Правила за определяне на данъчната основа доставка на стоки по чл. 6, ал. 3 от зддсДата05.03.2018
Размер106.34 Kb.
ТипПравила


ФИШ V.7особени случаи при определяне на данъчната основа

ЕСТЕСТВО НА ОСЪЩЕСТВЕНАТА ДОСТАВКА
ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА


1. Доставка на стоки по чл. 6, ал. 3 от ЗДДС:

отделянето или предоставянето на стоката за лично ползване или употреба на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, при условие че при производството, вноса или придобиването й е приспаднат изцяло или частично ДК – чл. 6, ал. 3, т. 1 (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

- безвъзмездно прехвърляне на собственост или други вещни права в/у стока на трети лица, когато е приспаднат изцяло или частично ДК при придобиването(виж Фиш II.6).

- изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от данъчно задължено лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка - доставки на стоки по чл.7, ал.4 от ЗДДС (виж Фиш VIII.III.1)
ВНИМАНИЕ:
Данъчната основа е равна съответно на:


  • данъчната основа при придобиването, или
  • себестойността, или
  • данъчната основа при внос.2. Земя, която е УПИ по смисъла на ЗУТ, с изключение на прилежащ терен към сгради, които не са нови
-. Нови сгради или части от тях и прилежащия им терен


От 01.01.2012 г. регулацията на данъчната основа отпада за тези доставки. В тези случаи данъчната основа ще се определя по общия ред на закона, т.е при прилагане на чл. 26 и 27 от ЗДДС.

(изм. ДВ бр. бр. 99 от 16 декември 2011 г, в сила от 01.01.2012 г.)3. Доставка на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети, за които е приложен общия ред за облагане (чл.151, ал.3 от ЗДДС изм. ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)


Данъчната основа на доставката се определя по реда на чл. 26 и 27 от ЗДДС, т.е. данъчната основа се определя по общия ред на закона.


4. Доставка на услуга по чл.9, ал.3, т. 1 и 2 от ЗДДС (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.):

- предоставянето на услуга за личните нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, при извършването на която се използва стока, при производството, вноса или придобиването на която е приспаднат изцяло или частично ДК - безвъзмездното предоставяне на услуга за лични нужди на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице;
Данъчната основа е равна на сумата на направените преки разходи, свързани с извършването на услугата

5. Доставка на услуга по чл.9, ал.3, т. 3 от ЗДДС (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.):

- безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване активДанъчната основа е сумата от направените преки разходи за извършването им, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на подобрението, а ако не може да се установи сумата на преките разходи, данъчната основа е пазарната цена – чл. 27, ал. 2 от ЗДДС(Изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.).

6.. Доставки между:

- доставка между свързани лица, когато данъчната основа, определена по реда на чл.26 (по общия ред) е:

а) по-ниска от пазарната цена, доставката е облагаема и получателят няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81 от закона;

б) по-ниска от пазарната цена, доставката е освободена и доставчикът няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81 от закона;

в) по-висока от пазарната цена, доставката е облагаема и доставчикът няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81 от закона;


Данъчната основа на посочените доставки е пазарната цена. По смисъла на § 1, т. 16 от ДР на ЗДДС, “пазарна цена” е цената по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, определена чрез методите за определяне на пазарни цени по смисъла на § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Пазарната цена се определя към датата на възникване на данъчното събитие за доставката – 20, ал. 1 от ППЗДДС (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г., предишен текст на чл. 20 - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.).

От 01.01.2012 г. отпада общата регулация на данъчната основа при доставките между свързани лица. Новата регулация се отнася само до свързани лица – доставчик и получател, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит или е налице право на частичен данъчен кредит. При договаряне между доставчика и получателя – свързани лица, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, на изкуствено раздута или намалена цена се намалява размера на дължимия ДДС. От особено значение са следните две хипотези:

Първата хипотеза възниква, когато за получателят не е налице право на приспадане на данъчен кредит или е налице право на частичен данъчен кредит за получени доставки (той може да е краен потребител или данъчнозадължено лице, което използва получените доставки, за извършване на освободени доставки, или е лице, което има право на частичен данъчен кредит). В интерес на такъв получател е да заплати по-малък размер на ДДС за стоки и услуги, които получава чрез придобиването им на изкуствено ниски цени. Това е хипотезата, която се урежда от чл. 27, ал.3, т.1, б. “а” от ЗДДС.

Втората хипотеза възниква, когато доставчикът е данъчнозадължено лице, което има право на частичен данъчен кредит, т.е. правото на приспадане на данъчния кредит зависи от съотношението между облагаемите доставки и всички осъществени от него доставки. Размерът на данъчния кредит, който той може да приспадне, ще нарасне, ако стойността на осъществените от него освободени доставки се намали изкуствено или стойността на осъществените от него облагаеми доставки се увеличи изкуствено (хипотеза, която се урежда от чл.27, ал.3, т.1, б. “б” и “в” от ЗДДС.

(изм. ДВ бр. бр. 99 от 16 декември 2011 г, в сила от 01.01.2012 г.)
7. Размяна (бартер) (две насрещни доставки, чиято цена се плаща изцяло или частично в натура ) – чл.26, ал.7 от ЗДДС. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)).


От 1 януари 2014 г. при бартер на стоки или услуги, данъчната основа на всяка от доставките към датата на възникване на данъчното събитие е данъчната основа при придобиването или себестойността на предоставената стока, а в случаите на внос - на данъчната основа при вноса или на направените преки разходи за извършване на предоставената услуга. Когато данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена. (тази промяна се базира на решение на Съда на ЕС по дело С-33/93).8. Размяна (бартер) между свързани лица – чл. 26, ал. 8 от ЗДДС (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)


Данъчната основа на всяка от доставките по чл. 26, ал. 7 от към датата на възникване на данъчното събитие е пазарната цена на доставяната стока или услуга.

9. Доставки по договори за концесия за строителство, за услуга или за добив, когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги (плащането се извършва изцяло или частично в стоки или услуги - бартер).)


От 1 януари 2013 г. данъчната основа при бартер при договори за концесия за строителство, за услуга или добив към датата на възникване на данъчното събитие данъчната основа:

1. за доставката от концедента към концесионера - договореното възнаграждение, включително определеното в стоки или услуги, което по същество е равно на размера на договорената инвестиция, без компенсацията, когато такава е дължима от концедента на концесионера съгласно договора за концесия; 

2. за доставката от концесионера към концедента – за стока - данъчната основа при придобиването или на себестойността й, а в случаите, когато стоката е внесена - на данъчната основа при вноса

- за услуга - направените преки разходи, свързани с извършване на предоставената услуга.Данъчната основа е пазарната цена на предоставената стока или услуга, ако не може да бъде определена по горния ред. Пазарната цена се определя към датата на възникване на данъчното събитие за доставката – 20, ал. 1 от ППЗДДС (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г., предишен текст на чл. 20 - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Виж: становище на изпълнителния директор на НАП с изх. № 26-Ф-42/24.06.2013 г. и изх. № 26-Ф-42#/12.07.2013 г.; изх. № 17-00-155/02.09.2013 г., изх. № 26-Ф-97/15.10.2013 г. и изх. № 26-Л-64/13.11.2013 г. относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС по договор за предоставяне на концесия за услуга, когато е налице бартер.


10 Доставка по договор по реда на Закона за водите

Данъчната основа на доставка по договор по реда на Закона за водите се определя по чл. 27, ал. 4 от ЗДДС – чл. 20, ал. 2 от ППЗДДС (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

11.Доставки с непрекъснато изпълнение с продължителност за период, по-дълъг от една година, за които не е налице дължимост за плащане за период, по-дълъг от една година (чл.26. ал.9 от ЗДДС, (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (виж Фиш Х-15)

.

-.

Данъчната основа се определя пропорционално на броя на месеците, включени в съответната календарна година, спрямо общия брой на месеците на изпълнение на доставката, включително месеца на прекратяване на доставките.
11.1Когато, се извърши цялостно или частично плащане по доставката, т.е. преди края на календарната година или преди прекратяването на договора в последната година на действието на договора данъкът става изискуем при получаване на плащането. В тези случаи се счита, че данъкът е включен в размера на извършеното плащане. (чл.54, ал.4 от ППЗДДС ДВ бр.6/2010г. в сила от 01.01.2010г.).
11.2. Когато плащането е получено след настъпило данъчно събитие за доставката, данъчната основа за полученото плащане е разликата между размера на плащането (без данъка) и данъчната основа, върху която е начислен данъкът във връзка настъпилото данъчно събитие (чл.54, ал.5 от ППЗДДС, ДВ бр.6/2010г. в сила от 01.01.2010г.).
11.3.Полученото плащане по 11.1. (без данъка), както и данъчната основа за получено плащане по 11.2. се приспадат последователно от следващи данъчни основи за доставката до изчерпването им (чл.54, ал.6 от ППЗДДС, ДВ бр.6/2010г. в сила от 01.01.2010г.).


12. Доставка с непрекъснато изпълнение на стоки по чл. 7, ал. 1-4 от ЗДДС с продължителност за период, по-дълъг от един календарен месец, данъчното събитие настъпва в края на всеки календарен месец, като за календарния месец на прекратяване на доставките данъчното събитие настъпва на датата на прекратяване на доставките (чл. 51, ал. 6 от ЗДДС, ДВ бр. 96/2012 г. в сила от 01.01.2013г.).

Данъчната основа за всеки календарен месец се определя пропорционално на броя на дните, включени в съответния календарен месец, спрямо общия брой на дните на изпълнение на доставката, включително дните от месеца на прекратяване на доставките (чл. 52, ал. 4 от ЗДДС, ДВ бр. 96/2012 г. в сила от 01.01.2013 г.).


13. Доставка с непрекъснато изпълнение на стоки по чл. 13, ал. 1 – 3 от ЗДДС с продължителност за период, по-дълъг от един календарен месец, данъчното събитие настъпва в края на всеки календарен месец, като за календарния месец на прекратяване на доставките данъчното събитие настъпва на датата на прекратяване на доставките – чл. 63, ал. 6 от ЗДДС (Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.).

Данъчната основа за всеки календарен месец се определя пропорционално на броя на дните, включени в съответния календарен месец, спрямо общия брой на дните на изпълнение на доставката, включително дните на месеца на прекратяване на доставките – чл. 64, ал. 5 от ЗДДС(Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)


14. Доставка на стоки и/или услуги по чл. 111 – чл. 27, ал. 5 от ЗДДС (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Данъчната основа, определена към началото на месеца, в който е прекратена регистрацията на лицето, е данъчната основа при придобиването или себестойността на стоката, а в случаите на внос - на данъчната основа при вноса или на направените преки разходи за придобиване на услугата, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоката или услугата. Когато данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена.

НАРЪЧНИК ПО ДДС, 2015


Каталог: files -> naruchnik-zdds-2015
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naruchnik-zdds-2015 -> Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица
naruchnik-zdds-2015 -> Фиш VIII. II
naruchnik-zdds-2015 -> Възмездни операции
naruchnik-zdds-2015 -> Територията на общността
naruchnik-zdds-2015 -> Внос внимание
naruchnik-zdds-2015 -> I. Доставка на стоки и услуги, извършена от данъчно задължени по зддс лица, включително доставките с място на изпълнение извън територията на страната II. Вътреобщностно придобиване на стоки


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница