Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница1/59
Дата22.07.2016
Размер2.62 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59


Годишен доклад за дейността

Доклад на независимия одитор

Консолидиран финансов отчет


ХИМИМПОРТ АД
31 декември 2009 г.


Съдържание


Страница

Годишен доклад за дейността

-

Доклад на независимия одитор

-

Консолидиран отчет за финансовото състояние

1

Консолидиран отчет за всеобхватния доход

3

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

4

Консолидиран отчет за паричните потоци

6

Пояснения към консолидирания финансов отчет

7
Пояснения към консолидирания финансов отчет


 1. Предмет на дейност


Химимпорт АД е регистрирано като акционерно дружество от Софийски градски съд на 24.01.1990 г. Седалището и адресът на управление на Дружеството е ул. Стефан Караджа 2, гр. София.
Дружеството е регистрирано на Българска Фондова Борса – София на 30 октомври 2006 г.
Химимпорт АД (Групата) включва дружеството-майка и всички дъщерни дружества, посочени в пояснение 5.1.
Основната дейност на Групата се състои в:

 • Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

 • Финансиране на дружества, в които Групата участва;

 • Банкови услуги, финанси, застраховане и пенсионно осигуряване;

 • Секюритизация на недвижими имоти и вземания;

 • Добив на нефт и газ;

 • Изграждане на мощности в областта на нефтопреработвателната промишленост, производството на биогорива и производство на изделия от каучук;

 • Производство и търговия с петролни и химически продукти;

 • Производство на растителни масла, изкупуване, преработка и търговия със зърнени храни;

 • Авиационен транспорт и наземни дейности по обслужване и ремонт на самолети и самолетни двигатели;

 • Речен и морски транспорт и пристанищна инфраструктура;

 • Търговско представителство и посредничество;

 • Комисионна, спедиционна и складова дейност.

Дружеството-майка се управлява чрез двустепенна система на управление, включваща Надзорен съвет и Управителен съвет.


Членове на Надзорния съвет на дружеството-майка са:

Химимпорт Инвест АД

ЦКБ Груп ЕАД

Марияна Баждарова


Членове на Управителния съвет на дружеството-майка са:

Александър Керезов

Иво Каменов

Марин Митев

Никола Мишев

Миролюб Иванов

Цветан Ботев

Дружеството-майка се представлява от изпълнителните директори Иво Каменов и Марин Митев, заедно и поотделно. 1. Основа за изготвяне на консолидирания финансов отчет


Консолидираният финансов отчет на Групата е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от ЕС.
Финансовият отчет е консолидиран отчет на дружеството. Дружеството-майка е публикувало и индивидуален отчет на 31 март 2010 г.

Отделните елементи на консолидирания финансов отчет на Групата се оценяват във валутата на основната икономическа среда, в която предприятията от Групата извършват дейността си (“функционална валута”). Консолидираният финансов отчет на Групата е изготвен в български лева (лв). Това е функционалната валута на дружеството-майка и на дъщерните дружества, с изключение на дъщерните дружества, действащи в Холандия и Германия, чиято функционална валута е евро, и на дъщерното дружество, действащо в Македония, чиято функционална валута е македонски денар. Валутата на представяне на Групата е български лева.


 1. Промени в счетоводната политика

  1. Общи положения


Следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, са задължителни за прилагане от годишния период, започващ на 1 януари 2009 г.:

 • МСФО 1 “Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане” (коригиран);

 • МСФО 2 „Плащане на базата на акции” (коригиран);

 • МСФО 8 „Оперативни сегменти”;

 • МСС 1 „Представяне на финансови отчети” (ревизиран 2007 г. и коригиран);

 • МСС 23 „Разходи по заеми” (ревизиран 2007 г. и коригиран);

 • МСС 32 „Финансови инструменти: представяне” (коригиран);

 • МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване” (коригиран);

 • КРМСФО 12 „Концесионни договори за предоставяне на услуги”;

 • КРМСФО 13 „Програми за лоялни клиенти”;

 • КРМСФО 14 „МСС 19 Ограничение на активите на планове с дефинирани доходи, изисквания за минимални фондове и тяхното взаимодействие”;

 • КРМСФО 15 „Споразумения за строителство на недвижими имоти”;

 • КРМСФО 16 “Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна операция”;

 • Годишни подобрения 2008 г.: CМCC публикува Подобрения на Международните cтандарти за финанcово отчитане 2008 г. По-голямата чаcт от тези промени влизат в cила през отчетни периоди, започващи на или cлед 1 януари 2009 г.;

 • МСФО 4 „Застрахователи договори” (коригиран);

 • МСФО 7 „Финансови инструменти: оповестяване” (коригиран);

 • КРМСФО 9 „Преоценка на внедрени деривативи” (коригиран).

Съществените ефекти, както в текущия период, така и в предходни или бъдещи периоди, произтичащи от прилагането за първи път на новите изисквания във връзка с представяне, признаване и оценяване, са представени по-долу:

Прилагането на МСС 1 „Представяне на финансови отчети” (ревизиран 2007 г.) води до някои промени във формата, заглавията и представянето на определени елементи в консолидирания финансов отчет, което е свързано и с допълнителни оповестявания. Оценяването и признаването на активите, пасивите, приходите и разходите на Групата остават непроменени. Въпреки това някои елементи, които се признаваха директно в собствения капитал, сега се представят в другия всеобхватен доход, като например преоценката на имоти, машини и съоръжения. МСС 1 „Представяне на финансови отчети” (ревизиран 2007 г.) влияе върху представянето на промените в собствения капитал, принадлежащ на собствениците на предприятието майка, и въвежда консолидиран отчет за всеобхватния доход.


Прилагането на МСФО 8 „Оперативни сегменти” не е довело до промени в определените оперативни сегменти на Групата, но счетоводната политика за идентифициране на оперативни сегменти cега cе базира на информацията за нуждите на вътрешно управленcко отчитане, която cе преглежда регулярно от лицата, отговорни за вземане на оперативни решения. В предишните годишни и междинни консолидирани финансови отчети, сегментите бяха идентифицирани в зависимост от доминиращия източник и естеството на рисковете и ползите за Групата.

Групата е приела КРМСФО 13 „Програми за лоялни клиенти”, според който, когато стоки и услуги cе продават заедно c поощрение за лоялни клиенти, договорът за продажба включва няколко елемента и вземането от клиента се разпределя между отделните компоненти на споразумението, оценени по справедлива стойност. Програмите за поощрение на лоялни клиенти, прилагани от Групата, са краткосрочни по своята същност и приемането на КРМСФО 13 „Програми за лоялни клиенти” не оказва значителен ефект върху резултатите на представените текущи или предходни периоди.

Измененията на МСФО 7 „Финансови инструменти: оповестяване” изискват допълнителни оповестявания за финансови инструменти, които се отчитат по справедлива стойност в консолидирания отчет за финансово състояние. Оценките на справедлива стойност, се категоризират в тристепенна йерархия на справедливата стойност, която отразява степента, до която те се базират на налична пазарна информация. За деривативните финансови пасиви следва да бъде представен отделен количествен анализ на сроковете за погасяване, показващ оставащите по договорите падежи, когато това е съществено за установяване на периодите, през които се очаква да възникнат парични потоци. Групата използва възможността, предоставена от преходните разпоредби на измененията, и не представя сравнителна информация във връзка с новите изисквания.

Всички останали нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, в сила от 1 януари 2009 г., не са пряко свързани с дейността на Групата и нямат значителен ефект върху консолидирания финансов отчет.
  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница