Отчет за дейността на областна администрация перник за 2007 годинаДата29.09.2017
Размер241.37 Kb.


Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК
ЗА 2007 ГОДИНА

 1. УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

През изтеклата 2007 година управлението, стопанисването и контрола на обектите и имуществото държавна собственост се извършваше на база стриктно спазване на законодателните нормативни документи.

В Областна администрация – Перник са обработени следните документи:


 • Жалби - 128 броя

 • Изготвени актове за държавна собственост – 57 броя, от тях – 53 броя за държавна частна собственост и 4 броя за държавна публична собственост

 • Заповеди за деактуване на държавна собственост – 714 броя

 • Заповеди на Областния управител за административната дейност – 56 броя

 • Обработени преписки – 2676 броя


II . ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Тази година в ролята си на председателстващи Югозападния район за планиране, областната администрация организира и проведе заседания на Регионалния съвет за развитие. На тях особенно внимание се обърна на подготовката на проектите с регионално значение, които са най-близо до нуждите на населеното място, с цел - най-икономично изразходване на средствата по подготовка на проектите и тяхната практическа реализация.


  • На едно от заседанията на Регионалния съвет за развитие, в което взеха участие представители на Европейската комисия ,бяха презентирани интересни идейни проекти:

- В областта на високите технологии – проект за изграждане на научно – образователен и технологичен център „Наноматериали, нанотехника и нанотехнологии”,с обща стойност на проекта над 38 милиона евро.Основанта цел на проекта е да бъде изградена съвременна материално-техническа база за внедряване на нови технологии и нови материали в промишлеността. Да се създаде мрежи за ефективен технологичен обмен на регионално, национално, европейско и световно ниво и осъществяване на връзки между науката и бизнеса.
- Проект за „Устойчиво развитие на градската територия по река Владайска”,който предвижда корекция на река Владайска, пътни участъци за обслужване, пешеходни мостове, велосипедни алеи, спортно-развлекателни съоръжения и зони за отдих, съоръжения за хора в неравностойно положение и озеленяване на района - близо 65 000 кв.м.

Стойността на проекта е 58 милиона евро. Финансирането е от Европейските фондове за Регионално развитие на урбанизирани територии.


- Презентиран бе и идеен междуобщински проект на общините Сандански, Струмяни и Кресна от Благоевградска област на тема: ”Възкресението на античните градове, храмове и светилища. Славно минало и достойно бъдеще за безценното ни културно-историческо наследство.

  • На заседания на Областния съвет за развитие, бяха обсъдени отговорностите и задълженията, произтичащи от председателството на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за планиране, направена бе подготовка за усвояване на средствата от Структурните фондове по оперативна програма „Регионално развитие”, и бе предоставена информация за Екологична мрежа Натура 2000.
  • Проведе се работна среща с представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и експерти от общините във връзка с изготвяне на проектни формуляри – проектни идеи и предложения в рамките на проект „Подкрепа за подготовка на добри стратегически документи, поощряване на партньорството и сътрудничеството и укрепване на капацитета за разработване на проекти” – оперативна програма „Регионално развитие”.
  • Изготвени са становища по проект на Екологична оценка на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и проект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Елена Георгиева” гр. Брезник.III . УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА В Т.Ч. ПЛАНОВЕ НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ ПО §4 ОТ ПРЕХОДНИТЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ • Издадено е разрешение за строеж на обект „Монтаж на инсталация в „Оптична кабелна линия” / за кабелна магистрала София – Кулата/.
 • На заседания на комисията за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри се определиха землищните граници между с. Студена и с. Кралев дол, община Перник, между с. Гоз, община Брезник и с. Делян, община Божурище.
 • Изработени и приети са помощните планове и плановете на новообразуваните имоти за земи, предоставени за ползване на граждани в с. Долна Диканя, с. Горна Диканя, 9 местности, община Радомир, на с. Ковачевци – 2 договора за общо 8 местности, на с. Планиница, местността „Попов дол”, на с. Боснек, 2 местности и на с. Дивотино, местностите „Равни рид”, „Пладнище” и „Маркови върби”, община Перник.
 • Възложено бе изработването на помощни планове и планове на новообразуваните имоти за земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на с. Драгичево, местностите „Копринено орище”, „Старо село” и „Реката”, на с. Ковачевци, 5 местности и на с. Люлин – 2 договора за местностите „Зад будилица” и „Мъртвако”, община Перник – общо 4 договора, след проведени процедури за възлагане на малка обществена поръчка. 1. ИКОНОМИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ И ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА • Изпълняват се успешно решенията на Областния съвет по условия на труд за ефективна координация между институциите за подобряване на условията на труд и спазване на трудовото законодателство.

 • Подкрепени са проекти на бизнеса и общините по Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" и по Националната програма "Асистенти на хора с увреждания" за 2007г.

 • Учреден е Областен съвет на Камарата на строителите в България.

 • Изграден е регистър на издадените технически паспорти на строежите от техническата инфраструктура.

 • Стартира изграждането на модерна фабрика за преработване на мляко и млечни продукти в град Земен по програма САПАРД, която е част от комплекс, включващ овцеферма и кравеферма. С изграждането на фабриката се затваря цикълът за производство и преработване на овче, козе и краве мляко.Стойността на проекта е около 3 млн. лева.

 • Пред пуск е нов прокатен завод на фирма „Даниели”, на площадката на „Стомана Индъстри”, в който ще бъдат разкрити около 200 нови работни места.

 • Завода за големогабаритни металорежещи машини възобнови износа си на стругове за чужбина.
 1. ИНФРАСТРУКТУРАПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Общоевропейски пътища
● Държавата инвестира близо 61 млн. евро за строителството на път Е-79 в участъка “Даскалово – Долна Диканя”. По наше настояване се изготви проект и се изпълни канализация за отвеждане на дъждовните води от пътя в река Струма в с. Студена. В оперативен порядък оказваме съдействие за решаване на всички възникнали проблеми и в следствие на упражнения ефективен контрол, строителството на пътната част беше завършено в срок. Министър–председателя на Република България г-н Сергей Станишев направи официално откриване на пътя.
● С първа копка, положена от Министър-председателя на Република България Сергей Станишев започна строителството на Автомагистрала “ЛЮЛИН” от турския консорциум „МАПА-ЧЕНГИЗ”.Общата стойност за обекта е 148, 450 млн. евро. Проведоха се срещи за създаване на условия и оказване на съдействие от местната държавна и общинска администрации при изграждането на Автомагистрала „ЛЮЛИН” и бе осигурено нормално водоснабдяване на с. Голямо Бучино, чрез изграждането на резервоар за водоснабдяване на временното селище, осигурен бе терен за изграждане на футболно игрище и строителите поеха ангажимент да се възстановява пътната настилка, нарушена от движението на тежкотоварните превозни средства. Оказва се съдействие при набирането на работници и специалисти от областта за изграждането на автомагистралата.

Републиканска пътна мрежа

Изпълнява се успешно Програмата на правителството и областната управа за ремонт и проектиране на републикански пътища на територията на област Перник за периода 2007-2010 година.
 • Завършен е ремонтът на пътя гр. Батановци – с. Ковачевци с дължина 17 600 км, гр. Бобов дол – с. Жедна, община Радомир с дължина 6 570 км, гр. Перник – гр. Брезник през с. Мещица с дължина 1 290 км, Кошарево – Станьовци-Горна Секирна – Долна Секирна на стойност - 700 000лв, Перник –Пали лула-Ноевци – Гигинци и др.

● Осигурени бяха от правителството средства на стойност 3 731 330 млн. лева за основен ремонт на пътищата:


- „Бобов дол – Жедна” с дължина на участъка 6, 570 км на стойност 1 728 290 лева;

- „Радомир – Ковачевци” с дължина на участъка 9,200 км на стойност 1 211 710 лева;

- „Перник – Брезник /през Мещица/” с дължина на участъка 1,390 км на стойност 365 430 лева;

- „Обходен път Север гр. Перник” с дължина на участъка 2,152 км на стойност 425 900 лева;


● Продължава ремонта на пътищата:
- „Перник – Радина чешма” с дължина на участъка 1,317 км на стойност 67 310 лева

- „Радомир-Жедна” с дължина на участъка 12,200 км на стойност 1 708 249 лева, като срока за завършването им е 15.10.2007 година. Укрепено е свлачище „Мещица” и предстои да бъде завършено укрепването на свлачище „Калотинци”.


● Издадени са разрешения за строителство и ремонт на републиканските пътища:

- „ Блатешница – Байкал – Драгомирово” с дължина 10.5 км .

- „Перник – Брезник” / от с. Мещица до гр. Брезник / с дължина 12,1 км, като строителство им предстои да започне през тази година.
● Ускорено се ремонтира Лот 9 от път I-6 /София – Перник – Кюстендил/ с дължина около 60 км., на стойност около 17 млн. евро. Предстои завършването на отсечката Радомир – кв. „Бела вода”. По наша инициатива при реконструкцията на пътя ще се извърши и ремонт на съществуващите подлези.


 • Основно е ремонтиран пътя, както и материално техническата база на Гранично-контролен пропускателен пункт– Стрезимировци. Монтиран е и нов агрегат за аварийни случаи.

ГКПП –Стрезимировци е с най-добра оценка от министерството на държавната администрация за поддържане на реда и чистотата.


 • Предстои откриване на нов граничен пешеходен пункт Банкя-Петачинци като туристическа дестинация.


Общинска пътна мрежа

● Във връзка с реконструкция и ремонт на път I-6 /София – Перник – Радомир – Кюстендил / и строителството на АМ “Люлин” и намаляване затрудненията на пътуващите по направление Перник – София предложихме и се изпълнява процедура общинският път Перник - Мало Бучино - София да бъде прекласиран в Републикански и ще се осигурят финансови средства за ремонта му.
 • Завършиха ремонтите на пътищата в селата Дрен, Пенкьовци, Населевци, Зелени град, Шипковица, Врабча-Проданча, Мракетинци, Ерул, Голямо Бучино, Трън – Стрезимировце, Режанци-Извор-Ребро, Станьовци-Душинци, Конско-Режанци, Гигиннци-Кошарево и др. 1. ТРАНСПОРТ И ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

● Съвместно с Министерството на транспорта бе обсъден проект, за изградена нова ж.п. спирка „Вардар” през 2008 година между гарите Горна баня и Захарна фабрика по ж.п. линията Перник – София, която ще осигурява връзка на пътуващите с метрото в гр. София за по-бързото и удобно придвижване. Съвместно с ръководството на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” бе учреден Консултативен съвет, които заедно с народните представители от нашия район ще съдейства за по-бързото придвижване процедурата по откриване на ж.п. спирката.

На проведените заседания Съвета реши да бъде изградена нова сграда на ж.п. спирка „Метал” с търговски площи за осигуряване добро обслужване на пътуващите заедно с прилежащата й инфраструктура.Железопътната гара Перник е избрана да участва в международния проект РЕВИТА по програма на Европейския съюз за реконструкция и модернизация, в който ще бъдат включени пригаровия район и автогара Перник. За реализацията на проекта ще се търси финансиране по програмите на Европейския съюз. Ще бъде оказано съдействие на фирмите от областта ползващи ж.п. транспорта за товарни превози.
● За подобряване транспортното обслужване на населението от областта и с оглед лошото състояние на сградите на ж.п. гарите, по наша инициатива се проведоха срещи с ръководството на Национална компания “Железопътна инфраструктура” осигуриха се средства и се извърши ремонт на следните ж.п. гари: ж.п. гара Перник – на стойност 119 873 лева; ж.п. гара Перник-разпределителна – 114 455 лв.; ж.п. гара Гълъбник – 69 759 лв. и ж.п. гара Долни Раковец – 77 993 лв. Ще продължат усилия ни за осигуряване финансирането ремонта на останалите ж.п. гари и спирки.
● С оглед оптимизиране на областната и републиканската транспортни схеми съгласувахме и предложихме за одобряване промени на разписанията на автобусни линии от Министерството на транспорта. Съгласно законовите си правомощия изразихме становища и предприехме действия по въпроси и проблеми свързани с общинската транспортна схема на община Перник.
● За осигуряване но удобно пътуване на живущите в община Ковачевци е открита нова междуобластна автобусна линия „Ковачевци – София”. 1. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

● По настояване на Областния управител, заедно с усилията на народните представители от 14 МИР правителството осигури средства в размер на 3 млн. лева за ремонт на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир „Студена”, който ще започне през 2008 г.


● В Националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България и Оперативен план за изпълнение за периода 2006-2015 година влезе финансирането и строителството на “Водоснабдителна група Раянци”.
● Благодарение на общите усилия с депутатите от 14 МИР, Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпусна необходимите средства за водоснабдяване на с.Мещица и с. Витановци, община Перник, строителството на което е изпълнено и са усвоени около 330 хиляди лева.


 • Въз основа на преговори с чуждестранни инвеститори, проблема на община Трън за изграждане на пречиствателна станция и реконструкция на съществуващата канализационна мрежа, доизграждането й и изграждане на отвеждащ колектор за квартал „Мурговица” ще бъде решен. Община Трън е включена в пилотен проект за финансиране и реализация от Европейски донор.
 • Осигурени са средства за доизграждане на отвеждащ колектор на град Перник на обща стойност 1 100 хлд. лева, с обща дължина 715 метра. 1. ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ
 • Областния управител на област Перник получи грамота от Министъра на държавната политика при бедствия и аварии за най-голям принос при защита на населението от бедствия и аварии и катастрофи.
 • Извършени са проверки и изготвени положителни становища на предложения от кметовете на общини за отпускане на целеви средства от Постоянна комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи към Министерски съвет на Република България.Одобрени и отпуснати са над 200 хил. лева, за изграждане на отводнителен канал в с.Лобош – община Ковачевци, укрепване бреговете на река „Бучащица”, кв.”Изток”- гр.Перник, възстановяване на водосток и бараж в с.Бабица – община Брезник, изготвяне на проект за укрепване на свлачище в с.Планиница – община Перник.
 • Предприеха се и необходимите мерки за законно добиване на скална маса от кариери „Студена”.
 • По наше разпореждане продължават проверките от РИОКОЗ-Перник и Областната инспекция по труда–Перник за спазване технологията на взривни работи в близост до село Голямо Бучино от “Мини открит въгледобив” АД – Перник, рудник “Република”.
 • В следствие ликвидирането на подземния въгледобив в “Мини Перник” ЕАД в ликвидация и преустановяване на рудничния водоотлив след прекратяване на въгледобива на подземните и открити рудници се повиши нивото на подпочвените води в редица квартали на град Перник. Съдействахме и се очаква финансиране за изпълнение на мероприятия за понижаване и отвеждане на подпочвените води. За критичните райони около болницата и улица „Бяла Слатина” е изготвен проект и частично са уловени и отведени подпочвените води. Предстои цялостно изпълнение на проекта.
 • Проведени са мероприятия с компетентните органи за недопускане на нерегламентиран добив на въглища, криещ опасност за живота и здравето на големи групи от хора.
 • Направено е искане и се очаква финансиране от ПУДООС за рекултивация на шламохранилище “7 ми септември” за решаване на проблема със замърсяване на въздуха в кв. “Калкас” и гр. Перник

● Във връзка със състоянието на вредните емисии във въздуха в град Перник и кварталите „Изток” и „Мошино” инициирахме среща с ръководствата на „Стомана Индъстри” АД и „Топлофикация-Перник” ЕАД както и всички институции имащи отношение към проблема. На срещата се взеха решения за предприемане на спешни мерки за намаляване замърсяването на въздуха и информиране на населението за състоянието му.


● За предотвратяване на наводнения Областна комисия извърши проверки на техническото и експлоатационно състояние на 23 броя потенциално опасни водни обекти на територията на областта и направи предписания за отстраняване на констатираните нередности от собствениците на обектите и извършва последващ контрол.


 • Областна администрация Перник съвместно с Областна дирекция „Полиция” поде инициатива за изграждане на система за видеонаблюдение в град Перник с цел осигуряване на безопасни условия за движение, подобряване сигурността на гражданите и предотвратяване на нарушения в обществения ред.
 • Във връзка с членството на страната ни в Европейския съюз са предприети действия за повишаване нивото на защита на класифицираната информация, в съответствие с европейските изисквания.
 • Областна администрация редовно оказва контрол на потенциално опасните обекти на територията на областта, оказва помощ и контрол на общините, дружествата и организациите със стопанска и нестопанска дейност по подготовката им за работа във военно време и по защита на класифицираната информация.
 • Изготвен е актуален списък с източниците на йонизиращи лъчения, намиращи се на територията на област Перник, извършва се необходимия контрол и се предприеха необходимите мерки от съответните институции срещу радиоактивните замърсявания и свързаните с това опасности за населението.
 • През 2007 година се проведе съвместно със служителите на Областна дирекция „Полиция” – Перник занятие на тема: „Блокиране на район с кризисна ситуация, блокиране и залавяне на терористична група”, с цел повишаване уменията на състава за действие при кризисни ситуации.

● Участваме като партньор на община Перник в изпълнението на проект за възстановяване проводимостта на коритото на река Струма и изграждане на диги за предпазване от заливане на ценни градски територии, жилищни и обществени сгради и инфраструктура, финансиран по Програма ФАР Проект “Схема за възстановяване и благоустрояване след наводненията”.
 1. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ
 • Чрез финансиране от държавата, спечелени проекти, донорство и дарения в Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова” – гр.Перник, настъпиха сериозни промени.Извърши се ремонт на 10-те стационарни отделения на стойност над 200 хил. лева. Значими са и инвестициите по подобряване на материално-техническата база и нови модерни медицински съоръжения за над 500 хил. лева – като: нов рентгенов апарат „Сименс”, дихателен апарат за реанимации, артроскоп – фиброколоноскоп, кардиоехограф, модерен немски инструментариум за хирургия , нов интензивен кувиьоз- дихателен апарат за новородени от немската фирма „Ципап” и др.
 • В изпълнение на Националната здравна стратегия Министерството на здравеопазването отпусна на област Перник три нови санитарни автомобила с пълно модерно оборудване, един от които е с висока проходимост.
 • По Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, се изпълнява проект на Областен управител, който обхваща шестте общини на територията на областта и са осигурени 100 работни места.

 • Обсъден и приет е проекта „Мрежа за социално включване на хората с увреждания” и възможностите, които предлага на хората в неравностойно положение, предстои неговото изпълнение.

 • Програма – Болнична помощ: Успешно се изпълнява Програмата за оптимизацията на извънболничната и болничната помощ в област Перник. Конкретизирани са отговорностите и задълженията на общините, здравните заведения и личните лекари за гарантиране на достойно и качествено обслужване на населението.

 • Програма заетост: Осигурени са средства в размер над 6 млн. лева по програмите за заетост, обучение и професионална квалификация.

 • Намаляване на безработица: С 3% е спаднало равнището на безработицата в област Перник.

X.ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА И СПОРТ


   • По програмата „Старт в кариерата” на Министерство на труда и социалната политика са осигурени работни места на младежи с висше образование.

   • Във връзка с утвърдените от Министерство на държавната администрация и административна реформа Правила за организиране и провеждане на специализации, се изпълнява обучение на служители от държавната администрация във висши училища по многомодулни специализации, за повишаване на тяхната професионална квалификация и преквалификация.

 • Представена бе на Министерство на културата изчерпателна информация за изготвяне на база данни за културните политики в общините от областта.

   • Съвместно с Държавната агенция за младежта и спорта успешно се реализираха програми в училищата за ученически игри в дисциплините: волейбол, футбол, лека атлетика, тенис на маса, шахмат и др.

   • Оказахме съдействие при изпълнението на проекта „Симулация на създаването и функционирането на съвременна демократична държава”, в които участваха над 300 ученика.

   • Работим успешно с младежките организации – организиране на редица мероприятия посветени на бъдещето на Перник по повод Международния ден на младежта.

   • Оказахме съдействие за провеждането на осмите областни състезания на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец”.
 1. СЕЛСКО СТОПАНСТВО
 • Въпреки трудните метерологични условия, продължителното засушаване и високите температури през тази година в областта бяха достигнати добри добиви от есенните култури. Засетите площи са 92 750 дка, като от тях 88 810 дка са с пшеница.Средният й добив е 280 кг./дка, което ни нарежда на второ място в страната.
 • През последните години в отрасъла животновъдство се наблюдава съживяване. Във връзка с предстоящо финансиране от Европейския съюз по млечната квота ще бъде извършено окрупняване и създаване на ферми с над 10 броя говеда. Провеждат се ежемесечни разяснителни кампании в помощ на животновъдите във всички населени места .
 • Наблюдава се повишен интерес за реализиране на чуждестранни инвестиционни намерения в отрасъл селско стопанство на територията на нашата област. 1. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
 • През месец февруари Областният управител взе участие в обучение на тема: ”Структура и инструменти на политиката за регионално и местно развитие”, което се проведе в Междубалканския център за държавна администрация –гр.Солун, Република Гърция. Представен бе опитът на Гърция като страна с добри практики в участието и в реализация на европейската регионална политика, съфинансирана от Европейските фондове, Структурните фондове и Кохезионния фонд, които въплъщават съюзната солидарност.

 • В качеството си на председател на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район за планиране във връзка с изпълнение на работната програма „Разработване на регионална иновационна стратегия на Югозападния район за планиране”,Областният управител посети Германия – област Баден-Вюртемберг, град Щутгарт и Англия – градовете Бирмингам и Ковънтри. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за трансфер на знания и технологии, представен бе опитът на Баден Вюртенберг със силното развитие на малките и средните предприятия.
 • По наша покана на посещение в областта бяха представители на Руското и на Беларуското посолства г-н Владимир Каченко и г-н Николай Позняк във връзка с отбелязването на 9 май – Деня на Европа.
 • Поддържаме традиционно добри контакти с посолствата на Русия, Украйна, САЩ, Япония, Виетнам, Франция и Йордания. 1. ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
 • Оказваме помощ и съдействие в подготовката за кандидатстване с проекти по Програма ФАР – ТГС/CARDS - „Програма за добросъседство между България и Сърбия”.
 1. ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ
  1. Областният съвет по етнически и демографски въпроси работи по следните важни теми: възможностите за финансиране и обучение по проекти; Национална стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства; Защита срещу дискриминация и др.

  2. Към Областния и общински съвети по етнически и демографски въпроси са създадени работни групи, които активно работят в сферата на здравеопазването, жилищните условия, образованието и трудовата заетост.

  3. Систематизирана е информацията за проектите, имащи отношение към решаване на проблемите на етническите малцинства и е изготвен регистър за тях.

  4. Успешно е взаимодействието ни с ромски неправителствени организации.

  5. Организирано е „Зелено училище” за деца от ромски произход с образователни проблеми.

  6. Извършени са дейности за изпълнение на Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване”.

  7. Изпълнява се плана за действие към Национална програма за подобряване жилищните условия на ромите.

  8. Оказваме съдействие за решаване на възникналите проблеми в кварталите с ромско население. Поддържаме непрекъснат режим на диалог. 1. ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТОВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
 • Съвместно с МДААР бяха проведени два антикорупционни семинара с лектори от Министерство на вътрешните работи и Министерски съвет на Репубика България. В тях взеха участие всички служители от областната администрация. Семинарите завършиха с проверка на знанията чрез попълване на тест.
 • Актуализирани са длъжностните характеристики за всички ръководни длъжности.
 • Функционира Областен обществен съвет за противодействие на корупцията. 1/3 от участващите в него са представители на неправителствени организации, медии и синдикални организации.Съветът има Правилник за устройството и дейността му и Правила за работа. Редовно провежда своите заседания.
 • Периодично провеждаме анкетно проучване за удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване.


 1. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ И ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ • Осъществен е контрол по законосъобразност на 723 решения, приети от общинските съвети на територията на областта;

 • По всички жалби срещу актове на органите на местно самоуправление и местната администрация се произнасяме мотивирано и в срок.

 • Организирахме и проведохме обучение на представители на органите на местното самоуправление и местната администрация за възможностите за съвместно сътрудничество и коопериране в подготовката на проекти от взаимен интерес.

    1. Извършихме проверки върху дейността на териториалните звена на министерствата и на други административни структури, за качеството на административно обслужване на населението.

    2. Осигурихме добри условия и оказахме пълно съдействие при провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България. Осъществихме пълна координация с общинските администрации и Районната избирателна комисия.

    3. Оказахме съдействие и упражнихме контрол при произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Перник-Изток. 1. МОДЕРНА И КОМПЕТЕНТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
        1. Обновен е сайта на областна администрация Перник с превод на английски език, като част от модерната визия на областта ни.
        1. Приета е и публикувана на сайта на областна администрация „Харта на клиента”, в която са посочени стандартите за качество на административното обслужване, както и правата на потребителите.
        1. Предстоящо е внедряването на електронни подписи на политическия кабинет на Областния управител и счетоводството на областна администрация.
        1. Успешно изпълняваме проекта на Министерството на държавната администрация и административната реформа за чуждоезиково обучение на служители в държавната администрация на различни нива на владеене на английски език.

В Първия етап от обучението се включиха и успешно завършиха 112 служители от териториалните подразделения на държавните институции в област Перник и служителите от общинските администрации в Перник, Радомир, Брезник, Земен, Трън и Ковачевци, във втория етап 144 държавни служители и в третия етап предстои обучение на 192 служители.

   • 293 служители от администрациите на територията на областта са преминаха курс на обучение по базови компютърни умения и получиха европейско признатия сертификат за компютърна грамотност - IT Сard.

   • Активно участваме във всички обучителни семинари и срещи във връзка с разработването на проекти за кандидатстване за финансиране по Структурните фондове.
 • Министерство на държавната администрация и административната реформа организира обучение по многомодулни специализации в областта на публичната администрация, в която се включиха част от служителите с цел повишаване на квалификацията си. • Осъществява се ежемесечен прием на граждани от Областния управител и Зам.-областните управители, представители на Областна дирекция „Земеделие и гори”, юристи, и експерти от дирекция „ Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, като през изтеклата година са приети над 600 граждани. Всички са получили писмени компетентни отговори, на голяма част от гражданите въпросите са решени още на приемния ден. 1. ОБЛАСТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА И КОМИСИИ

Редовно се провеждат заседания на изградените областни съвети и се набелязват мерки за предотвратяване на неблагоприятни събития:
 • Областната епизоотична комисия предприе мерки за превенция и недопускане на разпространение на „птичи грип” и „класическа чума по свинете”. • Областния консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата, утвърди решения за ефективно противодействие на закононарушения, допуснати при дейност на лица осъществяващи ползвания на горските, дивечовите и рибните ресурси.
 • Бе проведена среща с представители на Областна дирекция „Полиция”, Областна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението, Окръжна прокуратура, Окръжен съд, Кмета на община Перник, на която се взеха решения за предприемане на неотложни конкретни мерки за намаляване произшествията по пътищата и за подобряване пътнотранспортната обстановка в областта.
 • Съвместно с Областна дирекция „Полиция”, Областна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Дирекция „Гражданска защита – област Перник”, държавните лесничейства и общините, предприехме мерки за недопускане възникването на пожари в полския и горския фонд и подобряването организацията за гасене на пожари в област –Перник.
 • Редовно се извършват съвместни проверки от компетентните институции на фирмите добиващи и преработващи дървесина и на моторните превозни средства за недопускане нерегламентирани превози и търговия с дървесина на територията на областта. 1. РЕД И СИГУРНОСТ
 • Не мога да не се отбележи отличното взаимодействие и добрата работа с Областна дирекция „Полиция”, Областна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. По предложение на Областния управител бе увеличен числения състав на Областна дирекция „Полиция” – Перник допълнително с 10 щатни бройки с цел подобряване на работата им.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:


/ ИВАН ДИМИТРОВ /

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЕРНИК
УТВЪРДЕНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2008 г.

стратегически цели на администрацията за 2008 г.

показатели (индикатори), по които ще бъде оценявано изпълнението на заложените цели и приоритети

1.

Реконструкция на 80 км участък от пътната мрежа в Областта

Количество на реконструираните участъци


2.

Оказване на съдействие и контрол при строежа на автомагистрала Люлин

Обем на строителните дейности и срочност на изпълнението

3.

Усъвършенстване и въвеждане на нови електронни услуги

Брой на документи на които е организиран електронен обмен

4.

Стартиране изграждането на депо за твърди битови отпадъци

Стартиране през 2008 г. и завършване на изграждането в края на 2009 г.

5.

Стартиране изграждането на язовир Раянци

Стартиране на проекта до края на 2008 година

6.

Прекласификация на пътя Перник – София през Бучино и Суходол от общинска към републиканска пътна мрежа и извършване на основен ремонт

Срочното изпълнение на обекта до м. 12 . 2008 година

7.

Свързване с оптична връзка със София на Областна администрация - Перник

Срок за изпълнение – м. Юни 2008 г.

8.

Повишаване на квалификацията и обучение на персонала

Брой на завършилите обученията

9.

Участие в разработки и като партньори по проекти ОПАК

Брой на проекти

10.

Модернизация на оборудването в МБАЛ „ Рахила Ангелова” - Перник

Брой на модернизирани отделения в болницата

11.


Извършване на енергийно обследване на сградния фонд на ведомствата и училищата.

Брой обследвани сгради

12.


Актуализиране на областната стратегия за регионално развитие

Оценка от Областния съвет за регионално развитие.

13.Обследване и актуализиране на държавната собственост с цел предлагането й , и привличането на чуждестранни инвеститори в региона.

Размер на чуждестранните инвестиции14.


Организиране на семинари и обучения на представители на бизнеса и земеделски производители за кандидатстване с проекти по европейските програми.

Брой на проведените семинари и обучения и брой на изготвените проекти.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница