Проф. Георги николов златарски (1854 1909) фонд 31 опис 1страница1/4
Дата29.12.2016
Размер0.59 Mb.
  1   2   3   4


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
УНИВЕРСИТЕТСКИ АРХИВ
ПРОФ. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЗЛАТАРСКИ
(1854 - 1909)

ФОНД 31
ОПИС 1

ВКЛЮЧВА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА 1879-1909 г.

СЪДЪРЖА 23 ЛИСТА
КЛАСИФИКАЦИОННА СХЕМА
І. Биографични материали..............................................................................................1-25
ІІ. Служебна дейност.......................................................................................................26-86


 1. Държавен минералог-геолог (1880-1894г.)................................................26-36

 2. Ректор на Висшето училище за уч. 1897/98 г............................................37-42

 3. Преподавател..................................................................................................43-86

  1. Общи..........................................................................................................43-53

  2. Лекции.......................................................................................................54-64

  3. Кореспонденция......................................................................................65-86


ІІІ. Научна и изследователска дейност...................................................................87-261

 1. Теренни проучвания....................................................................................17-131

 2. Статии и научни изследвания.................................................................132-166

 3. Кратки записки и бележки.......................................................................167-200

 4. Резюмета и преводи от Г. Златарски на научни изследвания...........201-230

 5. Библиографски бележки...........................................................................231-261


ІV. Други документи...................................................................................................262-264

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
БДЖ – Български държавни железници

док. – документи

др. – други

ез. – език

печ. – печатен текст

проф. – професор

рък. – ръкописен текст

ФМФ – Физико-математически факултетИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
Проф. Георги Николов Златарски е роден на 25.01.1854 г. в гр. Велико Търново. Завършва гимназия (1876) и после естествени науки (1880) в Загреб, Хърватска. В периода 1880-1894 г. заема службата на държавен геолог-минералог към различни министерства, в зависимост от структурата на държавното управление. Като пръв и единствен на тази длъжност Златарски се проявява не само като изследовател, но и като организатор на първите геоложки проучвания в страната. Прави редица експедиции и теренни проучвания в различни части на страната.

От 1.10.1894 г. е назначен за извънреден преподавател по геология във Висшето училище в София. От 1.02.1895 г. е избран за хоноруван доцент, а от 15.04.1897 г. – за редовен професор, титуляр на катедрата по геология. Във Висшето училище и после в Университета проф. Георги Златарски чете следните курсове: Обща геология, Историческа геология, Геология на България, Палеонтология на безгръбначните животни, Физиографска и динамична геология, Геотектоника и стратиграфна геология, Палеозоология, Въведение в изучаването на геологията и динамичната геология.

Още с избирането му за редовен професор е избран и за ректор на Висшето училище за уч. 1897/98г. Втори път за ректор проф. Г. Златарски е избран за уч. 1901/02 г., а през уч. 1903/04 г. е декан на Физико-математическия факултет.

Проф. Г. Златарски е член на Българското книжовно дружество, основател и председател на Българското природоизпитателно дружество, на Земеделското дружество и на редица европейски академии и геологически дружества.

Със студиите си, както и с цялостната си дейност Г. Златарски очертава една от най-забележителните епохи в българската геология. По образование, поведение и целенасоченост той е бил “гражданин на Европа”, който правел чест на отечеството си и се е равнявал на своите европейски съвременници.

Умира на 9 август 1909 г. в Търново.


Документите на проф. Г. Златарски са предадени от внуците му проф. Георги Златарски и проф. Васил Златарски на Декана на Геолого-географския факултет през 2010 г. Поради дългия период от време в който документите не са съхранявани павилно, тяхното физическо състояние не е много добро. Част от тях са повредени, на места прогризани от гризачи, има наслоена прах и плесен. Заведени са в Университетския архив във фонд № 31. Фондът съдържа 322 документа, групирани в 270 архивни единици.

При библиографските бележки, записките и бележките, оформлението по архивни единици е запазено така, както е оставено от Г. Златарски. В архивния фонд се срещат документи, в които на едната страна на листа е написан един текст, а на гърбът му – текст с друга тематика. За водене на бележки и записки Г. Златарски е използвал и пликове за писма, покани и др. В описанието на архивната единица е посочено към коя друга архивна единица се съотнася другият написан текст на листа. В голямата си част документите не са датирани, а датировката е поставена при обработването на фонда чрез косвени данни.


Архивни документи на проф. Г. Златарски има предадени в Научния архив на БАН. Заведени са във фонд № 71 К, който съдържа 42 архивни единици.

по ред

Заглавие на а.е.

Крайни дати

Брой листа

Заб.
І. Биографични материали


1

Записки по ботаника от следването на Г. Златарски в Загребския университет. Рък., хърватски ез.

5.11.1879

5
2

Записки от следването на Г. Златарски в Загребския университет. Рък., хърватски ез.

{1877-1880}

26
3

Телеграма до Г. Златарски от брат му Александър, с която му съобщава, че се е сгодил и чернова на отговор от Г. Златарски на телеграмата. Рък, 2 док.

27.08.1888

2
4

Свидетелство от Министерство на войната за освобождаване на Г. Златарски от запаса и зачисляването му в народното опълчение. Печ., рък.

12.10.1889

1
5

Разписка от проф. Константин Гълъбов за получена от Г. Златарски сума в качеството му на поръчител на К. Симидов по съдебно дело и др. записни заповеди и разписки за изплащане на суми по същото дело. Рък., 4 док.

17.01.1895-

19.06.18964
6

Писмо до Г. Златарски от Славка, годеница на брат му проф. Васил Златарски по лични и семейни въпроси. Русе, рък.

12.08.1900

2
7

Писмо до Г. Златарски, изпратено от съпругата му Венка при негово пътуване до Париж по семейни въпроси и за отношенията между брат му проф. Васил Златарски и годеницата му Славка. На гърба на писмото има и писмо от брат му Александър по делови въпроси. Рък.

{1901-1903}

2
8

Квитанция от Софийско градско-общинско управление за платени от Г. Златарски суми за канализация и вода в жилището му. Печ., рък.

21.02.1904

1
9

Разписка от С. Раков за получена сума от Г. Златарски за взети дърва от склада му. Рък.

2.11.1904

1
10

Визитка на асистента по геология Петър Бакалов с която изказва съболезнования на Г. Златарски по повод смъртта на майка му. Печ., рък.

3.02.1906

1
11

Писмо до Г. Златарски от племенника му Васил с молба да му изпрати удостоверение, което му е нужно. Търново. Рък.

12.08.1907

1
12

Рецепта от д-р Стефан Ватев, изписана на Г. Златарски. Рък.

12.12.1907

1
13

Новогодишна картичка до Г. Златарски от асистента по география Жеко Радев. Рък.


.01.1908

1
14

Разписка, подписана от писателя Тодор Влайков, за абонамент на Г. Златарски за списание Демократически преглед. Печ., рък

24.01.1909

1
15

Бележка от С. Георгиев до Г. Златарски с която го информира за пристигането на лампи за осветление. Рък.

19.02.1909

1
16

Заявление от Венка Златарска, съпруга на Г. Златарски до Владайското селско общинско управление с което уведомява, че е е прода-ла казанът, който е имала във фабриката си за ракия. Рък.

На гърба на заявлението и на следващите четири листа има чернова на Г. Златарски с проучвания за горната креда в Българияб.д.

5
17

Чернова на жалба от Г. Златарски до Софийския мирови съдия с която обжалва глоба, наложена при строежа на жилището му. Рък.

б.д.

1
18

Чернова на писмо от Г. Златарски до Военното училище с молба юнкера Дим. Ангелов да бъде пускан в дома му. Рък.

На листа има и два други текста – чернова на писмо, писано на френски ез. и кратък геоложки текст.б.д.

1
19

Покана за вечеринка, давана от Хърватската задруга в София. Печ., хърватски ез.

б.д.

1
20

Визитна картичка на проф. Г. Златарски. Печ

б.д.

1
21

Фотографии на Г. Златарски, свалени от сайтове в Интернет. 10 бр.

1880-1892

10
22

„Ами Буе и Г. Златарски – две звезди в зората на българската геология” – доклад на проф. Тодор Николов пред Годишната научна конференция на Българското геологическо дружество „Геология 2004” по случай 210 г. от рождението на А. Буе и 150 г. от рождението на Г. Златарски. Публ. Списание на Българското геологическо дружество кн. 1-3/2004 г. Печ., копие

2004

14
23

„Първите български геолози в дейността на Българското природо-изпитателно дружес-тво на границата на ХІХ и ХХ в.”- статия от Руслан И. Костов, публ. сп. „Геология и минерални ресурси” кн. 6/2005 г., печ., копие

2005

4
24

Покана и плакат за изложбата „Първият геолог на България”, посветена на 160 г. от рождението на Г. Златарски; известия в сайтовете на Университета и Университетска библиотека за откриване на изложбата, CD със снимки от изложбата; приветствие от началника на Универ-ситетския архив и библиография на трудовете на Г. Златарски от фонда на биб-лиотеката; писма между началника на Университетския архив и проф. Васил Златарски за организиране на изложбата Печ., 7 док.

4.02.2014

12
25

Писмо от Национален музей „Земята и хората” за гостуване на изложбата “Първият геолог на България” и сценарии за откриването. Комп., 3 док.

17.03.2014

19.06.20144ІІ. Служебна дейност

1. Държавен минералог-геолог (1880-1894)


26

Скица на мина Мошино – напречен разрез.

{1882}

1
27

Списък за количеството продадени въглища от мина Мошино за периода 1884-1887 г. Рък.

{1887}

1
28

Квитанции от Софийското окръжно ковчеж-ничество за внесени суми от държавния геолог-минералог. Печ., рък., 2 док.

1889

2
29

Писмо до Ив. Грозев и с-ие от директора на мина Мошино Хр. Андрейчев за направени сондажи в мината. Писмото вероятно е дадено на Г. Златарски за сведение. Рък.

12.11.1890

1
30

Писмо до Г. Златарски от Министерство на финансите с предложение да направи оглед на новооткрито находище на каменни въглища в района на Своге. София. Рък.

5.06.1891

1
31

Отворено писмо от Министерство на финан-сите до гражданските власти с молба да оказват съдействие на Г. Златарски при неговите геоложки проучвания. София. Рък.

5.06.1891

1
32

Таблица от Г. Златарски на мините в България с техните показатели. Рък.

б.д.

1
33

Списък, съставен от Г. Златарски на мине-ралните извори в Софийска и Пазарджишка околия с градуси и свойства на водата от тях. Рък.

б.д.

1
34

Телеграма от Г. Златарски до министъра на финансите с искане за финансов кредит за геоложко проучване в Тетевенско и бележка с подсещане да види дали кредита е отпуснат. Рък., 2 док.

б.д.

2
35

Геологическа карта на България. Печ.

края на ХІХ в

1
36

Административна карта на България. печ.

края на ХІХ в.

12. Ректор на Висшето училище за уч. 1897/98 г.


37

Чернови на писмо от Г. Златарски до министъра на народното просвещение в което го уведомява, че Академическия съвет го е избрал за ректор на Висшето училище за уч. 1897/98 г. и изразява опасението си, че административната работа ще е пречка за преподавателските и научните му занима-ния. Рък., 2 док.

1897

3
38

„Черти из палеографията на България” – ректорска реч на Г. Златарски, четена на 8.11.1897 г. при избирането му за Ректор. Отделен отпечатък от сп. „Училищен преглед”. Печ.

1897

23
39

Чернова на писмо от Г. Златарски до Гаврил Кръстевич с молба и предложение от Академическия съвет да дари библиотеката и архива си на Висшето училище. Рък.

1897-1898

2
40

Чернови на писма от Г. Златарски до княз Фердинанд и кмета на Габрово по повод пренасянето на тленните останки на Васил Априлов в Габрово и телеграма на княз Фердинанд в отговор на писмото. Рък, 3 док.

1897-1898

3
41

Чернова на писмо от Г. Златарски до преподавател с инициали Хр. с което го уведомява, че Академическия съвет е взел решение по клеветата му към ректора от предходната година проф. Ал. Теодоров – Балан, публикувана в сп. „Природа” бр. 9 год. ІV и го приканва в най-кратки срокове да напише опровержение в същото списание за нанесената обида на ректора и ректората. Рък.

1897-1898

1
42

„Бележник по дневните работи” – тетрадка на Г. Златарски с водени бележки по дневния ред на Академическия съвет и др. въпроси. Рък.

1897-1898


3. Преподавател

3.1. Общи


43

Бележка от Г. Златарски какви неща трябва да покаже на студентите (вероятно на лекция). Рък.

б.д.

1
44

Бележник на Г. Златарски, включващ програмата му за летния семестър на уч. 1902/03 г. и бележки по различни въпроси. Рък.

{1902-1903}

36
45

Бележка от Г. Златарски за четени през летния семестър на 1908 г. лекции по геология. Рък.

{1908}

2
46

Учебна програма по геология, съставена от Г. Златарски, с разпределение на препода-ването по семестри и часове. Рък.

б.д.

1
47

Резюмета на статии от д-р Георги Бончев, бележки и чернова на доклад за избора му за редовен професор. (Вероятно Г. Златарски е бил рецензент на избора). Рък.


1905

38
48

Списък на Г. Златарски за дадени екземпля-ри от геологическата карта на България. Рък.

{1906-1907}

1
49

Придружителна бележка към чек, изпратен да покрие пътни разноски на лектори и за наем на сдание. Не се разчита името на подателя. Рък.

4.11.1908

1
50

Сметка за изразходвани или необходими суми за нуждите на Минерало-геологичес-кия институт при Висшето училище. Рък.

б.д.

1
50А

План за разпределение на кабинетите в Минерало-геологическия институт. Рък.

б.д.

2
51

Списък и подписи на участници в геологическа екскурзия. На гърба има извадки от труд на Ами Буе. Рък.

б.д.

2
52

Адреси и седалища на европейски геоложки дружества. Рък.

б.д.

1
53

Визитки на чуждестранни учени. Печ., 16 док.

б.д.

163.2. Лекции


54

„Звездний свет и земята в пространството” – лекция от Г. Златарски, четена в периода 1893-1897 г. Рък.

1893-1897

41
55

Лекции по геология от Г. Златарски, четени в периода 1893-1908 г. Рък.

1893-1908

682

липсват страници от 1 до 6

56

Два броя лекции „Въведение в геологията” от Г. Златарски, четени от Г. Златарски в периода 1895-1902 г. и бележки към тях. Рък., 5 док.

Една от бележките се намира в а.е. № 76 А.1895-1902

16
57

Лекции по геология от Г. Златарски, четени в периода 1895-1906 г. Рък.

Лекциите са със собствена номерация от стр. 652 до 9381895-1906

286
58

Лекция за атмосферата, сушата и океаните от Г. Златарски, четена в периода 1897-1902 г. Рък.

Лекциите са със собствена номерация от стр 90 до 1201897-1902

23
59

Лекции по палеонтология от Г. Златарски, четени в периода 1898-1908 г.. Рък.

1898-1908

418
60

Лекции по геология от Г. Златарски, четени в периода 1899-1909 г. Рък.

1899-1909

396
61

Част от лекции по геология от Г. Златарски, обхващащи раздел „Физикогеографска геология”, четени в периода 1902-1904 г. Рък.

1902-1904

9
62

Част от лекции по геология от Г. Златарски, четени в периода 1903-1905 г. Рък.

Лекциите са със собствена номерация от стр. 9 до 20
1903-1905

11
63

„Стратиграфска или историческа геология” – лекция от Г. Златарски, четена в периода 1903-1908 г. Рък.

1903-1908

10
64

„Няколко думи преди пристъпването на практически упражнения по палеонтология” от Г. Златарски. Рък.

б.д.

24
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница