изисквания.

6.1.2.2. Финансовата и счетоводната отчетност и съответствието на отразените стопански и финансови операции с действащото законодателство.

6.1.2.3. Достоверността и изчерпателността на отразената информация в баланса към 31.12.2011 г..

6.1.2.4. Съответствието на приложенията (обяснителна записка, информация за състоянието и изменението на основните активи, пасиви, приходи, разходи и др.) със съдържанието на баланса и оборотната ведомост.

6.1.3. Проверка на годишната инвентаризация на активите и пасивите и осчетоводяването на резултатите от нея.
7. Същественост

7.1. Съществени по стойност области за одитиране са определени тези, които са над прага на същественост и се проверяват и анализират в съответствие с ограниченията в обхвата, произтичащи от времевия и човешки ресурс за финансовия одит, като:

7.2. Определяне на области за одитиране, съществени по естество (характер)

7.2.1. Проведени през 2011 г. инвентаризации на активи и пасиви в БНТ (без регионалните структури) през месеците октомври, ноември и декември;

7.2.2. Адекватност спрямо действащата обща нормативна уредба на въведените и прилагани през одитирания период вътрешни правила и процедури – за предварителен контрол за законосъобразност, счетоводна политика и др. вътрешни правила;

7.2.3. Наличие на контрол от страна на специализираните дирекции на БНТ (Търговска дирекция) по договорно фактурираните приходи от „Реклама и спонсорство”;

7.2.4. Наличие на отклонения от общата нормативна уредба при завеждане на специфични за телевизионните дейности активи – звукозаписна и снимачна техника и ползвани с нея софтуерни продукти.

7.3. Определяне на области за одитиране, съществени по смисъл (контекст)

7.3.1. Документално обосноваване на стопанските операции и факти по смисъла на чл. 3, ал. 2 и чл. 4, ал. 3 от ЗСч и чл. 7, ал. 1, т. 12 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС).

7.3.2. Наличие на предварителен контрол за законосъобразност по смисъла на чл. 13, ал. 3, т. 5 от ЗФУКПС.


Част втора

КОНСТАТАТИВНА ЧАСТ
БНТ е юридическо лице, съгласно чл.42, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ).

Генералният директор на БНТ е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити (ПРБК). В системата на БНТ са включени следните поделения: БНТ - София; Регионален телевизионен център (РТВЦ) - Русе; РТЦ - Варна; РТВЦ - Благоевград; РТВЦ - Пловдив; Творчески дом (ТД) Пампорово и Почивен дом (ПД) Китен.

Ръководството на БНТ е отговорно за достоверността, законосъобразността и редовността на информацията във финансовия отчет за 2011 г. и за съставянето му в съответствие с нормативните изисквания.

Отговорността на одитния екип е да изрази становище за заверка на годишния финансов отчет, въз основа на извършения одит в съответствие със Закона за Сметната палата и международно признатите одитни стандарти.


Получената от БНТ субсидия от Централния бюджет (ЦБ) в размер на 65 529 000 лв. е в съответствие с отчетената по подпарагараф 31-10 „Получени трансфери (субсидии) от ЦБ”, както и на посочената сума в група № 3, т. 5 от „Справката за субсидии/вноски от/за Централния бюджет на министерства и ведомства към 31.12.2011 г.”.

При годишен уточнен и утвърден план за приходите към 31.12.2011 г. от 12 500 000 лв., са отчетени приходи за 5 397 203 лв. , т.е. отчетеното изпълнение е 43,18 на сто. При разходите е отчетено изпълнение от 90,72 на сто, при утвърдени по план разходи към 31.12.2011 г. - 80 017 519 лв. и отчетени - 72 594 958 лв.

БНТ е приключила бюджетната година с отчетен дефицит от (-) 1 618 755 лв.

Размерът на отчетеният дефицит, съответства на размера на отчетените финансови операции с активи и пасиви с обратен знак (+) 1 618 755 лв.

В резултат на извършен текущ контрол на периодичните отчети на БНТ за 2011 г. са дадени седем препоръки за изпълнение с цел подобряване на финансово счетоводната отчетност и контрола в организацията. От тях са изпълнени пет, с изключение на следните две препоръки:

а) извършване на анализ на разходите, дължими за възнаграждения за авторски права за предходни периоди и актуализация на договора с „МУЗИКАУТОР”. В изпълнение на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗУДБ и чл. 5, ал. 2, т. 3 от ЗФУКПС ръководството е предприело следните действия: поискана е информация и анализ, доказващи икономичното, ефективно и ефикасно разходване на бюджетни средства по договора. Предоставена е информация по договорите с дружества за колективно управление на авторски и сродни права.

Сформирана е работна група, която да изготви становище до Министерство на културата, във връзка с проект за Правила за определяне на възнагражденията, дължими за използване на музикални и свързани с тях литературни произведения от телевизионни организации от „МУЗИКАУТОР”.

б) по отношение препоръката да се предприемат мерки за финализиране на договори за доставки и филмопроизводство, по които преките разходи са извършени изцяло, след приемането им от съответните художествени съвети, предприетите действия на ръководството на БНТ се ограничават до уведомително писмо, без да има получен отговор от страна на филмовата студия. 1

При анализа на разходите по извънтрудови правоотношения е приложен системно базирания подход, като одитния екип се базира на резултатите от извършения одитен ангажимент за увереност от дирекция „ВО” в БНТ.

С одитният ангажимент е извършен анализ и оценка на формиране и изплащане на възнагражденията по извънтрудови правоотношения за периода от 01.01.2010 г. до 31.03.2011 г. Направени са изводи, които налагат промени в обосноваването и документирането на тези правоотношения.

За отстраняване на установените несъответствия, пропуски и слабости одитният екип на дирекция „ВО” е формулирал 11 препоръки, като: създаване на контролен механизъм с ясно разписани задължения, недопускане на авансови плащания, договорите да се изготвят така, че да има увереност, че страницата с определеното възнаграждение принадлежи към страницата с подписите, възнагражденията да се изплащат единствено при наличието на двустранно подписан приемно - предавателен протокол за извършената работа. Препоръките са приети от ръководството.

С извършените тестове на контрол на периодичните отчети до 30.09.2011 г., са установени следните резултати от предприетите мерки: вътрешните правила са актуализирани с изричен административен акт – заповед на генералния директор на БНТ, все още са налични формални приемно - предавателни протоколи или липсващи отчети към съответните разходни ордери и платежни нареждания, с които се изплащат хонорари по извънтрудови правоотношения; не се прилага изцяло определения ред за изплащане на възнагражденията по извънтрудови правоотношения от генералния директор.2


І. Съответствие на формата, съдържанието и представянето на Годишния финансов отчет с нормативните изисквания

Годишният финансов отчет на БНТ за 2011 г. е съставен в съответствие с нормативните изисквания и съдържа елементите, определени със Заповед № ЗМФ - 60 от 20.01.2005 г. на министъра на финансите – баланс, отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на БНТ към 31.12.2011 г. и приложения. Съдържа формите, справките и разшифровките, съгласно указанията, дадени с писма на министъра на финансите и е подписан от отговорните длъжностни лица.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове (ОКИ) към 31.12.2011 г. на БНТ е представен в МФ и СП в определения срок.

Отчетът е придружен с обяснителна записка, която съдържа анализ на изпълнението на приходите и разходите, и на извършените корекции по бюджета.

В съответствие с т. 3 от раздел VIII от ДР № 1 от 2011 г. и във връзка с т. 4 от ДДС № 11 от 29.12.2011 г. на МФ, към ОКИБ е приложена справка за просрочените вземания, придружена с обяснителна записка.

Обяснителната записка към баланса, съдържа информация за изменението на основните активи, пасиви и прилаганата счетоводна политика и оборотни ведомости преди приключвателните операции. Спазен е срока за представяне на баланса и оборотната ведомост в МФ.Формата и съдържанието на годишния финансов отчет към 31.12.2011 г. на БНТ съответстват на указанията на Министерство на финансите.
ІІ. Одит на отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2011 г.


  1. Приходи

Приходите по бюджета на БНТ към 31.12.2011 г. по уточнен план са общо в размер на 12 500 000 лв., а на реализираните - 5 397 203 лв., или отчетено е изпълнение от 43,18 на сто. От общия размер на приходите най-голям е размера на приходите отчетени по подпараграф 24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция”, с изпълнение от 49,58 на сто при утвърдени по план 13 977 117 лв. и отчетени приходи от 6 930 497 лв.

1.1. При проверка за документалната обоснованост на приходите се констатираха следните пропуски:

1.1.1. Липса на окомплектовка на документите, обосноваващи приходите. Не са прилагани документи, които да определят размера на фактурирания приход. По този начин се затруднява извършването на проверки, свързани с установяване наличието на съответствие с изискването на чл. 4, ал. 3 от ЗСч за документална обоснованост на стопанските операции и факти и изискването на чл. 13, ал. 3, т. 2 от ЗФУКПС за разделяне на отговорностите.

1.1.2. В приложените фактури липсва конкретизиране на предмета на заплащането.

1.1.3. Контировките във всички мемориални ордери са непълни.

Разделянето на документите, обосноваващи фактурираните приходи в два МО - № 3 и № 4, нанасянето на контировки частично и на различни неофициализирани документи (изписани на ръка, без имена и подписи на съставителите и контролиращите длъжностни лица) затруднява извършването на предварителен и текущ контрол на стопанските операции, както от вътрешни, така и от външни контролни органи.

1.2. При проверка за спазване на взаимовръзките между приходни параграфи и съответните приходни счетоводни сметки са установени разлики, които основно са в резултат на неприключени разчетни взаимоотношения с контрагенти от предходния и от отчетния период.3

При извършените директни съществени проверки на отчитането на приходите по бюджета на БНТ се установи, че приходите са вярно отчетени по съответните параграфи/подпараграфи на ЕБК.


Сумите, отразени в раздел І. Приходи на ОКИБ на БНТ към 31.12.2011 г. отразяват пълно и точно постъпилите средства по бюджета. Отчитането на приходите по параграфи/подпараграфи е в съответствие с ЕБК за 2011 г.
2. Разходи

При проверка на отчетените разходи по бюджета на БНТ към 31.12.2011 г. се установи:

2.1. Отчетените разходи към 31.12.2011 г. са в размер на 72 594 958 лв. Най-голям относителен дял от общите разходи по бюджета имат разходите за заплати и възнаграждения за персонала – 18 519 941 лв., като от тях най-много са отчетени по подпараграф 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” в размер на 18 172 219 лв.

Вътрешните правила за работна заплата в БНТ (ВПРЗ) са утвърдени с Решение на Управителния съвет, на основание чл. 62. т. 2 от Закона за радиото и телевизията. В правилата е уреден реда и условията за формиране, разпределяне и разходване на средствата за работна заплата, както и начина и вида на отпусканите средства (месечни премии за резултати от труда, целеви награди и допълнително материално стимулиране /ДМС/) през текущия отчетен период.

2.2. Регламентирани са размерите на индивидуалните месечни премии за резултатите от труда, целевите награди и предоставеното допълнителното материално стимулиране за официални празници и в края на годината, отпускани по предложение на ръководителя на основното структурно звено в организацията.

От проверката на изплатените през периода 01.10.2011 г.- 31.12.2011 г. суми за допълнително материално стимулиране на персонала в БНТ, се установи , че в изпълнение на ВПРЗ през месеците октомври, ноември и декември, въз основа на издадени 14 бр. заповеди са определени индивидуалните размери за месечните премии за постигнати резултати.

На основание чл. 18 от ВПРЗ на служителите, на които е възложена конкретна задача през годината, която изисква допълнително натоварване и отговорност, по предложение на ръководителя на основното структурно звено са изплатени целеви награди на обща стойност 3 650 лв. Предложенията са съгласувани с директора на дирекция „ФС”.4

Средствата са отчетени по подпараграф 01-09 ”Допълнително материално стимулиране и други допълнителни възнаграждения” и осчетоводени по сметка от подгрупа 604 ”Разходи за заплати, други възнаграждения и провизии за персонала. Спазена е характеристиката на сметките от СБП, както и отчитането им по съответните параграфи от ЕБК.
2.3. За 2011 г. по подпараграф 02-02 „За персонала по извънтрудови правоотношения” са договорени и изплатени хонорари в размер на 1 545 005 лв. (в сумата не влизат изплатените хонорари на самоосигуряващи се лица, които правилно са отчетени по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги”).

При договарянето, документалното оформяне на изплащането и отчитането са установени отклонения от изискванията, както на общата нормативна уредба, така и на приетите и прилагани вътрешни правила, както следва:

2.3.1. За всяка продукция на БНТ е утвърждаван бюджет (заявка за поемане на задължение и разход) от УС на БНТ. Във всеки утвърден бюджет е определена и сума за хонорари. При сключване на договор с външно лице, плащанията са по утвърден бюджет за вътрешна продукция. Контролните документи, подписани от финансовия контрольор се съхраняват в отделна папка. Когато плащанията не са за авторство и са под 100 лв. са изготвяни хонорарни ведомости, които се одобряват от програмения директор или директора на дирекция „Информация”, директора на дирекция „ТВ производство” и от главния редактор. С решение на УС на БНТ от 01.10.2011 г. изплащането на хонорарните възнаграждения е извършвано само с граждански договори (договори за извънтрудови правоотношения).

Договорите и хонорарните ведомости са изпращани за начисляване и изплащане в дирекция „ФС”. Същите са окомплектовани с: контролна папка на съответната телевизионна продукция, протокол за оценка на художествените качества и заповед за производствено – технически услуги. Документите са съхранявани в различни МО като: изплатените по банков път суми за граждански договори и хонорари се съхраняват в МО 5 „Разходи банка”. В МО 26 „Изплатени хонорари” се съхраняват хонорарите за вътрешни предавания. Договорите, декларациите, протоколите, сметките за изплатени суми се съхраняват в МО 8 „Хонорари”. В отделни папки се съхраняват - бюджета на съответното предаване и ведомостите с контролната папка на съответната продукция. Начисленията за съответния хонорар се съхраняват в МО 8, отделно от другата документация. Начисленията на хонорарите се осчетоводяват общо за цялата продукция месечно, а не за всеки договор по отделно.Съхранението на документите в различни МО затруднява извършването на проследимост на процесите в организациите, изискваща се в съответствие с чл. 7, ал. 1, т. 12 от ЗФУКПС.

2.3.2. От проверените договори за извънтрудови правоотношения и хонорарни ведомости (граждански договори) се установи, че съгласно т. 19.8 на ДДС 20 от 2004 г. на МФ, когато лицето е самоосигуряващо се или е едноличен търговец хонорарите се осчетоводяват правилно по сметка 6029 „Други разходи за външни услуги” и отчитат по подпараграф 1020 „Разходи за външни услуги”, а в другите случаи се осчетоводяват по сметка 6044 „Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения” и отчитат по подпараграф 02-02 „За персонала по извънтрудови правоотношения”.

Констатира се, че Сметките за изплатени суми, които са по образец не са подписани от посочените в тях длъжностни лица – от „изплатил сумата” и „ръководител”. Същата практика е установена и при текущия контрол на периодичните отчети към
30.09.2011 г.

Подписа на „изплатил сумата” не е полаган предвид изплащането на хонорара по банков път, а липсата на подпис за „ръководител”, който е предвиден по образец е в несъответствие с изискването на чл. 7, ал. 1, т. 12 и чл. 13, ал. 3, т. 2 от ЗФУКПС за разделяне на отговорностите по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол. Тази практика е в несъответствие и с чл. 2, ал. 3 от Правилата за документооборота във финансово-стопанска дирекция (ПДФСД), регламентираща, лицата, съставили и подписали счетоводните документи и техническите информационните носители, носят отговорност за достоверността на информацията в тях.5

2.4. При проверка за документална обоснованост и проследимост на стопанските операции се констатира:

2.4.1. Към първичните счетоводни документи и приложените разходооправдателни документи са изготвяни и прилагани контролни листове за извършен предварителен контрол преди поемане на задължения и частично преди извършване на разходи, по ред, определен с вътрешните правила, които за одитирания период не са приведени напълно в съответствие с изискването на чл. 13, ал. 3, т. 5 от ЗФУКПС.2.4.2. От проверените МО 2 „Разход каса лева” и МО 7 „Авансови отчети” (АО) за месеците ноември и декември на обща стойност 7 111,35 лв. се установи че, за няколко лица заповедите за командироване са издавани под един и същи номер. На бланките за командироване липсва отчет за извършена работа, подпис на ръководител за одобрил и дата. Липсва индивидуално отчитане на заповедите. Към заповедите са изготвени общи отчети за докладване от ръководител, което е в несъответствие с изискването на чл. 7, ал. 1, т. 7 и чл. 13, ал. 3, т. 2 от ЗФУКПС за разделяне на отговорностите и чл. 10, ал. 2 и чл. 29, ал. 1 от Наредбата за командировките. Общите отчети са без дата. Липсата на дата на отчетите не позволява проследяването на разпоредбите на чл. 29, ал.1 от Наредбата за командировки в страната за спазването на 3-дневен срок след завръщането си от командировка лицето да даде отчет за извършената работа.

В част от проверените МО - 5 „Разход банка в лева”, не са прилагани нужните разходооправдателни документи. Същите са класирани в други МО, което затруднява тяхното проследяване.

При извършените проверки на банковите документи за извършени разходи се установи, че частично са отразявани счетоводните операции върху бюджетно платежно нареждане (БПН). Отразяван е само съответния подпараграф с аналитично разширение без счетоводна сметка, по която са осчетоводени разходите, което затруднява проверките. Установи се, че контировките за начисляване на разходите са в други МО.

2.4.3. От проверката на БПН отнасящи се за платени хонорари по извънтрудови правоотношения се установи, че не са приложени изискващите се сметки за изплатени суми и декларация за доходите, които са регламентирани в чл. 20 от Правилата за предварителен контрол преди поемане на задължение или извършване на разход (ППКППЗИР) на БНТ.Съответните за тези разходи документи са предоставени на одитния екип допълнително с МО 8.

С БПН на обща стойност 70 941,98 лв. за валутни преводи са направени записи на бял лист на ръка без подпис на отговорно лице. Не е отразена съответната счетоводна сметка. От проверените документи на МО 5 – Разходи банка за 07.10.2011 г. не са приложени разходооправдателни документи, платежни и други за захранване на валутна сметка, тъй като същите се съхраняват в МО 14.

2.5. При проверка на възложените, изпълнени и платени през периода от 01.10.2011 г. до 31.12.2011 г. външни услуги, на стойности от 1 000 лв. до праговете за възлагане на обществени поръчки се установи:

При проверка на договор за ъпгрейд на производствена система AVID се установи, че не е приложен предварителен контрол за законосъобразност, преди извършване на разход по т. 2 от констативната част за проверените външни услуги, което е в несъответствие с чл. 13, ал.3, т. 5 от ЗФУКПС.Допуснатите несъответствия са по характер.

2.6. При проверка за правилното отчитане на разходите се установи, че са допуснати отклонения, както следва:

2.6.1. С БПН на стойност 2 361,26 лв. по МО 18, е извършено плащане за авариен ремонт на противопожарен водопровод в двора на Национален радио-телевизионен център (НРТЦ).

Предвид характера на разхода, аварийния ремонт неправилно е отчетен по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги”, вместо по подпараграф 10-30 „Текущ ремонт”. Неправилно е осчетоводен и на начислена основа по сметка 6029 „Други разходи за външни услуги”, вместо по сметка 6021 „Разходи за текущ ремонт”.Допуснато е отклонение в размер на 2 361,26 лв. в разходната част на ОКИБ. Нарушена е ЕБК за 2011 г.

2.6.2. Доставеното и заредено гориво за служебни автомобили в Телевизия София на БНТ не се осчетоводява по сметка 3020 „Горива” към момента на доставката. Платеното гориво е изписвано директно на разход, като е осчетоводено по сметка 6010 „Разходи за вода, горива и енергия”.

Съгласно изготвена справка, с изх. № 1113 от 10.05.2012 г. отчетените по този начин суми на касова и начислена основа за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. в Телевизия София възлизат на 348 693,86 лв.

Не са спазени характеристиките на сметките от СБП.

2.6.3. С БПН на стойност 8 400 лв. е изплатен аванс в размер на 70 на сто от стойността на договор за изработка и доставка на телевизионен декор за предаването „Ах, това вариете”. Цената по договора е 12 000 лв. с ДДС.

При извършената проверка на документите се констатира, че не е документиран извършен предварителен контрол за разхода, с цел да бъде проследено изпълнението по договора, както и за наличието на бюджетен кредит по съответния разходен параграф.

Разхода е отчетен неправилно по подпараграф 10-15 „Материали”, вместо по подпараграф 52-05 „Стопански инвентар”.6,7Допуснато е отклонение в размер на 8 400 лв. по разходната част на отчета за касовото изпълнение на бюджета. Не са спазени характеристиките на подпараграфите от ЕБК за 2011 г.

Сумите, отразени в раздел ІІ. Разходи на ОКИБ на БНТ към 31.12.2011 г. отразяват пълно и точно изразходваните средства по бюджета. Размерът на констатираните отклонения/несъответствия при отчитането на разходите е под прага на същественост, определен от одитния екип и не би оказало влияние върху потребителите на информацията от отчета.
3. Трансфери и операции с финансови активи и пасиви

При извършената проверка на отчитането на трансферите и операциите с финансови активи не са установени отклонения.

В отчета за касово изпълнение на бюджета на БНТ към 31.12.2011 г. отчетената субсидия от Централния бюджет по подпараграф 31-10 „Получени трансфери (субсидии) от ЦБ”, в размер на 65 529 000 лв., съответства на салдото по банкова сметка с БИН 6301 в БНБ.При извършената проверка за съответствие на отчетените трансфери за поети осигурителни вноски на начислена и касова основа не са установени разлики.

Спазени са връзките и зависимостите между сметките от СБП и параграфи от ЕБК.


Правилно и точно са отразени сумите в раздел ІІІ. Трансфери и раздел ІV.Операции с финансови активи и пасиви на ОКИБ на БНТ към 31.12.2011 г.
ІІІ. Одит на оборотна ведомост, баланса и приложенията към него към 31.12.2011 г.
1. В баланса на БНТ към 31.12.2011 г. са включени активи и пасиви на стойност 89 372 070,03 лв. Задбалансовите активи са на стойност 59 307 743,36 лв., а задбалансовите пасиви 27 583 396,36 лв.

Балансът на БНТ към 31.12.2011 г. е изготвен при спазване на основния счетоводен принцип за стойностна връзка между начален и краен баланс, визиран в чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона за счетоводството. 82. Предоставени аванси на изпълнители по договори с БНТ

2.1. По сключени от БНТ бартерни договори са изпълнени съответните задължения на БНТ, без да са получени от страна на контрагентите насрещните договорни ангажименти (престации) в размер на 249 948,37 лв.

2.2. От представената на одитния екип справка за предоставените аванси, осчетоводени по дебита на сметка 4020 „Доставчици по аванси от страната” са проверени седем договора с контрагенти на БНТ – изпълнители по сключени договори.

Шест от седемте проверени договора са за филмопроизводство, като са възлагани продукции, за които са предоставяни аванси.

Пет от проверените договори са на етап преди приключване, след който следва отписването им от разчетната сметка 4020 „Доставчици по аванси от страната” и осчетоводяване на съответните активи (завършени филми), което изисква предприемане на мерки за финализиране на филмопроизводството по тях след решения на съответните художествени съвети. Общата стойност по тях е 1 130 420 лв.

Във връзка с дадени препоръки от Сметна палата при извършения текущ контрол на периодичните отчети за 2011 г. е изпратено писмо изх. № 644 от 02.03.2012 г. до директора на Студия за телевизионни филми (СТФ) „Екран” и е предоставена справка за преведените средства за филмопроизводство по договори с изтекъл срок на действие. В писмото се изисква писмено становище по поетите ангажименти за филмопроизводство, както и предприети действия за окончателното приключване на незавършените проекти по сключените договори. Последващ отговор на писмото не е получен.9Допуснатото е отклонение по характер.
3. Задбалансово завеждане на договорни ангажименти

Наличните към 31.12.2011 г. поети от БНТ договорни ангажименти са на стойност 27 408 852 лв. и са правилно отразени в приложена към ОКИБ справка.

На начислена основа поетите ангажименти по сключени договори са правилно осчетоводени по задбалансова сметка 9200 „Поети задължения по договори“.10

4. Придобиване на ДМА и НМДА

С Решение на Управителен съвет на БНТ са утвърдени планираните капиталови разходи за 2011 г. През годината е извършена корекция в изпълнение на Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 235/3.08.2011 г. с Писмо № 92-00-254 от 29.08.2011 г на МФ.

Капиталовите разходи на БНТ за 2011 година са планирани, извършени и отчетени в рамките на утвърдените от Министерство на финансите разчети.
5. Провизии

5.1. Разходите за провизии на персонала (компенсируеми отпуски и други подобни) за текущата година са начислени по дебита на сметка 6047 „Разходи за провизии на персонала” и по кредита на сметка 4230 „Провизии за бъдещи плащания към персонала”. В началото на годината е сторнирана сумата на провизиите, начислена през предходната година, като е дебитирана сметка 4230 „Провизии за бъдещи плащания към персонала” срещу кредитиране на сметка 6048 „Сторнирани разходи за провизии на персонала”.Спазени са изискванията на т. 19.7 от писмо ДДС № 20 от 2004 г. на МФ.

5.2. По сметка 4967 „Коректив по задължения към местни лица” са начислени 1 283 190,58 лв. разходи за месец декември, за които са получени или издадени фактури през месец януари 2011 г. В началото на отчетната година начислените разходи от предходната година са сторнирани, като е взета счетоводна операция с „червено сторно“.Спазени са изискванията на т. 49.2.1. от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ.

5.3. По сметка 4961 „Коректив по вземания към местни лица” правилно са начислени 212 880,42 лв. приходи за месец декември, за които са получени или издадени фактури през месец януари 2011 г.Начислените приходи от предходната година са сторнирани при спазване изискванията на т. 49.2.2. от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ.

5.4. По сметка 4917 „Провизии за непублични вземания срещу местни лица” са начислени провизии в размер на 84 537, 54 лв. за трудносъбираеми и несъбираеми вземания по предоставени аванси, продажби и други разчети в зависимост от забавянето на плащанията.Спазено е изискването на т. 36.2 от писмо ДДС № 20 от 2004 г. на МФ.

5.5. По баланса на БНТ са осчетоводени приписани разходи за получено от друга държавна институция безвъзмездно право на ползване на активи в размер на 2 400 лв. Спазено е изискването на т. 17.15. от писмо ДДС № 20 от 2004 г. на МФ.

5.6. По сметка 2071 ”Незавършено строителство, производство и основен ремонт” правилно са осчетоводени разходи в размер на 2 459 877,36 лв., изразсходвани за строителството на обект „Студиен комплекс” НРТЦ започнат от 01.01.1997 г.11
6. Приключвателни операции на счетоводните сметки

Годишното счетоводно приключване е извършено в съответствие с указанията, дадени в т. 59 от ДДС № 20 от 14.12.2004 г. на министъра на финансите. Не са извършвани текущо през 2011 г. процедури на приключване на приходните и разходните сметки от раздели 6 и 7 със сметките от групи 11, 12 и 13 на СБП, с което е спазена т. 1 от ДДС № 13 от 2011 г. на МФ. 12

Структурните звена на БНТ (БНТ София, РТВЦ Русе, РТВЦ Варна, РТВЦ Благоевград, РТВЦ Пловдив, ТД-Пампорово, ПД Китен) извършват самостоятелно годишното приключване на счетоводните сметки в счетоводния програмен продукт ”КОНТО”. На база на въведената информация за тези поделения е изготвена обобщената информация на консолидирано ниво в годишния финансов отчет на организацията.

7. При извършена проверка за вярно осчетоводяване на стопанските операции се установиха следните отклонения:

7.1. Разходите за дългосрочни командировки в чужбина са осчетоводявани в несъответствие с указанията на МФ .

В БНТ през 2011 г. са извършени разходи за дългосрони командировки в чужбина в размер на 82 883 лева, начислени и осчетоводени по сметка 6045 „Разходи за заплати и възнаграждения на персонал в чужбина”, а на касова основа са отчетени по подпараграф 10-53 „Дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина”. Без да е извършен анализ на командировъчните дневни разходи, същите са неправилно осчетоводени като възнаграждения в целия им размер. В заповедите за дългосрочни командировки не е посочен размера на командировъчните пари, което е в несъответствие с чл. 12, т. 7 от Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина.

Начина на отчитане на дългосроните командировки е в несъответствие с точка 19.5. от писмо ДДС № 20 от 2004 г. на МФ, съгласно която: разходите за дългосрочни командировки, изплащани по реда на „Наредбата за условията и реда за дългосрочно командироване в чужбина на служители в дипломатическите и консулските представителства на Република България и на служители в други бюджетни организации”, следва да се анализират, с оглед определянето и отчитането като разход за персонал на частта от тези суми, която по своя характер представлява възнаграждение за персонал.

Съгласно Наредбата, целият размер на дългосрочните командировки следва да се начислява и отчита по сметка 6094 ”Разходи за командировки в чужбина”. След извършен анализ и определянето на частта от тези разходи, която представлява по същество разход за персонала, следва да се сторнира от сметка 6094 ”Разходи за командировки в чужбина” и да се осчетоводи по съответната сметка от подгрупа 604” Разходи за заплати, други възнаграждения и провизии за персонала”. Тази процедура следва да се прилага най-малкото веднъж тримесечно към края на отчетния период, като бюджетното предприятие документира анализа, изводите и основанията за определянето на сумата на разхода за персонала.13

Анализ за определяне характера на разходите, свързани с дългосрочни командировки в чужбина, като такива с характер на възнаграждение и такива с характер на разходи за командировка в БНТ не е извършван за
2011 година. Разходите с характер на полагащи се дневни разходи, а не на възнаграждение са осчетоводявани неправилно по сметка 6045 „Разходи за заплати и възнаграждения на персонал в чужбина”.


Допуснатото несъответствие е по характер и не оказва влияние върху верността на баланса. Не са спазени характеристиките на сметките от СПБ.
7.2. При извършената проверка за взаимовръзка и зависимост между разходните счетоводни сметки от СБП и разходните параграфи и подпараграфи на ЕБК 2011 г., се установи разлика от 28 249 лева, в резултат на отчетени в повече на касова основа по подпараграф 02-02 „Други възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения”, спрямо начислените по счетоводна сметка 6044 „Разходи за заплати и възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения” .14

Разликата се дължи на изплатени и отчетени касово задължения, начислени в предходната отчетна 2010 година и осчетоводени като задължение към персонала по счетоводна сметка 4211 „Задължения към работници и служители-местни лица”.


7.3. Разходи за основен ремонт в размер на 42 287 лв. са осчетоводени директно по сметка 2039 „Други сгради”15, без да е ползвана съотвествуващата за този вид разходи сметка 2071 „Незавършено строителство, производство и основен ремонт”.

Допуснато е отклонение в размер на 42 287 лв, характера на което е съществен.
7.4. С БПН на стойност 169 200,00 лв., класирано в МО 18 е изплатен аванс, в размер на 30 на сто по договор за доставка и въвеждане в експлоатация на хардуер и софтуер за отразяване на изборите. Цената по договора възлиза на 564 000 лв. с ДДС.

Допуснатите отклонения по тази доставка са:

7.4.1. Неправилно отчетени хардуер и софтуер по подпараграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” и по счетоводна сметка 2049 „Други машини, съоръжения и оборудване”, вместо по параграф 53-00” Придобиване на нематериални дълготрайни активи”, и по сметки от подгрупа 210 „Нематериални дълготрайни актив” на СБП. Нарушени са изискванията на т. 38.2.1 от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ, в която е регламентирано, че софтуерните продукти следва да се отчитат като нематериални дълготрайни активи (НМДА).

Допуснато е отклонение по стойност в размер на 211 327 лева.

7.4.2. Неправилно са отчетени и разходите за въвеждане и пускане в експлоатация на доставените активи (хардуер и софтуер) в размер на 30 706, 54 лв. без ДДС по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги” и по сметки от подгрупа 602 „Разходи за външни услуги”, вместо същите да се отчитат към стойността на актива, както на касова така и на начислена основа. Нарушени са изискванията на т.т.16.5 от ДДС №20 от 2004 г. на МФ. 16Допуснато е отклонение по стойност в размер на 30 706,54 лв.

Констатираните отклонения и несъответствия по баланса са под прага на същественост, определен от одитния екип и не биха повлияли на потребителите на информация от отчета.
ІV. Проверка на годишната инвентаризация на активите и пасивите
1. Със заповед на директора на дирекция ”ФС” на БНТ е регламентиран реда за извършване на инвентаризациите през 2011 г. в регионалните структурни звена.

От извършената проверка на документацията в седем структурни звена на БНТ (Телевизия – София, РТВЦ – Пловдив, РТВЦ – Русе, РТВЦ- Благоевград, РТВЦ- Варна, ТД- Пампорово, ТД- Китен), свързана с възлагането и извършването на годишната инвентаризация в БНТ за 2011 г. се установи:

1.1. Инвентаризацията в БНТ София е извършена по отделни сектори, отдели, дирекции и редакции, съгласно утвърден план - график. За всеки отделен сектор, отделение, дирекция и редакция е издадена заповед от директора на дирекция „ ФС” и по предложение на ръководителите на отделните единици са определяни лицата, участващи в комисиите. Всеки отделен сектор, отделение, дирекция и редакция в БНТ е с определено материално отговорно лице (МОЛ).

1.2. Инвентаризациите са извършвани в различни периоди на годината (от февруари до декември), като във всяка издадена заповед са регламентирани сроковете на започване и приключването на инвентаризацията, както и срока за представяне на доклада от инвентаризационната комисия за получените резултати от нея.

1.3. Всяка извършена в БНТ София проверка, във връзка с годишната инвентаризация е комплектована със следните документи: заповед издадена на директора на дирекция ”ФС”, съгласно приетия план- график; вътрешни писма на директора на дирекция ”ФС”, относно определяне членовете на инвентаризационните комисии; въпросен лист (декларация)от МОЛ; работен опис; сравнителна таблица по групи активи; предложение от инвентаризационните комисии за бракуване на ДМА и краткотрайни материални активи (КМА); становище за бракуване на ДМА и КМА; протоколи за брак; мемориални ордери за осчетоводяване на резултатите от проведената инвентаризация.

1.4. Съставените документи за извършените инвентаризации са подписани от членовете на комисиите и от лицата отговарящи за съответното звено.

1.5. Част от МО, с които са осчетоводени резултатите са без подпис на главен счетоводител.

1.6. От комисиите са съставени работни описи на бял лист, в част от които липсват данни за инвентарните номера на намерените при инвентаризацията активи, което затруднява сравнимостта им с наличността по счетоводни данни.

1.7. При извършена инвентаризация в Телевизия София, са констатирани липси на резервни автомобилни части в размер на 3 279, 98 лв. и излишъци на същите за 3 529,11 лв. При направената проверка на документацията се установи , че излишъкът е в резултат на неправилно водена отчетност при заприходяването и отписването на частите и консумативите за автомобили в БНТ.

Изготвени са протоколи за компенсиране на липси с излишъци. След предложената компенсация са констатирани липси по отчетна стойност за 1 893,63 лв. и излишъци за 2 006,74 лв. По направено предложение от страна на комисията и изразеното становище на началник на отдел „Автотранспорт” е приспадната отчетната стойност на липсата от отчетната стойността на излишъка. Резултатите са осчетоводени през месец декември 2011 г.

1.8. Извършена е инвентаризация на разчетите, като са изпратени писма до всички контрагенти, с които БНТ има неуредени разчети. Инвентаризирани са разчетите по счетоводни сметки: 4010 ”Задължения към доставчици от страната”; 4020 „Доставчици по аванси от страната”; 4130 ”Вземания от клиенти от чужбина”; 4120 ”Задължения по аванси към клиенти от страната” и 4110 „Вземания от клиенти от страната”.

1.9. Съгласно одобрен доклад от финансовия директор, относно необходимостта от извършване на преглед за обезценка на активите на БНТ е сключен договор с лицензиран оценител за определяне пазарната стойност на дълготрайни активи (земи и сгради) на БНТ. С приемно-предавателен протокол са приети оценителските доклади и е осчетоводена извършената преоценка по сметка 2031”Административни сгради”, както следва:

(в лева)

Сграда

Адрес

Справедлива стойност

Балансова стойност

Разлика

Административна сграда

София, ул.”Сан Стефано” № 29

3 788 109

4 239 577

- 451 468

Стопанско-административен блок

София, бул. „Цариградско шосе” № 111

5 097 442

2 606 811

2 490 631

Аварийно диспечерски блок

София, бул. „Цариградско шосе” № 111

531 542

387 630

143 912

РТВЦ Благоевград

Благоевград, ул.„И.Михайлов” № 56

4 603 559

4 609 71

- 6 15

РТВЦ Варна

Варна, сп. Почивка

336 183

283 51

52 664

м. Св.Никола

РТВЦ Пловдив

Гр. Пловдив,

ул. „Н.Геров”№ 8411 531

112 636

298 895

РТВЦ Русе

Гр. Русе, ул. „Цариброд” № 6 и № 4

453 592

323 344

130 248

За всички активи, за които има основание за преглед и обезценка през 2011 г. са приложени разпоредбите на т. З6.1 от ДДС № 20/14.12.2004 г. на МФ.

1.10. Всички прегледи за обезценка са извършени въз основа на издадени заповеди от ръководителите на структурните звена.

1.11. Назначени са комисии за извършване на преглед за обезценка на активите, осчетоводени по сметки: 2101 „Програмни продукти”,2102 „Патенти, лицензи, концесионни права и др.” , 2109 „Други нематериални дълготрайни активи” и 2041 „Компютри и хардуерно оборудване”. За резултатите от преоценките са изготвени доклади от комисиите и преоценките са осчетоводени по съответстващата за това сметка 7802 „Отрицателни преоценки на активи”.

1.12. Бракуването на дълготрайните активи и материални запаси в БНТ е извършено по предложения на инвентаризационните комисии след представени писмени становища от страна на специалисти, относно функционалните възможности на активите. Съставени са протоколи за бракуване, които са утвърдени от Генералния директор и подписани от членовете на инвентаризационните комисии.Извършената през 2012 г. в БНТ ликвидация е в съответствие с определения ред във вътрешните правила за инвентаризация. 17,18

1.13. В Правилата за инвентаризация в БНТ е определен реда за извършване на проверки на паричните средства. Същите се извършват по нареждане на директор на дирекция „ФС”, най-малко два пъти годишно. През 2011 г. такива инвентаризации са извършени през месеците август и декември. Инвентаризирани са салдата по сметка 5011 „Касови наличности в лева” и 5012 „ Касови наличности във валута”. Съставени са въпросни листи и актове за касова наличност, в съответствие с утвърдените вътрешни правила в организацията. В края на годината са преоценени валутните наличности по сметка 5014 „Текущи банкови сметки във валута”.


Инвентаризацията в БНТ е извършена в съответствие с изискванията на Счетоводната политика на БНТ, Правилата за организация на инвентаризацията в БНТ, и Правилата за документооборота в БНТ в съответствие със Закона за счетоводството.
Част трета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Предприети са мерки от страна на ръководството на БНТ за изпълнение на препоръките, дадени при извършения текущ контрол на периодичните отчети за 2011 г., като е започнат процеса по актуализиране и приемане на нова счетоводна политика и вътрешни правила за извършване на предварителен контрол за законосъобразност, които ще се прилагат през 2012 г.
2. Изпълнените от страна на БНТ договорни ангажименти по бартерни сделки са без насрещни престации от контрагентите.

Приходи от реклама и спонсорство са забавяни от страна на длъжниците на БНТ. Превеждани са не в срок и на части.


3. Договора с „Музикаутор“ за авторски възнаграждения по излъчени от телевизията авторски произведения е в процес на преразглеждане с цел съобразяване на плащанията от страна на БНТ в съответствие с реалните излъчвания.
4. Формата и съдържанието на годишния финансов отчет към 31.12.2011 г. на БНТ съответстват на указанията на Министерство на финансите.
5. По някои от специфичните за БНТ разходи е допускано несъответстващо на характера им осчетоводяване по сметки и отчитане по параграфи. По голямата част от допуснатите по стойност и характер отклоненията са по актива на баланса.

6. Осчетоводяването на дългосрочните командировки в чужбина не е разграничавано на разходи с характер на възнаграждение и с характер на командировъчни разходи.


7. Предоставени от БНТ аванси (основно за филмопроизводство) са с изтекъл срок за приключване на филмите, платени в по-голямата си част от договорните стойности и липсващо финализиране с приемане от художествен съвет.
В резултат на констатираните отклонения и несъответствия, годишния финансов отчет на Българската национална телевизия за 2011 г. не съдържа съществени грешки и нередности по стойност, които биха повлияли на потребителите на информация от него и дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на БНТ.
Одитният екип предлага заверката на ГФО за 2011 г. на БНТ да е без резерви, с обръщане на внимание.
Настоящият одитен доклад е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за БНТ и един за Сметна палата и е неразделна част от становището за заверка.С Т А Н О В И Щ Е


за заверка на годишния финансов отчет на

Българската национална телевизия за 2011 г.

София, 2012 г.

Настоящото становище е изготвено на основание чл. 53, ал. 8 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от извършения одит за заверка на финансовия отчет на Българската национална телевизия за 2011 г.

Ръководството на Българската национална телевизия е отговорно за достоверността, законосъобразността и редовността на информацията във финансовия отчет за 2011 г. и за съставянето му в съответствие с нормативните изисквания.

Отговорността на одитния екип е да изрази становище за заверка на годишния финансов отчет въз основа на извършения одит в съответствие със Закона за Сметната палата и международно признатите одитни стандарти.

Одитният екип дава следните заключения по елементите на годишния финансов отчет:
І. По отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него за 2011 г.

Одитът на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него на Българската национална телевизия за 2011 г. включи проверка, анализ и оценка на информацията от гледна точка на пълнота и изчерпателност, достоверност и действителност, законосъобразност, редовност, правилност и измеримост. При извършването на одита се събраха достатъчно доказателства, въз основа на които се постигна разумна увереност, че отчетът не съдържа съществени грешки и нередности. Отчетените финансови и стопански операции, както и формата, съдържанието и представянето на отчета са в съответствие с нормативните изисквания.

Одитният екип изразява мнение, че отчетът за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него на Българската национална телевизия за 2011 г. не съдържат съществени грешки и нередности и дават вярна и честна представа за достоверността, законосъобразността и редовността на включената в тях финансова и нефинансова информация.

Без да изразява резерви, одитният екип обръща внимание на ръководството на Българската национална телевизия по отделни показатели от отчета, подробно описани в Част втора - КОНСТАТАЦИИ, раздел ІІ, т.т. 1.1.1., 2.3.1., 2.3.2., 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.5., 2.6.1, 2.6.2 и 2.6.3 от одитния доклад.ІІ. По баланса към 31.12. 2011 г. и приложенията към него

Одитът на баланса и приложенията към него на Българската национална телевизия към 31.12.2011 г. включи проверка, анализ и оценка на отразената в тях финансова и нефинансова информация от гледна точка на пълнота и изчерпателност, принадлежност и собственост, наличност и валидност, оценяване, измеримост и оповестяване на прилаганата счетоводна политика. При извършването на одита се събраха достатъчно доказателства, въз основа на които се постигна разумна увереност, че балансът не съдържа съществени грешки и нередности. Отчетените финансови и стопански операции, както и формата, съдържанието, изготвянето и представянето на баланса и приложенията към него са в съответствие с нормативните изисквания.

Одитният екип изразява мнение, че балансът към 31.12.2011 г. и приложенията към него дават вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на Българската национална телевизия. Балансът не съдържа съществени грешки и нередности, които биха повлияли на потребителите на информацията от него.

Без да изразява резерви, одитният екип обръща внимание на ръководството на БНТ по отделни показатели от баланса, подробно описани в Част втора - КОНСТАТАЦИИ, раздел ІІІ, т.т. 2.1., 2.2., 7.1., 7.3., 7.4, и на Част трета – ЗАКЛЮЧЕНИЕ от одитния доклад .

Финансовият отчет на Българската национална телевизия за 2011 г. се заверява без резерви, с обръщане на внимание.

Одитното становище е неразделна част от финансовия отчет на Българската национална телевизия за 2011 г.
1 Одитно доказателство № 1

2 Одитно доказателство № 1

3 Одитно доказателство № 2

4 Одитно доказателство № 3

5 Одитно доказателство № 4

6 Одитно доказателство № 5

7 Одитно доказателство № 3

8 Одитно доказателство № 6

9 Одитно доказатерство № 7

10 Одитно доказателство № 8

11 Одитно доказателство № 10

12 Одитно доказателство № 11

13 Одитно доказателство № 12

14 Одитно доказателство № 3

15 Одитно доказателство № 3

16 Одитно доказателство № 3

17 Одитно доказателство № 13

18 Одитно доказателство № 14Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница