Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 09. 30. 09. 2013 гстраница1/4
Дата17.10.2018
Размер0.98 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - ВРАЦА

Период 01.09. - 30.09.2013 г.
1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно наказателна дейност
Контрол чистотата на въздуха:
През периода са извършени планови и комплексни проверки на 24 бр. обекта (в 4 бр. от обектите са извършени проверки по две Наредби). Проверените обекти са: “Хидком” АД, гр. Оряхово; “Стромет - 2004” ООД, гр. Козлодуй; “Търговия 2013” ЕООД, гр. Козлодуй; “Скат” ЕООД, гр. Козлодуй; “Тайм Ин Вест” ЕООД, гр. Козлодуй; “Българска телекомуникационна компания” АД, гр. София, офиси гр. Мездра, гр. Бяла Слатина и гр. Враца; “Хидратен цех” гара Черепиш към “Вархим” ЕООД, гр. Мездра; “Първа инвестиционна банка” АД, гр. София, клон Мездра; ОЦ “Младост” и ТЕЦ “Градска” към “Топлофикация - Враца” ЕАД, гр. Враца; “Сигма Витес” ООД, гр. Враца; “Саго” ЕООД, гр. Враца; “Техноколд” ООД, гр. Враца; ЕТ “Милачков- В. Милачков”, гр. Враца; ЕТ “Тоти- Тодор Борисов”, гр. Враца; ЕТ “Александра - Любомир Феслийски”, гр. Враца; ЕТ “Румен Гусев- Цайгус”, гр. Враца; “Светлина - П” ЕООД, гр. Враца; “ЗиК” ООД, гр. Враца; “Равин” ЕООД, гр. Враца; “ТИТ” ООД, гр. Враца и “Фонема” ЕООД, гр. Враца.

Извършена е и 1бр. извънредна проверка на “Вархим” ЕООД, гр. Мездра за актуализиране на текуща санкция на “Хидратен цех” гара Черепиш, община Мездра.

Възобновена е 1 бр. текуща санкция.

Взето е участие в Държавна приемателна комисия за приемане и въвеждане в експлоатация “Саниране фасадите на реакторно отделение на блок 5 и блок 6 в АЕЦ “Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй.

В МОСВ е изпратена информация относно изпълнение на задълженията на Република България, свързани с докладване до Европейската комисия (ЕК), съгласно изискванията на Директива 96/62/EО относно оценка и управление на качеството на атмосферния въздух и Директива 2002/3/ЕО за норми на озон в атмосферния въздух.

За ИАОС е изготвен отчет относно проверка на данни за информационна система за 2012г., съгласно чл. 29 от Наредба №7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.

В РИОСВ - Враца са представени 5бр. Доклади за оценка на резултатите от проведени Собствени периодични измервания /СПИ/ и 6бр. Доклади от Собствени непрекъснати измервания /СНИ/ на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух.

3000 гр. Враца, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81Тел: (+35992) 991374, Факс: (+35992) 629211,

e-mail: riosv_vr@m-real.net

При анализ на регистрираните от АИС “ЖП Гара”- Враца концентрации на контролираните замърсители, влияещи върху качеството на атмосферния въздух: серен диоксид, азотен оксид и диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и ФПЧ10, са отчетени 2 бр. превишения на средноденонощната норма по показателя ФПЧ10, като и за същия период на 2012 г.

На база представените в РИОСВ-Враца, 6 бр. месечни Доклади от “Холсим /България/” АД, с. Бели Извор, общ. Враца /специализирано в производство на цимент/ за оценка на резултатите от проведени СНИ на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на: Пещ №2 за производство на цимент, Скарен охладител към нея, Въглищна мелница и Циментови мелници №№1, 2 и 3 са изготвени 6бр. Протоколи за оценка на резултатите от проведените СНИ за м. август.

На база уведомително писмо е възобновена текуща санкция на Асфалтова база с. Паволче, общ. Враца към “Кралтрейс” ООД, гр. Враца поради възстановяване дейността на асфалтосмесителната инсталация, довела до замърсяване на атмосферния въздух с: органични вещества (определени като общ въглерод), въглероден диоксид и серен диоксид над допустимите норми.

Извършен е планов емисионен контрол на 2 бр. Дружества:

- “Хидком” АД, гр. Оряхово (Инсталация за нанасяне на покрития върху метал- Камера за електростатично боядисване, категория Дейност № 8). Не са регистрирани наднормени концентрации на изпусканите вредни вещества в атмосферния въздух. Изготвен е Доклад с резултат от проведените контролни измервания.

- “Хидратен цех” гара Черепиш към “Вархим” ЕООД, гр. Мездра (производство на хидратна вар). На база резултатите от лабораторните анализи, предстои актуализиране на наложената текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух с прах над допустимите норми, за което е извършена извънредна проверка и съставен Констативен протокол. Изготвени са 4бр. Доклади с резултатите от проведените контролни измервания.

Емисионният контрол на Дружествата е осъществен от АРЛ- Враца.


Във връзка с условията залегнали в издадено Комплексно разрешително, “Екопроект”ООД, гр. Враца /оператор на регионално депо за неопасни отпадъци- Враца и Мездра/ е представило в РИОСВ- Враца, 5бр. Доклади с резултатите от извършени СПИ на концентрации на вредни вещества в отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух от газови кладенци №1, 2, 3, 4 и 5 на Регионалното депо за неопасни отпадъци Враца- Мездра. Емисионният контрол е извършен от АРЛ- Враца
При извършени 2 бр. планови проверки на: ОЦ “Младост” (Инсталация за производство на топлинна енергия и комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с номинална топлинна мощност 42,94 MW) и ТЕЦ “Градка” (Инсталация за производство и пренос на топлинна енергия и комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с номинална топлинна мощност 49,9 MW) към “Топлофикация- Враца” ЕАД, гр. Враца, не са констатирани нарушения на условията в издадените 2бр. Разрешителни за емисии на парникови газове.
Във връзка с прилагане на Наредба №7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, са извършени проверки на 2бр. обекта: “Тайм Ин Вест” ЕООД, гр. Козлодуй (химическо чистене, категория Дейност № 11) и “Сигма Витес” ООД, гр. Враца (ремонтно-складова база, категория Дейност № 8). Дейността на Дружествата се осъществява в съответствие с екологичните изисквания.

Съгласно Наредба за установявавне на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой и Наредба за установявавне на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, е извършен текущ контрол на 4бр. обекта. При извършените проверки на 3бр. сервизи за ремонт на хладилна и климатична техника: “Саго” ЕООД, гр. Враца, “Фонема” ЕООД, гр. Враца и “Техноколд” ООД, гр. Враца - не се констатира нарушение на екологичното законодателство. При проверка на “ЗиК” ООД, гр. Враца /цех за преработка на пилешко месо/ е установено, че Дружеството е с преустановена дейност и хладилните инсталации са демонтирани.

Във връзка с прилагане на Наредба за установявавне на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, са извършени планови проверки на 4бр. обекта: “Първа инвестиционна банка” АД, гр. София, клон Мездра (финансово учреждение), “Българска Телекомуникационна Компания” АД, гр. София, офиси- гр. Мездра, гр. Бяла Слатина и гр. Враца. Не са установени нарушения, касаещи поддържането и воденето на досиета за състоянието на действащите климатични инсталации.

При извършени 10 бр. планови проверки на: “Стромет- 2004” ООД, гр. Козлодуй; “Търговия 2013” ЕООД, гр. Козлодуй; “Скат” ЕООД, гр. Козлодуй, ЕТ “Александра- Любомир Феслийски”, гр. Враца, “Равин” ЕООД, гр. Враца (търговци на дребно на бои, лакове и авторепаратурни продукти), “Светлина - П” ЕООД, гр. Враца (строителна фирма) и ЕТ “Милачков- В. Милачков”, гр. Враца, ЕТ “Тоти- Тодор Борисов”, гр. Враца и “ТИТ”ООД, гр. Враца (автосервизи) е установено, че проверените продукти отговарят на нормативните изисквания, касаещи етикетирането им. Не са констатирани нарушения на екологичното законодателство във връзка с прилагането на Наредба за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. При извършена планова проверка на ЕТ “Румен Гусев- Цайгус”, гр. Враца (автосервиз) е констатирано, че Дружеството е с преустановена дейност.


Фактор Шум:
Съвместно с Регионална Лаборатория - Враца към ИАОС - София, през периода е извършена 1бр. планова проверка /мониторинг/ на “Мелница- гр. Криводол” към “М и М” ЕООД, гр. Мездра с предмет на дейност - производство на пшеничени брашна и трици.

Измерените нива на промишлен шум излъчван в околната среда от дейността на Дружеството не надвишават граничните стойности, съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Измерванията са извършени, съгласно изискванията на “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

При извършена комплексна проверка на “Хемус - М” АД, гр. Мездра не са установени нарушения на действащото екологично законодателство по фактор “Шум”.

Регионално депо за неопасни отпадъци с оператор община Оряхово е извършило Собствени периодични измервания на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда /съгласно условие в Комплексно разрешително/ в съответствие с изискванията на Наредба №54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда /обн. Дв, бр. 3/2011г./.

Мониторинга е извършен от Регионална Лаборатория- Враца. Съгласно представените Протоколи и Доклад е установено, че измерените нива на промишлен шум излъчван в околната среда отговарят на нормите за допустими нива на шум заложени в издаденото Комплексно разрешително.


Контрол върху качеството на атмосферния въздух с АИС
През отчетния период за качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на РИОСВ-Враца е констатирано и извършено следното:

  • Изготвена е справка с данни за МОСВ и ИАОС за регистрираните СДН концентрации на ФПЧ10 през месец август 2013 г. от пункт мониторинг на автоматична измервателна станция (АИС) „ЖП гара – Враца“, същата се публикува в сайта на РИОСВ – Враца.

  • Ежедневно се публикува в сайта на РИОСВ – Враца информация за обществеността

за нивата на замърсяване на серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, серен диоксид, въглероден оксид, озон и ФПЧ10.

  • Приз месец септември от АИС „ЖП гара – Враца“ не са отчетени превишения на средно часова норма (СЧН) и средно дневна норма (СДН) на замърсяване от серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон.

  • Приз месец септември от АИС „ЖП гара – Враца“ са отчетени 2 (две) превишения на средно дневна норма (СДН) на замърсяване от ФПЧ10.
Фини прахови частици < 10um - PM10 - Норма за опазване на човешкото здраве / ден

 

Станция

Дата

Единица

Стойност

ПДК

Пъти ПДК

 

Враца - ЖП Гара

05.09.2013

ug/m3

64.63

50

1.29

 

Враца - ЖП Гара

11.09.2013

ug/m3

51.9

50

1.04ОХВ и УР:
За периода 01.09.2013-30.09.2013г. са извършени два броя проверки по издадени разрешителни за експлоатация по чл.104 от ЗООС:

  • “Булгартрансгаз” ЕАД гр. София, подземно газово хранилище с. Чирен– няма констатирани нарушения.

  • “ АЕЦ-Козлодуй” ЕАД – гр. Козлодуй - няма констатирани нарушения

Извършена е планова проверка по график на РИОСВ-Враца на ПДНГ-с. Бутан- няма констатирани нарушения.

Информационните листове за безопасност са актуализирани съгласно Регламент (ЕО) 453/2010. Спазват се изискванията по съхранение на опасните химични вещества и смеси съгласно изискванията посочени в тях.

Взето е участие в приемателна комисия за строеж на аварийно възстановителни работи на язовир “Косталево” – с. Косталево.

За периода няма съставени актове и издадени наказателни постановления.
Контрол чистотата на водите:

През месец септември в направление “води” са извършени 27 бр. проверки на обекти формиращи отпадъчни води, от които: 23 бр. планови и 4 бр. извънредни.

За отчетния период са издадени 8 бр. предписания, от които: 1 бр. на “Инертстрой Калето” АД, гр. Мездра за бетонов възел и пресевна инсталация; 1 бр. на Управителя на “Бургозоне” ЕООД – винарна и хотелски комплекс в с. Лесковец, общ. Оряхово, 4 бр. във връзка с нерегламентирано заустване на битово-фекални отпадъчна води в дъждовно-отводнителна канализация в с. Остров, общ. Оряхово, 1 бр. на “Краси” ЕООД, гр. Велико Търново за зърнобаза в с. Михайлово, общ. Хайредин и 1 бр. на фирма “Булмекс” ЕООД, с. Бутан. Предстой проверка на дадените предписания след изтичане на срока им.
Планови проверки – 23 бр.:

– 22 бр. проверки по компонент “води” и пробонабирания от отпадъчни води във връзка с осъществяване на контролен мониторинг на отпадъчните води и контрол по условията на разрешителни за заустване. При извършения контролен мониторинг са констатирани превишения над индивидуалните емисионни ограничения, поставени в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води на фирма “Инертстрой Калето” АД, гр. Мездра по показателя “неразтворени вещества, за което на дружеството ще бъде наложена санкция.

- 1 бр. участие в комплексна проверка, при която не е констатирано несъответствие с екологичното законодателство по компонент “води”.
Извънредни проверки – 4 бр., от които:

- 2 бр. последващ контрол на дадени предписания. Предписанията са дадени на фирма АЖМ ГРУП ЕООД за хотелски комплекс “Оазис” и на “Нивего” ООД, с. Чирен за извършване на собствен мониторинг на отпадъчните води от млекопреработващото предприятие. Предписанията са изпълнени в срок.

- 1 бр. във връзка със сигнал за замърсяване на река Мътница в землището на с. Михайлово, общ. Хайредин, обл. Враца от дейността на зърнобаза, собстваност на фирма “Краси” ЕООД. Проверката е извършена съвместна от експерти на РИОСВ-Враца, БДУВДР-Плевен, ОДБХ-Враца и РЛ-Враца. Поради констатирано заустване на отпадъчни води от площадката на фирмата към воден обект, без същата да притежава разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, съгласно изискванията на чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, на Управителя е съставен акт, който е изпратен в Община Велико Търново за предявяване и подписване. Дадено е предписание за подаване на заявление в БДУВДР-Плевен за издаване на необходимото разрешително.

- 1 бр. във връзка с жалба за нерегламентирано заустване на битово-фекални отпадъчни от жители на с. Остров, общ. Оряхово в дъждовно-отводнителен канал. Дадени са предписания на Кмета на Община Оряхово за извършване на основна ревизия на канализацията и осъществяване на контрол относно нерегламентираните зауствания.

За направените констатации от извършените проверки по постъпилите жалби и сигнали своевременно са изготвени и изпратени отговори до жалбоподателите.

За периода са изготвени са 4 бр. становища на проекти от водния цикъл, попадащи в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за следните обекти: “Реконструкция на част от водопроводните мрежи на населените места с. Борован и с. Добролево, общ. Борован”; “Подмяна на водопроводната мрежа в населените места от Община Бяла Слатина с под 2000 е. ж.”; “Реконсрукция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Краводер, общ. Криводол” и “Реконструкция на уличната водопроводна мреха на с. Кунино, общ. Роман.”. Проектите са изготвени във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321: “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Оперативна програма “Развитие на селските райони за периода 2007-2013”. Изготвено е и 1 бр. становище във връзка с използването на съществуващи каптирани извори за водоснабдяване на с. Старо село, общ. Мездра.

За периода е взето участие в две Държавни приемателни комисии за обекти: “Използване на остатъчния енергиен ресурс на отработената вода на АЕЦ ”Козлодуй” за изграждане на ВЕЦ на Топъл канал - 1, етап ІІ-ри ВЕЦ “Козлодуй” на топъл канал 1” и “Биологична пречиствателна станция за отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие “Нивего” ООД, с. Чирен”.
Управление на отпадъците и опазване на почвите:
През месец септември е извършен контрол на кметове на общини и населени места относно третиране на битови и строителни отпадъци, на фирми, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и опасни отпадъци, на фирми пускащи на пазара опаковани стоки, относно заплащане на продуктова такса, на животновъдни обекти относно съхранение на торов отпад и др.

Извършени са общо 43 бр. проверки:

Съгласно плана за контролна дейност са извършени 36 бр. планови проверки, в т.ч. участие в 1 бр. комплексна проверка на “Хемус М” АД, гр. Мездра. От извършените през месеца планови проверки 6 бр. са на фирми, пускащи на пазара опаковани стоки, 3 бр. на фирми по отношение управлението на производствени и/или опасни отпадъци, 8 бр. на населени места по отношение замърсяване с битови отпадъци, 4 бр. на животновъдни ферми, 1 бр. във връзка с реализация на инвестиционно предложение и 12 бр. на фирми, притежаващи разрешение и/или регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци и 1 бр. по заявление за издаване на разрешение за дейности с отпадъци.

Извънредните проверки са 10 бр, в т.ч. 1 бр. проверка по жалба, 1 бр. проверка във връзка със запитване от министъра на околната среда и водите относно реализацията на Проект финансиран от ПУДООС, 1 бр. проверка във връзка с подадено заявление за издаване на разрешение за дейности с отпадъци и 7 бр. проверки по изпълнение на предписания.

За периода са дадени 9 бр. предписания: 6 бр. са във връзка с почистване на замърсени терени с битови отпадъци, 1 бр. във връзка с преустановяване изкупуването и разкомплектоването на ИУМПС, 1 бр. във връзка с представяне на Вътрешно-фирмени спесификация за пуснатите на пазара опаковки за 2013 г., Месечни справки-декларации и платежни документи за платени продуктови такси и 1 бр. за предприемане на мерки и дейности за недопускане на последващи замърсявания.

Изпълнени са 6 бр. предписания (5 бр. от предишен месец) и 8 бр. са с неизтекъл срок за изпълнение.

Не е изпълнено 1 бр. предписание, дадено през предходния месец и е изпратено писмо – покана за съставяне на Акт за установено административно нарушение /неизпълнение на предписание/ на Кмета на село Попица, oбщ. Бяла Слатина.

Съставени са 2 бр. Акт за установено административно нарушение /неспазване разпоредбите на чл. 112, ал. 1, т.1 от ЗУО/ на Кмета на с. Гложене, общ. Козлодуй и на Кмета на с. Галиче, общ. Бяла Слатина и 1 бр. Акт за неспазване разпоредбите на чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО и във връзка с чл. 17 от Наредбата за ИУМПС на физическо лице от гр. Бяла Слатина.

За периода са постъпили 1 бр. жалба свързана с нерегламентирано събиране и разкомплектоване на ИУМПС в гр. Бяла Слатина за която се констатира, че е основателна и е дадено предписание, 2 бр. жалби за отглеждане на животни в регулационните граници на с. Ракево, общ. Криводол и с. Радовене, общ. Роман. Жалбата касаеща проверка в с. Радовене е изпратена по компетентност на община Роман, а във връзка с жалбата за с. Ракево е взето участие в комисия, назначена със Заповед на Кмета на общ. Криводол.

За месец септември е издадено 1 бр. Решение за изменение на Разрешение за дейности с отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Заверени са 48 бр. отчетни книги за отпадъци на 12 фирми от региона и 22 бр. работни листа за класификация на отпадъците съгласно чл. 8 от Наредба № 3 на 3 бр. фирми.

Внесена е 1 бр. подновена Банкова гаранция за Разрешение за дейности с ОЧЦМ и 4 бр. площадки на обща стойност 45 000 лв. във връзка с разпоредбите на чл. 69, ал. 6 от ЗУО. Освободена е 1 бр. Банкова гаранция в размер на 25 000 лева и 4 бр. Банкови гаранции – всяка в размер на 5 000 лв. за извършване на дейности с ОЧЦМ във връзка с внесена подновена Банкова гаранция. Внесени са продължения на 2 бр. Банкови гаранции за извършване на дейности с ОЧЦМ, едната от които у в размер на 5 000 лв., а другата е на стойност 25 000 лв., във връзка с разпоредбите на чл. 69, ал. 6 от ЗУО.

През периода са изготвени: 1 бр. становище до МОСВ във връзка с реализацията на Етап VІІ „Разработване на методология и контролен лист за осъществяване на контрол на инсталациите за третиране на биоотпадъци и обучение на РИОСВ и общинските контролни органи за извършване на проверки на място и по документи” в рамките на проект „Разработване на нормативната уредба за управление на биоотпадъците и създаване на система за осигуряване на качеството на компоста и Национална организация за осигуряване на качеството на компоста”, 1 бр. писмо с информация до МОСВ във връзка Задължения и отговорности на местната администрация, свързани с новия Закон за управление на отпадъците /обн. ДВ, бр. 53/ 2012 г./, 1 бр. писмо до общините от област Враца във връзка със събиране на информация, обобщаване и анализиране на текущото състояние, относно Задължения и отговорности на местната администрация, свързани с новия Закон за управление на отпадъците /обн. ДВ, бр. 53/ 2012 г./ и 1 бр. писмо до физическо лице, собственик на замърсен с битови отпадъци терен в с. Згориград, общ. Враца.

Издадени са 4 бр. Решения и Становища във връзка с процедурите по глава шеста от ЗООС.

Взето е участие в две Комисии за приемане на извършена работа на реализирани проекти, финансирани от ПУДООС в рамките на националната кампания “За чиста околна среда” на МОСВ за следните обекти:

● по Договор № 9164/17.05.2013 г. за обект “Централния парк на с. Добролево – зона за отдих” в с. Добролево, общ. Борован, обл. Враца;

● по Договор № 8929/11.04.2013 г. за обект “Възстановяване на квартална зона за отдих и създаване на детска площадка между ул. „Ю .Гагарин”, ул. „Н. Вапцаров” и ул. „Шипка” в с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца.
Екологична отговорност и екологични щети:
През отчетния период на територията контролирана от РИОСВ - Враца няма констатирани случаи на непосредствена заплаха от екологични щети и на причинени такива.

Извършени са общо 3бр. планови проверки във връзка с прилагането на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ).

Проверени са: „В и К” - Враца” производствено поделение гр. Бяла Слатина; “Дионисомарбле-България” ЕООД, Кариера с. Върбешница, общ. Мездра; „Хемус-М” АД, гр. Мездра.

При направените проверки е установено, че, операторите имат изготвена собствена оценка за заплаха от екологични щети и планирани мерки за отстраняване на екологични щети. Включени са в Публичния регистър на операторите извършващи дейност по Приложение №1 на ЗОПОЕЩ.

През периода са извършени 3бр. извънредни проверки по контрол на дадени предписания на операторите: „Вархим” ЕООД, гр. Мездра, “Химем” ЕООД, гр. Враца и „Българска леярна” ООД, гр. Враца. Предписанията (5бр.) са изпълнени в срок.
ОВОС и ЕО

Издадени са 6 броя решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - с характер на решението да не се извършва ОВОС, от които: едно решение за интензивно животновъдство, едно решение за обособяване на площадка за ИУМПС и четири броя решения за обекти с обществено предназначение. Внесените преписки съдържащи информацията и документацията представена от възложителите, са изпращани по служебен ред за становища до РЗИ-Враца и БДУВДР-Плевен за становища, като мотивите в техните становища са включени в издадените от инспекцията решения. От Общините и кметствата на областта, които се засягат пряко от реализирането на съответното инвестиционно предложение се изразяват писмено становища, които отразяват и мнението на засегната общественост, които становища също се включват в издадените решения.

Издадени са 3 бр. Решения за прекратяване на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС – два броя след декларирано искане от страна на възложителя за прекратяване на процедурата и едно на основание чл. 2а, ал.4, т.1 и ал.5 от Наредбата за ОВОС.

Постъпило е 1 бр. заявление, след което до възложителя ще бъде изпратено писмо за допълнителна информация относно уточняване на процедурата по глава шеста от ЗООС, имайки предвид това дали ИП попада в обхвата на Приложение 2 на ЗООС и дали подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Изпратени са 3 бр. уведомителни писма до възложители, чиито ИП попадат в обхвата на приложение №2 на ЗООС, с указания за стъпките които е необходимо да извършат съгласно глава шеста от ЗООС и Наредбата за ОВОС.

Внесени са 2 бр. искания за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС: едно за вътрешно преустройство на жилищна сграда в зъболекарски кабинет и едно за изграждане на навес-барбекю, площадки за каравани и плувен басейн с пързалка.

Изпратени са общо 87 броя писма за инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, по които от направлението е дадено становище, че същите не са включени в Приложение 1 и 2 на ЗООС и не подлежат на регламентираните с глава шеста на ЗООС процедури по ОВОС и ЕО.

Изпратено е едно писмо във връзка с потвърждаване за влязло в сила решение издадено от инспекцията.

Издадено е едно писмо във връзка със смяна на възложител на ИП, за което има издадено становище.

Изпратено е едно писмо за удължаване на срока за представяне на допълнителна информация и отстраняване на непълноти, пропуски и неточности към внесено искане от Община Мизия.

В хода на процедурите по ОВОС и ЕО и във връзка с тяхното провеждане са изпратени общо 5 бр. писма до възложителите в оперативния порядък на изпълнение на заложените цели по ОВОС и ЕО /за допълнителна информация, за становище до БДУВДР-Плевен, за становище до РЗИ-Враца и др./.

Изпратени са 5 бр. напомнителни писма до възложителите във връзка с промяна в нормативната уредба по ОВОС, визирана в чл.2а на Наредбата за ОВОС.

След внесена от възложител община Козлодуй Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/ за Общински план за развитие на Община Козлодуй /ОПР/ за периода 2014-2020 година, и в изпълнение на изискванията на чл.29, ал.2 от Наредбата за ЕО е изпратено становище до него, изразяващо се в това че РИОСВ-Враца приема така представената обобщена справка с отразения в нея анализ на съответствието на плана преди окончателното му приемане с издаденото Решение по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО № ВР-03-ЕО/2013г. с характер на решението да не се извършва ЕО. На възложителя са дадени и указания, че съгласно чл.29, ал.3 от Наредбата за ЕО, е необходимо да уведоми РИОСВ-Враца в 14-дневен срок след одобряването/приемането/утвърждаването на плана.

След внесеното писмо от община Мизия относно изработено задание за общ устройствен план на община Мизия, в изпълнение на изискванията на глава шеста от ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми е изпратена получената информация с писмо до БДУВДР-Плевен за становище по отношение допустимост на плана спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, като след получаване на становището от БДУВДР-Плевен е изпратено до възложителя уведомително писмо по отношение на процедурата по Екологична оценка на общия устройствен план.

Изпратено становище до Инициативен комитет – с.Лютиброд, предвид постъпилото от тях в РИОСВ-Враца писмо относно запитване във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на МВЕЦ в землището на с.Лютиброд, общ.Мездра.

Изпратено е едно становище до МОСВ, предвид извършваната процедура за ОВОС за инвестиционно предложение за “Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ “Козлодуй” и във връзка с оценка качеството на ДОВОС за същото ИП.

Съставени са 2 бр. протоколи за извършване на планов контрол на издадени Решения: Решение по ОВОС № 7-4/2010г. на МОСВ за инвестиционно предложение: “Разработване на кариера за добив на сколнооблицовъчни материали-варовици от находище “Дионисо”- участък втори”, в землището на с.Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца. При извършената проверка на място и по документи няма установени нарушения. Другият съставен протокол е за Решение по ОВОС № ВР-2-2/2011г. на РИОСВ-Враца за инвестиционно предложение: “Изграждане на ветроенергиен парк “Веслец” - 55 бр. вятърни генератори с обща мощност 150 МW и 2 бр. подстанции”, в землищата на с.Камено поле, общ.Роман и с.Горна Бешовица и с.Цаконица, общ.Мездра, обл.Враца, с възложител: “ВАЕИ Енерджи” ЕООД, гр.Сливен. Този протокол е съставен след изпратено и получено писмо от възложителя относно изпълнение на условията и мерките заложени в издаденото решение и етапите на осъществяване на инвестиционните предложения за които са издадени съответните решения. Не са започнати строителни дейности по осъществяване на ИП.

Извършени са 3 планови проверки по документи във връзка с контрол по изпълнение на условията в постановени от Директора на РИОСВ - Враца Решение № ВР-20-ЕО/2010г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и контрол по прилагането на ПУП-ПРЗ; Решение № ВР-08-ЕО/2010г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и контрол по прилагането на ПУП-ПРЗ и Решение № ВР-09-ЕО/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и контрол по прилагането на ПУП-ПРЗ. Участвано е в две Държавни приемателни комисии /ДПК/ за строежи на:

-“Данъчен склад за газов кондензат на ПГХ “Чирен”, първи етап: “Монтаж на лафетни струйници с изпълнение на част ВиК” и втори етап: “Реконструкция на склад за ЛЗТ и привеждането му към изискванията за данъчен склад за газов кондензат”, находящ се в пи № 000179, землище с.Чирен, общ.Враца.

-“Технологично разширение към съществуваща газостанция с пълначен пункт за пълнене на битови газови бутилки за пропан-бутан” , в пи с идентификатор 37798.502.298, гр.Козлодуй.

По отношение реализацията на горепосочените инвестиционни намерения има издадени становища от РИОСВ-Враца. Обектите са приети без забележки от страна на инспекцията.

Участвано е в обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение «Съоръжение за третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема в АЕЦ «Козлодуй» заедно с всички приложения към него.

Своевременно се актуализират публичните регистри по ОВОС и ЕО с данни за провежданите процедури.

Издадените Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС/ЕО периодично са изпращат в МОСВ.


Биологично разнообразие и ГМО

През месец септември са издадени 22 регистрационни карти на екземпляри от видове, включени в Регламент ЕО №338/97.

Заверени са 3 бр. разрешителни по Наредба № 8 от 12 декември 2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5 (ДВ, бр. 4/ 16.01.2004 г.).

Относно превантивния контрол по реда чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС са издадени 9 броя писма, относно постъпили в инспекцията горскостопански планове и програми.


Защитени територии

Във връзка с осъществяване на контрол в защитените територии в териториалния обхват на РИОСВ-Враца за месец септември 2013 година са извършени 7 проверки на следните защитени територии: Р„Врачански карст”, ЗМ „Вола”, ПЗ „Вратцата”, ПЗ „Леденика, ЗМ „Падините”, ЗМ „Боров камък” и ПЗ „Новата пещера”.

Относно превантивния контрол по реда чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС са издадени 39 бр. писма, относно постъпили в инспекцията горскостопански планове и програми, извън обхвата на ЗООС.
Натура “2000”

Относно превантивния контрол са издадени: 25 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007г), относно постъпили в инспекцията ИП, ППП, извън обхвата на ЗООС, 6 бр. вътрешни становища за ИП, включени в Приложение 1 и 2 на ЗООС, които са част от решенията по ОВОС и ЕО (по реда на глава III от Наредбата за ОС) и 1 писмо до Дирекция на ПП „Врачански Балкан”, 4 писма до Басейнова Дирекция, за становище на относно ИП засягащи воден обект и 1 писмо до възложител.


2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност през месец АВГУСТ


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница