Програма по медицинска биохимия ганка Косекова, Алексей Алексеев и Ваньо МитевДата17.01.2017
Размер81.85 Kb.


МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НА WEB-БАЗИРАНА ДИСТАНЦИОННА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО МЕДИЦИНСКА БИОХИМИЯ
Ганка Косекова, Алексей Алексеев и Ваньо Митев

Медицински университет – София


ВЪВЕДЕНИЕ

В условията на глобалното информационно общество важна задача на Медицински университет – София (МУС) е да бъде част от Българския виртуален университет (БВУ) и от Европейското образователно пространство [1]. Необходимо е съобразяване с Глобалните стандарти за медицинско образование [2], със Закона за висшето образование [ДВ бр. 83/2005], Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища (НДИОДФОВУ) [ДВ бр. 99/2004 г], нуждите на бизнеса и обществото.

В статията се представя концепцията за въвеждане на Web-базирана дистанционна магистърска програма (ДМП) по медицинска биохимия в Медицинския факултет на МУС. Целите по отношение на преподавателския екип са да се разработи методологията и методиката на тази ДМП, която да се осигури технологично посредством промени в Web-базирания портал на МУС съобразно НДИОДФОВУ.
Анализ на състоянието

Университетът разполага със собствена система – МУС-портал за е-обучение по различни дисциплини [3], класирана на първо място в България през 2004 и 2005 г. Създаден е университетски електронен информационен и образователен център, включващ и сектор “Дистанционно обучение”. Един от основните курсове - “Интерактивна биохимия” [3] в дистанционната магистърска програма (ДМП) е носител на ред национални награди. Има регистрирани желаещи от страната и чужбина за дистанционно обучение по медицинска биохимия.

Наред с това има и редица трудности. В трите основни факултета Медицински (МФ), Стоматологичен (СФ) и Фармацевтичен (ФФ) има само по една магистърска програма за медици, стоматолози и фармацевти. Няма опит с допълнителни магистърски програми извън основната. Формата на обучение в МФ досега е само редовна. За въвеждане на ДМП в МФ са необходими интердисциплинарни взаимодействия с преподаватели от различни катедри на МУС и други университети, а липсват ангажименти на преподавателите, скрепени с писмени договори. Има неясноти и с акредитирането на програмата, тъй като това е първата ДМП.
МЕТОДОЛОГИЯ

Обект на изследването е учебният процес за ДМП по медицинска биохимия, включващ всички участници в дистанционното обучение (ДО) по медицинска биохимия: студенти, преподаватели, инспектори и администратори. Прицелни групи за обучаване са бакалаври от университета: медицински сестри, акушерки, медицински лаборанти, помощник-фармацевти и бакалаври от други университети: биолози, биотехнолози, а също и на магистри от МУС или други университети.

Предмет на изследването е проектиране и разработване на варианти за въвеждане на ДМП по медицинска биохимия в зависимост от входящото ниво на обучаемите. Формулирана е следната хипотеза: налице са задължаващи външни и вътрешни фактори за разработване методологията, методиката и технологията на ДМП по медицинска биохимия в МФ на МУС, както и подготвяне на условията за нейното въвеждане.

Теоретичните задачи включват извършване на литературен обзор по проблема, запознаване с опита на други университети и изработване на концепция. Организационните задачи касаят интердисциплинарни взаимодействия с преподаватели и администрация на ниво факултет, университет и други университети. Дидактическите задачи изискват разработване на специфични учебни документи. Технологичните задачи налагат разработване на идеен проект и задание относно промените в Web-базирания портал. Необходими са изпитания, авторски надзор, институционален надзор и дефиниране на критерии за съответствие на реализацията с идейния замисъл.

Стратегията е пилотна. Биохимията, науката за молекулните основи на живота, е основа на медицинските дисциплини и промените в нея водят до промени и в тях. Поради това биохимията бе особено подходяща за извършените досега пилотни експерименти [3, 4]. Генералната им цел е въвеждане на е-обучение в медицината в унисон с промените в медицинското образование, бурното развитие на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) и изискванията на дидактиката. Натрупаният ни досега опит намира място и в настоящия проект.

Основният принцип е провеждане на обучение, фокусирано върху студента в условията на конструктивистка виртуална образователна среда (КВОС). В тази среда активни и мотивирани обучаеми усвояват основни знания, придобиват професионални умения, а също и допълнителни умения за научна работа.

Обучението е основано на интердисциплинарни взаимодействия. Web-базираните курсове, включени в ДМП, са неразделима сплав от специфично съдържание, програмен код и педагогически принципи.

Предвид доказания положителен ефект на педагогиката и ИКТ за електронното обучение по биохимия [4], в тази ДМП се прилага новият модел на обучение с комбинирани предимства: пилотно проблемно ориентирано гъвкаво Web-базирано обучение – обучение, което интегрира теоретичните с клиничните дисциплини и създава навици за учене през целия живот.


МЕТОДИ И КРИТЕРИИ

За теоретичния анализ и подбора на съдържанието по дисциплини се ползват аналитико-синтетични методи, вкл. и контент-анализ, а за реализиране на промени в програмния код на Web-базирания портал – Universal Model Language, обектно-ориентирано програмиране, ползвайки програмни продукти с отворен код (операционна система на сървър – Unix, Web-сървър Apache, програмни езици: РНР4, XML и DHTML, система за управление на обектно-ориентирана релационна база данни MYSQL, вградена мейл-система MUS@Mail 4.02.C2004, вграден форум phpBB 2.0).

По отношение на специалността като критерии служат Глобалните стандарти за медицинско образование [2]. По отношение развитието на портала се спазват принципите на международните препоръчителни стандарти, като продължава работата за постигане на SCORM-съвместимост по основни параметри.
ТЕХНОЛОГИЯ

За реализиране на ДМП е важно да се развива собствената платформа на МУС за електронно обучение [3], като се осигури приемственост в развитието и съответно финансиране. Структурата и функциите на системата за ДО, както и алгоритмите за действие на модулите за лекции, тестове, симулации на клинични случаи и изискванията към електронните курсове и тяхната структура са публикувани [5].По отношение подготовката и организацията на дистанционното обучение се предвиждат следните етапи: 1) Проучване опита на други университети [6] и приемане на Правилник за дистанционната форма на обучение; 2) Написване на задание за технологични промени в портала, осигуряващи провеждането на ДМП, изпитания и надзор; 3) Подготовка на проект за документи за акредитиране на ДМП - квалификационни характеристики, учебен план, кредити (ECTS), учебни програми на изучаваните дисциплини и ежегоден график на учебния процес, както и допълнения в Правилника на университета, в Кандидат-студентския справочник, в Правилника за организация на учебния процес за 2007/2008 г. и в Правилника на Съвета по медицинска наука (СМН); 4) Конструиране на компетентен орган, който да оценява и утвърждава създаваните учебни материали за ДМП по приети от Академичния съвет (АС) критерии. Такава функция би могъл да изпълнява СМН, преобразувайки се в Съвет по медицинска наука и образование (СМНО); 5) Одобряване на документите, включени в ДМП, от Факултетния съвет и АС и назначаване Директор на ДМП; 6) Определяне на бройките за държавна поръчка и платено обучение в ДМП; 7) Формиране на таксата за обучение, включваща и цената на необходимите учебни пособия и документи; 8) Регистриране на банкова сметка или партида за постъпления от приетите дистанционни студенти и приемане на финансов план-сметка за ДМП; 9) Издаване на ръководства за обучение на преподаватели за разработване на електронни курсове и ползването им от студентите; 10) Подбор на преподаватели и сключване на договори с тях за създаване на електронни курсове и всички учебни документи за акредитиране; 11) Рецензиране и одобряване на писмения вариант на курсовете, екземпляри от които авторът изпраща в Сектор „ДО” на УЕИОЦ съобразно броя на приетите студенти; 12) Обучение на авторите за трансформиране на писмения вариант в електронен;13) Въвеждане и актуализиране на е-курсове и одобрените учебни документи; 15) Обявяване на ДМП в Кандидат-студентския справочник и по електронен път; 16) Провеждане на приемен изпит за ДМП съгласно обявените правила. 17) Класиране, прием, записване и заплащане на съответните такси за ДМП; 18) Регистриране на списъка на приетите и заплатилите таксата студенти в Сектор „ДО” на УЕИОЦ, където те получават акаунт за Web-базиран достъп в ДМП за първия семестър, писмените варианти на пособията, документи и графици на занятията за всяка дисциплина; 19) Въвеждане в ДМП (провеждане на въвеждащи лекции по всяка дисциплина, получаване на всички инструкции на хартиен носител и в електронен вид за учебния процес); 20) Провеждане на ДМП чрез Web-базирания портал на МУС; 21) Заверка на семестъра, провеждане на присъствени изпити, заплащане на таксата за следващ семестър и получаване на акаунт за него; 22) Текущо и след всеки семестър оценяване ефективността на ДМП по приети от Академичния съвет критерии за съответната дисциплина; 23) Финансов отчет за дейността по ДМП и разпределение на постъпилите средства от такси на кандидати и от бюджета на университе; 24) Третият семестър включва изготвяне и защита на дипломна работа; 25) Финално оценяване на ДМП; 26) В резултат на оценката извършване на корекции в ДМП за следващата учебна година.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ

При постигане на учебните цели се очаква завършващите да придобиват задълбочена биохимична и молекулярно-биологична подготовка в областта на медицинската биохимия. По отношение на основните знания се очаква те да демонстрират знания и разбиране на съществени факти, концепции, принципи и теории в областта на медицинската биохимия и молекулярната медицина; да усвоят знания за приложението на ИКТ в биомедицинските науки, да се запознаят с използване на съвременни технологии за търсене на информация по научни проблеми. Основните придобивани умения включват: да използват теоретичните знания за разбиране и решаване на клинични проблеми чрез анализ на предимствата и недостатъците на различните възможни варианти; да намират и анализират данни в разнообразни бази-данни; да разграничават добре мотивирани от неподкрепени изводи в научни публикации; да планират експерименти с разнообразни методични подходи; да правят критичен анализ и интерпретация на експериментални резултати; да вникват, разбират и решават възникнали проблеми от организационен и друг характер. Допълнителните умения включват: да оформят резултатите като научна публикация, да подготвят предложения за научни проекти, да правят добре структурирани презентации пред различни аудитории по професионални теми, да водят научна дискусия в аудитория и група, да участват в научни спорове, да понасят критика, да работят ефективно самостоятелно и в екип при изпълнение на групов проект, да управляват собственото си обучение и развитие, да разпределят времето си, да добият организационни умения, да спазват правилата на научната етика.


ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТУДЕНТИ

ДМП е съобразена със съвременните стандарти в областта на биомедицинските науки и висшето образование. Завършилите програмата могат да се реализират професионално у нас и в чужбина като изследователи в научни институти, преподаватели в университети, в диагностични и съдебно-медицински лаборатории, във фармацевтични компании, и в други звена, където е необходима биохимична и молекулярно-биологична подготовка.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ – ОЧАКВАНИ НАУЧНИ ПРИНОСИ

Изследванията са част от работата по създаване на методика на е-обучение помедицина и биохимия за висшето медицинско образование, развитие на виртуалния медицински университет и развитие на БВУ. Практическата полза от въвеждането на втора магистърска програма в МФ на МУС дава шанс за повишаване на образованието на различни специалисти (бакалаври и магистри), подобрява условията за работа на преподавателите и осигурява полезен опит за въвеждане на други магистърски програми, както и допълнителни приходи за преподавателите, МФ и МУС.
Източници

  1. Кузов, О., А. Смрикаров. Виртуалното образователно пространство в България – състояние и перспективи, София, 2005.

  2. Global standards in Medical Education – WFME documents, Copenhagen, 2003, http://www.sund.ku.dk/wfme/Activities/Trilogy/

  3. Косекова, Г. Web-базирано обучение по биохимия. От ентусиазма до виртуалния медицински университет, ISBN: 954-8627-94-9, Централна Медицинска библиотека, 100 стр., София, 2005.

  4. Kossekova, G. Positive Impact of Pedagogy and ICT on Regular and Distance e-Learning in Biochemistry. Proc. Intern. Conf. Automatics and Informatics’05, Sofia, Oct. 2005, 13-16.

  5. Косекова, Г. Иновационни образователни технологии в медицинското образование. Проектиране на Web-базирано обучение по биохимия, ISBN: 954-8627-93-0, Централна Медицинска библиотека, 114 стр., София, 2005.

  6. Нейкова, Р., Управление на човешките ресурси и на персонала. Изд. къща “ЕКС-ПРЕС” Габрово, 2005 г. с.117 – 121.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница