Програма за енергийна ефективност цели на общинската програма за енергийна ефективност /опееДата22.10.2018
Размер322.29 Kb.
ТипПрограма


О Б Щ И Н А Ч У П Р Е Н ЕПРОГРАМА
ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ


2014 – 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

1.ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

2.ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ІІ. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1.ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ /ОПЕЕ/

1.1 Връзка на ОПЕЕ с общинския план за развитие на общината.

1.2. Дефиниране на проблема „енергийна ефективност” за общината.

1.3 Общ анализ на потенциала за енергийна ефективност в общината.

1.4 Цели на Общинската програма за енергийна ефективност.

2. ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА

2.1 Информационна основа на ОПЕЕ3. ПРИОРИТЕТИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

3.1 Избрани приоритетни целеви групи

3.2 Избрани приоритетни обекти

3.3 Списък на обектите и предприетите мерки от програмата за енергийна ефективност.4. ОБОЩЕНИ ПАРАМЕТРИ НА ОЧАКВАНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ОПЕЕ

4.1 Икономия на енергия

4.2 Екологични ефекти

4.3 Икономическа ефективност на програмата и повишаване на качеството на услугите.Допълнителни ефекти от програмата.5. НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА

6. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА /ФИНАНСОВ ПЛАН/

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

7.1 Институционализиране на ОПЕЕ

7.2 Срокове за изпълнение

7.3 Създаване на система за комуникация8. ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
1.ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Община Чупрене е разположена в северозападната част на страната, в северните и северозападните склонове на Стара планина, непосредствено до държавната граница с Република Сърбия. От север, изток и юг граничи с общините Белоградчик, Ружинци и Чипровци. Територията, която заема община Чупрене е 327 кв. км. и има приблизително кръгла форма с радиус 13 км.

Общината е в административните граници на област Видин. На 25 км.източно от общината минава международния път Е- 79, който осигурява главната пътна връзка с останалите части на страната. Разстоянието от общинския център с.Чупрене до гр. Монтана е 60 км., а до град Видин е 75 км.

Територията на общината заема части от западния Предбалкан. Релефът е предимно планински, силно пресечен и с голяма разлика в надморските височини. Най-високата точка е първенецът на западна Стара планина вр.”Миджур” – 2 168 м., а най-ниската точка е край махала Фалковец, точно на север от връх “Миджур” – 320м.

От цялата площ на общината обработваемата земя е 110 кв. км или 33.6%, което е значително по-ниско, от средното за страната. Ниският относителен дял се обуславя от планинския и полупланинския характер на релефа на територията на общината. Необработваемата земя заема 217 х.дка., от която най- голяма част заемат горите – 180 х.дка, или 55 % от територията. Този процент представлява залесеността на територията на общината, която е около 2,5 пъти по-висока от тази на областта – 20,5% и значително по-висока от залесеността средно за страната – 33,7%.

Наличните водни ресурси на територията на общината са формирани от повърхностни и подземни води. По-големите реки на територията на общината са: река Чупренеска / приток на река Лом/, която извирата от Св. Николския дял на Стара планина и се вливат в река Дунав. В подножието на вр.”Миджур” извират притоците на р.Лом. В с.Горни лом притоците се събират в р.Лом, в която в м.Орля се влива и река Чупренеска. Над с.Горни лом има изградено водохващане, което отвежда водите на р.Лом в изкуствен басейн-изравнител. От там водите поемат към турбините на каскада “Горни лом “ състояща се от три ВЕЦ – “Китка”, “Миджур” и “Горни лом”. Общата мощност на каскадата е 6.3 МВат. Подземните водни ресурси имат предимно карстов произход. След 2004г. са изградени и пуснати в експлоатация 3 броя МВЕЦ.

Подземните природни богатства в общината са разнобразни. В геоложко отношение територията е изградена от най-старите палеозойски скали, триаски и юрски материали и палеоген, представени от варовици, мраморизирани варовици, мергели, габро.

До средата на 60-те години на миналия век в с.Чупрене и с.Горни лом се е добивала медна руда. В с.Горни лом е имало изградена и флотационна фабрика. Добивите са спрени заради ниските залежи.

Населените места в община Чупрене са: с.Чупрене – административен център, с.Горни лом , с.Долни лом, с.Репляна, с.Средогрив, с.Търговище, с.Върбово и с.Протопопинци. Само село Горни лом е кметство. Населението на община Чупрене към края на 2013 година е 2000 души.


2.ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Икономическата криза в страната през последните години се отрази неблагоприятно върху икономиката на общината. Традиционно заемащото висок дял селско стопанство е ориентирано към самозадоволяване. На територията на общината няма много големи земеделски производители. Едва през последните 1 – 2 години се появиха земеделски производители, които започнаха да обработват значителен процент от земеделската земя.

Малките и микро-предприятията, които съществуват в общината са ориентирани предимно към сектора на предоставяне на услуги за местното население и търговията. На територията на община Чупрене фирмите, с по-голямо значение за местната икономика са: • Завод “ВИДЕКС” – с.Горни лом. Произвежда промишлени взривни вещества за износ и вътрешния пазар. Фирмата е изцяло частна собственост.

 • „Държавно горско стопанство” с.Чупрене. Бюджетно предприятие за охрана и опазване на горите от общината, издаване на разрешителни за дърводобив и лов, залесяване и др. дейности. Територията на горското стопанство изцяло съвпада с територията на община Чупрене.

 • ПК “БРАТСТВО” с.Чупрене – кооперацията от системата на ЦКС с кооперативно имущество. По-голяма част от търговските помещения и оборудването към тях са отдадени под наем.

 • ПТК “ СВЕТЛИНА” с. Долни лом – извършва дейност в областта на търговията и услугите.

 • ПК “ДОВЕРИЕ” с. Горни лом - извършва дейност в областта на търговията и услугите.

 • Каскада “Горни лом” - с три броя ВЕЦ “Китка”, “Миджур” и “Горни лом”. Трите централи са приватизирани и са частна собственост

 • ЕТ – “ВЕНТО – Тошко Тодоров” с.Протопопинци. Фирмата обработва около 500 дка земеделски земи. Произвежда хляб и хлебни и изделия. Най-големият земеделски производител в община Чупрене.

 • ЕТ „ВЕНИДОС” с.Чупрене.Произвежда безалкохолни напитки

През 2005 г. в общината започна да работи една частна овцеферма в с.Репляна и една частна кравеферма в с.Долни Лом. Тази макар и трудно организирана и работеща в началото дейност, представлява едно възвръщане към традиционното животновъдство в общината. Останалите фирми в община Чупрене са с предмет на дейност в сферата на търговията и услугите.

През 2004г. е завършено строителството на първата МВЕЦ в с.Горни лом. След това са завършени още две МВЕЦ. Има интерес от частни инвеститори за изграждане и на други централи, предимно в горното течение на реките над с.Горни лом и с.Чупрене. Това е така защото там водните течения имат относително постоянен отток през годината и съществува разлика в надморските височини на сравнително къси разстояния по течението на реките. От своя страна това създава предпоставка за наличие на необходимия воден пад за задвижване на турбините.

През 2013 г. от частна фирма в землището на с.Средогрив са засадени земеделски масиви с ягоди. Това е още едно завръщане към традиционно растениевъдство в общината. Очаква се разширение на дейността и засаждане на допълнителни площи.

В резултат от пазарните шокове и трудното приспособяване на местната икономика към пазарните условия в страната безработицата традиционно има по-високи стойности от средните за страната. През месец декември 2013г. безработицата в общината е 34,2%, което е значително по-високо от средното за страната.


ІІ. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
1. ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ /ОПЕЕ/

1.1 Цели и задачи в стратегията за устойчиво развитие, свързани с енергийната ефективност.

Задълбоченият анализ на състоянието на различните сфери и аспекти от развитието на община Чупрене е базата за разработване на различните общински програми, насочени към реализирането на стратегическите цели за устойчиво развитие на общината и решаване на основните задачи в процеса на това развитие.

Стратегията за устойчиво развитие е насочена към равностойно третиране на икономическите, социалните и екологични аспекти на развитието и съчетаване на целите на икономическото и социално развитие с целите по опазване на околната среда.

Една от стратегическите цели е подобряване на икономическото обществено благосъстояние и качеството на живота, запазване и хармонично развитие на природните и антропогенните ресурси, осигуряване на здравословна и безопасна жизнена среда със запазено за бъдните поколения природно наследство.

Стратегията за устойчиво развитие има за цел да открие, съхрани и стимулира всички положителни процеси и тенденции, както и да задържи и ограничи отрицателните фактори, които разколебават устойчивостта и ограничават възможностите за развитие.

Чрез интегрирано действие на различни институции и структури, влияещи върху хода на социално-икономически промени се стимулира възникването на нова ценностна система и ново мислене на хората, създават се условия да постигането на основната цел на община Чупрене – достигането на определени икономически резултати в икономически растеж, доходите, заетостта, преструктурирането на стопанската дейност и обвързване на икономическите цели със социални, териториални, устройствени и екологични.

Разработването на общинската програма за енергийна ефективност е тясно свързано с целите и задачите, поставени в Общинския план за развитие на общината 2014 – 2020 г. ОПЕЕ засяга широк кръг от задачи и цели, свързани с целите и задачите на отделните подсистеми. Целта при ресурсната подсистема е използването и доразвиването на природните дадености като се съхрани спецификата на природата и нейното опазване, за икономиката – спиране спада и активиране на икономиката, преминаване към икономически растеж. В социалната подсистема главната цел е преход към продуктивна заетост и качествено развитие на човешките ресурси чрез удовлетворяване на потребностите на населението, подобряване условията на живот и подобряване на социалната заетост. В областта на обществените отношения изграждането на нова ценностна система е една от задачите с голямо значение. Програмата за енергийна ефективност е в тясна връзка с тенденциите и процесите в околната среда – опазване на природата, съхраняване на специфичните особености, екологосъобразни технологии, нарастване на степента на обществено разбиране на проблемите и не замърсяване на въздуха и водите.1.2.Дефиниране на проблема енергийна ефективност.

Разумното управление на днешните енергийни нужди, без да се накърняват възможностите на бъдещите поколения за задоволяване на своите потребности от енергия е основен принцип на интегриране планиране на енергопотреблението. В сегашния момент все повече нараства ролята на общините в това интегрирано планиране на местно ниво. Предпоставка за това е и съществуващата нормативна база – Закон за енергетиката, Закон да енергийната ефективност, Закон за опазване на околната среда, Закон за устройство на територията и Закон за регионална развитие, които регламентират правилата за обвързване на енергийните планове с цялостната планова дейност в региона и съседните общини. Със засилване на процеса на децентрализация на Български общини и в резултат от приватизацията в енергетиката, общините придобиха нови функции, насочени към намаляване на консумацията на енергия и понижаването на разходите за енергийни нужди. Намаляване до минимум на вредните въздействия върху околната среда и промяна в поведението на крайните потребители в бита, услугите и местната промишленост.

Най-характераната роля на общината в този аспект е тази на консуматор на енергия.

Това е функция, свързана със задълженията на общината.

Потреблението на енергия в община Чупрене обхваща следните основни направления:


 • потребление в сгради, общинска собственост – административни сгради, училища, детски градини, здравни и социални заведения.

 • потребление за реализиране на общински услуги – улично осветление

Едновременно със стремежа да се разширява спектъра на дейностите в общината, икономията на енергия може значително да облекчи общинския бюджет и да стане предпоставка за намаляване консумацията и повишаване качеството на услугите, които се предлагат на населението.

За покриване на енергийното потребление в общината през 2013г. са изразходвани 230434 лв., които представляват 8,48% от общинския бюджет. /2 716 935 лв./

Пряко от бюджета на общината се финансират разходи за осем административни сгради – на общината и кметствата, две училища, две детски градини, два центъра за настаняване ат семеен тип, едно защитено жилище и други дейности.

Енергийните разходи на община Чупрене за 2013 година, разпределени по сектори и целеви групи в натурално и стойностно изражение са следните:


Сектори и целеви групи

Електроенергия

Въглища

ОбщоkWh

лв.

т

лв.
лв.

1.

Сектор Образование”
21266
„Училища”

16051

3661

45

14312
17982
„Детски градини”

13232

3279


3279

2.

Сектор „Администрация”

72554

26343

9,2

2675
29018

3.

Сектор „Социални дейности”

34193

5882

2,24

668
9528
„Социален патронаж”

6858

1440

0

0
1440
„Защитени жилища”

2094

535

3,35

1003
1538

4.

Сектор „БКС”


„Улично осветление”

111328

21244


21244

Основните енергоносители са:

 • електроенергия – всички общински обекти в една или друга степен използват този вид енергия в специфичната си дейност

 • въглища – за отопление на двете училища, детските градини, администр.сграда на общината, двата ЦНСТ и защитеното жилище

 • дърва – за изброените сгради, кметствата, здравните служби, пенсионерските клубове и др.

Най-голям дял от разходите е за консумирана енергия са от електроенергия за улично осветление и въглища за отопление на двете училища.

Специфично за община Чупрене е ниската цена на дървата за отопление. Това се дължи на факта, че общината разполага с общинска гора, добив на дърва при почистване на речни корита и пътища, разрушаване на стари сгради.

Отсъствието на подготвени специалисти, които да разработват енергоефективни проекти, липсата на средства за осъществяване им и недостатъчната култура на населението по отношение на енергийната ефективност са предпоставки за завишена консумация.

По тази причина за в бъдеще усилията на общината ще бъдат насочени към разработване на проекти по енергийна ефективност с цел по-икономичното и ефективно използване на енергоносителите.

Най-често срещаните дейности в изпълнение функциите на община Чупрене, като консуматор на енергия са следните:


Области на действие

Възможни дейности

Общински сгради

Обследване за енергийна ефективност, сертифициране за ЕЕ

Мерки за енергоспестяване

Цялостно реализиране на мерките за енероспестяване.


Улично осветление

Обследване за енергийна ефективност

Подмяна уличното осветление с енергоспестяващи лампи

Поддръжка и подмяна.

Освен като потребител Общината се проявява и като регулатор, тъй като при вземането на редица стратегически решения трябва да се отчете прякото им влияние върху консумацията на енергия.

С оглед ролята на общината като местен орган на властта и произтичащите от това правомощия възможността се проявява нейната мотивираща функция. Тя има възможност да въздейства върху поведението на потребителите на енергия като информира, насърчава, организира и моделира определен тип поведение, свързано с използването на енергията.

В изпълнение на програмата за енергийна ефективност Община Чупрене ще провежда политика, която е насочена към повишаване стандарта на крайния потребител. Общината ще прилага енергоспестяващи мерки в сградите – общинска собственост и уличното осветление.1.3. Общ анализ на потенциала по енергийна ефективност в Община Чупрене

Анализът на разходите на общината за енергия и разпределението им по сектори и видове горива показва, че енергията която се консумира е предимно за отопление и осветление.

Сградният фонд на общината е сравнително остарял. През последните 3-4 години се направи значително по обновяването му и прилагане на енергоефективни мерки. Пример – в образованието – училища, детски градини, в социалната сфера – защитено жилище, ЦНСТ, администрация – общинска административна сграда, кметства. Като цяло се налага извода, че с цел повишаване на ефективността на енергопотреблението наличният сграден фонд се нуждае както от мерки за ремонт и поддържане, така и от мерки за топлоизолация, подмяна на дограма, отоплителни инсталации,което е свързано с големи инвестиции.

Очакваната икономия, която се реализира след предприемането на някой от енергоспестяващите мерките в сградите е следната:
Мерки

Очаквана икономия %

Ремонт и уплътняване на прозорци и врати

9 - 14

Подмяна на дограма

35 - 40

Изолация на външни стени

20 - 25

Допълнителна топлинна изолация на покриви

10 - 15

Срокът за откупуване на мерките е най-дълъг за изолацията на външни стени – 11,3 години, за подмяна на дограма – 7,8 години, за изолация на покрив – 4,7 години.

За отопление на всички сгради се използват локални топлоизточници. Котлите са на твърдо гориво – въглища и дърва. В общината няма котли на течно гориво /нафта/ и на газово гориво.

ВИД И ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОТЛИТЕ ЗА ТВЪРДО ГОРИВО
Местоположение

Производител

модел


тип

Вид гориво

Година на въвеждане в експлоат.

Мощ

ност


ОУ „Акад. М. Димитров” с.Чупрене

Турция – ВАYMАК

LINYITOMAT 

твърдо- въглища 

2004 

180 

ОУ„Хр. Ботев”

С.Горни ЛомBAYMAK MAKINA SAN.VE.TIC.S.A

LINYITOMAT 


твърдо- въглища 

2011


150

 


Защитено жилище

С.ЧупренеЧехия, VIADRUS

модулен

въглища и дърва

2008

45 

ЦНСТ с.Репляна

Чехия,

VILDRUSVILDRUS – Hercules U 24

твърдо- въглища 

2012

50

ЦНСТ с.Долни Лом

Чехия, VIADRUS

 U 26

въглища и дърва

2010

62

Администр.сграда

Турция

ERENSAN

въглища и дърва

2013

130

Уличното осветление се осъществява от енергоспестяващи осветителни тела. Подмяната на живачните лампи е извършена основно през 2002 – 2003 година със средства от капиталови разходи на общината и с помощта на енергоразпределителното дружество.


Населено място

Брой осветителни тела по вид

18 W

36 W

55 W

1.

С.Чупрене

9

72

11

2.

С.Горни Лом

8

75

11

3.

С.Долни Лом

-

53

-

4.

С.Репляна

-

23

9

5.

С.Търговище

-

32

5

6.

С.Върбово

-

36

14

7.

С.Средогрив

-

20

12

8.

С.Протопопинци

-

16

5
Общо:

17

327

67

Определя се приоритет на целевите групи в зависимост от консумацията на енергията и разходите за нея, важността на обектите и бъдещата им експлоатация.

Изборът на обекти за прилагане на мерки за енергийна ефективност категорично бе насочен през 2010-2013 г. към сектор „Образование”, целеви групи „Училища” и „Детски градини”.

През следващите години мерките за енергийна ефективност ще се насочват към сектор “Социални дейности” и “Администрация”, където задължително трябва да се снижат разходите за енергопотребление.1.4. Цели на общинската програма за енергийна ефективност

Общите цели на ОПЕЕ се определят на основата на приоритетите за развитие на общината като цяло.

Общинската програма отговаря и на националните приоритети за реализация на енергоспестяване и намаляване на вредните емисии в атмосферата. Програмата е в пряка връзка с Програмата за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива, съгл.чл.10. от ЗЕВИ на Община Чупрене 2012-2020 година.

Община Чупрене определя следните цели в програмата за енергийна ефективност: • икономически - намаляване на абсолютния обем на разходите за горивна енергия, които се заплащат от общинския бюджет с 15% до 2020 г.;

 • екологични - намаляване замърсяването на околната среда чрез конкретен принос за ограничаване емисиите от парникови газове, серен двуокис и други замърсители на атмосферата;

 • социални - подобряване качеството на жизнената среда и увеличаване на комфорта в общинските сгради;

 • подобряване качеството на енергийните услуги;

 • промяна в мисленето и поведението на всички групи потребители и осъзнаване значимостта на енергийната ефективност.

В краткосрочен план общината фокусира намеренията си за енергийна ефективност предимно в сектор „Образование”, поради големия разход на енергия и средства и необходимостта от здравословни и безопасни условия в училищата.

2. ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА

 • Сертифициране за енергийна ефективност на нови сгради

 • Обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради в експлоатация

 • Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в сгради

 • Управление по енергийна ефективност

 • Подобряване енергийните характеристики на външно осветление – улично, парково и др.

2.1. Информационна основа за ОПЕЕ

Систематизирането на информацията и изграждането на енергийна база данни е необходимо условие за да се започне разработването на една общинска програма.

Информацията за изработване на настоящата програма е събрана от Програмата за ЕЕ 2010-2013 г., Програмата за насърчаване използването на енергията от ВЕИ 2012-2020 г., от счетоводството на общината, от дирекция “Обща администрация”.

3. ПРИОРИТЕТИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

3.1. Избрани приоритетни целеви групи

Изборът на целеви групи се извършва след преценка на направените разходи за енергия в натурално и стойностно изражение, потенциала за реализиране на икономии, социална значимост, нивото на комфорт, степента на влияние на структурите на администрацията и др.

Енергийните разходи на община Чупрене за 2013 година, разпределени по сектори и целеви групи в натурално и стойностно изражение са показани в таблица по-горе и те възлизат на 230 434 лв.

Определя се приоритет на целевите групи в зависимост от консумацията на енергия, степента на влияние на общинската администрация и важността на обектите за общината като цяло.3.1.1. Избрани приоритетни обекти

Целевата група „Образование” заема 26% от общото енергопотребление. Годишната консумация за 2013 год. в натурално и стойностно изражение за двете училища по елементи е както следва:

Сектор „Образование”

Електро-

енергия


Въглища

Дърва

за горенеОбщоkWh

лв.

т

лв.

м3

лв.

лв.

1.

Основно училище „Акад.М.Димитров” – с.Чупрене

5370

1283

21

6650

5

100

8030

2.

Основно училище „Христо Ботев” - с.Горни Лом

10681

2378

24

7662

5

100

10140

18170

През 2012 г. беше изпълнен проект “Енергоефективни мерки в ОУ Акад.М.Димитров” с.Чупрене и ОУ “Хр.Ботев” с.Горни Лом” по ОП ”Регионално развитие” на стойност 392000 лв. След реализацията на проекта енергийните разходи намаляха с 12% през 2013 спрямо 2012 г.

През 2011 год. е извършено саниране и на двете детски градини в с.Чупрене и с.Горни Лом. И там след санирането се отчита снижение на разходите за енергопотребление.

Целеви групи “социални и културни дейности”:

Други две сгради, които са ремонтирани и санирани в общината през последните три години са ЦНСТ с.Долни Лом и ЦНСТ с.Репляна.

В момента се ремонтират сградите на читалище ”Хр.Ботев” с.Чупрене и читалищен салон с.Горни Лом по проект, финансиран от програма ТГС България –Сърбия, който включва и саниране на сградите.

През 2008 г. е изготвено енергийно обследване на сградата на ТИЦ – Чупрене, а през 2014 г. предстои саниране на сградата по проект, финансиран от ПРСР чрез МИГ “Западна стара планина”.

През 2013 г.е изготвено енергийно обследване на сградата на кметство с.Върбово и проекти за преустройство в ЦНСТ. Подаден е формуляр за кандидатстване по програма “Красива България” за 2014 г. за финансиране на проекта.

Остарелият сграден фонд изисква прилагането на скъпи енергоефективни мерки, които имат дълъг срок на възвращаемост.

Целевата група „Улично осветление” заема около 26% от общото годишно енергопотребление за 2013 година. Уличното осветление се ползва целогодишно, средно по 10 часа на ден, като през зимните месеци експлоатацията е по-продължителна. Общият брой на инсталираните осветителни лампи е 411, като най-голяма част са с мощност 38 вата.

3.2. Списък на обектите и предприетите мерки от програмата за енергийна ефективност 2010 -2013 година.

От анализа на енергопотреблението на обектите, техническото им състояние към настоящия момент са изпълнени и мерки за повишаване на енергийната ефективност, както следва:.

Обекти

Списък от мерки

Година

1.

Улично осветление

Оптимизиране броя на освет. тела и подмяна на уличната ел.мрежа

2011 –

2013


2.

ОУ„Акад.М. Димитр” с.Чупрене

Саниране на сградата, подмяна на дограмата

2011-12

3.

ОУ „Христо Ботев” - с.Горни Лом

Саниране на сградата, подмяна на дограмата

2011-12

4.

Детска градина с.Чупрене

Саниране на сградата, подмяна на дограмата

2011

5.

Детска градина с.Горни Лом

Саниране на сградата

2011

6.


Административна сграда с.Чупрене

Подмяна на дограмата, нова отоплителна инсталация

2013

7.

Кметства – Г.Лом, Средогрив, Репляна Протопопинци

Подмяна дограма

2011

2012


2013

8.

ЦНСТ - с.Долни Лом и с.Репляна

Саниране на сградите, подмяна на дограма, нови отоплит.инсалации и ел.уреди

2010

2011


2012

9.

Част от общинските сгради с РЗП над 1000 кв.м /училища/

Изготвяне на технически и енергийни паспорти

2012

20133.3. Списък на обектите и предвидените мерки за енергийна ефективност за периода на програмата 2014 -2017 г.:Обекти

Списък от мерки

Година

1.

Улично осветление

Оптимизиране броя на освет. тела и подмяна на уличната ел.мрежа

2014 –

2015


2.

Административна сграда с.Чупрене

Саниране на сградата

2014

3.

Общинска сграда – ТИЦ Чупрене

Саниране на сградата, подмяна на дограмата

2014

4.

Читалище “Хр.Ботев” с.Чупрене

Саниране на сградата, подмяна на дограмата

2014

5.

Читалищен салон с.Горни Лом

Саниране на сградата, подмяна на дограмата

2014

6.

Кметство с.Върбово – преустр. В ЦНСТ

Преустройство, саниране на сградата, подмяна на дограмата

2014 -

2015


7.

Общински сгради с РЗП над 500 кв.м

Енергийно обследване, изготвяне на технически и енергийни паспорти

2014 -

2016


8.

Общинските сгради с РЗП над 250 кв.м

Изготвяне на технически и енергийни паспорти

2015 -

2016


9.

Общински сгради – кметства и др.

Саниране на сградите, подмяна на дограмата

2015 -

20174. ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

4.1. Икономия на енергия, снижаване на разходите При разработването на програмата за енергийна ефективност са взети предвид предложените мерки от енергийно обследване на някой общински сгради и подготвените проекти, включващи топлоизолации на сгради и подмяна на дограма, нови отоплителни инсталации, нови котли, нови ел.инсталации и нови енергоспестяващи осветителни тела. Новите ел.уреди, които се закупуват за социалните домове е важно да са от клас “А” на енергопотребление.

4.2. Екологични ефекти

В резултат на реализираните енергоспестяващи мерки ще се намали количеството на вредните емисии във въздуха и ще се ограничи парниковият ефект.4.3. Социални

След прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинските сгради ще се подобри микроклимата и условията за работа и обитаване.4.4 Икономическа ефективност на програмата и повишаване качеството на услугите. Допълнителни ефекти от програмата

Спестяванията в резултат на взетите мерки в избраните целеви групи ще облекчат общинския бюджет и ще доведат до осигуряване на по-високо качество на услугите.

Намаляването на енергийните разходи, платени от бюджета на общината може да се постигне чрез мерки за енергийна ефективност при запазване качеството на услугите или подобряването им. При прилагането на мерките в сектор „Образование” ще се подобри комфорта на обитаване при спазване на съответните нормативни изисквания за температура, влажност, осветеност и др.показатели.

В целева група „Улично осветление” ще се повиши безопасността и удобството и ще намалеят отрицателните влияния.

Прилагането на ОПЕЕ ще доведе до подобряване на експлоатационните условия в обектите, намаляване на заболеваемостта, разходите за болнични и медицински услуги. Ще се повиши общественото съзнание по проблемите на енергийната ефективност.
5. НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ

Според предварителните разчети по укрупнени показатели, необходимите средства за реализиране на програмата са следните:

Общо за целия период 2014 – 2017 година са необходими 450 000 лв., които по години се разпределят както следва:

2014 година – 250 000 лв.

2015 година – 160 000 лв.

2016 година – 23 000 лв.

2017 година – 17 000 лв.
6. ФИНАНСОВ ПЛАН

6.1. Източници на финансиране

При определяне на финансовата рамка на програмата се спазват принципите на взаимно зачитане на интересите, максималните икономически и социални ползи, контрол върху материалните активи, създаване на местен капацитет за осъществяване на програмата и свеждане на риска по отношение на откупуване на инвестициите до минимален.

Източник на финансиране могат да бъдат общинския бюджет - целеви субсидии от държавния бюджет за капиталови разходи или собствени приходи, като използването на тези средства се регламентира със закон. Други възможности за финансиране са следните:


 • Оперативни програми

 • Фонд “Енергийна ефективност”

 • Международен фонд “Козлодуй”

 • Национален доверителен екофонд

 • Средства по различни български програми

 • Безвъзмездни средства от различни фондове и международни програми

 • Договори с гарантиран резултат

За сградите, които предстои саниране, подмяна дограма през 2014 г. има осигурено финансиране.


7. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

7.1. Институционализиране

В общината ще се определи отговорник по енергийната ефективност, който ще е и координатор в Областния съвет по енергийна ефективност. При необходимост ще бъдат привличани квалифицирани специалисти от специализирани фирми, които със своята дейност ще подпомагат процеса на изпълнение на ОПЕЕ за периода 2014 – 2020 година.7.2. Срокове за изпълнение

Първи етап, отчет за изпълнение – юни 2015 година.

Втори етап, отчет за изпълнение – декември 2017 година.

7.3. Създаване на система за комуникация

Информиране на ръководството на общината и на обществеността за изпълнението на програмата ще се извършва чрез отчети за изпълнението на програмата. За информирането на населението по проблемите на енергийната ефективност и изпълнението на общинската програма ще се използват специалисти от общинската администрация, както и възможностите на пресата.


8. ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО

За решаване на проблемите, включени в ОПЕЕ, е необходимо широкото участие на всички сектори и целеви групи, консумиращи горива и енергия, както и на гражданите на община Чупрене. Важно условие за изпълнение на програмата е контролът, който упражняват Кмета и Общинския съвет по спазването и, също така по спазването на закона за енергийната ефективност и законите с пряко отношение към ЕЕ и подзаконовити нормативни актове: • Закон за устройство на територията /ЗУТ/;

 • Закон за енергетиката /ЗЕ/;

 • Закон за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/;

 • Закон за обществените поръчки /ЗОП/;

 • Наредба за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;

 • Наредба за извършване на проверката за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли и на климатичните инсталации

 • Наредба за техническите паспорти на строежите /към ЗУТ/.

 • Наредба за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономии на енергия в сгради по чл.168, ал.4 във връзка с чл.169 ал.1, т.6 от ЗУТ;

Важно задължение на общината, което е вменено в ЗЕЕ са годишните отчети по програмата, които до 31 март всяка година се изпращат до Агенцията за устойчиво енергийно развитие и до Областния управител.Програмата за ЕЕ на общината е отворен документ и може да се актуализира при необходимост.
Програмата е приета с Решение № 314 по Протокол № 24 от заседание на Общинския съвет, състояло се на 12.02.2014 г.

Председател ОбС Чупрене: / Б.СтанковКаталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница