Програма на Съюза за европейската стандартизацияДата27.09.2016
Размер334.81 Kb.
ТипПрограмаВъведение


Европа има за цел да генерира растеж и да създава работни места по интелигентен, устойчив и приобщаващ начин благодарение на стратегията „Европа 20201 и водещите инициативи по нея. Значението на стандартизацията за работните места, растежа и икономическото възстановяване беше отново изтъкнато в съобщението на Комисията за промишлената политика „За възраждане на европейската промишленост2, в което се подчерта необходимият принос на европейската система за стандартизация в областта на промишлената политика, иновациите и технологичното развитие. В него бяха набелязани шест приоритетни бързоразвиващи се сфери, където трябва да се предприемат действия — усъвършенствани производствени технологии, главни базови технологии, биопродукти, устойчива промишлена политика, строителство и суровини, екологично чисти превозни средства и интелигентни мрежи.

Положителните последици от стандартизацията са добре известни и признати. Въпреки това, за да може европейската системата за стандартизация да отговори на актуалните предизвикателства, през 2011 г. Комисията предложи пакет от реформи3, включително нов регламент за европейската стандартизация, който се прилага от 1 януари 2013 г.4 С тази реформа се цели да се увеличат отвореността, бързината, способността за реакция, прозрачността, гъвкавостта и обхватът на системата.

Едно от нововъведенията при тази реформа е задължението на Комисията да приема годишна работна програма на Съюза за европейската стандартизация (наричана по-нататък „РПС“), в която се набелязват стратегическите приоритети за европейската стандартизация въз основа на политическите цели, заложени от Комисията при планирането на дейностите ѝ. В настоящото съобщение, което представлява втора такава годишна програма, са определени тези приоритетни сфери, където Комисията възнамерява да използва през 2015 г. европейската стандартизация като стратегическо средство в подкрепа на нови или съществуващи законодателни актове и политики на Съюза. Това може да доведе до официални искания за стандартизация (мандати) до европейските организации за стандартизация (ЕОС) — CEN, CENELEC и ETSI, като едновременно с това обаче се оставя възможност за предварителни или спомагателни действия във връзка със стандартизацията, за които Комисията е призовала или които са започнати по нейна инициатива без мандати.

Предвид на частния характер на европейската стандартизация практическото изпълнение (т.е. самата стандартизация) на всички тези приоритети и действия винаги е под отговорността на ЕОС и зависи от готовността и преценката им. Функцията на Комисията остава инициирането на дейностите по европейската стандартизация чрез съответните искания или други действия, от една страна, и осигуряването на финансиране от Съюза за европейската стандартизация, когато тя подпомага приоритетите на Съюза, от друга страна.

Определените насоки в работната програма нямат отражение върху бюджета извън предвиденото за 2015 г. В резултат на преговорите за европейската финансова рамка за периода 2014 — 2020 г. бюджетът на Комисията беше сериозно намален. Това се отрази на годишния бюджет и през 2014 г. средствата по бюджетния ред за стандартизация бяха свити с 25,56 % спрямо 2013 г. По тази причина предизвикателството се състои в разпределянето на тези бюджетни съкращения между различните видове разходи и организации, като обаче се следват стратегическите цели на Съюза във връзка с политиката в областта на стандартизацията.

С настоящата работна програма на Съюза се увеличават ефективността и прозрачността и се улеснява по-доброто планиране на последващите дейности по стандартизацията.

В края на 2013 г. Комисията започна независим преглед на европейската система за стандартизация. Първият етап на доклада, който се състои в събиране на информацията, беше приключен през юни. Следващият етап е анализ на данните и изготвяне на заключенията. Резултатите ще са готови до края на годината.

Изводите от независимия преглед ще се разгледат от Комисията в докладите ѝ съгласно членове 24 и 25 от РегламентаError: Reference source not found, които ще представи на Европейския парламент и Съвета през 2015 г.

Някои точки от РПС от 2014 г. бяха отново включени в настоящия документ, който определя приоритетите за 2015 г. Тези точки бяха набелязани и съгласувани в непрекъснат диалог с европейските организации за стандартизация, като бяха включени и други заинтересовани страни. Освен това някои стандарти в подкрепа на законодателството на ЕС зависят от приемането от страна на съзаконодателя на актовете, на които ще се основават. Вследствие на това Комисията предлага нов график за някои точки, които вече са посочени в РПС от 2014 г.

 1. Стратегически приоритети за европейската стандартизация


На заседанието си през март 2014 г.5 Европейският съвет подчерта, че Европа се нуждае от силна и конкурентоспособна промишлена основа както от гледна точка на продукцията, така и на инвестициите, като ключов фактор за икономическия растеж и заетостта. Според Европейския съвет съобщението на Комисията „За възраждане на европейската промишленост“ допринася в значителна степен в това отношение и в него са определени основните приоритети на Комисията за промишлената политика.

Тези приоритети ще се изпълнят чрез:

• пълна интеграция на информационните, енергийните и транспортните мрежи;

• изграждане на по-отворен и интегриран вътрешен пазар на стоки и услуги;

• подобряване на бизнес средата, нормативната уредба и публичната администрация в ЕС;

• стимулиране на инвестициите в иновации и нови технологии;

• увеличаване на производителността и ресурсната ефективност и улесняване на достъпа до суровини за производството на достъпни цени;

• усъвършенстване на уменията и улесняване на промените в промишлеността;

• подпомагане на малките и средните предприятия и предприемачеството;

• подкрепа за интернационализацията на предприятията от ЕС, по-конкретно МСП.

Европейската система за стандартизация допринася за изпълнението на стратегическите цели на Съюза, особено в сферите на промишлената политика, услугите, иновациите и технологичното развитие.

Комисията набеляза действията измежду описаните в съобщението, за които вече могат да се изготвят стандарти през 2015 г.

В тази връзка Комисията определи в долупосочените сфери стратегическите си приоритети по отношение на европейската стандартизация, за които тя възнамерява да отправи искания пред европейските организации за стандартизация за разработване на стандарти.

1.1.Биопродукти (включително биогорива)


Трябва да се разгледа и възможността на етапа преди и по време на изготвянето на нормативни актове да се провеждат научни изследвания във връзка с разработване на методи за изпитване, приложими по отношение на измерването на биосъдържанието, функциите, екологичните характеристики и профили на биопродуктите, например биополимерите, смазочните масла, разтворителите и повърхностноактивните вещества, за да се гарантира последователен и координиран напредък.

В допълнение към настоящата работа по стандартизация в областта на биогоривата Комисията разглежда сферите във връзка с биопродуктите, където са необходими нови технически спецификации и методи за изпитване в биоенергията.

В рамките на работната програма за 2014 — 2015 г. по точка „Сигурна, чиста и ефективна енергия“ от „Хоризонт 2020“, през първото тримесечие на 2015 г. Комисията възнамерява да поиска планирането и разработването на стандарти за водораслите и продуктите от водорасли.

По работната програма „Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, морски изследвания и изследвания за вътрешните водни басейни и биоикономика“ от „Хоризонт 2020“ Комисията иска да се разработят общи екологични и функционални спецификации на базата на характеристиките, изискващи стандартизирано измерване и изпитвателни методики, които биха могли да подпомагат обществените поръчки за иновативни биопродукти, и също така Комисията иска да се насърчава използването на тези спецификации.


1.2.Строителни продукти и строителство


С оглед на прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011 е необходимо да се разработят стандарти за определени нови продукти, например за иновативни продукти, и да се изменят някои съществуващи стандарти. Определени регламентирани аспекти, например достъпността на строителните дейности и устойчивото използване на природните ресурси, трябва да се включат в хармонизираните европейски стандарти за продукти.

Разработването на методи за оценка във връзка с регламентираните опасни вещества и с излъчването на лъчиста енергия трябва да се приключи и в стандартите за продукти постепенно трябва да се внедряват новите методи за оценка.

За да се увеличи конкурентоспособността на строителните услуги от ЕС, Комисията ще насърчава по-нататъшното развитие и възприемането в международен мащаб на стандартите за проектиране на строителни конструкции (Еврокодове) в рамките на Плана за действие за устойчива конкурентоспособност на строителния сектор6.

Комисията разглежда нуждата от стандартизация по въпросите във връзка с геотермалната енергия.

Що се отнася до качеството на въздуха в затворени помещения, следва също така да се обмисли стандартизацията за измерванията на радон в жилищата7.

Комисията си е поставила за цел да формулира исканията за стандартизация през третото тримесечие на 2015 г.


1.3.Екопроектиране/продукти, свързани с енергопотреблението


По отношение на действията по съобщението на Комисията „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“8 трябва да се разработят стандарти във връзка с ресурсната ефективност, като индекси на рециклируемост, оползотворяемост и повторна употребяемост или трайност на продукти или техни основни компоненти, както и във връзка с други екологични параметри, така че да се улесни определянето на евентуални изисквания към екопроектирането в други сфери.

Като отделни мандати ще се изготвят други искания за стандартизация в подкрепа на регламентите на Комисията за изпълнение на Директивата за екопроектирането (например вентилационни системи, уреди за отопляване на помещения и водни нагреватели, мрежови режим на готовност за оборудване, свързвано към мрежа, и мрежово оборудване).


В случаите, когато Комисията счита, че е вероятно нови мерки (например регламенти на Комисията или делегирани регламенти на Комисията) за екопроектирането и/или енергийното етикетиране да се предложат за продукти по работния план за екопроектирането за 2012 — 2014 г., биха могли да се изготвят нови искания за стандартизация в тези сфери.

Комисията си е поставила за цел да формулира исканията за стандартизация през второто тримесечие на 2015 г.

1.4.Рециклиране на отпадъците


Изпълнението на действието по точка 2.1.4.4 от съобщението СОМ(2013)561 на Комисията (наричано по-нататък „Годишната работна програма на Комисията за 2014 г.“) остава включено в настоящата РПС освен характеризирането на отпадъците по отношение на опасното свойство H 12 — освобождаване на остър токсичен газ категория 1, 2 или 3, по отношение на което понастоящем се изготвя мандат.

Комисията си е поставила за цел да формулира исканията за стандартизация през първото тримесечие на 2015 г.


1.5.Пощенски услуги


С действията по „Пътна карта за завършване на единния пазар за доставка на колетни пратки“9 Комисията цели да подкрепи електронната търговия, като подобри извършването на колетните пратки, особено трансграничните пратки. С няколко действия се насърчава подобряване на оперативната съвместимост между дейностите по осъществяване на колетните пратки. Комисията си е поставила за цел през първото тримесечие на 2015 г. да формулира искане за стандартизация относно специфичните характеристики на услугите по колетните пратки и може също така да разгледа възможността да включи в това искане за стандартизация и преразглеждането на съществуващите европейски стандарти за пощенските услуги, ако е необходимо.

1.6.Качество на въздуха и емисии от промишлеността


Съгласно Директивата за арсена, кадмия, живака, никела и полицикличните ароматни въглеводороди10 се изисква мониторинг на полицикличните ароматни въглеводороди (ПАВ). С оглед на по-добрата сравнимост на данните са необходими одобрени стандартни методи за ПАВ.

С Директивата за емисиите от промишлеността11 се оправомощава Комисията да въведе непрекъснат мониторинг на емисиите на полихлорирани дибензо-диоксини и фурани (PCDD/PCDF) от инсталациите за изгаряне на отпадъци веднага щом вече съществуват необходимите техники за измерване. Комисията смята да изпрати мандат на ЕОС през 2015 г., за да се завърши одобряването на съществуващите технически спецификации в тази сфера.


 1. Необходимост от стандартизация в други сфери

1.7.Иновации и нови технологии

1.7.1.Усъвършенствани производствени технологии


Комисията ще работи в тясно сътрудничество с европейските организации за стандартизация, за да взема предвид системно резултатите от анализите и прогнозите по отношение на усъвършенстваното производство, които присъстват в работната им програма, и за да продължи да установява и съответно да отговаря на съществуващите нужди от стандартизация, като отчита дейността на работната група за усъвършенстваните производствени технологии за екологично чисто производство, създадена към Комисията.

1.7.2.Главни базови технологии (ГБТ)


Изпълнението на действието по точка 2.1.2 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

1.7.3.Устойчива промишлена политика, строителство и суровини

1.7.3.1.Стомана


Изпълнението на действието по точка 2.1.4.2 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

1.7.3.2.Суровини, различни от енергийните и селскостопанските


Комисията набеляза в стратегическия си план за изпълнение12 известен брой сфери, в които е необходимо да се извърши стандартизация.

Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) в областта на суровините13 ще работи по общи стандарти за рециклирането на отпадъците и за съобщаването на данни за проучването, добива на полезни изкопаеми, търговията, резервите и ресурсите.


1.7.4.Екологично чисти превозни средства и плавателни съдове


Изпълнението на действието по точка 2.1.5 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

1.7.5.Интелигентни мрежи и интелигентни измервателни уреди


Изпълнението на действието по точка 2.1.6 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

В допълнение към предходния мандат за стандартизация М/490 в подкрепа на разгръщането на европейската интелигентна мрежа, Европейското партньорство за иновации в областта на „интелигентните“ градове ще определи обща среда и стратегическа програма за стандартите за „интелигентните“ градове.


1.8.Укрепване на вътрешния пазар на стоки и услуги

1.8.1.Ролята на европейските стандарти като част от регулаторната рамка


Европейските стандарти, които са приети вследствие на искания от Комисията за прилагане на законодателството на Съюза, вече са основна част от регулаторната рамка за продуктите. За да се гарантира, че европейските стандарти и в частност — хармонизираните стандарти — могат да запазят статута си на призната отправна точка при осигуряване на съответствие със законодателството на Съюза не само за продукти, но и за услуги, е необходим последователен и напълно преразгледан подход при прилагане на новите правни изисквания от Регламента от 2012 г. за стандартизацията. За целта Комисията ще преразгледа насоките си за изготвяне, приемане и изпълнение на исканията за стандартизация, като обърне специално внимание на това хармонизираните стандарти да са адаптирани към МСП, както и на тяхната прозрачност, качество и яснота. Освен това Комисията възнамерява да актуализира мандата М/417 за стандартите във връзка с дейностите по оценяване на съответствието, за да могат тези стандарти да продължат да служат като отправна точка за акредитацията на органите за оценяване на съответствието, включително тези, които осъществяват дейности в рамките на законодателството на ЕС за хармонизация.

1.8.2.Безопасност на децата


Изпълнението на действието по точка 2.2.1 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

Комисията може да поиска да се разработят европейски стандарти за детските дрехи, аксесоари и обувки.


1.8.3.Безопасност на други потребителски стоки


Изпълнението на действието по точка 2.2.2 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

Комисията може да отправи искания за разработване на европейски стандарти за средствата за плаваемост за обучение по плуване, ролковите кънки (и сходни продукти) и съоръженията за парапланеризъм.


1.8.4.Качество и безопасност на фуражите и храните


Изпълнението на действието по точка 2.2.3 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

Наред с това, за да се осигурят лоялна търговия и високо ниво на безопасност при използване на методи, алтернативни на тези по международните стандарти ISO, от изключително значение е да се определят ясно изискванията за органите за сертификация, които оценяват равностойността, и изискванията за издаваните сертификати.


1.8.5.Тютюневи изделия


Съгласно Директивата за тютюневите изделия14, която влезе в сила на 19 май 2014 г., Комисията обмисля разработването на технически стандарти за електронните цигари и по-конкретно за техния механизъм за пълнене.

1.8.6.Козметични продукти


Изпълнението на действието по точка 2.2.4 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

1.8.7.Влакнест състав на текстилните продукти


Съгласно Регламента за текстилните продукти15 и Регламента за REACH16 Комисията може да отправи искания за стандартизация във връзка с крайните текстилни продукти, а именно по въпроси за неразрушителната идентификация на текстилните влакна, включването на нетекстилни елементи, определянето на запалимостта и установяване на наличието (или липсата) на алергенни вещества.

1.8.8.Торове


Изпълнението на действието по точка 2.2.6 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

1.8.9.Безопасност на морските платформи


Изпълнението на действието по точка 2.2.7 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

1.8.10.Сухопътен транспорт


При развитието на европейската услуга за електронно пътно таксуване (EETS)17 могат да са от полза следните допълнителни дейности по стандартизация: стандарти за изпитване за надежден мониторинг на системите за пътно таксуване и стандарти за изпитване за профилите за обмен на информация между предоставянето на услугата и събирането на таксите и преразглеждане на стандартите за изпитване, които са в основата на спътниковите системи за електронно пътно таксуване, и стандарт за профила на електронното пътно таксуване на базата на специализирани съобщителни системи с малък обсег на действие (DSRC).

С оглед на прилагането на новите законодателни актове за цифровите тахографи и за масите и размерите18 е необходим допълнителен стандарт за DSRC, за да се даде възможност за предаването на данни от движещо се превозно средство до служители на пътна полиция, разположени край пътя, чрез интерфейса на DSRC.

Друг въпрос е свързан с бордовите системи за претегляне за камиони, когато не е задължително доставчиците, които оборудват влекача и ремаркетата към него, да са едно и също лице. Необходим е стандарт за интерфейса на различните доставчици, за да се гарантира, че бордовият компютър за претегляне във влекача ще може да получава данните за масите по отделните оси на всяко ремарке, да ги запазва и след това да изчислява цялата маса на превозното средство. Този стандарт би могъл да се основава на ISO 11992.

1.8.11.e-Freight19


Чрез инициативата на политиката „e-Freight“ Комисията цели да свърже по електронен път свързаните с логистиката лица по цялата верига за доставка и да улесни потока, достъпа и използването на информацията. Целта е да се увеличи ефективността и да се намалят разходите при товарния транспорт.

В тази връзка Комисията може да отправи искания за стандартизация.


1.8.12.Воден транспорт


При водния транспорт техническите решения и стандарти се основават на европейски и международни изисквания. Комисията възнамерява да изготви искане за стандартизация, което да отправи пред ЕОС, във връзка с разработването на стандарти за обмена на информация за морския транспорт в подкрепа на инициативата за електронни морски услуги и за да подпомогне изпълнението на националните системи за обслужване на едно гише20 и електронното предаване на данни към други съответни системи, по-конкретно системата на Съюза за обмен на морска информация21SafeSeaNet. В този контекст ще се създаде тясна връзка с инициативите „e-Freight“, „Електронни митници“ и „Електронна навигация“.

1.8.13.Въздушен транспорт


Изпълнението на действието по точка 2.2.8 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

Въпреки това, по отношение на модернизацията на европейската мрежа за управление на въздушното движение, към ЕОС ще се отправи искане за преразглеждане на съществуващите стандарти и тяхното развитие, а в сътрудничество с Европейската организация за оборудване за гражданското въздухоплаване (EUROCAE) и Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) — да разгледат възможността на евентуална бъдеща дейност и да разработят необходимите европейски стандарти, определени в Европейския генерален план за УВД и в общите проекти за подкрепа на прилагането на Генералния план.

В съответствие със съобщението си за сигурно и устойчиво гражданско използване на дистанционно управляемите летателни системи (ДУЛС)22 Комисията установи необходимостта от разработване на стратегия за ДУЛС на европейско равнище. Това включва определянето на подходяща регулаторна рамка, която може да се подкрепи чрез стандарти, разработени от ЕОС или международни организации за стандартизация, в сътрудничество с EUROCAE и ЕААБ.

1.8.14.Железопътен транспорт


Изпълнението на действието по точка 2.2.9 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС, като се добавят следните сфери, в които да се разработят европейски стандарти:

хармонизирана комуникация превозно средство/земя, за да се запълнят празнините в техническите спецификации за оперативната съвместимост (ТСОС);

разработване на универсална въздушна контактна линия (УВКЛ) в зависимост от резултатите от специалното проучване по този въпрос, което е поръчано от Европейската железопътна агенция;

разработване на европейски стандарти за железопътни приложения, включително железопътната система с междурелсие от 1520 mm, като се вземат предвид руските федерални стандарти (GOST) и се постави акцентът върху целта и обхвата на Директивата за оперативната съвместимост.


1.8.15.Алтернативни горива и свързаната инфраструктура


Ще бъде необходима стандартизация с оглед прилагането на пакета от мерки за чиста енергия за транспорта, включително на Европейската стратегия за алтернативни горива и предложението за директива относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива23.

Комисията силно се стреми да подкрепи по-бързото навлизане на пазара на усъвършенствани концепции чрез хармонизация и разработване на стандарти за фотоволтаичната технология. Комисията разглежда въпроса кои са областите във връзка с алтернативните горива, където ще е необходима допълнителна стандартизация.


1.8.16.Безопасност на инфраструктурата24


Изпълнението на действието по точка 2.2.11 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

1.8.17.Безжични комуникации


Изпълнението на действието по точка 2.2.12 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС и се добавят следните аспекти:

    1) принадлежностите за оперативна съвместимост с радиооборудване, особено общия заряден интерфейс за мобилни и други преносими устройства;

    2) достъпът на мобилните телефони и другите преносими радиоустройства до услугите на „Галилео“;

    3) прилагане на системите, разработени, за да се гарантира, че софтуерът, поддържащ определени характеристики, може да се зареди само в радиооборудването, при което е било доказано съответствието на комбинацията от софтуера и радиооборудването;

    4) мобилните комуникационни услуги в честотната лента от 700 MHz и в по-ниската честотна лента на дециметровия обхват, така че да се осигури едновременното съществуване с други приложения и електрическо оборудване, както следва: безжични широколентови комуникационни услуги в дециметровия обхват (470 — 790 MHz), така че да се осигури едновременното съществуване с други приложения, включително и такива, които не са радиоприложения, и електрическо оборудване.


1.8.18.Пространство в услуга на гражданите


Изпълнението на действието по точка 2.2.13 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

1.8.19.Сигурност


Изпълнението на действието по точка 2.2.14 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

1.8.20.Ядрена безопасност и сигурност


Изпълнението на действието по точка 2.2.15 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

1.8.21.Химикали


Изпълнението на действието по точка 2.2.16 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

Съгласно Рамковата директива за водите25 и свързаните с нея законодателни актове26 Комисията разглежда възможността за разработване на стандарти за аналитичните методи за замърсителите на водата и определени биологични и микробиологични параметри.


1.8.22.Безопасност на специфични услуги


Дейността в тази връзка зависи от резултатите от широката консултация със заинтересованите страни, чието провеждане на този етап е планирано за втората половина на 2014 г. Ако поради мнението на заинтересованите страни се стигне до заключението, че необходимата стандартизация за услугите в областта на безопасността на потребителите, например противопожарната безопасност в хотелите, ще получи широка подкрепа, то тази възможност ще се разгледа.

1.8.23.Здравни услуги27


Пациентите изискват сигурни и висококачествени услуги, за да имат доверие в здравните системи в Европа. При разработване на европейски стандарти лекарите и представителите на регулаторните органи, организациите, занимаващи се с научни изследвания и разработване, както и организациите за акредитация и стандартизация следва да обединят знанията и опита си. За да се управляват по съгласуван начин сложните здравни системи, за определени хоризонтални аспекти могат да се изготвят искания за стандартизация, които да се представят пред CEN съгласно съответното законодателство и политики на Съюза в областта на здравните грижи.

1.8.24.Достъпност


Изпълнението на действието по точка 2.2.20 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

1.8.25.Медицински изделия


След като бъдещият Регламент за медицинските изделия28 и Регламентът за ин витро диагностичните медицински изделияError: Reference source not found се приемат от Европейския парламент и Съвета, Европейската комисия ще изготви мандат, с който да прикани CEN и CENELEC да проверят до каква степен съществените изисквания и другите изисквания в бъдещите регламенти са обхванати от стандарти.

1.8.26.Измервателни уреди


В рамките на Директивата за измервателните уреди29 Комисията може да изготви мандати за ЕОС за разработване на стандарти с оглед на състоянието на международната стандартизация и пазарните нужди. Това ще касае само уредите в обхвата на Директивата, за които след последното изменение към нея30 не съществуват цялостни хармонизирани стандарти или поради технологичните нововъведения са налице само непълни и/или неактуални хармонизирани стандарти.

1.8.27.Съоръжения под налягане


За да се насърчи възприемането на европейските хармонизирани стандарти в областта на съоръженията под налягане и за да се гарантира дългосрочната стабилност на тези стандарти, ще се предприемат допълнителни действия за подобряване на осведомеността за основните стандарти за съдовете под налягане, тръбопроводите и парните котли, както и за да се улесни възприемането на тези стандарти.

1.8.28.Електрическо и електронно оборудване


За следните аспекти могат да се изготвят конкретни искания за стандартизация:

    1) въпросите, които не са в обхвата на Директивата за ниското напрежение (LVD)31, и възможните слабости в сегашните хармонизирани стандарти, които са изготвени, за да подпомагат изпълнението на целите по отношение на безопасността по същата директива;

    2) аспектите във връзка с безопасността на електрическите продукти, които поради характеристиките си, например привлекателността си за децата, могат да не са безопасни за определени групи от населението, които са особено уязвими.


1.8.29.Воден транспорт — плавателните съдове за отдих


Директивата за плавателните съдове за отдих беше наскоро преразгледана32, поради което ще се пристъпи към разработване и актуализиране на хармонизираните стандарти чрез нов мандат.

За следните аспекти могат да се изготвят конкретни искания за стандартизация или нови мандати, ако е необходимо:    3) плавателните съдове за отдих — измерване на емисиите на отработили газове от буталните двигатели с вътрешно горене — измерване на изпитвателния стенд на газообразните емисии и емисиите от прахови частици в отработилите газове;

    4) аспекти във връзка с безопасността на електрическите вериги по отношение на системите за електрическо или хибридно задвижване;

    5) въпросите, които не са в обхвата на Директивата за плавателните съдове за отдих33, и възможните слабости в сегашните хармонизирани стандарти, които са изготвени, за да подпомагат изпълнението на целите по отношение на безопасността по същата директива.


Комисията може да поиска да се разработят процедури за изпитване и сертификация за незапалимостта на композитните материали, които трябва да се използват на плавателните съдове, с цел да улесни приемането им в Международната морска организация. Това може да доведе до конкретни действия във връзка със стандартизацията.

1.8.30.Безопасност на работното място


С Директивата34 относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета), се отменя Директива 2004/40/ЕО.

Комисията обмисля или да измени съществуващия мандат М/351, или да изготви нов мандат за европейските организации за стандартизация, за да разработят хармонизирани стандарти в подкрепа на Директива 2013/35/ЕС.


1.8.31.Отбрана


В скорошното съобщение35 за отбраната и секторите във връзка със сигурността се подчерта, че използването на общи отбранителни стандарти в много голяма степен подобрява сътрудничеството, оперативната съвместимост и конкурентоспособността на европейската промишленост, особено в областта на нововъзникващите технологии. Този подход беше подкрепен от Европейския съвет в заключенията му от заседанието, което се проведе на 19 декември 2013 г. по въпросите на общата политика за сигурност и отбрана. Комисията ще работи с Европейската агенция по отбрана, за да се разгледат начините за насърчаване на използването на общи стандарти в отбраната и в други сфери, посочени в съобщението. Дейностите, които ще се предприемат в тази област, не трябва да дублират дейностите на НАТО.

1.8.32.Морско дело


Комисията ще разглежда начините за насърчаване на използването на общи стандарти в сферата на морското дело, като така ще се подпомогне, наред с другото, инициативата на Комисията за обща среда за обмен на информация за наблюдението на морската област в ЕС (морската ОСОИ36) и по-конкретно сътрудничеството в областта на гражданската отбрана.

От особено значение е да се увеличи обменът на информация между отделните сектори, особено между отбраната и другите сектори, като системите за морско наблюдение станат оперативно съвместими чрез използването на общи стандарти.


1.9.Програма в областта на цифровите технологии за Европа37


Стандартите са абсолютно необходими за оперативната съвместимост между продуктите, услугите, приложенията и цифровото съдържание в областта на ИКТ, която е от решаващо значение за изграждането на истинско цифрово общество. Предвид на глобалния характер на пазара на ИКТ е необходимо ЕОС и съответните форуми и консорциуми да си сътрудничат, за да могат да се справят с все по-голямото търсене на стандарти с цел улесняване на оперативната съвместимост в тази бързоразвиваща се област.

В текущо актуализирания план за стандартизация в ИКТ38 се посочват по-подробно областите, в които стандартите биха могли да допринесат за постигането на целите на политиката, свързани с ИКТ, включително посредством допълнителни изпитвания на оперативната съвместимост и мерки за повишаване на осведомеността, за да се гарантира действителното възприемане на стандартите.


1.9.1.Електронно здравеопазване


Проучвания показват, че европейските и международните стандарти често не са достатъчно конкретни, за да се гарантира оперативната съвместимост на решенията, използващи ИКТ, в областта на електронното здравеопазване. Със съгласието на мрежата за електронно здравеопазване и след консултация с групата на заинтересованите страни в областта на електронното здравеопазване ще се набележат по-подробни спецификации, включително насоки за изпитване на оперативната съвместимост и системи за управление на качеството, за трансграничния обмен на данни (т.е. медицински досиета или електронни рецепти), които да се използват, например в обществените поръчки, така че да се допринесе за реализирането на рамката за оперативната съвместимост в електронното здравеопазване.

Комисията предлага да се подобри оперативната съвместимост чрез по-нататъшно разработване и одобряване на спецификации и компоненти и ако е необходимо, чрез мандати за стандартизация.


1.9.2.Радиочестотна идентификация (RFID)


Изпълнението на действието по точка 2.4.2 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

1.9.3.Електронни умения и електронно обучение


Изпълнението на действието по точка 2.4.3 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

1.9.4.Онлайн разрешаване на спорове (ОРС) в областта на електронната търговия39


Изпълнението на действието по точка 2.4.6 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

1.9.5.„Интернет на нещата“


Изпълнението на действието по точка 2.4.7 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

1.9.6.Електронна идентификация и удостоверителни услуги, включително електронни подписи


Очаква се през втората половина на 2014 г. Съветът да приеме Регламент относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар40. С него ще се замени Директивата41 за електронните подписи и ще се разшири обхватът ѝ, за да се включат и електронната идентификация, подписите, печатите, времевите печати, доставянето, документите или удостоверенията за автентичност на уебсайтове. Може да се окаже необходимо да се изготви ново искане за стандартизация, което да подпомогне прилагането на този регламент.

1.9.7.Картови, интернет и мобилни плащания


Изпълнението на действието по точка 2.4.9 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

1.9.8.Интелигентни транспортни системи (ИТС)42


Изпълнението на действието по точка 2.4.10 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

Комисията обмисля формулирането на искане за стандартизация за разработване на стандарти за бъдещото поколение на услугите за спешни повиквания, като се отчита развитието на мрежите на мобилните комуникации и ІР средата, а също така разглежда и възможността да се обхване по-широка гама от типове превозни средства и услуги, като тежкотоварните превозни средства, двуколесните моторни превозни средства или проследяването на опасните стоки.


1.9.9.Картографиране на широколентовите инфраструктури


Наскоро Европейският парламент и Съветът приеха Директива 2014/61/ЕС относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. В тази връзка следва да се разпространява информацията за физическите инфраструктури, съществуващи в съответните райони на разгръщане на тези мрежи.

Комисията може да обмисли изготвянето на искане за стандартизация за общ език, който да се използва от регулаторните органи, министерствата и операторите/предприятията за комунални услуги и включващ серия от последователни стандартизирани действия по разрешение, детайли, тип (услуга, инфраструктура, искане, картографиране на инвестициите и др.). Този стандарт за картографиране на широколентовите инфраструктури следва да се основава във възможно най-голяма степен на техническите насоки INSPIRE43 за Регламент (ЕС) № 1253/201344.


1.9.10.Електронни обществени поръчки45/електронни каталози


Оперативната съвместимост и стандартизацията на технологиите за електронните обществени поръчки са от основно значение за премахване на техническите пречки или допълнителните разходи, когато доставчици участват в процедури за няколко системи. За да се изгради истински единен пазар, участниците, включително МСП, следва да могат безпроблемно да комуникират в различни системи и да участват в процедури по възлагане на обществени поръчки на различни пазари, като използват предпочитаната си система или обща система. Необходимостта от стандартизация в областта на електронните обществени поръчки беше дебело подчертана от експертната група за електронните обществени поръчки в доклад от февруари 2013 г., включващ предложения за серия от дейности по стандартизацията, които да се предприемат възможно най-скоро.

1.9.11.Услуги за хазартни игри по интернет


Както се обяви в съобщението „За цялостна европейска нормативна уредба в областта на хазартните игри по интернет“46, Комисията разглежда въпроса за предимствата от въвеждане на стандарти за оборудването за хазартни игри. При разглеждането на заявление за издаване на лиценз за хазартни игри компетентните органи на държавите членки обикновено изискват сертификация на оборудването за хазартни игри по интернет, в това число и софтуера. Също така едно сравнимо ниво на сигурност на хазартните игри по интернет в ЕС ще доведе до намаление на ненужната административна тежест във връзка с различните национални процедури за сертификация. За целта Комисията ще работи с държавите членки в рамките на експертната група по услугите за хазартни игри и със заинтересованите страни от сектора, включително организациите за акредитация и стандартизация, така че да се използват компетентността и уменията на всички съответни субекти.

1.10.Изменението на климата и ресурсноефективна Европа47

1.10.1.Флуорсъдържащи парникови газове


С новия Регламент за флуорсъдържащите парникови газове (№ 517/2014) се въвеждат широкообхватни промени, за да се намали използването на флуорсъдържащи газове в оборудването, като системи за климатизация, хладилно оборудване, пяна, противопожарно оборудване и аерозоли. Поради това Комисията обмисля следните действия:

 • установяване на съществуващите стандарти и тяхната относимост към отделните видове оборудване, което е засегнато от новия Регламент за флуорсъдържащите газове;

 • изготвяне на препоръки за прегледа, актуализацията и евентуалната хармонизация на тези стандарти въз основа на технологичния прогрес, за да могат да се използват безопасно алтернативи без въздействие върху климата и за да се премахнат ненужните пречки пред възприемането на тези технологии;

 • започване на процес на преглед в областите, където това изглежда необходимо.

1.10.2.Екологосъобразна инфраструктура


В Стратегията за екологосъобразната инфраструктура48 стандартите са посочени като възможно средство за разрастване на пазара на решения за екологосъобразна инфраструктура. Комисията ще направи оценка как техническите стандарти, особено във връзка с физическите градивни елементи и процедури, биха могли да увеличат използването на екологосъобразна инфраструктура. Мненията на заинтересованите страни и държавите членки, както и крайните резултати от едно изследване, които се очаква да станат готови през 2015 г., следва да помогнат при разглеждане на необходимостта от мандат за по-нататъшна хармонизация или разработване на стандарти във връзка с екологосъобразната инфраструктура.

1.10.3.Храни, съобразени с принципите на устойчивото развитие


Изпълнението на действието по точка 2.5.5 от годишната работна програма на Комисията за 2014 г. остава включено в настоящата РПС.

1.10.4.Устойчиво използване на фосфора


Вследствие на ангажимента, поет с Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа49, през 2013 г. Комисията публикува консултативно съобщение50 относно устойчивото използване на фосфора. Последващите дейности и действията в резултат на консултацията могат да доведат до евентуална стандартизация.
 1. Международно измерение на европейската стандартизация


Общата цел е да се укрепи световното измерение и конкурентоспособността на европейската промишленост посредством намаляване на техническите пречки пред търговията. Използването на общи или технически хармонизирани стандарти подпомага обмена на стоки и услуги, като повишава оперативната съвместимост в световен мащаб. По-добрата хармонизация на стандартите за измерване на въздействието върху околната среда дава възможност за осигуряване на по-равнопоставени условия за промишлеността. Тази цел ще бъде постигната чрез:

 • възможно най-голяма съгласуваност между международните и европейските стандарти (водеща роля на международната стандартизация, като Европа има лидерска позиция в голям брой сектори);

 • насърчаване на техническото привеждане в съответствие с (или приемането на) международните или европейските стандарти извън Европа, доколкото е възможно, за да се намалят техническите пречки пред търговията;

 • използване на международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите, за да се благоприятства международното уеднаквяване на техническите спецификации и изисквания;

 • повишаване на осведомеността и популяризиране на предимствата на европейската стандартизация като съгласувана регионална система, представляваща съставна част и един от стълбовете на международната стандартизация и многостранната нормативна уредба — по-конкретно, предаване на знания и опит от един добре функциониращ европейски модел, основан на доброволни стандарти, подпомагащи нормативната уредба и политиките в обществената сфера, оценяването на съответствието и надзора на пазара;

 • допринасяне за двустранния регулаторен/политически диалог между ЕС и трети държави, както и за съответните глави от преговорите за споразумения за свободна търговия. По ред на значимост сегашните приоритети са САЩ (пряко участие в преговорите за трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство), Китай (Стратегическа програма за сътрудничество между ЕС и Китай до 2020 г., регулаторен диалог и разговори в областта на промишлената политика и сътрудничеството за иновациите), Русия — в тясно сътрудничество с Европейската служба за външна дейност — в подкрепа на партньорството за модернизация, Индия и Япония. Също така ще се проследява напредъкът на разговорите с Латинска Америка, особено Бразилия, с Корея и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН);

 • разширяване на единния пазар, по-специално чрез процеса на разширяване на Европейския съюз, Европейската политика за съседство и преговорите по споразумения за оценяване на съответствието и приемане на промишлени продукти с трети държави, които приемат европейското законодателство в областта на безопасността на продуктите, подкрепяно от европейските стандарти;

 • стратегически действия в приоритетни държави под формата на:

командироване на европейски експерти в областта на стандартизацията в Индия и Китай (продължаване на проект) с цел осигуряване на присъствието на място на европейската стандартизация и на поток от информация за достъпа до тези ключови пазари. Бразилия беше посочена като нов кандидат (с евентуално разширяване към региона на Меркосур),

 • уеббазирани информационни платформи в областта на стандартизацията (с Китай51, при което акцентът се поставя върху продължаването на проекта и разширяването на обхвата му и към други сектори, и може би в бъдеще със САЩ), които дават представа за съответната стандартизационна среда, включително за онези аспекти на достъпа до пазара, които имат пряко отношение към стандартизацията,

 • подкрепа за увеличение на капацитета на африканските държави в областта на стандартизацията в съответствие със съвместната стратегия Африка — ЕС и пътната карта към нея за периода 2014 — 2017 г., по-специално чрез технически и стратегически диалог със съответните африкански организации за стандартизация и регионални организации, например наскоро създадената от Африканския съюз панафриканска група по качеството (PAQI).
 1. Специфични стратегически действия

1.11.Финансова подкрепа за европейските организации на заинтересованите страни


През третото тримесечие на 2014 г. Комисията ще организира покани за представяне на предложения във връзка с европейското представителство на МСП, потребителите и екологичните и социалните организации на заинтересованите страни в работата по стандартизацията. При все че с това ще се улесни участието на МСП благодарение на предоставяното финансиране, Комисията също така ще продължи да подкрепя конкретни проекти, улесняващи достъпа и участието на МСП в стандартизацията.

1.12.Права върху интелектуална собственост (ПИС) при стандартите


Комисията ще продължи действията си по отношение на ЕОС, за да изяснява правилата за използване на правата върху интелектуална собственост (ПИС) при стандартите. Очаква се ЕОС да създадат платформа, позволяваща и улесняваща използването на патенти и нови технологии в разработването на стандарти.

1.13.Многостранна платформа по въпросите на стандартизацията в областта на ИКТ


Комисията ще продължи работата си по стандартизацията в областта на ИКТ чрез многостранната платформа — едно от нововъведенията в пакета от документи за стандартизацията от 2011 г. Постоянният диалог между органите на публичната власт, заинтересованите страни и организациите за разработване на стандарти, включително световните форуми и консорциумите, доказа за краткото време, в което се провежда, че е подходящ начин за реакция на бързо настъпващите промени в тази област. В сътрудничество с многостранната платформа беше разработен план, който се актуализира текущо, за стандартизацията в ИКТ, за да се определят подробно регулаторният контекст и съответните подпомагащи дейности по стандартизация.

1.14.„Хоризонт 2020“


Разработването и изпълнението на програмите за научни изследвания и иновации, в това число чрез стандартизацията, са от основно значение с оглед на конкурентоспособността. По „Хоризонт 2020“ ще се осигури силна подкрепа за навлизането на иновациите на пазара, по-специално за стандартизацията, чрез научните изследвания и като се поставят стандартите на научна основа. Дейностите по стандартизацията са ключово средство за приемането от страна на пазара на резултатите от научните изследвания и за разпространението на иновациите.

1.15.Работни програми в резултат на по-ранни мандати


В периода след края на осемдесетте години на 20 в. Комисията изготви известен брой искания за стандартизация, отправени пред ЕОС за разработване на европейски стандарти или за извършване на други свързани със стандартизацията дейности. Някои от тези мандати са за еднократни действия (например проучвания), докато други са за разработване на европейски стандарти и за редовната им актуализация.

С оглед на това, че правната форма на мандата се промени през годините, и на факта, че понастоящем съгласно член 10 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 мандатите са актове за изпълнение, е много важно да се постигне съгласие по следните аспекти: i) кои по-ранни мандати за разработване на нови европейски стандарти в подкрепа на законодателството и политиките на Съюза са все още валидни и ii) кои мандати следва да се считат за изпълнени или неактуални. Заедно с ЕОС Комисията ще разгледа положението, за да се постигне обща основа за стандартизацията на база на мандати и по-конкретно, за да се гарантира уеднаквеното спазване от страна на ЕОС на принципите за разработване на хармонизирани стандарти.1COM(2010) 2020 окончателен.

2COM(2014) 14.

3COM(2011) 311 окончателен.

4Регламент (ЕС) № 1025/2012.

5EUCO 7/1/14 REV 1.

6COM(2012) 433 final.

7Директива 2013/59/Евратом на Съвета.

8COM(2011) 571.

9COM(2013)886.

102004/107/EО.

112010/75/ЕС.

12https://ec.europa.eu/eip/raw-materials/en/content/about-sip.

13COM(2012) 082 final.

14Директива 2014/40/ЕС.

15Регламент (ЕС) № 1007/2011.

16Регламент (ЕО) № 1907/2006.

17Директива 2004/52/ЕО.

18Регламент (ЕС) № 165/2014 и преразгледаната Директива 96/53/ЕО.

19http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2013_move_001_e_freight.pdf.

20Директива 2010/65/ЕС.

21Директива 2002/59/ЕО.

22COM(2014)207 final, 8.4.2014 г.

23COM(2013)18.

24COM(2010)560.

25Директива 2000/60/ЕО.

26Директива 98/83/ЕО и Директива 2006/7/ЕО.

27Директива 2011/24/ЕС, Препоръка 2009/C 151/01 на Съвета.

28http://ec.europa.eu/health/medical-devices/documents/revision/index_en.htm.

29Директива 2004/22/ЕО.

30ОВ L 294, 11.11.2009 г., стр. 7.

31Директива 2006/95/ЕО.

322013/53/ЕС.

33Директива 2003/44/ЕО.

342013/35/ЕС.

35COM(2013) 542.

36COM(2009)0538 окончателен и COM(2010)0584 окончателен.

37COM(2010) 245.

38http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/ict-policies/2010-2013_ict_standardisation_work_programme_2nd_update_en.pdf.

39ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 1.

40http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:52012PC0238.

411999/93/EО.

42Директива 2010/40/ЕС, COM(2008) 886.

43http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_US_v3.0.pdf.

44http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:331:0001:0267:EN:PDF.

45COM(2013)453.

46COM(2012)596 final.

47COM(2011) 21.

48COM(2013)249.

49COM(2011) 571.

50COM(2013) 517.

51http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6271&lang=en.

BG  BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница