Отчет за изпълнение на дейностите заложени в общинската програма за управление на отпадъците и програмата за намаляване на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените нормиДата25.02.2018
Размер161.88 Kb.


Приложение № 1

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗАЛОЖЕНИ В ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ

Община град Добрич има разработена Общинска програма за опазване на околната среда още през 2004 г. Програмата е актуализирана през 2005, 2006, 2009 и 2014 година, във връзка с настъпили промени и обстоятелства относно състоянието на околната среда или излезлите през последните няколко години нови нормативни документи, базирани на рамковите изисквания на Европейския съюз по опазване на околната среда.

На основание чл.79, ал.5 от ЗООС Кметът на Общината ежегодно внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на Програмата. Във връзка с новите Методически указанията за разработване на Общинските програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите се наложи Община град Добрич първо да разработи нова Общинска програма за управление на отпадъците и след това, тази за опазване на околната среда. Поради тези обстоятелства общинска администрация не успя да внесе в Общински Съвет град Добрич за приемане Общинската програма за опазване на околната среда през 2015 г. В тази връзка отчитането през 2016 г. ще бъде за Общинската програма за управление на отпадъците 2015 – 2020 г. приета с Решение № 3-4 от 15.12.2015 г. на ОбС град Добрич и Актуализацията на Общинската програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества 2014 – 2017г. приета с Решение № 29-5 от 11.02.2014 г. на ОбС.

Основните приоритети на Община град Добрич във връзка с опазването на околната среда са:  • Подобряване качеството на атмосферния въздух.

  • Доизграждане и обогатяване на Зелената система.

  • Подобряване състоянието на дерето на река Добричка.

  • По-висока ефективност на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината.

  • Подобряване състоянието на водопроводната и канализационната система.

Дейностите по градско развитие и възстановяване и целите, които си е поставила Общината водят до подобряване качеството на живот, опазване на околната среда и достъп до основни услуги. Изпълнението на дейностите произтичащи от Програмата за управление на отпадъците и тази за намаляване на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества за 2015 г. са изложени в резюме.


ДА СЕ НАМАЛЯТ НИВАТА НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ С ЦЕЛ ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА.

Основният ефект от изпълнението на заложените в плана за действие задачи по този приоритет е свързан с понижаване емисиите от въглероден оксид, азотни оксиди, серен диоксид и сажди, понижаване емисиите на прах в атмосферния въздух, постигане на по-висока енергийна ефективност.

В периода 2011 – 2015 г. Община град Добрич изпълни мерки за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух (и по-специално снижаване концентрациите на фините прахови частици). В резултат на това тенденциите по отношение на дните с превишения в средно дневните концентрации на ФПЧ10 през 2014г. клонят към снижаване в сравнение с предходните няколко години. През 2015г. на пункта при ОУ “Хан Аспарух“ регистрираните дни с превишения в средно дневните концентрации на ФПЧ10 са 10 дни, през четвъртото тримесечие на годината, само за сравнение през 2013г. тези дни са 20.

Въпреки че през 2013г. дните с превишени концентрации на ФПЧ10 не надминават нормативно допустимите, по указания на МОСВ Община град Добрич разработи нова програма за подобряване качеството на атмосферния въздух с период на действие 2014 – 2017г. Тази програма е приета с решение 29-5/11.02.2014г. на Общински съвет град Добрич. От направения анализ за изпълнение на мерките в периода 2011 – 2013 г., е изведено заключението, че поставените цели са постигнати на 90%.

Мерките от страна на Общината за 2015 г. са насочени към ограничаване на емисиите от битовото отопление и транспорта, намаляване съдържанието на общ суспендиран прах и ФПЧ10 в атмосферния въздух. Тези мерки са постигнати чрез реализация на проекти за газифициране на жилищните сгради, ограничаване използването на твърди горива с високо съдържание на сяра, реализация на проекти за енергийна ефективност, извършване на ремонти на най-натоварените от транспортния поток централни пътни артерии, благоустрояване на междублоковите пространства, почистване на основните пътни артерии от натрупан прах и поддържането им в добро техническо състояние, стриктен контрол за неправилно паркиране, особено в зелени площи, издаване на предписания със задължение за вземане на мерки за недопускане на замърсяване при транспортирането на отпадъци. За поддържане на постигнатото и по- нататъшно подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Добрич е необходимо да продължат усилията по прилагане на досегашните мерки - подобряване на някои от тях и прилагане на нови още по-ефективни в краткосрочен план.
Конкретните изпълнени дейности за 2015 година, заложени в Програмата за намаляване на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за замърсители:
Реализация на проекти за газификация на сгради

И през настоящата година продължи ползотворното сътрудничество между Община град Добрич и ЧТК по отношение реализацията на инвестиционните намерения на газовия оператор. Постъпилите в общинска администрация проектни предложения се одобряват по законовия ред.

През 2015 година дружеството приключи дейностите по изграждане на газоразпределителната мрежа Етап 31, които започна през 2014г., по улиците „Георги Кирков”; „ Железничарска”; „Хан Тервел”; „Драва”; в ж.к. „Строител” и др. Одобрен е и започна реализацията и на Етап 32.1 с дължина 400 м.
Ограничаване използването на твърди горива с високо съдържание на сяра – въглища (брикети) със сяра на работната маса над 2%
Предприетите и изпълнени действия в предходната точка свидетелстват за осъзнатата полза от използването на природен газ в домакинствата. Газифицирането на все повече домакинства в град Добрич, води до снижаване употребата на твърди горива с високо съдържание на сяра.
Реализация на проекти за енергийна ефективност
През 2015 година Община град Добрич успя да внедри енергоефективно улично осветление. Града винаги е бил осветен, но непрекъснато нарастващите цени на електрическата енергия и съответните разходи за улично осветление са основен мотив през годините общинските специалисти да търсят начини за въвеждане на такова осветление. Това стана възможно благодарение на средствата от фонд „Козлодуй”. Монтирани са 800 броя нови стоманотръбни стълбове с височина 6 м със светодиодни улични осветители с мощност 36 W и 24W. Със собствени средства общината допълни този вид улично осветление с още 100 стълба. На ново, по-качествено и по- енергоефективно осветление се радват вече всички жители на града, защото новото осветление е разположено както по улиците, така и в междублоковите пространства на кварталите „Дружба 1, 2, 3, 4", „Добротица", „Христо Ботев", „Балик” и ЖК „Русия 2". Енергоефективното улично осветление ще доведе до следните икономии: от икономия на ел. енергия – 82 491 лв./година; от разходи за поддръжка и ремонт – 26 966 лв./година

Във връзка с провеждания мониторинг за потреблението на ел. енергия в общинските сгради показанията периодично се актуализират в информационната система.

Реализиране на пакет от енергоспестяващи мерки в общински обекти по предписания в енергийните одити, чрез европейски проекти и програми, собствени средства и други.

Община град Добрич е една от общините в страната която поддържа постоянно високо ниво в прилагането на мерки за енергийна ефективност. През 2014г. общината подготви и депозира апликационни форми за кандидатстване по Схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ чрез Министерството на икономиката и енергетиката, в ролята си на програмен оператор. През 2015г. нашата община е измежду одобрените, които ще получат финансиране. Със средствата по проекта ще бъдат финансирани дейностите за два обекта - ЦДГ № 10 „Слънчице“ и бивша ЦДГ №30 – настоящ „Комплекс за социални услуги” (Защитени жилища, Приют, ДЦДУ, ДЦВУ, ЦСРИ).

На по-голям комфорт и повече топлина се радват вече посещаващите пенсионерския клуб „Европейски гласове”.

Реализираните енергоефективни дейности ще доведат до намаляване на разходите за отопление и съответно до повишаване на комфорта в сградите.


Основен ремонт на най-натоварените от транспортния поток централни пътни артерии
В съвременните условия, основните групи източници с най – голям дял в замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 са битовото отопление с твърдо гориво и автотранспорта. Но докато битовото отопление има сезонен характер, автотранспортът представлява непрекъснато действащ източник на ФПЧ. В тази връзка Община град Добрич обръща внимание на състоянието на уличната мрежа и ежегодно извършва ремонтни дейности на най – натоварените от транспортния поток пътни артерии.

Тъй като и през 2015г. не стартираха дейностите по „Водния цикъл” общинска администрация отново извърши „изкърпване” на 25 600 кв.м. от уличната мрежа, като приоритетно са изкърпени улиците, провеждащи най-интензивно движение.

През 2015г. общинска администрация успя да постигне договореност с ВиК ЕООД - Добрич за възстановяване на участъци от пътното платно, невъзстановени след отстраняване на ВиК аварии. Водното дружество със собствени средства извърши възстановяване по 32 улици на града, като по този начин по-голямата част от компрометираните участъци по улиците на града са възстановени.

С отпуснатите, след актуализацията на Програмата за капиталови разходи, средства са изкърпени още близо 3 600 кв.м.

Извършен е ремонт на тротоара по ул. „Гоце Делчев”, където са обособени и нови паркоместа.

Едновременно с изграждането на новите тротоари, по молба на граждани, общинска администрация извършва и ремонт на съществуващи пешеходни връзки и подходи, с които се осигурява безопасното придвижване на пешеходците. Като продължение на маркираните пешеходни пътеки такива връзки са изградени по ул. „Ген. Попов” в частта й пред ЖК „Иглика”.

За осигуряване на нормален трафик по улиците през годината е извършено текущо поддържане на светофарните уредби.

С цел запазване живота на гражданите и предотвратяване на ПТП по улиците на града преди началото на учебната година завърши изграждането на 25 броя повдигнати пешеходни пътеки.

Нови 7 бр. автобусни спирки са изградени на територията на града през годината. Разположени са в ЖК. „Строител” бл.70; По ул. „Воевода Димитър Калъчлията” - пред УПП „Балкантурист”; По бул. „Добруджа” пред паметника на Хайдут Пейо и срещу него; По бул. „25 – ти септември” срещу паметника на хан Аспарух; По ул. „Димитър Ковачев” пред бл.10 до нова поща и в ЖК „Дружба ІV. Подменени са и пана от триплекс, които недобросъвестни граждани продължават да чупят.

За решаване на проблемите с интензивното движение и неудобствата, които то създава за всички участници в движението, шофьори и пешеходци, през 2015 г. се изгради ново кръстовище с кръгово движение, което според всички участници в пътното движение значително е улеснило трафика и времето за придвижване по ул. „Отец Паисий”, която е една от най-натоварените в града.

За насърчаване на движението с велосипеди в ЦГЧ, по ул. „Н. Петков“ и в Градски парк „Свети Георги“ са изградени велоалеи.

Благоустрояване на междублоковите пространства
В Програмата за капиталовите разходи за 2015г. бяха предвидени средства за благоустрояване на междублокови пространства с голяма концентрация на обитатели, а именно по бул. „25 септември”- блокове 16, 39, 41 и пространството между ул. „Силистра”, ул.”Св.Павел Атанасов” и ул.”Хан Тервел”. Изграден е подход към жилищен блок по бул. „25 септември” № 25.

Дейности по благоустрояване продължават да се реализират на територията на общината и чрез „Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти - общинска собственост с участие на местното население - 2011-2015г.” И през 2015 г. се запази тенденцията на увеличен интерес от страна на гражданите към тази програма. С финансовото участие на населението са реализирани 4 предложения за ремонт на тротоари, благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на линейни оттоци и др. Програмата с пълна сила успява да постигне една от основните си цели, а именно да обедини гражданите за решаване на техни наболели благоустройствени проблеми. Влагайки собствен финансов ресурс местните общности имат мотив да стопанисват вече изграденото.


Почистване на основните пътни артерии от натрупан прах и поддържането им в добро техническо състояние и редовно миене на уличните платна през летните дни.
Тези две задачи са заложени като задължения на фирмата – изпълнител по Договора за почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич. След приключване на зимния сезон основните пътни артерии се почистват от натрупаните наноси през зимата с последващо измиване на уличните платна съгласно приет график. През летните месеци се извършва ежедневно оросяване на основната улична мрежа и пешеходна зона.

Основния ефект от тези дейности е намаляване на дните с наднормени нива на фини прахови частици в атмосферния въздух.Обогатяване и доизграждане на зелената система
През 2015 г. продължи етапната реконструкция на Градски парк „Свети Георги”. След дадената от МРРБ възможност за усвояване на допълнителни средства Община град Добрич подготви проект и започна реализацията на допълнителните обекти към Проекта „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на Градски парк „Свети Георги”. Извършени бяха дейности по изграждане на: Арт Площад; Градина Романтика; Паркови алеи; Централна алея спортна зона Простор; Трасе за екстремно колоездене; 2 бр. Многофункционални игрища; Футболно игрище.

През годината за озеленяване на междублокови пространства, Градски парк „Свети Георги“, централните градски части и общински обекти от декоративния разсадник са предоставени 238 бр. широколистни и 52 бр. иглолистни дръвчета, 1260 бр. листопадни храсти, 2500 бр. многогодишни цветя, 45 000 бр. летни и 35 500 бр. двугодишни цветя.


Да се подобри състоянието на река Добричка
Машинно и ръчно почистване на участъците с най-ниска проводимост от дерето на р. Добричка.

Както всяка, така и през 2015 г. Община град Добрич извърши почистване от наноси и тиня на близо 12 000 м. от дерето на река Добричка, преминаващо през града. Извършено е третиране на водната растителност с хербицид, нетоксичен за водните екосистеми.През 2015г. Община град Добрич депозира апликационна форма пред европейския фонд „Солидарност”, за отпускане на средства по Проект „Възстановяване функционирането на обекти, засегнати от наводнението и осигуряване на превантивна инфраструктура в град Добрич”. С отпуснатите средства ще се реализират дейности по възстановяване на корекцията на река Добричка в участъка от околовръстен път (посока с. Богдан) до включване на Приток „Сердика” и възстановяване на мостово съоръжение над коритото на реката по ул. „Любен Каравелов”.
Да се подобри състоянието на водопроводната и канализационната система
През 2015г. за сумата от 209 000 лв. е извършена рехабилитация на водопровод и канализация по ул. „Генерал Колев”. Водопроводният клон е с дължина 480 м. а канализационния – 260 м. Изграден е и водопровод с Ф 90 с дължина 150 м. за захранване на улица „Брацигово” и плувен комплекс „Русалка”.

През отчетния период е актуализирана проектната документация за обект ”Битова канализация в квартал Рилци”. Изработен е проект за битова канализация по улиците „Разлог” и „Вежен”.

Липса на финансиране по ОП „Околна среда” е причината и през 2015 година да не стартират дейностите по реализацията на проекта за подобряване на водния цикъл на град Добрич „Интегрирани мерки за подобряване на водоснабдяването в град Добрич – водопроводна и канализационна мрежа и Градска пречиствателна станция за отпадни води”, като най-мащабния инфраструктурен проект със социално значение за жителите на град Добрич.

От 2008г. Община гр.Добрич има разработен проект за „Разделна канализация в кв. Рилци”. Поради липса на финансиране до момента проекта не е реализиран.


Всички изброени до тук дейности се извпълняват с цел да се подобрят компонентите на околна среда на град Добрич, защото гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и норми.
Програмата за управление на отпадъците на Община град Добрич е разработена на основание изискванията на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците. Тя е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) и е с период на действие 2015 – 2020 година. Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината.

Основна цел на настоящата програма е намаляване количеството на образуваните и депонирани отпадъци, изпълнение на нормативните изисквания при поносими разходи за населението на Община град Добрич в периода на действие на програмата.

Конкретните изпълнени дейности за 2015 година, заложени в Програмата за управление на отпадъците на територията на Община град Добрич.
Да се подобри ефективността на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината
Разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци и отпадъци от опаковки
Община град Добрич продължава добрата практика за оползотворяване на биоотпадъците, но вече на новоизградена компостираща инсталация на Регионалното депо при село Стожер. Според данните, предоставени от оператора на депото, количеството произведен компост през 2015 г. е в рамките на 7000 т., от които около 500 т. е стандартен компост с добри показатели, който може да бъде използван за почвен подобрител.

Изградената Общинска система за разделно събиране на отпадъци функционира на база сключен договор с „ЕКОКОЛЕКТ“ АД. От началото на 2015 г. Организацията по оползотворяване започна разставянето на новите контейнери. Те са от типа «Иглу», в жълт и зелен цвят, жълтият предназначен за отпадъци от хартия, пластмаса и метални опаковки, а зеленият за отпадъци от стъклени опаковки. Събраните количества за 2015 г. са: 13 250 кг. хартия, 7 870 кг. пластмаса, 24 382 кг. стъклени опаковки и 30 кг. метални опаковки. Пониженото количество на разделно събраните отпадъци от опаковки е показател, че е необходимо Община град Добрич и организацията по оползотворяване да работят за повишаване интереса и информираността на гражданите към разделното събиране на отпадъци.

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване се събира, транспортира и предава за оползотворяване от “ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД и количествата за 2015 г. са 3850 кг.

Разделно събраните негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) се събират от “ТРАНСИНС БАТЕРИ” ООД, като количествата НУБА от за годината са 100 кг.


Активно участие на Община град Добрич при реализацията на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Добрич”
Започналото през юли 2013г. строителство на регионалното депо край с. Стожер приключи през януари 2015 година. Строежът на депото, с площ 217 дка., е част от проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”, финансиран от Оперативна Програма “Околна среда“.

Изградени са: Първа клетка от регионално депо Стожер с обем 240 000 куб. м. Капацитетът за депониране на 240 000 т. отпадъци, съоръжения за сепариране на отпадъците с капацитет 41 000 т/год., компостираща инсталация с капацитет до 1647 т/год., площадка за третиране на строителни отпадъци, две претоварни станции – в Тервел и Балчик, както и довеждащата до депото инфраструктура, път с дължина близо 6 км. На територията на депото е изграден и склад за временно съхранение на опасни отпадъци с капацитет 255 тона.

От 01.03.2015 г. Регионално депо „Стожер“ започна да приема отпадъци от общините Добрич, Добричка, Крушари и Генерал Тошево, а от месец ноември и тези на Община Тервел.

Постъпващите на Регионалното депо смесени (несортирани) отпадъци се претеглят, разтоварват се на разтоварната площадки и се подлагат на визуален контрол, за премахване на едроразмерни отпадъци, които биха повредили сепариращата лента или евентуално попаднали опасни отпадъци, ИУЕЕО. След което отпадъците се подлагат на сепариране, отделят се рециклируемите фракциии от общия поток на отпадъците, отсява се фината фракция за компостиране. Подситовата фракция, която е богата на органика също се подава за компостиране, а остатъчната фракция след технологичната линия – директно за депониране. Едрогабаритните строителни отпадъци се раздробяват на предвидената за целта площадка с помощта на мобилна инсталация за разтрошаване и пресяване на строителни отпадъци с производителност 50 – 70 тона на час. Наличната инсталация е конциптирана на базата на челюстна трошачка и позволява обработката на цялостния спектър от строителни отпадъци – бетон, керемиди, варовик, асфалт, газбетон, гипс и др. По данни от внедрения програмен продукт на депото, количествата отпадъци постъпили на вход за периода март – декември 2015 г. от общините Добрич, Добричка, Крушари и Генерал Тошево са 35 690,58 т., а депонираните 25 900,97 т. от които 67,04 т. са от кампанията „Да изчистим България заедно“ от Общините град Добрич, Добричка и Крушари.

През 2014г. Община град Добрич бе възложила и е изработен технически проект на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата. Договор за „Строително – монтажни работи на обект: „Площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата на територията на Община град Добрич“ е сключен на 25.08.2015 г. В Договора е поставен 10 месечен срок за изпълнение на строителните работи, а времето до зимният сезон е крайно недостатъчно за изпълнението им е взето решение откриването на строителна площадка да бъде отложено за 2016 г.

Площадката ще бъде изградена в съответствие с разпоредбите на чл. 19, ал.3, т.11 от ЗУО. На тази площадка ще се приемат широк диапазон отпадъци – обемисти домакински отпадъци, строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата и други разделно събрани отпадъци резултат от домакинската дейност.

Във връзка с необходимостта от рекултивация на депо за неопасни отпадъци при село Богдан е изготвен работен проект. През 2015 г. Проекта е съгласуван с компетентните органи и Община град Добрич получи Разрешение за строеж от гл. архитект на Община Добричка.
Организиране и провеждане на кампании
Превърналото се вече в традиция пролетно почистване на град Добрич се проведе и през 2015 година, като Община град Добрич обяви дните от 06 до 30 април – за „Дни на пролетно почистване” и призова граждани и фирми да се включат в почистването на дворовете, прилежащите им площи и околоблоковите пространства.

Училищата и детските градини, които са най–активни в пролетното почистване, се заеха с почистването на дворовете, прилежащите пространства и местата за обществено ползване около учебните заведения и градски парк.

Всички заявили своето участие получиха необходимите ръкавици и чували от общинска администрация.

Въпреки продължилото почти месец пролетно почистване, Община град Добрич не пропусна да се включи и в „Да изчистим България за един ден” на „БТВ Медиа Груп” ЕАД. Тази година кампанията се проведе под различен надслов “Да изчистим България заедно“. Променен беше и начинът на протичане определени бяха пет тематични дни за почистване – 10 май за почистване на замърсени зони в рамките на населените места;  17 май за почистване на местата за отдих и спорт в близост до населените места, по случай Деня на българския спорт; 31 май за почистване на детските площадки  във връзка с 1 юни Международен ден на детето; 7 юни - защитени територии, национални и природни паркове във връзка с 8 юни Национален ден на природните паркове 27 юни река Дунав, както и речни корита и водоеми в цялата страна във връзка с 29 юни Международен ден на река Дунав.

Община град Добрич депозира своето желание за участие в първите три тематични дни на кампанията като отново призова, граждани, фирми и институции.

Усилията ни бяха насочени към почистване на входно-изходните артерии и прилежащите околовръстни пространства към жилищните квартали, междублоковите пространства. В рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“ се почистиха 37- междублокови пространства; 30 – детски площадки; Градски парк „Свети Георги“; Стадион в местност „Гаази баба“; СК Простор; 2 спортни площадки в ЖК „Дружба“ 4

2 спортни площадки в ЖК „Добротица“, а общият брой доброволци беше около 1600 души.

За провеждането на кампанията Община град Добрич бе подпомогната с осигуряването на ръкавици и чували за смет както от организаторите на кампанията, така и от фирми и организации с които общината работи - „А.С.А. България“, „Трансинс“ и „Екоколект“. Същите бяха раздадени на желаещите да почистват местата които обичат, където отдъхват от забързаното ежедневие, местата на които играят децата ни.Извозването на отпадъците се осъществи от „А.С.А. България” ЕООД, ОБП „УДП” и други фирми, заявили своето желание да се включат като партньори, безвъзмездно със собствен транспорт. Отпадъци, по данни от информационната система на депото в размер на 16,84 тона, от кампанията „Да изчистим България заедно“ бяха извозени до РД Стожер и освободени от отчисления, дължими по реда на Закона за управление на отпадъците.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница