Отчетна единица "идеал стандарт видима", работна прощадка Севлиево Инсталации, попадащи в Приложение 4 на зоос "Дата11.12.2017
Размер183.93 Kb.


УТВЪРДИЛ :

ИЗПЪЛН. ДИРЕКТОР : /инж. Кр. Копчев/

Отчетна единица

“ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА”, работна прощадка Севлиево

Инсталации, попадащи в Приложение 4 на ЗООС

1.“Леярна”, S

2. “Галваничен”, S /Асмега 1/

3. “Галваничен”, S /Асмега 3/

4. Декоративни покрития, SРегистрационен номер на разрешителното

20/2004 година

Адрес по местонахождение на инсталациите

Гр.Севлиево, ул"Марин Попов" №53

Дата на подписване на КР

22.12.2004г.

Дата на влизане в сила на КР

22.12.2004г.

Оператор

“ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА”, работна прощадка Севлиево

Адрес, телефон, факс и е-mail на оператора

гр.Севлиево, ул"Марин Попов" №53 тел.0675/30 223, факс 0675/30809, е-mail kopсhevK@aseur.com

Името на лицето за контакти

Инж.Иванка Ангелова

Адрес, телефон, факс и е-mail на лицето за контакти

гр.Севлиево, ул"Марин Попов" №53 тел.0675/30 227,

е-mail angelovai@aseur.comДейности на инсталациите

1.Производство на месингова сплав и кокилни отливки

2. Отлагане на никел-хромови покрития върху месингови повърхнини

3. Отлагане на мед- никел-хромови покрити върху АВ S повърхнини.

4.Отлагане на декоративни покрития/злато, сатин и др./

/приложение 1, приложение 2/


Производствен капацитет

1.Леярна S1 - 11 000 т/год месинг блок., 33 т/дневно;

2.Галваника S1 (ASMEGA 1) – 150 000 м2 покрита повърхност;

(Обем на ваните за обработка – 58m3)

3.Галваника S3 (ASMEGA 3) – 81 928 м2 покрита повърхност;

(Обем на ваните за обработка – 45m3)

4.Декоративни покрития S–1 600 м2 покрита повърхност;

(Обем на ваните за обработка – 3m3)


Политика на фирмата

Виж СИСТЕМЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

РИОСВ, отговаряща за разрешителното

РИОСВ В.Търново

Басейнова дирекция, на която е разположена

БД гр. Плевен


Приложение 1.

ГД 2006.Увод
ПРЕДМЕТ НА ФИРМЕНАТА ДЕЙНОСТ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

“Идеал стандарт –Видима”, производствена площадка Севлиево /”ИС-В” S/ е разположена в югоизточната промишлена зона на град Севлиево при граници:

- източно - гробищен парк и р.Росица /на около 200 м/;

- западно - първокласен шосеен път и зърнено-фуражни фирми;

- южно - гробищен парк и ”АВКО” ЕООД;

- северно - металообработваща фирма ”ОРИГИНАЛ” ЕООД.

Заеманата от нея площ възлиза на 72 дка като от тях 35 дка се пада на сградния фонд. “ИС-В” S е разположена в регулацията на града. Най-близката жилищна сграда отстои на 200 м от производствените сгради.
ОТРАСЪЛ

Номенклатурата на продукцията на “Идеал Стандарт Видима” се отнася към машиностроенето. Предмет на фирмената дейност е производството на месингова арматура.


СОБСТВЕНОСТ И ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ

От 1992 год “ Идеал Стандарт Видима ”АД представлява смесено дружество, дъщерна фирма на ”AMERIKAN STANDARD Inc.” Регистрирана е с Решение на Габровския окръжен съд 475/27.02.1992 г. Дружеството се управлява от Изпълнителен директор по схема съгласно


ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Като най-големия производител на арматура в Европа “ИС-В”АД към емисионната дата на настоящата Програма осъществява производствената си дейност с около 2100 персонал при 80% реализиране на външния пазар/1 400 души за ”ИС-В” S /.

Екологосъобразното производствено поведение на фирмата е потвърдено от:

- нейното сертифициране по стандарта ISO 14000 от TUV RHEINLAND, нтегрирано от структурна целесъобразност със стандартите ОНSАS 18 001 /за здравословните и безопасни условия на труд/ и за качество ISО 9001.

- съсредоточаването на складовите бази за всички основни и спомагателни материали само на територията на “ИС-В” S; в “ИС-В” G се задържат материали само в количества необходими за около тридневен разход.

- извършването в екологичен аспект на последните разширения и реконструкции в т.ч.: • екологична програмируемост на новозакупеното оборудване и

 • екологосъобразно преустройване на старите съоръжения.

Транспортните комуникациите между двете производствени площадки на фирмата се осъществяват :

А/ за суровините и отпадъците- с товарни коли /обикновени и

контейнеровози/ и

Б/ за хората – транспортни средства по Договор / маршрутен микробус за

работните дни във времето от 8 до 16 часа на всеки 60 минути и с

автобуси, стиковани с производствената сменност/.

В ред следващ технолочната последователност, по-долу е изложена същността на производствената дейност на ”ИС-В” S
ЛЕЯРСКО-ПРЕСОВИ ДЕЙНОСТИ

Тези дейности включват: • Производство на месингова сплав,/ S /

Извършва се чрез 5 индукционни пещи /1брой- тритонна, 1 брой- 5 тонна и 3 броя- еднотонни/ при изходните суровини :

 • месингови отпадъци собствени и закупени /скрап, стружки и бракувани детайли/ ;

- свежи цветни метали /мед, олово, цинк, алуминий /.

Качественият състав на произвежданата месингова сплав се контролира спектрално при всяка партидна стопилка. След достигането му на регламентирания за арматуростроенето качествен състав, се предприема изливане на стопената маса чрез полуавтоматична установка на месингови блокове с единично тегло около 15 кg.

Всички пещи са локално аспирирани, а помещението в което са разположени има общообменна вентилация. Отвеждането на димните емисии в атмосферата става чрез специализирано ръкавно пречиствателно съоръжение OMAR, източник на прахообразен отпадък.


 • Производство на ”леярски сърца”

Извършва се чрез сърцарски машини в т.н. ”горещи кутии”. Същността на производството се изразява в дозирането под налягане на плакиран пясък /пясък добре хомогенизиран със смола и втвърдител/ в камерата на “горещата кутия”. “Сърцата” се пресоват при температура 160о-180о при продължителност на работния цикъла ок.1 минута.

 • Производство на месингови отливки

Извършва се в автоматизирани и полуавтоматизирани кокилни леярски съоръжения, снабдени с локална аспирация, включена към ”ръкавен” тип филтър. Залагайки в тях пясъчните “сърца” в т.н. леярски кокили чрез отливане се произвеждат месингови отливки / леякова система с един или няколко детайла/. Всеки цикъл на леене приключва с охлаждане на кокилната екипировка в 40% графитен разтвор, формиращ се в последствие в отпадък.

 • Почистване на месинговите отливки

Съдържанието на операцията се изразява в

- освобождаване на отливките от намиращите се в тях пясъчни сърца чрез барабаненето им със стоманен дробс в дробометни машини и

- отстраняване на съпътстващите отливките леяковите системи чрез отрязването им на банциг или специализирани отрезни машини, последвано от шлайфане в зоната на отрязването на класически тип лентови шлайф-машини с локална аспирация.
МЕХАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ,

Представляват механични операции върху

- произведените при леярско-пресовите дейности детайли

- прокатен материал с различен диаметър

чрез едно- и многошпинделни автомати, агрегатни машини, бормашини, машини с ЦПУ, масло- и стружко сепариращи съоръжения и др.

Съпътстващите механичните операции маслено-айрозолни емисии се поддържат в работната среда вграниците на нормативните стойности чрез локални аспирации над съответните машини и общообменни вентилации на работните помещения/ с вградени в тях маслоуловителни елементи филтри на изхода/.


ШЛАЙФ-ПОЛИРНИ ДЕЙНОСТИ

Целта на тази производствена дейност е да се подготвят галванизируемите повърхнини на обработваните детайли до определен клас на грапавост. Това се постига чрез механичните операции

- шлайфане и

- полиране.

Шлайфането се извършва при скорост на рязане ок.30м/мин на лентов тип машини /ръчни и автоматични/ и на два етапа /при различна зърнистост на използувания инструмент/. Използуваните шлайфленти представляват плат с наслоен върху него чрез лепило абразив от електрокорунд /двуалуминиев триокис/. Последващото полиране е една гланцираща операция, извършвана на въртяща се памучно-дисков тип шайба, периодично подмазвана с полирна паста /60% електрокорунд и 40% свързваща маса/.

За облекчаването на ръчния труд в шлайф-полирните дейности при обработване на габаритни и със сложна конфигурация детайли навлизат все повече в производството специализирани шлайф-полирни автомати. Всички шлайф-полирни дейности се извършват при локална аспирация към всяко едно работно място и общобменна вентилация на работното помещение. Аспирирания въздух се сепарира от съдържащия се в него месингов прах и паспал чрез филтри ръкавен или касетъчен тип с въведено към тях контролиране за ефективност/манометрично/.

Събирателните съдове на вентилационно-аспирационните съоръжения при шлайф-полирните дейности са раположени извън работнито помещение.
ПОКРИТИЯ,

Върху арматурните детайли от месинг и пласмаса се нанасят покрития чрез галванизация и електростатика .

Галваничните покрития се отлагат чрез ръчни и автоматични инсталации:

-1 брой -за отлагане на никел-хромово покритие върху

месингови детайли ;

-1 брой- за отлагане на никел-хромови покрития върху

пласмасови /ABS/ детайли/ ;

-1 броя -за отлагане на полимерни покрития върху месингови и пласмасови повърхнини .

Чрез използуването на автоматичните галванични линии и оптимизиране на технологиите е постигнато намаляване на:

- обслужващия ги пряко персонал, субективен фактор за технологични отклонения, в т.ч. и екологичните;

- неоходимото количество технологична вода;

- необходимото количество изходни суровини;

- количеството генерирани отпадъци ;

- разходите за детоксиране на отпадните води /химикали, заплати, транспорт и др./.

Получаваните от галваничните дейности отпадни води се третират в 2 броя ПСОВ /пречиствателни станции за отпадни води/ . Наличните в тях физико-химична и йонообменна секции преработват отпадните води като

А/ част от тях са с възможност за оборотна приложимост, а

Б/ друга част са с качествени показатели, позволяващи заустване към съответния водоприемник /градската канализация/.

Чрез ПСОВ се постига частично детоксиране на отпадъчните води при намаляване обема на отпадната маса при промяна на агрегатното състояние на отпадъка чрез филтърпресоване, т.е. крайните продукти са детоксираните отпадни води и галваничния шлам.

Детоксираните отпадни води се заустват в градската канализация.

Отлаганите в арматуростроенето електростатични покрития са на база течни и прахови полиестери. Извършва се в специализирани инсталации със собствена локална и общообменна аспирация. За ограничаване на опасните отпадъци е приета технология на “боядисване”, при която нискокачественото покритие не се “сваля”, а детайлите с такова покритие се насочват за притопяване в леярските пещи.


МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ

При тях се извършва окомплектоване на детайлите /произведени фирмено, кооперирано и закупени/ в санитарна арматура или търговски възли като резервни части. Повечето от монтажните операции са ръчни. Тук се постига висока производителност и качествен контрол чрез внедрена линейна DFT-организация на работа.


ШПРИЦВАНЕ НА ПОЛИМЕРИ

Тук чрез шприцване/леене под налягане в шприцформа/ се произвеждат детайли основно от АBS- /акрил-нитрил-бутадиен стирол/ и ПMMK- /полиметилметакрилат/. Част от произведените детайли се влагат директно в монтажните дейности, а друга част- след отлагането върху тях на галванично или полимерно покритие .


ИНСТРУМЕНТАЛЕН

Дейността е свързана с производство и ремонт на необходимата за арматуростроенето инструментална екипировка чрез многобразен специализиран машинен парк. Характерните за дейността механични обработки и използваните като основен материал стоманен, чугунен, циркониев и др. блокове и прокат определят характерните за нея стружкови и отломкови отпадъци .


КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО

Дейностите по КС се извършват от външни фирми по Договор под ръководството на ръководител КС. Потенциалните строителни отпадъци тук са: железобетонни конструкции, маломерна зидария, дървени елементи, земни маси.


АВТОТРАНСПОРТ

Съдържанието на фирмения автотранспорт обхваща ремонтната дейност на всички кари и ежедневната профилактика на фирмения автопарк. Потенциалното му влияние върху околната среда е възможно чрез отработените акумолатори и допускани маслени течове. Ограничава се чрез създадената организация за експлоатация и контрол на карното стопанство и влизащия във фирмата външен транспорт:


СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ

Фирмени складове с потенциалност за отпадъци са само складовете готова продукция. Предназначението им и извършваните в тях манипулации предполагат и еднотипни отпадъчни емисии- хартия, полиетиленово фолио, метален скрап/чембер/, полиамиден чембер и др.


ДЕЙНОСТИ НА СЪПЪТСТВАЩИ ФИРМИ

“ИС-В”АД извършва своята дейност при съдействието на фирми на база ежегодни договори. Допълнителните споразумения към тях съдържат клаузи, регламентиращи тяхното отношение към свързаните с отпадъците от тяхната дейност. Дейността им се възлага и контролира от ръководителите на отдели ”Механичен” и “Енергетичен”. Предоставените им работни зони в “ИС-В” дават възможност за организиране на екологосъобразна обслужваща дейност. Това се отнася се за фирми с дейности и местоположение както следва:

 • Ремонтни дейности

.

 • Енергетични дейности
 • В и К дейности /вода и канализации/ • Вентилационно-аспирационни дейностиФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

Административно-отчетните дейности са общи за двете производствени площадки и са съсредоточени във “ИС-В” S. Основният капитал на фирмата е формиран почти 100% от чуждестранни инвестиции.


ПРОГНОЗИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Капацитетът на фирменото оборудване на ”ИС-В” S е разчетен за производство на

4 000 000 смесителя/годишно. Като функция на пазарната икономика, той е силно зависим от :

- маркетинговата дейност на фирмените специалисти ;

- качеството и асортимента на произвежданата арматура;

- моментното състояние на световните пазари.

- наличния машинен парк /брой, надеждност, производителност/;

- ефективноста на изградената DFT-организация на производство, свързана с минимизиране на складовите бази и завишен качествен контрол в производствените процеси.

Март 2007 г.
д-ст "БТОС":


2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОКОЛНАТА СРЕДА
Фирмените дейности, свързани с околната среда се определят от

- Издадените Комплексни разрешителни от МОСВ 20/04 и 26/06 ;

- Внедрената система ISO 14 004:2004 и

- Корпоративните екологични квоти.

Тяхна емисия са Програмата за провеждане на екологичен мониторинг и Програмата за управление на отпадъците. Фирмената политика по околна среда е разработена като документ и е неразделна част от Наръчника към системата ISO 14 004:2004

Задълженията, свързани с околната среда в ”Идеал Стандарт- Видима” са обвързани

- при фирмените работни мяста - с тяхната Длъжностна характеристика и

- при съпътстващите фирми - чрез клауза в Допълнителното споразумение

към трудовия им договор. /виж т.2.1./

Координационните връзки в екологичен аспект във фирмената структура се виждат от т.2.1.1. Уточняваме, че във всяка низова производствена структура/тим / има лице, отговарящо за екологосъобразността на технологичната дейност.

Съгласно КР е разработен документ, посочващ лицата отговорни и отговарящи по изпълнение неговите условия /т.2.1.2./.

Процедурите на ІSO системата и длъжностните характеристи са основните вътрешно-фирмени документи, регламентиращи екологогосъобразността на всяко работно място.

Същите се утвърждават и задълбочават чрез провеждане на обучения, съгласно разработна инструкция т.2.2.

Екологичните комуникации във и извън фирмата се улесняват чрез създадените

- ОПИС с потенциалните ведомства за контакт и възможните връзки с тях,

съгл.5.3.1. и 5.3.2 от КР / т.2.3./ и

- Процедура от ISO-системата .

Актуализирането на документацията свързана с ОС се извършва, съгл. Инструкция Екологичните дейности във фирмата се извършват по Планове със срокове и отговорници при периодично отчитане изпълнението им в Комитет по околна среда.

м.март 2007

Дейност БТОС :


2.10. ДОКЛАДВАНЕ
"Идеал Стандарт Видима"АД изготвя и представя ежегодно в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително (ГДОС) в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът да е изготвен съгласно образец на годишен доклад съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”. Обобщена информация за резултатите от мониторинга, в условията, касаещи отпадъчните и подземните води да се представя в Басейновата дирекция. Условие 5.10.1.


7.СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ
7.1.АВАРИИ СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА -S
Условие 14.1.През отчетния период аварии свързани с околната среда не са възниквали табл.7.1.

Условие 14.5. Фирмата е класифицирана съгласно нормтивните изисквания и класификацията е одобрена от министъра на околната среда и водите.
Табл.7.1.

Дата на инцидента

Описание на инцидента

Причини

Предприети действия

Планирани действия

Органи, които са уведомени

-

-

-

-

-

-


7.2.ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА

През отчетния период оплаквания и възражения свързани с околната среда не са възниквали табл.7.2.


Табл.7.2.

Дата на оплакването или възражението

Приносител на оплакването

Причини

Предприети действия

Планирани действия

Органи, които са уведомени

-

-

-

-

-

-


ГД 2006,

Идеал стандарт-Видима”, РП Севлиево


4.4. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Фирмените дейности по околната среда се извършват по годишни планове и съответно с изготвяни по тях отчети в края на годината. Всички свързани с отпадъците позиции са регламентирани от утвърдената от РИОСВ дългосрочна Програма за управление на отпадъците 2005-2009г.

1. Мероприятията по минимизирането и реализацията на фирмените отпадъци през 2006 обхващат :

1.1.Намаляването чрез технологични промени количеството на формирания при отлагането на електростатични покрия “опасен отпадък” от т.н. “водна завеса”;Утайки от водни разтвори, съдържащи бои и лакове 08.01.15*/ от 24 на 8 тона/
1.2. Направеното обследване на транформаторните маслените флуиди за съдържание на бифенили;


  1. Започнатата съвместа работа с Химико-технологичния институт и италиянската фирма “Атотех” относно обезводняването, респективно намаляване на обема на един от най-обемните “опасни отпадъци ”;

Утайки от филтрувален кек, съдържящ опасни отпадъци 11.01.09*


  1. Въведеното филтруване на използваните за охлаждане масла в п.”Стругови детайли ”, позволяващо тяхното вторично използване и съответно намаляване два пъти на отпадъчното масло на процеса;

Машинни масла на минерална основа, не съдържащи халогенни елементи 12.01.07


  1. Проучването и експериментирането на възможностите на оборудване и технология за термично

третиране на отпадните леярски пясъци, водещо до превръщането в неопасен отпадък на около

3 000 т “опасен отпадък”.Използвани леярски сърца...10.10. 07*
2. Регламентираните от комплексното разрешително условия за събиране, временно съхранение, транспортиране и реализация на опасни производствените отпадъци са включени в чек-листа на периодично провеждания във фирмата вътрешен одит:

- събиране в устойчиви на отпадъка идентифицирани съдове;

- съхранение на оловните акумолатори и живачните лампи при изисквани от КР условия условия;

- не допускане смесване на “опасните отпадъци” един с друг, а също и с “неопасни отпадъци”;

- съхраняването на“опасните отпадъци” в закрити зони;

- продаването на отпадъците става при сключен Договор, като “опасните отпадъци”се изисква КР

или Разрешение чл. 37 от ЗУО за отпадък със същия код ;

- транспортирането на “ опасни отпадъци” става

- при сключен Договор с извозващата фирма, имаща Разрешение по чл. 37 от ЗУО за

извършване на такава дейност и регистрационен документ по чл.50 от ЗУО и

- при наличие на всеки курс на Транспортна карта и Авариен лист /Приложение 4.4.1 /;

- Провеждането на обучения с лицата обслужващи фирмените площадки за обучение и

тимовите Отговорници по безопасност и околна среда / Приложение 4.4.2 /.

3 . Оценяването на събирането, временото съхраняване, количеството, транспортирането и постигнатата реализация на генерираните във фирмата отпадъци, а също и установяването на причините при констатирани несъответствия с регламентитите на КР се и вземането на необходимите корективни мерки по тях се извършват на работна среща Комитет по околна среда /Приложение 4.4.3 /.


4. Генерираните на работната площадка отпадъци като вид, количество, подход на обезвреждане/оползотворяване ( D/R) и наименованието оператор на тяхното обезвреждане/оползотворяване са дадени на Приложение 4.4.4- 7. Фирмената организация на производство не позволява тегловно отчитане на отпадъците при временното им депониране на площадката за отпадъци. Същото се отчита при тяхното продаване или депониране. Съществуващото обаче обемно отчитане /на база вида и вместимостта на транспортиращия ги палети/позволява тяхното количествено отчитане по производствени процеси /Приложение 4.4.8. /

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

4.4.1. Авариен лист за транспорт на “опасни отпадъци”

4.4.2. Копие от Протокол за проведено обучение по управление на околната среда

4.4.3. Приложение Протокол от заседание КОС

4.4.4. Отпадъци 2006- видове и количества по производствени площадки;

4.4.5. Отпадъци 2006- подходи на третиране и оператори;

4.4.6. Реализация на отпадъците/по Табл.5 на методиката за ГДОС/;

4.4.7. Реализация на отпадъците/по Табл.4 на методиката за ГДОС/;

4.4.8. Справка за отпадъчните емисии по производствени процеси

Март 2007-03-05

Севлиево
4.6. ПОДЗЕМНИ ВОДИ - S
Съгласно Условие 13.7.1.1 на мониторинговата програма са направени съответните пробонабирания и анализи от ИАС В.Търново на съществуващите два кладенеца/ шахтов и тръбен /-Протокол №525 / 2006 г. и Протокол №526 / 2006 г .

Заключенията на протоколите от изпитваните водни образци гарантират изпълнението на Условие 13.7.1.4. от КР №20/2004г. табл.6.4.1.Уточняваме, че качествения състав водите на тръбния кладенец са и индикатор за настъпили аномалии в намиращия се в негова близост склад за химикали.

Несъответствия спрямо изискванията на КР се регистрират само при:


 • водите от шахтовия кладенец- на компонента хром и

 • водите на тръбния кладенец - на компонента нефтопродукти .

Съгласно Условие 13.7.1.4. оценката на Комитета по околна среда за упоменатите отклонения са

- при шахтовия кладенец- причина са остатъчните замърсявания от съществуваща в тази зона преди около 40 години стара галваника ,а • при тръбния кладенец- наличието на нормативно нерагламентиран склад

за ГСМ в районна му.

Приетите от КОС корективните мерки се свеждат до: • учестено мониториране при функционална обвързаност с валежността на

региона и при двата кладенеца и

- реализиране на проекта за нов склад за ГСМ .

март 2007

ИА/ИА

4.7.ПОЧВИ-S
Съгласно мониторинговата програма са направени съответните пробонабирания /виж т.4.1.3./.:Протокол №1046 / 2006г.- ИАС В.Търново: точка 2816П - на територията на фирмата и т.2817П извън територията на фирмата.- Условие 13.8.5.

Съгласно Условие 13.7.2.4. направена е оценка на състоянието таблица. В КР няма заложени норми с които да се съпоставят измерените стойности. В програмата на вътренните одити е заложена проверка относно наличието, ограничаването и недопускането на разливи замърсяващи почвите. През огчетния период такива не са регистрирани.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница