Приложение №2 методика за оценка на офертитеДата21.06.2018
Размер36.46 Kb.
Приложение № 2
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на 63 (шестдесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в системата на Изпълнителна агенция ,,Борба с градушките“, ремонт и вътрешно преустройство на части от сгради, предназначени за два командни пункта – в с. Тъжа, област Стара Загора и в гр. Хасково, област Хасково, и изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база – с. Правище, област Пловдив, с 8 (осем) обособени позиции:

Обособена позиция 1: ,,Изграждане на 2 (две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца и в с. Брест, община Гулянци, област Плевен“;

Обособена позиция 2: „Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив и в с.Черничево, община Хисаря, област Пловдив“;

Обособена позиция 3: ,,Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Камен и с. Николаево, община Сливен, област Сливен и в с. Горно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Загора“;

Обособена позиция 4: ,,Изграждане на 23 (двадесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в община Карлово, област Пловдив, в община Павел баня, област Стара Загора, в община Казанлък, област Стара Загора и в община Мъглиж, област Стара Загора“

Обособена позиция 5: ,,Изграждане на 32 (тридесет и две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в общините Хасково, Харманли, Димитровград, Симеоновград, Любимец, Стамболово и Свиленград на област Хасково и в общините Стара Загора и Гълъбово на област Стара Загора“;

Обособена позиция 6: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сградата на кметство Тъжа, находяща се в с. Тъжа, община Павел Баня, област Стара Загора, предназначена за команден пункт“;

Обособена позиция 7: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сграда, държавна собственост, находяща се в гр. Хасково, област Хасково, предназначена за команден пункт“;

Обособена позиция 8: ,,Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база в с. Правище, община Съединение, област Пловдив“.
До оценка се допускат само офертите, които отговарят на изискванията на възложителя.

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий „оптимално съотношение качество/цена“.

Класирането на участниците се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” – (КО) като сума от индивидуалните оценки по определени предварително показатели, както следва:


Показател

(наименование)Максимално възможен брой точки

Тежест в КО

1

2
1. Техническа оценка - ТО

100

50%

2. Финансова оценка - ФО

100

50%

1. Точките по подпоказател ТО – „Срок за изпълнение на поръчката“ се определят по следната формула:

TО = 100 х Srmin/Srn, където:

Srn е срокът за изпълнение на поръчката, предложен от конкретния участник;

Srmin е срокът за изпълнение на поръчката от техническото предложение на участника, предложил най-кратък срок.

Участникът следва да предложи срок за изпълнение на поръчката в цели числа, като максимален срок за изпълнение за всяка една отделна обособена позиция в календарни дни е 120 дни. Минимален срок за изпълнение в календарни дни е 20 дни. Участник, предложил срок по-малък от 20 дни, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

2. Точките по показател ФО – „Финансова оценка“ се определят по следната формула:

ФО = 100 х Цmin/Цn, където

Цn е общата цена за изпълнение на поръчката без ДДС, предложена от конкретния участник;

Цmin е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС от участник в процедурата.
3. Комплексна оценка - КО

Комплексната оценка се изчислява по следната формула:

КО = 0.50 х ТО + 0.50 х ФО
Класирането на участниците се извършва в низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

Максималната комплексна оценка, която може да получи участник е 100 точки.

При изчисляването на всички стойности по горепосочената формула, резултатите се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

Методиката се прилага за всяка една обособена позиция по отделно.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница