Регионално сдружение на общините “марица” 2006-2013 Хасково, 2006 гДата30.11.2018
Размер280.34 Kb.СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН

НА

РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ “МАРИЦА”

2006-2013


Хасково, 2006 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
 • Въведение
 • Характеристика на Сдружението
 • Анализ на ситуацията
 • Стратегическа част
 • Наблюдение, оценка и актуализация


ВЪВЕДЕНИЕ
Регионално сдружение на общините “Марица” навлезе в десетата година от съществуването си. През 1996 г. десет общини от регион Хасково потърсиха възможности за обединяване на усилията за решаване на общи проблеми. В резултат на това през 1997 г. бе учредено РСО “Марица”. През 2000 г. община Кърджали се присъедини към Сдружението. Успешният старт даде тласък за повишаване авторитета на организация на национално и международно ниво, за превръщането на РСО “Марица” в център за предоставяне на полезни и необходими за общините-членове услуги. Със своята дейност, организацията постепенно изгради и утвърди своя имидж на представител и защитник на интересите на общините.

Мисията на РСО “Марица” е да подпомага дейността на местните власти и да работи за създаването на децентрализирано, компетентно и силно местно самоуправление, разполагащо с реални механизми за подобряване качеството на живот, инфраструктурата и обслужването в общините.

В резултат от досегашната си дейност, Сдружението успя да постигне: • Ефективни форми и механизми за взаимодействие и диалог с централната законодателна и изпълнителна власт;

 • Обществена подкрепа от гражданите, медиите, бизнеса и неправителствения сектор за развитието на местната демокрация;

 • Механизми за изработване на консенсусна общинска позиция;

 • Пълна прозрачност в дейността си и постоянен информационен обмен с общините – членове;

 • Широка мрежа от експерти с висока компетентност в различните сфери на дейност;

 • Високо качество и разнообразие на услугите, които предоставя на своите членове;

 • Трайно взаимодействие с български неправителствени организации, работещи в сферата на дейност на местното самоуправление;

 • Представителство на сдружението в Лестър, Англия;

 • Утвърден авторитет на международно ниво.

С постигането на тези първоначални резултати РСО “Марица” и общините-членове преминават към качествено нов етап от своето развитие. Предстоящото присъединяване на България към Европейския съюз открива възможности за развитие, като същевременно поставя и изключително отговорни задачи пред общините. Българските местни власти ще получат достъп до значителни финансови ресурси от европейските фондове и програми, но трябва да могат да защитават своите проекти и ефективно да ги управляват. В този процес изключително важна е ролята на Регионалното сдружение на общините “Марица” и другите организации, подпомагащи местното развитие. В същото време гражданите непрекъснато повишават своите изисквания за получаване на широк достъп до разнообразни и качествени публични услуги. За да отговорят на тези очаквания, общините трябва да постигнат редица качествени промени: в законодателството на национално и на общинско ниво, в създаването на капацитет и нова организация за предоставянето на местни публични услуги.

Към справянето с тези и с редица други предизвикателства е насочен настоящият Стратегически план на РСО “Марица” за периода 2006 – 2013 г. Той е съобразен с очакваните промени в средата за развитие на местното самоуправление, със заявените от общините потребности, с изразените от тях мнения за посоката на развитие на Сдружението.ХАРАКТЕРИСТИКА НА СДРУЖЕНИЕТО


Регионално сдружение на общините “Марица” е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Органи за управление на РСО “Марица” са Общо събрание, Управителен съвет и Контрольор. Организацията се представя от Председателя. Оперативната дейност на Сдружението се ръководи от Изпълнителния директор. Дейността се осъщесвява с активната работа на 3 координатори в следните направления: международни партньорства и проекти; обучение и квалификация; представяне, издателска дейност и комуникации.

Сдружението е учредено през 1997 г. в гр. Хасково. В организацията членуват 11 общини от Хасковска и Кърджалийска област, разположени по поречието на реките Марица и Арда. Това са общините: Димитровград, Ивайловград, Кърджали, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Харманли и Хасково.

Мисията на Сдружението е да подпомага дейността на местните власти и да работи за създаването на децентрализирано, компетентно и силно местно самоуправление, разполагащо с реални механизми за подобряване качеството на живот, инфраструктурата и обслужването в общините.

Стратегическите цели на Сдружението са:


  1. Повишаване квалификацията и капацитета на общинските ръководства, съветниците и служителите в администрациите на общините-членове.

  2. Оптимизиране на законодателството, регламентиращо местното самоуправление.

  3. Активно и ефективно участие в осъществяването процеса на децентрализация.
  4. Разширяване на гражданското участие в местното самоуправление.


  5. Разширяване на партньорската мрежа в страната и чужбина.

  6. Подобряване на социално-икономическото развитие в общините-членове на Сдружението и създаване на устойчиви обществено-частни партньорства.

РСО “Марица” разполага с оборудван офис от 130 кв.м., включващ работно помещение с 4 работни места, конферентна зала с 25 места, зала за срещи с 10 места и помощни помещения.

Сдружението работи активно за постигане на своите цели в тясно партньорство с организации на местно, регионално и национално ниво. Сред националните партньори на сдружението са: ФРМС, ААМР, НСОРБ, Програма ИМС на ААМР, сдружение “БОЛКАН АСИСТ”, регионалните сдружения на общини, професионалните сдружения на местните власти и други НПО.

Партньори на РСО “Марица” от чужбина са: Глобал консулт – Англия, Община Лестър – Англия, Сдружение на общини “Мерич” – Турция, Асоциация на общини “Еврос” – Гърция и други.

С финансовата подкрепа на ААМР и на европейски програми за периода 2003-2006 г. Сдружението работи за изпълнението на следните проекти:


 1. “Мобилизиране на местните и регионални ресурси за постигане на ефективно развитие”;

 2. “Променящата се роля на местните власти. Публично-частните партньорства, предпоставка за реализиране на успешен бизнес в модерния свят”;

 3. “Зелено сърце на Симеоновград”;

 4. “Подобряване на оборудването и оптимизиране работата на Регионална служба за пожарна и аварийна безопасност - Хасково”;

 5. “Европейска добавена стойност към професионалната дейност на общинските служители от райони със смесено етническо население”;

 6. “Обединени за ефективно и отговорно местно самоуправление”;

 7. “Европа – по-близо до гражданите на Хасково”;

 8. “Проучвателна визита относно възможностите за настаняване на стари хора в Хасково, България”.

 9. “Трансгранична школа “Местна демокрация” за изграждане институционален капацитет на местно и регионално ниво”, финансиран по Фонд за малки проекти ФАР България - Турция. Партньор на РСО “Марица” по проекта е Сдружението на общини “Мерич”, гр. Одрин, Република Турция.

 10. Проект пред Британското посолство относно провеждане на Годишна Конференция на РСО “Марица” на тема: “Жилищна политика за хора в неравностойно положение на местно и регионално ниво. Най-добри практики и инвестиционни възможности”.

 11. Създаване на Бизнес център за информация и консултации към проект “Заетост чрез подкрепа на бизнеса”, финансиран от Министерство на икономиката и енергетиката и Програмата на ООН за развитие. РСО “Марица” е партньор по проекта.

 12. “Създаване на местен капацитет за реализация на публично-частни партньорства” на Британско Посолство в България, МРРБ и ПРООН. РСО “Марица” е партньор по проекта.

 13. “Българо-гръцки проект за обмяна на опит на специалисти за извършване на по-ефективно професионално обучение в общините” по програма “Леонардо да Винчи”, мярка “Мобилност”.


РСО “Марица” предоставя услуги на своите членове в зависимост от техните необходимости и изисквания. Те включват:

 • организиране на обучителни форуми,

 • предоставяне на експертна помощ,

 • разработване на информационни материали и наръчници,

 • организиране на срещи с представители на НПО, местни власти, медии, граждани; между местни власти и млади хора; с международни партньори; с депутати от Хасковски и Кърджалийски избирателни региони;

 • изработване на становища относно проблемите на общините и възможностите за тяхното решаване;

 • разработване на проекти;

 • разработване на презентационни материали.

За периода 2003 – 2005 г. Сдружението е извършило следните дейности, представени в цифри в следващата таблица:

ДЕЙНОСТТА НА РСО ‘МАРИЦА’ В ЦИФРИ


Индикатор

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Международна среща


Среща с депутати

Общо събрание

Управителен съвет


Среща на комисия “Отворени общини”

Семинар


Разработен проект

Реализиран проект

Експертна помощ

Проучване на нуждите на общините от обучение

Становище

Пресконференция

Актуализация на интернет страницата

Обучително пътуване

Среща на национално ниво

Актуализация на базата данни за общински проекти

Трансгранични инициативи

Информационен бюлетин

Осигурено дарение

Среща Местни власти – Млади хора – Бизнес - НПО

Актуализация на базата данни за служителите на общините-членове

Среща на регионално ниво

Презентационни материали


5

12

14

4

83

-

82

4

15

10

16

4

-4

1

71

10

1

12

2

157

1

31

2

82

1

61

2

62

1

11

2

25

1

11

1

125

1

141

3

52

0

22

4

62

3

12

0АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА

Присъединяването на България към Европейския съюз ни изправя пред големи предизвикателства. Трябва да се осигури широко гражданско участие в процеса на вземане на решения, да се изгради съзнателно и отговорно гражданско общество. Тук е и голямата роля, която местната и регионалната власт е призвана да осъществи при интеграцията на страната.

Местното самоуправление се развива много динамично през последните години. Усъвършенства се нормативната база, натрупа се опит в процеса на планиране и координация между отделните нива на управление. Увеличава се разбирането за потребността от партньорство с неправителствените организации и реалния сектор.

Едно от постиженията на местната политика е осъщественият интензивен процес на планиране, благодарение на който администрацията и нейните партньори развиват нова “култура на планиране”. Изготвиха се общински планове за развитие, обобщени в областната стратегия за развитие, регионалния план за развитие и националния план за развитие.Съществен проблем е ограниченият обмен на информация, което силно затруднява процеса на планиране и формиране на общо разбиране за местната политика и ефективно и навременно участие на всички партньори в процеса. Все още липсва достатъчна вертикална и хоризонтална координация.

Сериозна пречка в процеса на планиране е липсата на знания и опит на администрацията и на социалните и бизнес партньори, както и мотивация за ефективно участие в процеса. Липсват нагласи и професионални умения за постигане на максимална прозрачност на процеса на планиране, включване и ползване на експертния потенциал на всички заинтересовани страни, организиране на обществени дискусии и постигане на консенсус за приоритетите на териториалните общности. Липсва широко разпространен опит за ползване на алтернативни източници на финансиране и привличането на частни капитали. Липсва информация за планираните и осъществените действия, както и липсват знания, умения и опит за нейното използване. Сравнително слабо е разпространена практиката за предварителна оценка на плановите и програмни документи, по-специално по методиките, използвани в ЕС. Що се отнася до финансовото управление и контрол, новата подзаконова нормативна уредба създава нова структура за плащания и счетоводна отчетност.Целите на местната политика са свързани с:

 • Балансиране на местните интереси и приоритети – смекчаване на регионалните различия в заетостта, доходите на населението и възможностите за развитие.

 • Решаване проблемите на местното развитие чрез трансгранично сътрудничество.

 • Подобряване ефективността на публичните инвестиции от български и чуждестранни финансови институции, както и междусекторната координация.

 • Отговаряне на изискванията за ползване на предприсъединителните инструменти за социално-икономическо сближаване и присъединяване към Европейския съюз.Препоръки към местните власти:


 • Необходимо е изграждането на структури за диалог и взаимодействие между всички важни субекти, за които произтичат последици от присъединяването към ЕС, покриващи основните сфери на интеграция и основните политики на Съюза. Такива структури трябва да включват представители на националната и местните власти, на НПО и социалните партньори.

 • Местните власти трябва да бъдат активен участник в развитието на интеграционния процес на национално ниво. Това позволява както по-бързото и пълноценно разпространяване на информацията, така също по-ефективната подготовка за прилагане на Общностното право и в крайна сметка прави местните и регионални партньори и институции по-конкурентноспособни при прилагането на тези програми и мерки, които се развиват на европейско ниво и касаят пряко местните и регионалните общности.

 • От ключово значение е предоставянето на богата информация за интеграционния процес. Това предполага използването на модерни комуникационни технологии и развитието на активни мрежи за информационен обмен. Трябва да бъде гарантирано, че различните адресати на тази информация – представители, служители, граждански организации, получават навреме тази информация и я усвояват ефективно и пълноценно.

 • Развитието на експертния потенциал на местните власти е от стратегическо значение за успешното вписване на местните общности в интеграционните процеси и за прилагането на законодателството, на различните програми и инструменти след присъединяване на страната към ЕС.

Основните предизвикателства за местните администрации в предприсъединителния процес са свързани с разясняване на техните бъдещи отговорности, права, задължения и възможности, които произтичат от членството в Европейския съюз. Задължителен елемент от тази подготовка е съблюдаването и хармонизирането на националното законодателство с това на Общността и отчитане на задълженията на местните власти, които включват, но не се ограничават до способността им да осигурят навременно адаптиране на местното законодателство към европейското, подготовката на организационен, административен и институционален капацитет, необходим за бъдещото усвояване на средствата, идващи от Структурните фондове на ЕС. Отчитайки различното европейско измерение и среда, в което ще функционират местните власти в България, от изключителна важност е те да могат да изградят една обща визия за своята роля и интереси и да съумяват да действат и представят тази визия успешно на европейската сцена, прилагайки принципа на партньорството на всеки отделен етап от процеса.

Предизвикателство пред местните администрации към настоящия момент и с оглед на бъдещото присъединяване на България към ЕС през 2007 г., е тяхната навременна експертна подготовка за ефективно прилагане на законодателните актове, придобиване на по-високо ниво на компетентност и конкурентност с цел пълноценно усвояване на финансовите ресурси, които ще бъдат предоставени на страната, за да повишат икономическото развитие като цяло и улеснят процеса на преход. Наличието на административен капацитет за планиране, разработване и реализация на проекти и прилагането на принципа на партньорството на всеки отделен етап от процеса са основни предпоставки за ефективното използване на средствата от Структурните фондове на ЕС.

Тъй като общините имат ключова роля и принос по отношение на социално-икономическото развитие на местно ниво, те се превръщат във важен партньор в процеса на регионално развитие в България. Техните функции покриват почти всички сфери на провеждане на политики и финансиране от страна на ЕС. Общините могат да бъдат партньори при осъществяването на много проекти, финансирани от ЕС. И въпреки че не се предвижда значима роля на местните нива в страната във връзка с управлението на Структурните фондове, когато България стане член на Общността, тяхното влияние при усвояване на тези фондове ще нараства все повече. От една страна, те имат възможността директно да разработват и управляват проекти, а от друга – да поемат функцията на координатор на широкомащабен проект, който се реализира на регионално ниво.

В първите години от членството на България в ЕС РСО “Марица” има много важна роля в процеса на подготовка, в частност за организирането на международен обмен на ноу-хау или разработване на обучителни програми за местни представители. Чрез Сдружението общините ще могат да постигнат по-организирано и целесъобразно представяне на общите си интереси на европейската сцена. Асоциацията ще съдейства за по-координираната и навременна организация на своите членове, както и ще поеме ролята и функцията за регулярно предоставяне на информация, пряко касаеща общините. За да бъде тази структура ефективно действаща, нейният административен и организационен капацитет следва да бъде укрепен по отношение на квалифициран работен и експертен екип, съдействие за осъществяване на международни партньорства, пренасяне на европейските ценности на местно ниво. В допълнение към политиката на ЕС да подпомага развитието на изостаналите региони на своята територия, на градовете и местните власти всъщност се гледа като на основните единици, чрез които да се насърчава икономическото развитие, технологичния напредък и социалната интеграция.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ
ВИЗИЯ:

Регионално сдружение на общините “Марица” да се превърне в център за иновации и развитие на региона, като:


 • Има водеща роля в развитието на местната демокрация на регионално ниво и в разширяването на общинския капацитет;

 • Има лидерска роля за повишаване на местното социално-икономическо развитие и гражданското участие в общините-членове;

 • Обединява институции, организации и личности, подкрепящи развитието на местното самоуправление;

 • Авторитетно представлява местните власти в страната и чужбина.

За постигане на своята визия, РСО “Марица” ще работи по следните стратегически направления:Направление I: Повишаване правомощията на местните власти и ресурсите за тяхното изпълнение
Направление II: Създаване на стабилен общински капацитет, адекватен на промените в средата и гарантиращ качествени и ефективни услуги за гражданите
Направление III: Насърчаване на регионалното и местно развитие и участието на гражданите в устойчивото управление на общините
Направление IV: Защита интересите на общините и създаване на конкурентни предимства в Европа и света

Направление V: Устойчиво развитие на РСО “Марица”, изпреварващо потребностите на местното самоуправление

Направление IПовишаване правомощията на местните власти и ресурсите за тяхното изпълнение


Стратегически цели и мерки

Срок
СЦ I.1: Усъвършенстване на нормативна уредба, позволяваща на общините да работят в интерес и с подкрепата на своите граждани

Мярка I.1.1. Провеждане на инициативи за качествени промени в законодателната уредба на местното самоуправление
 • Отстояване на промени в ключови за местното самоуправление нормативни актове – Конституцията, ЗМДТ, ЗДС, ЗОС и други;


2006-2007

 • Осигуряване на отговорно представителство и отчетност при отстояването на общинските интереси пред централната власт


текущ
СЦ I.2: Общините да разполагат с необходимите финансови ресурси за реализация на своите правомощия
Мярка I.2.1. Обновяване, поддържане и развитие на общинска инфраструктура, отговаряща на европейските стандарти.
 • Разширяване достъпа на общините до донорски средства за изграждане и поддържане на инфраструктурата;


2007 -2009

 • Насърчаване използването от общините на алтернативни източници за финансиране на общинската инфраструктура – публично-частни партньорства, общински облигационни заеми и други;текущ

 • Поемане от общините на държавни имоти и инфраструктура, несвързани с национални функции;


2006 -2008

Мярка I.2.2. Действаща система за осигуряване на обществена подкрепа за консенсусните общински предложения

текущ

 • Разработване и прилагане на модели за получаване на обществена подкрепа от гражданите, бизнеса, неправителствените организации и т.н.;


2007 - 2008

 • Приемане и изпълнение на качествено нова медийна стратегия – целеви предавания на общинска тематика, обучение на журналисти, организиране на обществено значими събития, собствени социологически проучвания и т.н.;след 2007

 • Провеждане на съвместни дискусионни форуми с представители на медиите, бизнеса, неправителствените организации.


ежегодно


Направление II

Създаване на стабилен общински капацитет, адекватен на промените в средата и гарантиращ качествени и ефективни услуги за гражданите

Стратегически цели и мерки

Срок

СЦ II.1: Изграждане на общински капацитет за предоставяне на качествени и ефективни услуги за гражданите

Мярка II.1.1. Осигуряване на разнообразни, достъпни и качествени общински услуги за гражданите.
 • Разширяване административния капацитет на общинските ръководства и служители за работа в децентрализирана система;


текущ

текущ

 • Разработване и прилагане на система за мониторинг и оценка на работата на общинските служители;


2006-2007

 • Разширяване на съществуващите и създаване на нови мрежи от общински експерти в различни сфери на дейност;


текущ

 • Провеждане на периодични срещи на експерти с еднотипни функции в общините;

ежегодно

 • Осигуряване на експертна и консултантска подкрепа за дейността на общините;

текущ

 • Разработване на примерни правила и процедури за адаптиране на публичните услуги в съответствие с европейските изисквания;


2007 -2008

 • Поддържане на постоянен информационен обмен между сдружението и общините.


текущ
Мярка II.1.2. Работа и партньорство с общинските съвети
 • Разпространение на консултативни разработки по общи за местните власти въпроси;

текущ

 • Поддържане и развитие на електронни бази данни за общински нормативни актове, бюджети, програми, стратегии и други;


текущ

 • Провеждане на Дискусионни форуми на общинските съветници;

текущ
СЦ II.2: Създаване на устойчив административен капацитет на общините за ефективно усвояване на средствата от предприсъединителните инструменти и структурните фондове на ЕС.

 • Осигуряване на експертна и консултантска подкрепа за подготовка на общински проекти;


текущ

 • Провеждане на целеви обучения за подготовка на проекти;

текущ

 • Информиране на общините относно условията, изискванията и сроковете за представяне на общински проекти;


текущ

текущ

 • Подготовка и разпространение на практически помагала за успешна реализация и отчитане на проекти;


текущ

 • Осигуряване на възможности за обмен на добри практики с европейски местни власти

текущ


Направление III:

Насърчаване на регионалното и местно развитие и създаване на стратегически партньорстваСЦ III.1. Защита интересите на местните власти на регионално ниво
Мярка III.1.1: Предоставяне на експертна и техническа помощ
 • Участие и подпомагане на работата на Регионалния съвет за развитие

текущ

 • Участие и експертно подпомагане на Областия съвет за развитие

текущ

 • Планиране и подготовка на проекти /разработване на общински и междуобщински проекти; изготвяне на списък от разработени проекти/

текущ

 • Участие в процеса на стратегическо планиране на регионално, областно и местно ниво

текущСЦ III.2. Създаване на партньорства между общинските органи и неправителствените организации по отношение децентрализацията на публичните услуги
Мярка III.2.1: Насърчаване на партньорството между местните власти и гражданския сектор при предоставянето на социални услуги
 • Организиране на срещи между местни власти и НПО за разискване на проблеми в социалната сфера.

текущ

 • Провеждане на обучения по рамката за предоставяне на социални услуги

текущ

 • Организиране обмяна на опит и знания в областта на демократичното управление на общините

текущ

 • Издаване на каталог на НПО в региона

текущ

текущ


Направление IV

Защита интересите на общините и създаване на конкурентни предимства в Европа и светаСтратегически цели и мерки

Срок

СЦ III.1: Защита интересите на местните власти на международно ниво

 • Ефективна работа на представителен офис на РСО “Марица” в Англия

след 2006

 • Лобиране в полза на общините-членове чрез използуване на разнообразни формални и неформални канали, като: Конгресът на местните и регионални власти в Европа, Евроградове и други;текущ

 • Осигуряване на активно сътрудничество на местните власти с институциите и организациите на европейско ниво и на достъп до навременна информация.


след 2007

 • Активно рекламиране на общините в Европейския съюз;

текущ

 • Съдействие на общините за участие на техни представители в европейски форуми и прояви.


текущ

СЦ III.2: Общините - равностойни партньори на местните власти от Европа и света


Мярка III.2.1. Прилагане и отчитане влиянието на европейското законодателство и политики на местно ниво.
 • Подпомагане на общините в задълбочаване на познанията и повишаване разбирането на целите и политиките на ЕС;


2006 - 2008

 • Запознаване на местните власти с европейското законодателство и неговото отражение на местно ниво;


2006 -2008

 • Анализи и проучвания за влиянието на европейското законодателство на общинско ниво;


текущ

 • Участие на местните власти в процеса на планиране и програмиране;

текущ

 • Развитие на мрежата от общински експерти по евроинтеграция;

текущ


текущ
Мярка III.2.2. Разширяване на международните контакти и сътрудничество
 • Насърчаване установяването и поддържането на ефективни двустранни контакти;

текущ

 • Създаване на устойчиви партньорства и разработване на съвместни проекти с общини и организации от Гърция и Турция

текущ

 • Подкрепа на общинските представители за разширяване на езиковите им познания;

2007 - 2013

 • Ефективно взаимодействие на РСО “Марица” с организации на местни власти от Европа и света;


текущ

 • Разширяване участието на РСО “Марица” и общините в европейски и международни мрежи;


текущ

 • Организиране и провеждане на международни форуми и събития;

ежегодно

 • Участие на общински представители в значими форуми на европейски и международни организации.


текущНаправление V

Устойчиво развитие на РСО “Марица”, изпреварващо потребностите на местното самоуправление

Стратегически цели и мерки

Срок

СЦ IV.1. Гарантиране организационната устойчивост на РСО “Марица”

 • Осигуряване на приемственост и независимост в работата на ръководните органи;

текущ

 • Установяване на постоянен информационен обмен между щатния състав, членовете на организацията и УС;


текущ

 • Провеждане на Годишна конференция на Сдружението;

ежегодно

 • Разширяване на собствения експертен потенциал на организацията;

текущ

 • Повишаване квалификацията на административния персонал.

текущ

 • Подобряване и модернизиране на оборудването на РСО “Марица”

2007
СЦ IV.2. Координиране дейността с организации, работещи в сферата на местното самоуправление и местното икономическо развитие
 • Активизиране и разширяване дейността на неформална мрежа от партньорски организации – ФРМС, регионални общински сдружения, професионални асоциации на общински служители;
текущ
 • Координиране на действията при отстояване на общинските интереси на регионално, национално и европейско ниво;текущ
 • Реализиране на общи лобистки кампании


ежегодно

НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

Предложените количествени и качествени индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на плана отговарят на изискванията за измеримост, съпоставимост и достъпност.
Направление I

Повишаване правомощията на местните власти и ресурсите за тяхното изпълнение


СЦ I.1: Усъвършенстване на нормативна уредба, позволяваща на общините да работят в интерес и с подкрепата на своите граждани

 • Брой подготвени становища по промени в нормативната уредба;

 • Брой проведени лобистки кампании;

 • Брой положителни публикации и предавания на общинска тематика в местни медии.

СЦ I.2: Общините да разполагат с необходимите финансови ресурси за реализация на своите правомощия • Относителен дял на собствените приходи в общинските бюджети;

 • Дял на общинските бюджети в брутния вътрешен продукт и в консолидирания държавен бюджет;

 • Количество на обновената общинска инфраструктура (километри нови или реконструирани пътища, В и К мрежи и други);

 • Брой финансирани инфраструктурни проекти;

 • Брой създадени публично-частни партньорства;

 • Брой проведени обществени форуми.Направление II


Създаване на стабилен общински капацитет, адекватен на промените в средата и гарантиращ качествени и ефективни услуги за гражданите
СЦ II.1: Изграждане на общински капацитет за предоставяне на качествени и ефективни услуги за гражданите

 • Брой обучени общински представители;

 • Брой на въведени нови обучителни модули;

 • Брой разпространени консултативни разработки и примерни нормативни актове на ОбС;

 • Брой проведени дискусионни форуми с ОбС;

 • Брой разпространени информационни издания.


СЦ II.2: Създаване на устойчив административен капацитет на общините за ефективно усвояване на средствата от предприсъединителните инструменти и структурните фондове на ЕС.

 • Брой подготвени общински проекти по структурните фондове на ЕС;

 • Брой общински проекти, финансирани от структурните фондове;

 • Брой проведени информационни кампании за условията за кандидатстване;

 • Брой проведени обучения по подготовка и управление на проекти;

 • Брой разпространени практически помагала за разработване на проекти.
Направление III

Насърчаване на регионалното и местно развитие и създаване на стратегически партньорства

СЦ III.1. Защита интересите на местните власти на регионално ниво


 • Брой участия в заседания на регионално ниво

 • Брой разработени общински и междуобщински проекти

 • Брой проведени срещи между НПО и местни власти

 • Брой проведени обучения по рамката за предооставяне на социални услуги

 • Брой издадени каталози

 • Брой разработени наредби за партньорство и финансиране на НПОНаправление IV:

Защита интересите на общините и създаване на конкурентни предимства в Европа и света
СЦ III.1: Защита интересите на местните власти на международно ниво

 • Ефективно работещо представителство на РСО “Марица” в Англия;

 • Брой защитени и реализирани по инициатива на РСО “Марица” регионални проекти;

 • Брой проведени кампании за рекламиране възможностите на общините в ЕС;СЦ III.2: Общините - равностойни партньори на местните власти от Европа и света


 • Брой реализирани съвместни проекти на РСО “Марица” с партньори от Европа и света;

 • Стойност на реализирани съвместни проекти;

 • Брой разпространени анализи за влиянието на европейското законодателство на местно ниво;

 • Брой на двустранните контакти между общините-членове и местни власти от други страни.


Направление V

Устойчиво развитие на РСО “Марица”, изпреварващо потребностите на местното самоуправлениеСЦ IV.1. Гарантиране организационната устойчивост на РСО “Марица”

 • Брой заседания на ръководните органи;

 • Брой участия в обученителни курсове


СЦ IV.2. Координиране дейността с организации, работещи в сферата на местното самоуправление и местното икономическо развитие

 • Брой съвместни инициативи с партньорски организации;

 • Брой подготвени и реализирани с партньорски организации общи планове, програми и лобистки кампании;

 • Брой подготвени от постоянните комисии позиции, приети от ОС и УС.Наблюдението и оценката за напредъка по основните стратегически направления се осъществяват етапно от ръководните органи на Сдружението – Общото събрание и Управителния съвет. Постигнатите резултати се систематизират в ежегодния отчет за дейността на РСО “Марица”, който се утвърждава от Общото събрание.

Въз основа констатираните в етапните оценки изводи и препоръки, се осъществява периодична актуализация на Стратегическия план. Той е отворен за внасяне на необходимите изменения и допълнения в зависимост от промените във вътрешната и външна среда за дейност на организацията. Промените се приемат от Управителния съвет.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница