Относно: Деяния, които могат да съставляват престъпления по служба Копие доДата08.06.2018
Размер71.86 Kb.
ДО

Г-Н Борис Велчев


ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


С И Г Н А Л

От член-кореспондент професор дмн Емил Иванов Хорозов,

бивш управител на Фонд „Научни изследвания


Относно: Деяния, които могат да съставляват престъпления по служба
Копие до:

През 2010 г. работна група от учени направи проверка на работата на Фонд „Научни изследвания“ през периода 2008-2009 г. Комисията беше формално назначена от министъра на МОМН професор С. Игнатов по мое предложение и настояване. Докладът от проверката му беше предаден чрез неговата администрацията на 11.11.2010 г. В края на 2010 г. докладът беше препратен в АДФИ за инспекция. По моя преценка оценката не беше ефективна.


Проверката на учените откри данни за сериозни нарушения на законите и правилниците, в резултат на което десетки и може би стотици милиони лева са разпределени неадекватно и в ущърб на българската наука. Не е лесно да се оценят точните загуби, защото нередностите са от различен характер и най-често са комбинирани. За много от тях има частични данни и пълното им разкриване може да направи специализиран орган. Бавенето ще спомогне да се заличат някои следи и ще пречи на разследването. Освен това в средствата за масова информация се тиражират неверни или изопачени факти, което затруднява оказването на обществен натиск за разкриване и отстраняване на порочните практики. За резултатите на проверката са информирани по един или друг начин БАН, Комисията по образованието, науката, младежта и спорта към НС и др. По мое мнение вече две години истинското разследване се протака.
По тази причина аз съм длъжен да се обърна към Вас. Не само защото като длъжностно лице съм научил обстоятелства, които може да съставляват престъпления и съм задължен да ги съобщя, но и защото личната ми съвест ме кара да се не се примирявам с тях. Това особено важи за тези от фактите, които години наред пречат на българската наука да заеме достойното си място, независимо от отлични нейни представители.
По-долу в I-VI съм изредил по-сериозните нарушения, открити от посочената група от учени и описани в доклада. Останалите, с които считам за уместно да Ви запозная, са изложени в VII-VIII.
I. Не са използвани всички постъпили и заплатени от фонда рецензии. Неизползваните рецензии са от две много специални категории: всички неупотребени рецензии са или с най-ниските резултати,естествено за класираните проекти, или с най-високите за съответния проект за некласираните. С това се вижда, че пренебрегването е направено изключително с цел манипулация на крайните резултати. Внимателният преглед установи, че отстраняването на рецензиите е довело до значително пренареждане на списъка на класираните проекти. Няма законово основание рецензиите да бъдат пренебрегнати. Единственият орган, който може да ги игнорира, е Изпълнителният съвет на фонда. Установено е, че той не е вземал решение да направи това. Във всеки случай това са твърдения на неговия председател пред работната група. Също така протоколи за такова сериозно пренареждане няма. С тази фалшификация са класирани 40% от проектите. Други учени са ощетени, тъй като техните проекти не са получили финансиране.


II. Използвани са рецензенти, които не са одобрени от Изпълнителния съвет. Като правило техните рецензии са помогнали да се промени сериозно класирането. Най-често тези рецензенти са без необходимата квалификация – нямат дори защитен докторат. Обикновено са рецензирали, когато други рецензии са пренебрегнати.

III. Класирани са проекти, които не са събрали минималния брой точки според официално обявените критерии. Обединявани са в един договор проекти, които не се класират. Такова обединение не е предвидено по закон или правилник, а освен това и често са обединявани тематично несвързани проекти с единствената цел да се класират. По тези начини други проекти са ощетени, тъй като не са получили финансиране.


IV. Има български рецензенти, които са участвали в конкурса и са рецензирали свои конкуренти, в нарушение на морала и на правилата на фонда и след като са подписали декларация, че не участват в конкурса и че знаят, че с това нарушават НК. Много често указаните нарушения са направени в комбинация с други и всички манипулации са или за да се класира даден проект, или за да отпадне от класиране.

V. Фондът е ощетен с неизгодни договори, които, освен това са сключвани в нарушение на действуващите закони.


VI. Нарушения по сключване на научните договори. Най-очевидното и дразнещо нарушение, което е напълно пренебрегнато от АДФИ е нарушаването на Чл. 29 от правилника (както в старите, така и в новата редакция): Чл. 29. (1) В конкурсите, обявени от фонда, кандидатстват учени или колективи от учени от България...


VII. Голяма част от нарушенията са по един или друг начин свързани с МОМН и даже с неговия министър проф. Игнатов (или с предишния министър доц. Даниел Вълчев). Ето някои от тях:
(1) Класирането на проектите през 2008 и 2009 г. е станало с подписа на министъра.
21. Моля да се провери дали фалшивият списък, който той е подписал, е списъка, получен от тогавашния управител на фонда проф. А. Герджиков, или министърът е получил един списък, а е подписал друг. Ако последното е вярно, то кои са неговите помагачи или съвършено самостоятелно е променял списъците.
(2) До този момент не е издаден правилник на ФНИ, в нарушение на Заключителна разпоредба към ЗАКОНА за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания, ДВ - бр. 83 от 22.10.2010 г.
Това нарушение допринася за продължаване на всички досегашни практики, водещи към отклоняване на финансови средства не по предназначение, както вече стана ясно. Макар че аз съм предал проект за правилник на ФНИ, той не е обсъждан и мнението ми е, че една причина да не се обсъжда е, че приемането му ще ограничи корупцията.
(3) Назначени са членове на Изпълнителния съвет в нарушение на изискванията на Чл. 8. от Правилника на ФНИ, който изисква членовете на ИС „да са хабилитирани лица, които са утвърдени в съответната научна област“.

Детайли
Назначението на Р. Гюров е нарушение на Чл. 8. (1) и (2), тъй като г-н Гюров не е хабилитирано лице по смисъла на българските закони, а освен това не е утвърден учен. Макар понятието „ утвърден учен“ да е разтегливо в общия случай, в конкретния случай е лесно проверимо. Известни са ми обясненията , че е „професор в Ангола, признат в Португалия, което задължава България да го признае“ (изказване на министър Игнатов в Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта на 11.04.2012 г.; предаване „Хрътките“ на BTV action, 20 ч., 13.10.2012 г.) . Признаване на професура от чужбина не съществува в никой български закон, нито по стария Закон за научните степени и звания, нито по неотдавна заместилия го. Г-н Гюров се кичи с тази титла далече преди да бъде създаден новия закон и не е ясно кой му я е „признал“. Освен директното нарушение на законите, тук проблемът е, че г-н Р. Гюров не е в състояние да прецени кое финансиране е полезно за науката и научните мотиви при него са заместени в най-добрия случай с мотиви за „вярност към началника“, ако не са директно корупционни. Част от резултатите от управлението му се виждат в примерите от 2011 г., посочени по-горе. В частност той е спомогнал в качеството си на председател на ИС да се вземат неправомерни решения и да се ощети фондът поне с няколко милиона лева, които са изплатени в нарушение на правилника, указанията за провеждане на конкурсите и на сключените договори. С негова помощ, например, професорът по селско стопанство Байко Байков е рецензирал Проект РНФ-09-0062 от областта на енергетиката, споменат по-горе в (5) (стр.261 от доклада на АДФИ).
По същия начин назначението на доц. Ваня Добрева за председател според мене нарушава споменатия член от правилника на фонда от 2006 г., защото тя не е „утвърден учен“. Тя няма как да се е утвърдила като учен за няколко месеца след хабилитацията си. Широкото тълкуване на понятието „утвърден учен“ всъщност го обезсмисля и едновременно с това обижда наистина утвърдените учени. Едновременно с това именно доц. Добрева трябва да отговаря за огромна част от нарушенията. В размери за десетки милиони лева те са започнали по нейно време и тя би трябвало да е отговорна за нарушенията през 2008 г. В тази връзка искам да посоча и назначението на г-н Христо Петров за управител на фонда. Формално тук няма нарушение. За мене най-важното възражение срещу това назначение, свързано с темата е, че той е участвувал в дейността на фонда през 2008-2009 г. като главен юрист-консулт и всички сделки на фонда, в това число и сделката с „Линкос“ ООД са минавали през него. Освен това гореспоменатите нарушения от 2011 г. са станали с негово участие в ролята му на заместник-управител, на когото са делегирани права на управител. По-голяма част от търговете за закупуване на техника със средства на фонда са проведени с негово участие, а за някои от тях има сведения за злоупотреби. Накрая, дейността му преди постъпването във фонда, според документите, които притежавам, не сочи към умения да ръководи науката; на възраст 42 години е имал всичко 5 години трудов стаж (приложен документ), а управителят представлява фонда и често му се налага (и му се е налагало) да бъде го представлява пред международната научна общност. Какво е правил той на съответните форуми? Това не може да не е известно на г-н министъра.


VIII. Ако правилно тълкувам медийните изяви на министър Игнатов, последният е оказал натиск върху проверяващата агенция за отклоняване на разследването от правилната посока.

Уважаеми Г-н Главен прокурор,


От много години Фонд „Научни изследвания“ не изпълнява своето предназначение да помага на българската наука. Разглеждането на доклада на работната група по същество е изключително важно не само заради очакваното от научната общност справедливо определяне на виновните и тяхното наказание. Без намиране на причините за нарушенията и на виновните лица финансирането на българската наука ще продължи да се провежда непрофесионално и негов главен белег ще е корупцията на висше държавно ниво. Моля Ви в името на българската наука да се разпоредите да бъдат проверени твърденията в настоящето писмо.
Бъдете уверен, че ще помагам на евентуално следствие по всички възможни начини.

С уважение:

Член-кореспондент проф. Емил Хорозов

Бивш управител на Фонд „Научни изследвания“

Адрес: София 1336, жк „Люлин“, бл. 222, вх Ж, ап. 109

електронна поща: horozov@fmi.uni-sofia.bgТелефони: 02/928-64-38; мобилен: 0886 722 395
Каталог: 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Тест за проверка на математическите знания и умения на учениците в началото на четвърти клас
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница