Primary colours-2Дата29.04.2017
Размер152.41 Kb.
ТЕМАТИЧЕН РАБОТЕН ПЛАН
НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ

ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – СИП

ЗА 3 - 4 КЛАС

За…………….. учебна година

Учебна система: Primary colours-2 /Cambridge/

Часове седмично: 2

Часове годишно: 64
Изготвил:

/…………………/
Настоящият тематичен работен план е изготвен

съобразно изискванията и указанията на МОН за

учебната ……………………. година


I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ

Новите реалности в Европа и света изискват от учениците да притежават знания и умения, чрез които да могат да се развиват самостоятелно, да ги прилагат в мултикултурна среда, както и да работят ефективно в екип, съобразно с установените международни стандарти. Реализацията на младите хора през новия век е свързана с владеенето на чужди езици. Не случайно въвеждането на обучение по чужди езици е приоритет в световен мащаб. Наличието на англоезични телевизионни и радио програми, електронни игри и др. допълнително засилват мотивацията на учениците за усвояване на английски език.

Главната цел на учебните програми по чужд език е да очертаят насоките на обучението по чужд език за съответния клас на основната образователна степен. Програмата по чужд език спомага за цялостното развитие на учениците, за обогатяване на общата им култура и изграждане на подходящи модели на социално поведение в ситуации на междукултурно общуване.

Настоящата програма е предназначена за учениците от четвърти клас на основната образователна степен в българското училище. Конкретната цел на програмата е да гарантира изграждане на комуникативни умения на началния етап, според Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по чужди езици. Програмата е съставена за минималния годишен брой часове по чужд език, определен от учебния план . Тя е съобразена с психологическата и социалната характеристика на учениците от тази възрастова група.

Обучението по английски език е тясно свързано с обучението по родния език и култура. Комуникативните умения и стратегии, изградени на родния език, служат за опора в учебния процес. Друга важна опора са меж-

дупредметните връзки, които позволяват на учениците да се развиват комплексно, като разширяват общата си езикова култура чрез интегриране на придобитите специални знания и умения.II. ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Настоящата учебна програма свързва тясно езиковите задачи в обучението по английски език през началния етап с общата образователна цел за формиране на личността на ученика в контекста на родния език и култура. Придобиването на езикови знания и умения по английски език, както и създаването на необходимите навици и стратегии на учене ще помогне на учениците да:

• разширят и задълбочат знанията и уменията, придобити в трети клас;

• формират основни умения за разбиране на текст при четене и слушане;

• формират основни умения за общуване на английски;

• осъзнаят наличието на граматична система на английския език;

• усвоят основни стратегии за учене и общуване на английски език;

• формират основни умения за самостоятелна работа и самоконтрол;

• придобият интерес към други култури и народи;

• поддържат висока мотивация за постижения по усвоявания език.

Структурата на програмата дава възможност на учители, родители и автори да се ориентират лесно в учебното съдържание и очакваните резултати. Тя позволява постигнатите резултати да се оценяват обективно според зададените образователни стандарти за учебно съдържание по чужди езици и конкретизирани в нея. За улеснение учебната програма е представена в табличен вид.

Програмата конкретизира резултатите, които се очаква учениците да постигнат в края на четвърти клас по всяко едно от четирите основни умения, като се определят основните тематични области и конкретни теми към тях, чрез които те ще бъдат постигнати.

Програмата представя функционално граматичните категории; контекста, в който те ще се изучават и дейностите, чрез които учениците ще постигнат очакваните резултати.

Важно място се отделя и на интегрирането на обучението по английски език в общата образователна и учебно-възпитателна училищна програма и осъществяването на връзките между предметите. Изучаването на английски език не само ползва знания и умения от други учебни предмети, но от своя страна ги подпомага и обогатява, а също така създава условия за формиране на стабилна ценностна система и адекватно социално поведение в междукултурен контекст.
III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


Ядра

Очаквани резултати на равнище учебна програма

С

Л

У

Ш

А

Н

Е

УЧЕНИКЪТ МОЖЕ ДА:

 • разбира инструкциите и въпросите на учителя, както и кратки реплики на свои връстници, свързани с изучавания материал

 • разбира общия смисъл на кратки, елементарни текстове, написани с учебна цел, като прави догадки за значението на определени думи и фрази

 • извлича конкретна информация от несложни /монологични и диалогични/ текстове, като прилага основни стратегии за разбиране при слушане /групиране, попълване на таблици и др./

 • разбира английска реч в рамките на изучаваните теми, когато се говори с ясна дикция, стандартно произношение и бавно темпо
Ч

Е

Т

Е

Н

Е

 • чете на глас с произношение и интонация, които не пречат на разбирането

 • разбира самостоятелно указанията в учебника и кратки обяснения на правила на игри и други комуникативни задачи

 • разбира общия смисъл на несложни, жанрово разнообразни текстове, като използва ограничен кръг стратегии при четене /езикова догадка, свързване с др. предметни области/

 • разбира конкретна информация от изучаваните текстове

 • открива социокултурна информация в несложни текстове за познати неща на децата от тази възраст – картички, писма, предмети, културни обекти и др.

Г

О

В

О

Р

Е

Н

Е

 • задава и отговаря на конкретни въпроси на познати теми

 • изпълнява и дава несложни инструкции, свързани с живота в училище

 • води кратък разговор с учител или със съученици на теми от ежедневието или от изучавания материал

 • разказва накрако за себе си, своите неща, близки, приятели и любими животни

 • използва самостоятелно основни комуникативни функции – молба, разрешение, забрана, отказ и др.

 • прилага основни стратегии за преодоляване на комуникативни проблеми, включително жестове и мимики

 • изразява се с ограничена лексика, прости типови изрази.

П

И

С

А

Н

Е

 • пише изречения и кратки текстове със зададени опори /напр. помощни въпроси/

 • пише кратки описания на свои неща, близки, любими животни с дадени опори

 • пише кратки инструкции за правене на нещо по картинки или зададен модел

 • пише кратки писма, в които разказва за себе си, своите близки и лични преживявания

 • изразява се с кратки изречения, ограничена лекскика и несложни езикови конструкции с правопис и пунктуация, които не затрудняват разбиранетоIV. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ на учебния материал в PRIMARY COLOURS - Level 3


 • REVISION of language from Primary colours 2
 • The first question (was/ were, wasn’t/ weren’t )
 • The second question ( regular and irregular past simple)
 • The third question (comparatives and superlatives)
 • The fourth question ( some and any)
 • The fifth question (should/ shouldn’t, going to)
 • The last question (shall, like…ing)

PRIMARY COLOURS - 3Месец

Сед

ми

ца
цаТЕМА

ЦЕЛ

БЕЛЕЖКИ

Септември


I

1.

2.


WELCOME BACK!

A. Some new friends

Some new friends

/Activity book/


To revise language fromPrimary Colours 2.

To introduce the characters: Nadia, Helen, Harry and AlexСептември


II


3.

4.Hello, Compo!

Hello, Compo!

/Activity book/


To revise language from

Primary Colours 2.

To introduce Compo.
Септември-ОктомвриIII

5.
6.


1. THE FIRST QUESTION

Why are there no dinosaurs today?

Why are there no dinosaurs today? /Activity book/

To introduce was/were.


To introduce school subjects.Октомври

IV


7.

8.


Back in time!

Back in time!

/Activity book/

To introduce wasn’t/weren’t


Октомври

V

9.

10.
www.cambridge.org/compo

www.cambridge.org/compo

/Activity book/To revise vocabulary and grammar from sections 1.Октомври

VI

11.


12.

Storytime

Monster in the lake

Monster in the lake

/Activity book/Project work

Pupils work in pairs to produce a drawing of a monster each. They write about their picture and then evaluate their work.

Октомври

VII


13.
14.

Revision and Evaluation

/Activity book/

Unit 1 - TEST


Practise
Ноември


VIII


15.


16.

2. THE SECOND QUESTION

Who invented money?

Who invented money?

/Activity book/To introduce the regular past simple.

Language: What did she do?On Thursday she played football in the park.

buy, cook(ed), invent(ed), toss(ed)Ноември

IX


17.

18.


Where did they go?

Where did they go?

/Activity book/


To introduce the past question form.

To introduce some irregular past simple forms (bought, came, found, got, gave, had, ran, sold).

Ноември

X


19.

20.


www.cambridge.org/compo

www.cambridge.org/compo

/Activity book/


To revise vocabulary and grammar from section 2.Ноември

XI

21.


22.

Culture time

Earning money in the USA

Earning money in the USA

/Activity book/Project work

The pupils write some questions for a survey to find out what the class spends its money on. They carry out the survey and produce a bar chart to show the results.

Декември

XII


23.

24.
Revision /Pupil’s book/

Unit 2 - TEST
To revise the language covered in Units 1 and 2.Декември

XIII

25.


26.

3. THE THIRD QUESTION

Is there a yeti?

Is there a yeti?

/Activity book/To introduce comparatives with –er and more.

To introduce syllables.Harry’s boots are smaller /bigger/ longer/ shorter than Helen’s.Декември

XIV


27.

28.


The worst day

The worst day

/Activity book/


To introduce superlatives.

adjectives + -est, most + adjectives, best, worstЯнуари

XV


29.

30.


www.cambridge.org/compo

www.cambridge.org/compo

/Activity book/To revise vocabulary and grammar from section 3.

/comparatives and superlatives/

Януари

XVI

31.


32.

Storytime

Coyote girl

Coyote girl

/Activity book/Project work

Pupils work together to write a story about kind and unkind behavior.


Януари

XVII


33.
34.

Revision and Evaluation

/Activity book/

Unit 3 - TEST


Revision
Януари


XVIII


35.
36.4. THE FOURTH QUESTION

Does everyone eat the same food?

Does everyone eat the same food? /Activity book/


To introduce some and any.
Have you got any oranges?

Yes, I have. No, I haven’t.

I’ve got some apples.Февруари

XIX


37.

38.


I’m hungry.

I’m hungry.

/Activity book/


To introduce the functional language of ordering meals.

Would you like any…? Anything else? Anything to drink? I’d like some…, please.
Февруари

XX


39.

40.


www.cambridge.org/compo

www.cambridge.org/compo

/Activity book/To revise vocabulary and grammar from section 4.

To act out a restaurant role play.


Февруари

XXI

41.


42.

Culture time

What do they eat in Australia?

What do they eat in Australia?

/Activity book/

/Activity book/


Project work

Pupils make a menu of the food in their country for a restaurant. They then act out a role play in their restaurant using the menu.

Март

XXII


43.

44.


Revision /Pupils book/

Unit 4 - TEST
To revise the language covered in

Units 3 and 4


Март


XXIII

45.

46.5. THE FIFTH QUESTION

How can we clean the world?

How can we clean the world?

/Activity book/To introduce should / shouldn’t.Март

XXIV


47.

48.


What did we do?

What did we do?

/Activity book/


To introduce going to.
Март

XXV


49.

50.


www.cambridge.org/compo

www.cambridge.org/compo

/Activity book/To revise vocabulary and grammar from section 5.

To practise going to.


Април

XXVI

51.
52.Storytime

How Rainbow Snake started the world.

How Rainbow Snake started the world. /Activity book/


Project work

Pupils make a story book about part 2 of the Rainbow Snake story.

Април

XXVII


53.
54.

Revision and Evaluation /Activity book/

Unit 5 - TEST
Revision
Април


XXVIII

55.
56.


6. THE LAST QUESTION

How can we help in an accident?

How can we help in an accident? /Activity book/

To introduce shall.Shall I / we…?

What’s the matter?Май

XXIX


57.

58.


Home!

Home! /Activity book/To introduce like…ing.Май

XXX


59.

60.


www.cambridge.org/compo

www.cambridge.org/compo

/Activity book/To revise vocabulary and grammar from all previous sections.Май

XXXI

61.


62.

Culture time

A day In an English school

A day In an English school

/Activity book/Project work

Pupils make a map of their school.

Май

XXXII


63.

64.


Revision

Fun with Compo

/Activity book/

Unit 6 - TESTTo revise the language covered in

The whole book.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница