Проф д. ик н. Валентин Кръстев СтанковДата20.08.2018
Размер43.6 Kb.
СТАНОВИЩЕ

От

Проф. д.ик.н. Валентин Кръстев Станков


Относно: научната дейност и научните трудове на полковник инж. доктор Максим Любенов Карев, представени за участие в конкурс, обявен със Заповед №ОХ-828/2014г. на министъра на отбраната за заемане на академичната длъжност „доцент” във Военна академия „Г. С. Раковски” в професионално направление 9.1 „Национална сигурност”, публикувана в Държавен вестник брой 100/05.12.2014г.

Научната продукция на кандидата полк. Карев е посветена на актуални теми и конкретно обвързана с практическите и теоретичните проблеми от научната област „Сигурност и отбрана”.  1. Кратки биографични данни

Полковник инж. Д-р Максим Карев е роден на 20.03.1960г. Завършил е ВНВУ „Васил Левски” – танкови войски, строеви. От 2002г. до 2005 г. е докторант на самостоятелна подготовка. През 2007 г. става „доктор” по научна специалност: „Автомобили, трактори и кари”. Има следните допълнителни специализации: Курс по военна дипломация в Дипломатически институт – МВнР, София и Курс за ръководни кадри във ФРГ и за ръководител на обучението на сержанти във ВВОВУ „В. Левски”.

Преминал е през следните позиции в професионален план: командир на танков взвод; командир на танкова рота; командир на курсантски танков взвод; преподавател; асистент; старши асистент;. главен асистент; старши помощник-началник на отдел; държавен експерт; началник на отдел; национален командир на 25-ти български военен контингент – ISAF, Кабул, Афганистан; понастоящем е началник на отдел. Академичното ми развитие започва през 1990г.  1. Обща характеристика на научно – изследователската, научно – приложната и педагогическата дейност на кандидата

Представени за рецензиране от научното жури са 22 публикации, от които 2 монографии (2011 г.; 2012 г.), 1 методика, 15 доклада и 4 статии (от 2009 до 2014 г.). Част от тях са в съавторство. В тях кандидатът демонстрира добро познаване на темите, ангажираност в намирането на практически решения на стоящите проблеми, както и аналитичност и задълбоченост при представянето на информацията.

В структурно отношение, представените трудове са издържани. Ясно личи логическият ход на изложението. Проблемите са изведени конкретно, изводите са добре обосновани и недвусмислени. Съдържат се предложения, методики, практически решения. Текстовете са построени систематично.

Д-р Карев демонстрира значими постижения в научно-приложната и педагогическата дейност.

Научните търсения на кандидата са съсредоточени над изграждане на система за управление на риска в отбраната, която да допринасе за по-голяма ефективност при постигане на стратегическите цели на военната организация. Необходимостта от разработване и внедряване на подобна система е безспорна. Изследването е задълбочено, характеризира се с аналитичност, както и с коректно събрани и представени примери и изходни данни. Разработен е „Модел за управление на риска при планиране на отбраната и въоръжените сили”. Той предлага методологична основа за управлението на риска, основана на научноаналитична експертиза в помощ на управленския състав при вземането на решения. Освен теоретична стойност, той носи несъмнено и практическа полза.3. Основни научни и научно – приложни резултати и приноси

Представена е монографията „Система за управлението на риска във военната организация”. Предложени са Стратегия и Вътрешни правила за управление на риска в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Разработеният метод онагледява възможността за превенция на риска, което подпомага ръководителите да вземат обосновани и сигурни решения.

Представлява интерес и монографията „Архитектурен подход за организационно моделиране и приложение във военната организация”. Тя представя в достъпен вид същността на архитектурното моделиране, начините за неговото прилагане във военните организации и ползите от успешната реализация на архитектурния подход като ключов модел за представяне на големи организации.

Разработена е „Концепция за прилагане на архитектурния подход в отбраната”, която дава визията на организацията за усъвършенстване на съществуващия модел за управление на промяната чрез прилагането на архитектурния подход като инструмент за постигане на по-висока ефективност и ефикасност при нейното функциониране. Монографията е създадена в съавторство. Тя допринася за изясняване на много ключови проблеми на организационното управление. Изследователският интерес е съсредоточен върху ползата от приложението на архитектурния подход за осигуряване на ефективно управление на организацията. Текстът е предназначен за работещите във военните организации и е адекватно съобразен с практическите им нужди.

В допълнение, кандидатът е разработил административна и учебно-планова документация, както и лекционен курс за провеждане на курс „Организационна архитектура” във ВА „Г. С. Раковски” за обучение и повишаване на квалификацията на кадри относно прилагане на архитектурния подход.

Освен това, полк. Карев има успешно академично развитие от 1990 година до сега. Показва безспорни умения с активното си участие като ръководител на занятия по следните научни дисциплини: „Теория, конструкция и изчисление на танка”; „Кормуване с бойни машини”; „Техническо осигуряване на боя”; „Методика на техническо осигуряване на боя”; „Огневи системи и стрелба”; „Танко-огнева подготовка – ТОП”; „Бойни технически средства и системи”. Кандидатът има съществен опит в опдготовката на кадри и преподавателската дейност. Публикувал е две монографии, учебници и учебни пособия, значителен брой статии и доклади. Взел е достойно участие в множество научни форуми. Ползва се с добро име сред колегите си и в научните, и във военните среди. Спечелил е уважението на студентите си.4. Оценка на научната педагогическа подготовка и дейност на кандидата

Доколкото ми е известно, кандидатът отговаря на изискванията, поставени в Заповед №ОХ-828/2014г. на министъра на отбраната за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” във ВА „Г.С.Раковски” в професионално направление 9.1 „Национална сигурност”, което се доказва и от представените документи. Въз основа на изброените квалификации, експертен опит и постижения, считам научната и педагогическата подготовка на кандидата за изключително висока и отговаряща на всички изисквания на конкурса.5. Заключение

Имайки предвид изложеното, считам, че уважаемото научно жури може да присъди академична длъжност „доцент” на полковник инж. д-р Максим Любенов Карев.
09.03.2015г.

Подпис:База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница