Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница59/59
Дата22.07.2016
Размер2.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59

Анализ на ликвидния риск


Ликвидният риск представлява рискът Групата да не може да погаси своите задължения. Групата посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват със заемите на разположение, за да бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ определя дали заемите на разположение ще са достатъчни, за да покрият нуждите на Групата за периода.

Групата държи парични наличности, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер и продажба на дългосрочни финансови активи.Към 31 декември 2009 г. падежите на договорните задължения на Групата (съдържащи лихвени плащания, където е приложимо) са обобщени, както следва:

31 декември 2009 г.

Краткосрочни

Дългосрочни
До 12 месеца

От 2 до 5 години

Над 5 години
000 лв.

000 лв.

000 лв.

 


Задължения за дивиденти

8 040

46 233

24 422

Банкови и други заеми

233 272

91 919

21 157

Задължения към свързани лица

4 189

-

-

Задължения по финансов лизинг

10 083

26 287

6 612

Търговски и други задължения

1 174 776

324 479

130 630

Общо

1 430 360

488 918

182 821

Във връзка със сключен договор за облигационен заем от дружество от Групата на Химимпорт АД, има възможност съгласно Условие 8 (с) от Условията (Terms and Conditions) на издадените на 22 август 2008 г. облигации от холандското дружество Химимпорт Холандия Б.В. (с едноличен собственик на капитала „Химимпорт” АД) в размер на 65 000 000 евро, 7% лихва и заменими за обикновени акции на „Химимпорт” АД (наричани „Облигациите”), всеки облигационер има правото (опцията) да предяви за изкупуване на емитента Химимпорт Холандия Б.В., всички или част от притежаваните от съответния облигационер Облигации, като правото може да се упражни на 22 август 2010.

В предходния отчетен период падежите на договорните задължения на Групата са обобщени, както следва:31 декември 2008 г.

Краткосрочни

Дългосрочни
До 12 месеца

От 2 до 5 години

Над 5 години
000 лв.

000 лв.

000 лв.

Задължения за дивиденти

-

-

-

Банкови и други заеми

75 401

214 651

-

Задължения към свързани лица

39 544

168 353

-

Задължения по финансов лизинг

5 491

9 095

14

Търговски и други задължения

1 129 247

310 057

122 859

Общо

1 249 683

702 156

122 873

Стойностите, оповестени в този анализ на падежите на задълженията, представляват недисконтираните парични потоци по договорите, които могат да се различават от балансовите стойности на задълженията към отчетната дата. Годишните лихвени плащания са в размер на 17 221 хил. лв.

Финансовите активи като средство за управление на ликвидния риск

При оценяването и управлението на ликвидния риск Групата отчита очакваните парични потоци от финансови инструменти, по-специално наличните парични средства и търговски вземания. Наличните парични ресурси и търговски и други вземания надвишават значително текущите нужди от изходящ паричен поток. Съгласно сключените договори всички парични потоци от търговски и други вземания са дължими в срок до 1 година.    1. Категории финансови активи и пасиви


Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Групата могат да бъдат представени в следните категории:

Финансови активи

Пояснение

2009

2008
000 лв.

000 лв.

Финансови активи, държани до падеж:


- нетекущи
86 989

90 165

- текущи
21 551

39 059

Финансови активи на разположение за продажба:


- нетекущи
124 008

75 849

- текущи
37 613

59 156

Финансови активи, държани за търгуване (отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата):


- нетекущи
99 413

59 949

- текущи
103 167

33 771

Кредити и вземания:


- нетекущи
781 535

710 593

- текущи
606 980

366 831

- търговски вземания
151 997

181 158

Пари и парични еквиваленти
437 801

519 4362 451 054

2 135 967Финансови пасиви

Пояснение

2009

2008
000 лв.

000 лв.

Финансови пасиви, определени за отчитане по справедлива стойност в печалбата или загубата:


Нетекущи пасиви:


Заеми
-

168 353

Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност:


Нетекущи пасиви:


- задължения към депозанти
430 792

423 275

- задължения за дивиденти
70 655

-

- заеми
113 076

214 651

- задължения по финансов лизинг
32 899

9 109

- търговски и други задължения
24317

9 641

Текущи пасиви:


- задължения към депозанти
985 618

931 150

- задължения за дивиденти
8 040

-

- заеми
237 461

114 945

- задължения по финансов лизинг
10 083

5 491

- търговски и други задължения
189 158

198 0972 102 099

2 074 712

Вижте пояснение 4.18 за информация относно счетоводната политика за всяка категория финансови инструменти. Описание на политиката и целите за управление на риска на Групата относно финансовите инструменти е представено в пояснение 48.
  1. Политика и процедури за управление на капитала


Целите на Групата във връзка с управление на капитала са:

  • да осигури способността на Групата да продължи да съществува като действащо предприятие; и

  • да осигури адекватна рентабилност за собствениците, като определя цената на продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска.

Групата наблюдава капитала на базата на съотношението на капитал към нетния дълг.

Групата определя капитал на основата на балансовата стойност на собствения капитал, представени в отчета за финансовото състояние.

Нетният дълг се изчислява като общ дълг, намален с балансовата стойност на парите и паричните еквиваленти.

Целта на Групата е да поддържа съотношението на капитал към нетен дълг в граници, които да осигуряват релевантно и консервативно съотношение на финансиране.

Групата управлява структурата на капитала и прави необходимите поправки в съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на съответните активи. За да поддържа или коригира капиталовата структура, Групата може да промени сумата на дивидентите, изплащани на акционерите, да върне капитал на акционерите, да емитира нови акции или да продаде активи, за да намали задълженията си.

Капиталът за представените отчетни периоди може да бъде анализиран, както следва:


2009

2008
000 лв.

000 лв.


Собствен капитал

1 168 752

889 041

Капитал

1 168 752

889 041


Дълг

2 274 382

2 206 889

- Пари и парични еквиваленти

(437 801)

(519 436)

Нетен дълг

1 836 581

1 687 453


Съотношение на капитал към нетен дълг

1.57

1.89

Намалението на съотношението през 2009 г. се дължи главно на увеличаването на собствения капитал на Групата чрез емисия на привилегировани акции.

Групата е спазила условията във връзка със своите договорни задължения, включително поддържането на определени капиталови съотношения.

  1. Събития след края на отчетния период


Между датата на съставяне на финансовия отчет и датата на одобрението от Управителния съвет за публикуването на финансовия отчет са възникнали следните значителни некоригиращи събития:

На 08 януари 2010 г. с решение на Софийски градски съд е вписано вливане на Лукойл Гарант България – Универсален пенсионен фонд, управлявано от ПОД Лукойл Гарант – България АД в Универсален пенсионен фонд ЦКБ Сила, управлявано от ПОАД ЦКБ Сила АД.

На 08 януари 2010 г. с решение на Софийски градски съд е вписано вливане на Лукойл Гарант България – Професионален пенсионен фонд, управлявано от ПОД Лукойл Гарант – България АД в Професионален пенсионен фонд ЦКБ Сила, управлявано от ПОАД ЦКБ Сила АД.

На 08 януари 2010 г. с решение на Софийски градски съд е вписано вливане на Лукойл Гарант България – Доброволен пенсионен фонд, управлявано от ПОД Лукойл Гарант – България АД в Доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила, управлявано от ПОАД ЦКБ Сила АД.На 12 февруари 2010 г. в Агенцията по вписванията е вписано вливане на ПОД Лукойл Гарант – България АД в ПОАД ЦКБ Сила АД. Акционерният капитал след вписването е в размер на 10 500 хил. лв.
  1. Одобрение на финансовия отчет


Финансовият отчет към 31 декември 2009 г. (включително сравнителната информация) е одобрен и приет от Управителния съвет на 30 април 2010 г.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница