Патриарх ЕвтимийДата23.07.2016
Размер27.56 Kb.
146 ОУ“Патриарх Евтимий“

 ЗАПОВЕД


№ 206/17.06.2015 година

На основание чл. 147 ал. 1, т. 1 от ППЗНП, във връзка с чл. 22г от Закона за обществените поръчки (Обн. – ДВ, бр. 28 от 06.04.2004 г.; в сила от 01.10.2004 г., посл.  изм. и доп., бр. 40 от 13.05.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.), чл. 4 и чл. 5 от Вътрешните правила за поддържане на профил на купувача (ВПППК) на146 ОУ утвърдени със заповед № 205/16.06.2015 г.

О П Р Е Д Е Л Я М


 1. Валентина Илиева, на длъжност ЗАТС за лице, отговорно за поддържане на профил на купувача със следните задължения:

– Създава и поддържа профил на купувача, който представлява обособена част от електронната страница на училището;
– Ежемесечно до пето число актуализира публикуваните данни;
– Публикува документите по чл. 6 от ВПППК;
– Документите по чл. 6 от настоящите вътрешни правила и документациите за участие се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в Агенцията за обществени поръчки и/или публикуването им в Регистъра на обществените поръчки.;
– Документите по чл. 9 от ВПППК се публикуват в 30-дневен срок;
– Документите и информацията по чл. 10, ал. 1 от ВПППК, които се отнасят до конкретна обществена поръчка се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаването. Самостоятелният раздел се поддържа в профила на купувача, съгласно определените в чл. 10, ал. 2 от ВПППК срокове;
Извън случаите по чл. 10, ал. 2, документите и информацията по чл. 6 от ВПППК се поддържат в профила на купувача, съгласно определените в чл. 11 срокове.

 1. Определям Цветанка Лазарова, на длъжност  „гл.счетоводите“ за лице отговорно за провеждането на обществените поръчки в 146 ОУ, със следните задължения:
  –Докладва на директора за необходимостта от провеждането на планирани обществени поръчки;
  – След стартиране на обществена поръчка изготвя съответната тръжна документация;
  – След утвърждаване на тръжната документация от директора, чрез електронния подпис на училището я публикува в АОП;
  – В деня на публикуване на тръжната документация в АОП с приемо-предавателен протокол я предава на лицето по т. 1 от настоящата заповед.
  – Лицето, отговорно за поддържането на профил на купувача я публикува в профила на купувача най-късно на следващия работен ден, по реда  и начина определени в раздел ІІІ от ВПППК.
  – При установени несъответствия, лицето по т. 2 от настоящата заповед незабавно информира директора, за вземане на решение за начина на отстраняване на несъответствията;
  – До 25-то число на месеца извършва мониторинг на профила на купувача;
  – Веднъж годишно докладва на директора за състоянието на профила на купувача.

Настоящата заповед да се връчи на лицата за сведение и изпълнение:


ЗАПОВЕД
№ 205/16.06.2015 година

На основание чл. 147 ал. 1 т. 1 от ППЗНП, във връзка с чл. 22г от Закона за обществените поръчки (Обн. – ДВ, бр. 28 от 06.04.2004 г.; в сила от 01.10.2004 г., посл.  изм. и доп., бр. 40 от 13.05.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача на 146 ОУ „Патриарх Евтимий“ Приложение № 1, неразделна част от заповедта.


Вътрешните правила за поддържане на профил на купувача да бъдат доведени до знанието на отговорните длъжностни лица.

Вътрешните правила да бъдат публикувани на страницата на 146 ОУ „Патриарх Евтимий“ –в раздел „Профил на купувача”, не по-късно от 7 работни дни от издаването на заповедта.ЗАПОВЕД
№ 204/15.06/2015 година

На основание чл. 147 ал. 1 т. 1 от ППЗНП, във връзка с чл. 8б от Закона за обществените поръчки (Обн. – ДВ, бр. 28 от 06.04.2004 г.; в сила от 01.10.2004 г., посл.  изм. и доп., бр. 40 от 13.05.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Вътрешни правила за планиране, възлагане, мониторинг и организация при провеждане на процедури по ЗОП на 146 ОУ „Патриарх Евтимий“ Приложение № 1, неразделна част от заповедта.


Вътрешните правила за планиране, възлагане, мониторинг и организация при провеждане на процедури по ЗОП да бъдат доведени до знанието на отговорните длъжностни лица.Вътрешните правила да бъдат публикувани на страницата на 146 ОУ „Патриарх Евтимий“, в раздел „Профил на купувача”, не по-късно от 7 работни дни от издаването на заповедта.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница