Програма за дисциплината: мониторинг на подземните водиДата10.02.2018
Размер84.34 Kb.
ТипПрограма
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО - ГРАДИНАРСТВО

УТВЪРЖДАВАМ:

РЕКТОР:

/ДОЦ. Д-Р Д. ГРЕКОВ/УЧЕБНА ПРОГРАМА

ЗА ДИСЦИПЛИНАТА: МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ВКЛЮЧЕНА КА ТО ИЗБИРАЕМА В УЧЕБНИЯ ПЛАН

НА СПЕЦИАЛНОСТТА: АГРОНОМСТВО (ХИДРОМЕЛИОР АЦИИ)

ОБЛАСТ: 6. АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 6. 1. Р АСТЕНИЕВЪДСТВО

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН БАКАЛАВЪР

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

КА ТЕДР А "МИКРОБИОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЧНИ БИОТЕХНОЛОГИИ"ПЛОВДИВ, 2009 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

1. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН
Код

Водещ

Основна
ХОРАРИУМКре-
преподавател

форма на
ди-контрол
ти


Аудиторна

Извънаудиторна

Всичко

заетост

заетост
Лекции

Упраж-

Учебни

Другинения

практики

форми01.02.11.

Доц.д-р

Писмен изпит

15

15

-

45

75

3.0
П. Петров


Анотация

Целта на курса е студентите да се запознаят с основните цели и да овладеят основните задачи, които се решават при мониторинга на подземните води. Изучават се видовете и типовете подземни води, техният произход и хидрогеоложки параметри. Подчертава се невъзобновимият характер на някои видове подземни води, като определящ фактор за показателите при стопанското им ползване. Специално внимание се отделя на връзката подземни води и геоекология и на контрола върху риска от замърсяванене на водите.


В упражненията студентите се запознават с практическо ползване на хидрогеолоки карти, с методите на определяне на хидрогеоложките и хидрохимичните парамертри на подземните води, както и с начините на добиване на подземните води.

III.СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ЛЕКЦИИ

Съдържание на темата. Брой часове

1. Същност на мониторинга. Цели и основни задачи, решавани при

мониторинга.- 2ч.


  1. Състояние на проблема. Терминологична база.- 1 ч.

3. Определяне на запасите на подземните води. Типове подземни води.- 2 ч.

4. Хидрогеоложки параметри, използувани за целите на мониторинга. Хидрогеохимични и хидродинамични анализи. - 2 ч.5. Разработване и поддържане на мониторингова система в селскоктопански райони. - 3 ч.

  1. Източници на замърсяване на подземните води.- 2 ч.

  2. Опазване на подземните води в селскостопанските раЙони.- 3 ч.

Съдържание на упражненията
Съдържание на темата

Брой часове

1

Типове подземни води, обект

2
на мониторинга.
2

Интрепретация на

2
хидрохимичните параметри,в съответствие с изикваниятана нормативната база
3

Интерпретация на първични

2
хидрогеоложки материали икарти
4

Изисквания към качествата

2
на подземните води,използувани за напояване
5

Необходимост от

3
изработване намониторингова система вселскостопански райони.
6

Опазване на подземните води

2

7

Колоквиум

2

III. 2. ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ -45 ЧАСА

III. 2. 7. ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЯ / КОНСУЛТАЦИИ /-5 ЧАСА

III. 2. 9. ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ- 40 ЧАСА

IV. Технология на обучението

1. Занятията са задължителни. Заверяването на семестъра се

осъществява след успешно положен практически изпит.

2. Дисциплината е с текуща оценка.v. ИЗПИТНА ПРОГРАМА

Изпитна програма по дисциплината МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ за студентите от специалност АГРОНОМСТВО /ХИДРОМЕЛИОР АЦИИ/ При АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - Пловдив,

ОКС "БАКАЛАВЪР", РЕДОВНА форма на обучение, 2008/2009 учебна година  1. Същност, цел и задачи на мониторинга на подземни води.

  2. Генезис на подземните води. Класификация.

3. Качествена характеристикана подземните води-химичен състав, температурен режим, микрофлора и хидродинамичен режим.

4. Източници на подземни води. Водовземни съоръжения. Типове и характеристика.

5. Понятие за запаси и ресурси на подземните води. Естествени, изкуствени и експлоатационни ресурси на подземните води.

6. Изследване качеството на подземните води, използувани за питейно, техническо и селскостопанско водоснабдяване.

7. Изисквания към качествата на водите, използувани за мелиоративни цели.

8. Стационарни хидрогеологически проучвания- същност и възможности.

9. Изучаване на хидродинамичните параметри на водоносните хоризонти.

1 О. Изучаване на филтрационните, геотермалните и

хидрогеохимичните параметри на водоносните хоризонти.

11. Суровинно-промишлени подземни води- характеристика и практическо занчение.

12. Източници на замърсяване на подземните води.

13. Качество на подземните води и охранителните зони около водоизточниците.

14. Опазване на подземната хидросфера- основни задачи, решавани за опазване на подземните води.

V. Литература

А. Основна

Иванов, Ж. 1978. Основи на геологията. С., Наука и изкуство,504

с.

Станева, К. 2002. Геология и минералогия /ръководство за упражнения/. Пенсофт. 72 с.Волобуев, Г., 1989. Хидрогеология, М. Недра" 555.

Б. Допълнителна литература

Ломтадзе, В. д. 184. Инжинерная петрология. Недра 510с.

Tank, R. 1983. Environmental Geology. N.Y., Oxford University Press, 218 рр.

2009, Пловдив СЪСТАВИЛ:

ЧЛ. КОР. ПРОФ.ДСН й. кУЗМАНОВА

Ръководител катедра:

ЧЛ. КОР. пРОФ. ДСН й. кУЗМАНОВА

Декан на рЗА:Доц. д-р Я. ДИМИТРОВ
Каталог: cntnr -> uchebni programi -> microbiology
uchebni programi -> Програма за дисциплината: анатомия и морфология на растенията (ботаника І част) включена като задължителна в учебния план
uchebni programi -> Програма за дисциплината: Анатомия и морфология на растенията (ботаника І ч.) включена като задължителна в учебния план
uchebni programi -> Лекции Упражнения, семинари
microbiology -> Програма за дисциплината: микробиология включена като задължителна в учебния план
microbiology -> Програма за дисциплината: микробиология включена като задължителна в учебния план
microbiology -> Програма за дисциплината: микробиология включена като задължителна в учебния план
microbiology -> Програма за дисциплината: основи на геологията и хидрогеологията включена като задължителна в учебния план
microbiology -> Програма за дисциплината: основи на геологията с минералогия включена ка то задължителна в учебния план
microbiology -> Програма за дисциплината Микробиология и микробиологични методи за пречистване включена като


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница