Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използванеДата29.10.2017
Размер149.93 Kb.
Приложение № 2 към чл. 6
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с инвеститора:


1. Данни за възложителя: .... “АДЕЛ - 3” ООД; ЕИК 200725029
Пълен пощенски адрес за кореспонденция:

област София (столица), община Столична, гр. София, ул.Братя Станиславови №1


Телефон:.0877 580 120факс:02/822 06 73 е-mail: adel_3@abv.bg

Управител/изпълнителен директор: ИВАЙЛО ИВАНОВ ПАВЛОВ

………………………………………………………………………………………………………………

Лице за контакти/пълномощник: . ИВАЙЛО ИВАНОВ ПАВЛОВ

област София (столица), община Столична, гр. София, ул.Братя Станиславови №1

II. Характеристики на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

9. Предлагани методи за строителство.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират видове, количества и начин на третиране.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

14.Необходимост от други разрешителни, свързани синвестиционното предложение.

15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

16.Риск от инциденти


Фирма “АДЕЛ - 3” ООД, с оглед възможностите предоставени от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ и по конкретно мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултура” по приоритетна ос 2 “Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”, фирма “АДЕЛ - 3” ООД взе решение да инвестира в настоящия инвестиционен проект. Срока на действие на оперативната програма е 2007 – 2013 г. дейностите по изпълнение могат трябва да стартират най-късно до декември 2013 г. Осъществяването на инвестиционното предложение освен, че е необходимо за фирмата инвеститор, така има и своето значение за региона, в който ще се изгражда и дори на национално ниво за отрасъл “Рибарство”. Значението за региона на община Брезник е в създаването на екологично по характер производство, което ще ангажира целогодишно допълнително местната работна ръка. Реализацията на проекта ще даде тласък за развитието на аквакултурите в цялата област и ще създаде предпоставки както за увеличаване на производството и разширяване на асортимента, така и за увеличаване на обемите на търговията и нивото на потребление на риба от населението, което понастоящем е твърде ниско. Инвестиционното предложение ще даде възможности за развитие на съвместни дейности със фирмите опериращи в региона.

Основни хидротехнически и хидробиологични характеристики на язовир “Брезнишки извор”, свързани с проекта

Основната цел на инвестиционното предложение е създаване на комбинирано рибно стопанство за отглеждане на и шаран, толстолоб, бял амур и сом който се храни с висококачествен специализиран фураж. Отглеждането в рибовъдното стопанство ще бъе екстензивно по своя характер. За да се постигне тази цел е нужна реконструкция на водоема. За целите на настоящия технологичен проект се възприема целия сумарен потенциален производствен обем язовира, който се равняван на 74 дка.

Планира се язовирът да се зарибява с шаран, сом и частично прилагане на поликултурно зарибяване като добавъчни видове. За целта ще се формира поликултура от риби с различен спектър на хранене, което ще позволи максимално оползотворяване на естествената хранителна база на водоема. Ще се приложи зарибяване с шаран, сом, бял толстолоб и бял амур при приблизително следното процентно съотношение: шаран: 70%, толстолоб и бял амур: 25 % и сом 5%,

Подобряването на състоянието на язовира и неговото директно зарибяване може да се смята за добра инвестиция и с оглед на цялостното състояние на язовир „Брезнишки извор“, поради възможностите за достъп до бреговата ивица, дълбочини, динамика на температурния и хидрохимичния режим, притока на прясна вода и стабилното водно равнище.

Съоръжения, оборудване и техническите му параметри.


Брегови съоръжения и оборудване

-Пристан за лодки.

-Контейнерно съоръжение - Помещение за работниците със санитарен възел

-Генератор за електрически ток – 1 бр.


Дейности по ремонт на съществуващите съоръжения

- Почистване на целия обем на язовира.

- Ремонт на хидротехническите съоръжения:

- Язовирна стена

- Основен изпускател

- Преливник

- Други

Съоръжения свързани със сигурността на обекта-Осветителна система

-Будка за охрана


капацитет: около 300 тона/ годишно

- обща използвана площ: 74,844 дка


- посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената

настоящото проектно предложение е изграждане ново на аквакултурно стопанство за отглеждане на топлолюбиви видове, както и разполагането на брегова база за подполмагане дейностите по отглеждане на риба

- необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.)

.- Не е предвидено изграждането на нова техническа инфраструктура.

- предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите;

-Не са предвидени изкопни работи

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване /разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: ……

Настоящото инвестиционно намерение няма връзка със съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложени. За осъществяване на инвестиционното намерение ще бъде необходимо полувчването на разрешително за ползване на повърхностен воден обект съгласно Закона за водите. …

Местоположение на площадката:

- община:Брезник….

- квартал: с. Брезнишки извор

- номер на поземлен имот/и: …… Дейностите обхващат язовир „Брезнишки извор“, намиращ се в поземлен имот 232, по плана на землището на село Брезнишки извор

- географски координати (по възможност във WGS 1984)

- собственост: Община Брезник - отдаден на концесия съгласно концесиуонен договор от 21.04.2004 г. за срок от 15 години

- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство:

Инвестиционното предложение не засяга територии за опазване на обектите на културното наследство.

- очаквано трансгранично въздействие: Обектът на инвестиционното предложение няма отрицателни въздействия, които имат или биха могли да имат трансграничен характер

- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: ………………...................................

........ Съществуващата пътна инфраструктура ще се използва изцяло. До всички съоръжения има достъп от пътната мрежа на община Брезник. Ново незначително пътно отклонение ще се наложи само до временната строителна площадка. То ще се изпълни само с подравняване. След приключване на ремонтните дейности, пътят ще бъде рекултивиран със запазения при подравняването хумус.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

По време на строителството не се предвижда и няма необходимост от ползване на природни ресурси....................................

- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди ..........Не се предвижда

- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа) .

- и/или от повърхностни води, необходими количества м3/год (наименование на воден обект) Инвестиционното намерение касае цялостната повърхност на язовир „Брезнишки извор“за чието ползване ще бъде заявено разрешение за ползване на повърхностен воден обект съгласно Закона за водите (чл. 6, ал. 1, т. 2 и ал. 3)................

- и/или подземни води, необходими количества м3/год, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови .- Не се предвижда.

Отпадъци:

- които се очаква да се генерират /по време на строителството и експлоатацията на обекта/:

Като временно строителство се предвижда само да се заравни временна строителна полощадка в близост до енергогасителите и входа към основния изпускател. Площта на временната строителна площадка е предвидена да бъде около 2000 кв.м. От тази площадка ще се извозят и строителните отпадъци, главно ерозирали бетони към съответното депо. На същата територия ще бъдат разположени и транспортните, строителни машини и временни фургони необходими за извършването на ремонтните дейности. Предвидените ремонтни дейностти на язовира ще бъдат извършени чрез традиционните за хидротехническото строителство технологии. Ремонтът ще бъде съобразен с теренните условия и с наличните достъпи до площадката. Ще се прилагат съвременни строителни материали и технологии, които ще гарантират високо качество на изпълнение на строително-монтажните работи и сигурност при експлоатация на язовира.

Организацията при осъществяването на ремонта на съоръженията ще спомага за изпълнение на разработения строителен график и за ограничаване размера на строителната площадка и минимален размер на щетите върху околната среда.

Основните ремонтни работи се състоят в следното:

Земните изкопи за почистването на чашата на язовира ще се изпълняват механизирано с багер и булдозер. Изкопаните земни наноси от почистването на дъното на язовира ще се депонират на подходящо място, съгласувано със заинтересуваните органи. Добитите ерозирали бетони от преливник, галерия основен изпускател , водовземна шахта и парапет корона ще бъдат депонирани на съответните за целта места, след разрешение на общината.

Бетоновите и стоманобетоновите конструкции са монолитни. Бетон ще се доставя от най-близкия бетонов възел в района с миксери и ще се полага с бетон помпа и автокран със специална кофа (кюбел) и ръчно.

Екстензивното поликултурно отглеждане на риба в даден язовир предполага отделянето на известно количество отпадни продукти, които са свързани най-вече с неоползотворена храна и фекалии. Тяхното неутрализиране зависи от самопречистващите свойства на водоема.

Съвременните фуражи, които се доставят от страните-членки на Европейския съюз (основно Дания, Холандия, Гърция и други) са балансирани по състав и са разчетени така, че хранителният им коефициент да е в границите на 0,9 – 1. Това означава, че на практика има 100%-во оползотворяване на храната.

При използването на разгледаната технология за екстензивно поликултурно отглеждане в язовира не се генерират отпадъци, които изискват да бъдат третирани по специален начин за тяхното отстраняване или унищожаване.

- предвиждания за тяхното третиране: ….. извозване на строителните отпадъци, главно ерозирали бетони към съответното депо .

Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени).....................................................

- предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

- Отпадните води ще заустват в септична яма или в локално пречиствателно съоръжение, от което след пречистването и получаване на съответното разрешение от компетентните органи ще постъпят в язовирното езеро.

Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:


- Проектиране на стопанството до април 2013 г. Паралелно с това, кандидатстване пред община Брезник за получаване на Разрешително за ползване на воден обект по Закона за водите с описаните параметри на обекта.

-Кандидатстване по пред Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури по Оперативна програма за развитие за сектор Рибарство

-Стартиране дейностите по ремонт на хидротехническите съоръжения

-Въвеждане в експлоатация в началото на 2014 год.

Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултри, Управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибаство“...........................
III. Местоположение на инвестиционното предложение
1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и отстоянията до тях.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

4.Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за титейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минетални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

5.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.


Няма данни за разположени в непосредствена близост елементи от Националната екологична мрежа, които да имат отношение към функционирането на обекта или върху които обектът да има някакво въздействие.

В района на площадката на обекта няма земеделски земи нито възстановени земи и гори от горския фонд, тъй като той се намира в чашата на язовира.

В района на обекта няма одобрени планове за земеползване, тъй като язовирът е изключен от това планиране. Планът за земеразделяне на землището се отнася само за околната територия.

Няма данни за разположени в непосредствена близост елементи от Националната екологична мрежа, които да имат отношение към функционирането на обекта или върху които обектът да има някакво въздействие.

В района на площадката на обекта няма земеделски земи нито възстановени земи и гори от горския фонд, тъй като той се намира в чашата на язовира.

В района на обекта няма одобрени планове за земеползване, тъй като язовирът е изключен от това планиране. Планът за земеразделяне на землището се отнася само за околната територия.

Инвестиционното предложение не засяга чувствителни в екологичен смисъл зони, които да имат отношение към функционирането на обекта или върху които обектът да има някакво въздействие. Осъществяването на
инвестиционното предложение, цели да възстанови вече съществуващи язовирни съоръжения. Няма да бъде извършвано масивно строителство, а единствено ремонтни дейности на сградата в прилежащи крайбрежни площи и по този начин няма да окаже неблагоприятно въздействие върху предмета и целите на опазване на намиращата в съседство защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000 и в частност върху намиращите се в района на община Брезник BG0002089Ноевци и BG000210 Мещица

Планираните дейности по рибопроизводство не оказват въздействие върху атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни

Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

При производството на риба се използва само един природен ресурс – водата, акумулирана в язовира. Водата е естествена среда за обитаване на рибите, които ще се отглеждат, така че рибната продукция по принцип не може да нанесе вредни последици на водната среда.

Обема на производство, който е заложен в инвестиционното предложение е с над 15 % по-нисък от определеният допустим капацитет на водоема за производство на риба подробно разгледан в по-горе. Това е предпоставка самопречистващите възможности на водоема, т.е. неговата регенеративна способност да не се наруши.

При производството на риба не се влагат вредни или опасни за средата вещества. Храната за рибите и отхода са елемент на биологичното развитие на ихтиофауната и доколкото такъв отпад има, той е в минимално количество, от една страна, а от друга страна обогатява хранителната база във водоема и се оползотворява от естествените му обитатели (свободно живеещите риби и водни организми). Практиката показва, че поради този факт част от естествените популации на риба във водоема се поддържат от по-богатата хранителна база в тази зона.

Видовете, които ще бъдат отглеждани в екстензивното рибовъдно стопанство, вече беше посочено че не са нови за водоема, а са елемент от естествената му ихтиофауна.

В този смисъл производството на риба не нарушава качеството и регенеративната способност на водоема.IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земе- ползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

5. Вероятност на поява на въздействието.

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

8. Трансграничен характер на въздействията.

Функционирането на обекта на инвестиционното предложение няма отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве, върху земеползването и материалните активи.

Въздействието върху водата във водоема като среда за обитаване на отглежданата риба е описано подробно по-горе в текста.

Изграждането на обекта няма да има негативно въздействие и върху биологичното разнообразие във водоема и неговите елементи. Видовете риба, които ще бъдат отглеждани са шаран, европейски сом бял амур и толстолоб и те присъстват в естествените популации на водоема, поради което не може да има отрицателно въздействие върху тях.

При прилагането на технологията за отглеждане на риба не се използват рискови енергийни източници, които да имат въздействие върху средата, екосистемата и населението. При производството няма източници на шум, вибрации и радиация.

Липсват източници на естествени и антропогенни вещества, които биха могли да имат отражение върху околната среда и екосистемата.

Няма да се отглеждат генетично модифицирани организми.Обектът на инвестиционното предложение няма отрицателни въздействия, които имат или биха могли да имат трансграничен характер.Планираните дейности по рибопроизводство не оказват въздействие върху атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни паметници.


Дата: 15.07.2013г подпис:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница