Програма за опазване на околната среда на община твърдица г р. Т в ъ р д и ц а с е п т е м в р и 2 0 1 2 г о дстраница3/4
Дата22.07.2016
Размер498.82 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4


Демографска характеристика
Населението на община Твърдица за периода 2008 -2011 год. е както следва:


Години

Брой население

2008

16 489

2009

16 391

2010

16 342

2011

16 329

Има трайна тенденция на намаляване на населението на община Твърдица. Това се дължи главно на изселването и влошената възрастова структура за всички населени места в общината. Миграцията също е насочена основно извън общината и е свързана най – вече с безработицата в региона.

Данните по основните демографски показатели в община Твърдица за последните години като раждаемост, смъртност, естествен и механичен прираст са разнопосочни, като се колебаят в отрицателна и положителна посока. Като цяло причините за негативните тенденции се коренят в общото за страната, региона и общината влошаване на основни социални и икономически параметри, които рефлектират върху демографските процеси.

Данните за образователната структура на населението сочат, че има положителна тенденция към подобряване на образователната структура в общината. Въпреки тези положителни тенденции общината изостава от средните показатели за областта и особено от тези за страната.

Намалява делът на лицата в подтрудоспособна възраст, непрекъснато увеличаване делът на лицата в надтрудоспособна възраст и по-стабилни стойности на дела на лицата в трудоспособна възраст.


Етническият състав на населението на община Твърдица, освен българите, включва основно две малцинствени групи – роми и турци.

Същевременно, относителният дял на ромското население в община Твърдица е нараснал точно четири пъти – от 5.2% на 20.8%. Сравнително стабилен остава делът на турското население в общината в рамките на 10-11%.

В последните години все по-голяма част от населението търси своята реализация извън общината. Доходите са едни от най-ниските за в областта, което определя ниската покупателна способност на населението. Увеличава се делът на социалните доходи, което говори за нарастваща зависимост от системата за социална защита. Висок е и делът на доходите от домашното стопанство, което отразява една тревожна тенденция на натурализация.


Заетост и безработица
Характерна особеност за всички общини и за областта като цяло е нарастване относителния дял на заетите в частния сектор, което е обяснимо с настъпилите промени в социално-икономическото развитие, преструктури-рането на икономиката и преминаването на по-голямата част от икономическата активност в стопански субекти с частен характер.
През месец юни 2012 год. броят на регистрираните безработни в Община Твърдица е 1416. Спрямо май 2012 год. безработните в общината се увеличават с 28 лица.

През месец юни 2012 год. равнището на безработица е 27.8 %. В сравнение с месец май 2012 година равнището на безработица се увеличава с 0.5 пункта.

За периода януари – юни 2012 година в Община Твърдица са заявени общо 283 места, в т.ч. 162 по програми за заетост и 121 в реалната икономика. От местата, заявени в реалната икономика, най-много са местата от сферата на търговията, преработващата промишленост, административни и спомагателни дейности.

От началото на 2012 год. в програмите за заетост са заети общо 208 работни места.

Трайно безработни и безработни с ниска квалификация на пазара на труда в общината преобладават регистрираните без квалификация, недостиг на умения и ниско образование. Най-голям дял от тази група се пада на етническите малцинства от населените места Твърдица, Шивачево и Сборище.

На първичния трудов пазар движението на свободни работни места е относително нисък, най-често има търсене на работници в шивашката промишленост и лесо-културните дейности.

По-често свободни работни места се обявяват в различните програми за временна заетост.
ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНАСЯЩА СЕ ДО ОКОЛНАТА СРЕДА:
Въздух
Под качество на атмосферния въздух се разбира състоянието на приземния слой на атмосферата, определено от състава и съотношението на естествените съставки и добавени вещества от естествен или антропогенен произход. Замърсяването на атмосферния въздух е всяко постъпване в него на вредни вещества, които предизвикват промени в качеството му, водещи до неблагоприятни последици за здравето и комфорта на хората, увреждат живите ресурси, почвата, екосистемите и материалните ресурси.

На територията на Община Твърдица не се провеждат системни наблюдения върху качествата на атмосферния въздух и лабораторни анализи за нивото на фоновото замърсяване не се извършват периодично, тъй като района не спада към екологично застрашените зони, така наречените горещи точки.

По тази причина не съществуват пунктове за контрол на качеството на въздуха, включени в националната мрежа за мониторинг на качеството на атмосферния въздух.

В община Твърдица няма промишлени обекти значими източници на замърсители на въздуха в резултат на това не са констатирани екстремни ситуации или други данни за замърсяване на приземния атмосферен слой.

През месец август 2004 год от протокол № 1633/12.08.2004 год; протокол № 1639/ 13.08.2004 год и № 1648/14.08.2004 год. е видно, че е извършвано замерване концентрациите на имисии вредни вещества в атмосферния въздух на територията на гр. Твърдица.

Проследени са концентрациите в динамиката на следните инградиенти: озон; серен диоксид; азотни оксиди; прах РМ 10; въглероден оксид; сероводород; амоняк; метан; и шест метереологични фактори.

Обследването не дава данни за превишаване на пределно допустимите концентрации /Приложение № 1/ съгласно Наредба № 14, издадена от Мини-стерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите за норми за ПДК на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места.

Постоянни източници на емисии във въздуха на територията на общината са автомобилния транспорт и комините на жилищните сгради.

Около 95% от домакинствата ползват дърва като средство за отопление през зимния сезон.
Изводи:

1. Географското разположение и климатичната характеристика не определят съществуващите неблагоприятни метеорологични условия по отношение възможности за дифузия или друго развитие на само пречистващи процеси в атмосферния въздух.

2. Наличната в общината информация не показва замърсяване на въздуха, изразено с наднормени концентрации на вредни газове и прах.
Води
Водният ресурс на територията на общината се формира от няколко реки и микроязовири. Речните площи са 121 дка и включват реките: Твърдишка, Козаревска, Блягорница, Боровдолска и Долап дере и Беленска.

Реките се използват за напояване и отчасти за водоснабдяване.

Река Твърдишка се образува от Топлата и Студената реки, които водят началото си от билните части на планината и малко над града се сливат. Минималният отток на реката в засушливия период е около 100 л/сек.

Град Твърдица е най–големият източник на отпадни води в Общината: промишлени и битови.

През 2003 год. е извършено пробонабиране на отпадъчна вода на „Аглика” АД – гр. Твърдица, преди заустване в р. Твърдишка. Спрямо категорията на водоприемника – ІІ категория за река Твърдишка, отпадните води не надвишават нормите по показатели: активна реакция /рН/, разтворен кислород, наситеност с кислород, електропроводимост, разтворени вещества, неразтворени вещества, ХПК, БПК 5, амониев азот, сулфати, хлориди, манган, хром.


Наименование на показателя

Стойност и допуск на показателя ІІ кат.

Резултати от изпитването

Активна реакция рН

6,0 – 8,5

8,42

Разтворен кислород

4

1,2

Наситеност с кислород

40

17

Електропроводимост

1 300

2 300

Разтворени вещества

1 000

1 300

Неразтворени вещества

50

25

ХПК

70

68,6

БПК5

15

10,4

Азот – амониев

2,0

0,22

Сулфатни йони

300

79,2

Хлориди

300

455,3

Манган

0,3

---

Хром /общ/

---

---

Река Козаревска, която протича на 3 км. западно от гр. Твърдица, също води началото си от билните части на планината, на 15 км. северно от Козарево. Минималният отток е около 25-30 л./сек.

Река Блягорница е значително по малка от горните. Тя отводнява планинските ридове източно от гр. Твърдица и север-северозападно от с. Сборище. Минималният и отток е около 10 л/сек.

Всички споменати по–горе реки в подножието на планината и върху голяма част от полето са отложили обширни наносни материали под формата на характерни поройни конуси, в които през сухия период почти или изцяло губят оттока си.

Предвид географското положение и значимост на река Тунджа, в системата на Националния мониторинг през годините, периодичен контрол се извършва на строго регламентирани пунктове.

Микроязовирите и водоемите заемат площ 954.7 дка с 5 300 куб.м. вода. Те включват: Микроязовир „Митрокук” и водоем в землището на гр. Твърдица; Микроязовир „Оризари” и рибарници в землището на с. Оризари; Микроязовир и водоем в землището на гр. Шивачево; Водоем в землището на с. Сборище; водоем в землището на с. Близнец.

Микроязовирите и водоемите се използват предимно за напояване и рибовъдство. В структурата на поземления фонд, като териториален ресурс, водните площи представляват 2 %.

В прилежащата територия на бившия рудник „Хаджи Димитър” община Твърдица е узаконила и концесионира минералния извор „Топлата вода” с дебит 5 л/сек.


Състояние на водоснабдителната система в общината:

Съществуващата изграденост на водоснабдителните системи в община Твърдица показва задоволителна обща водоснабденост.

Водоснабдяването на населените места и стопанските обекти на територията на общината се осъществява от „В и К” гр. Сливен чрез група за поддържане в гр. Твърдица.

За гр. Твърдица към настоящият момент няма изградена градска пречиствателна станция за отпадни води същите се заустват директно в реката и представляват опасност от възникване на епидемии. Има изготвен проект за Пречиствателна станция за отпадни води със следните подобекти – площадкови и довеждащи комуникации, ЕЛ., КИП и автоматика. Уточнена е площадката от 10 дка. за ПСОВ в южната част на града – местността „Дърварски път”.

Съществуващата градска канализационна мрежа е заустена в преливник (септична яма), изграден в централната градска част и прелива директно в реката.

Водоснабдяването на населените места се осъществява от местни водоизточници.

Съществуващите водни запаси осигуряват нормално водопотребление и са достатъчни за задоволяване на битовите и производствените нужди на общината, но през летния сезон дебитът на част от водоизточниците значително намалява.

Водата е с добри питейни качества съгласно периодичните изследвания, провеждани от РИОКОЗ гр. Сливен.

Основна част от мрежата е изкрадена през 70–те години. Част от канализационната мрежа на гр. Твърдица е подменена.

На територията на общината са изградени водопроводни мрежи по населени места както следва: • гр. Твърдица (включително кв. Козарево) – 62.7 км; в т.ч. 32.8 км. външни водопроводи и 29.9 км. вътрешни водопроводна мрежа;

 • гр. Шивачево – общата дължина на водопроводната мрежа е 28.4 км., в т.ч. 9.4 км. външни водопроводи и 19.0 км. вътрешна водопроводна мрежа;

 • с. Сборище – общата дължина на водопроводната мрежа е 17.7 км., в т. ч. 4.0 км. външен водопровод и 13.7 км. вътрешна водопроводна мрежа;

 • с. Оризари - общата дължина на водопроводната мрежа е 11.0 км., в т.ч. 4.1 км. външен водопровод и 6.9 км. вътрешна водопроводна мрежа;

 • с. Бяла паланка и с. Жълт бряг – общата дължина на водопроводната мрежа е 16.1 км. в т.ч. 9.9 км. външни водопроводи и 6.2 км. вътрешна водопроводна мрежа;

 • с. Боров дол – общата дължина на водопроводната мрежа е 12.2 км., в т.ч. 6.4 км. външен водопровод и 5.8 км. вътрешна водопреносна мрежа;

 • с. Червенаково и с. Близнец общата дължина на водопроводната мрежа на двете населени места е 10.8 км., в т.ч. 4.8 км. външен водопровод и 6.0 км.вътрешна водопроводна мрежа;

 • с. Сърцево – общата дължина на водопроводната мрежа е 2.8 км., в т.ч. 1.6 км. външен и 1.2 км. вътрешна водопроводна мрежа.


Изводи:

1. През общината преминават значителни водни количества от реките, които текат през нейната територия.

2. Няма достатъчно информация, позволяваща оценка на количеството водни ресурси на община Твърдица.

3. Качеството на питейните води в Община Твърдица е добро и отговаря на нормативните изисквания.

4. Не е констатирано влияние на изпускани отпадни води върху питейни водоизточници.

5. Необходимо е намиращите се в непосредствена близост до реките и каналите сметища да се ликвидират.


Почви
Почвата представлява сложна полифункционална динамична структурна система в повърхностната част на земната кора. Изменението на произволен компонент води до изменение на останалите компоненти и установяване на ново динамично равновесие.

На територията на Община Твърдица локални замърсявания на почвите не се наблюдават. Употребата на торове и пестициди е в границите на нормативите. Важен проблем е събирането и безопасното съхраняване на залежали и негодни пестициди и такива с неизвестен произход, тъй като тези препарати не се стопанисват правилно.

В последните години в частните земеделски стопанства се употребяват пестициди, които са бързо разграждащи се и без остатъчни ефекти.

Реакцията на почвата оказва съществено влияние върху почвообразувателния процес и върху почвеното плодородие. От нея зависят до голяма степен жизнената дейност на микроорганизмите, посоката на биохимичните процеси и достъпността на хранителните вещества за растенията.

Прието е, че най–благоприятна за растенията е слабо киселата и неутрална реакция на почвата.

Във връзка с мониторинга на почви по програма на НАСЕМ се извършва наблюдение на вкислени почви в землището на с. Сборище.

Пробонабирането на почвени проби се извършва веднъж годишно /Приложение № 2/

Отпадъци
Динамичното развитие на човешкото общество особено остро поставя проблемите на отпадъците като резултат от неговата дейност. Различните видове отпадъци са един от недостатъчно проучените източници на замърсяване на околната среда, с негативно влияние върху природата и населението.

Отпадъците са пряк замърсител на компонентите на околната среда и носят непосредствен риск за здравето и живота на хората.

Основни източници на битовите отпадъци са домакинствата, учрежденията и отпадъци от уличната и дворната растителност.

Предвид това, че населените места в общината са предимно със селски характер преобладават растителните и животински отпадъци, а през зимата и пепел от битовото отопление.

Отчита се и факта, че почти всяко семейство има лично стопанство и голяма част от кухненските отпадъци се оползотворяват от домакинствата.

Строителните отпадъци /СО/ се формират от строителство, ремонт и реконструкция на сгради и други обекти.

До момента не съществува система, която да гарантира наличието на достоверна информация за количествата на образуваните строителни отпадъци и начините за тяхното третиране.

Приоритетен проблем за общината е изграждането на регионално съоръжение за третиране на отпадъци в регион Стара Загора.

Съпътстващите стъпки преди реализацията на регионалното депо са важни дейности на община Твърдица по отношение на битовите отпадъци:
Други текущи мероприятия за поддържане на чистотата в общината са:


 • система от законови и икономически мерки за предотвратяване на образуването на нови нерегламентирани сметища;

 • създаване на оптимална организация за събиране, извозване и обезвреждане на отпадъците за цялата община;

 • организиране на система за безопасно съхранение на негодни селскостопански препарати;

 • частично обновяване на съдовете за събиране на отпадъците;

Поради липса на данни за морфологичния състав на неопасните отпадъци от Община Твърдица се приема средния за страната, а именно:


Морфологичен съставХартия

4.0 %

Пластмаса

1.6 %

Стъкло

1.8 %

Метали

4.6 %

Текстил

1.8 %

Гума, кожа

0.8 %

Растителни

20 %

Други

65.4 %


Събиране и извозване
Организирано сметосъбиране има във всички населени места в община Твърдица.

С решение на общински съвет от месец април 2005 год. е открита дейност „Чистота” към общинска администрация, с което се постига значително подобряване на този процес. Дейността по сметосъбиране и сметоизвозване се извършва от общината.

През 2005 година е закупена една сметосъбираща машина, а за по–добро обслужване и обхващане на всички населени места в организирано сметосъбиране през 2007 година са закупени и останалите две.

Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва с БМС – 1 бр.; Хюндай – 1 бр.; Мерцедес - 1 бр. по предварително изготвен график от общината.

Съдовете за сметосъбиране са различни поцинковани варели и контейнери.

В град Твърдица са разположени 200 контейнера. Наличните съдове за отпадъци на територията на цялата община са около 420 броя.

Обикновено контейнерите се поставят на по–централните места, пред и около жилищните блокове, в близост до магазини, училища и фирми, а кофите за смет пред частните домове.

Състоянието на кофите и контейнерите за събиране на отпадъци е задоволително.

Участието на обществеността в процеса на управление на отпадъците в настоящия момент е слабо изразено.

Характерно е депонирането на битови отпадъци на неорганизирани сметища.

Те са ситуирани върху естествени терени, които най–често са сухи дерета, тераси на реки, нарушени терени.
Методи и начини за преработка на отпадъците преди предаването им за крайно обезвреждане
На територията на Община Твърдица няма отредени площадки за претоварни станции, както и за разделно събиране на отпадъците.

Отпадъците се събират, транспортират и депонират смесено.

В района на общината няма предварителна обработка на отпадъците преди тяхното депониране.

По отношение на Наредбата за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори /ДВ. 2000 г./ , община Твърдица не е предприела действия по определяне на места за събиране на излезли от употреба батерии, поради липсата на икономически стимули за населението, необезпеченост на общината и все още неясната национална политика по третиране на тези отпадъци и липсата на инсталации за третирането на различните видове батерии.

По отношение Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак /ДВ 2000 г./, община Твърдица не е предприела действия по определяне на местата за събиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак поради липсата на икономически стимули за населението, необезпеченост на общината и все още неясната национална политика по третиране на тези отпадъци и липсата на изградени регионални инсталации за третирането им.

По отношение Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти /ДВ 2000 г./ смяната им се осъществява в сервизите и бензиностанциите извършващи смяна отработени масла.


Изводи:

1. Необходимо е да се организира почистване и рекултивация на замърсените терени.

2. Наложително е след почистване на замърсените терени, осъществяването на контрол за недопускане на нови замърсявания в цялата община.
Депониране

Управлението на отпадъците на територията на общината се извършва по известните и масово използвани в страната практики, което определя и наличието на съпътстващите проблеми.

През 2006 год. са закрити седем броя нерегламентирани сметища.

Пред 2009 година е преустановена експлоатацията на общинско депо за неопасни отпадъци /битови и строителни/, находящо се на територията на община Твърдица, местност „Лагун” в землището на гр. Твърдица, имот № 000477, площ 14,653 дка., с оператор на депото – Община Твърдица.

Практиката всяко населено място да има депо е несъизмерима с актуалното екологично законодателство, в предвид постепенното преминаване към регионални депа за твърди битови отпадъци.

Сметището не е оградено и охранявано съгласно изискванията и на негова територия пребивават хора, които събират метални и хартиени отпадъци и ги предават на съответните пунктове. Наблюдава се замърсяване с леки фракции – найлонови торбички в масивите намиращи се в непосредствена близост с депото.

Тъй като единственият начин за обезвреждане на отпадъците е тяхното депониране, същите се събират от местата на тяхното генериране и се транспортират на общинско депо за неопасни отпадъци гр. Нова Загора, местност „Новия кладенец”, в землището на село Езеро.

За регион Стара Загора се предвижда изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците, обслужващо общини Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел баня и Раднево.

Към проекта е предвидено изграждане на претоварни станции в района на община Казанлък, община Гълъбово и община Гурково която ще обслужва и община Твърдица.Защитени територии, гори и биоразнообразие
На територията на община Твърдица се намират няколко естествени природни забележителности.

Природна забележителност ”Тиса”. Намира се в местността Еленска глава в землището на с. Боров дол при надморска височина 1100м. Обявена е за природна забележителност през 1987 год. Представлява двуетажно буково – тисово насаждение. Тисът е иглолистно дърво с тъмнозелена разперена корона. Има здрава и устойчива на гниене дървесина. Известен е още като тис отровачка, защото всички вегетативни органи на растението са отровни. Тисът е рядък за българската горска флора вид и сеченето му е забранено. Районът е характерен с изключително разнообразие, както на горско дървесна растителност, така и на билки. В насаждението се срещат естествено обикновена ела /Abies alba/ и черен бор /Pinus nigra/. Възрастта на бука е около 140 години, а на тиса около 50 год.

Природна забележителност „Голямата топола”. Намира се в местността Шатова нива, гр. Твърдица при н.в. 300 м. Предполагаема възраст - 120 год. обиколка – 8.40 м. Обявена е за природна забележителност през 1987 год.

Вековно дърво „Стоянов бук”. Намира се в близост до м. Робинзон. Височината на дървото е 32 м. Предполагаема възраст – 250 год. обиколка при височина: 1.30 м. – 4.80 м.

Естествено находище на Черен бор /Pinus nigra/. В близост до местността Девина, насаждението е на възраст 80 год.

На територията на общината се намират и няколко пещери:

„Пайсий”. Входът е разположен на 1280 м. надморска височина. Общата дължина на галериите е 152 м.

Пещерата „Слънчев бряг” се намира в землището на рудник „Шешкинград”. Пещерата е едноетажна, разклонена, пропастна. Входът е малък (0.9 на 1.1м.). Общата дължина на галериите е 101 метра.

Пещерата „Ботуша” се намира в землището на рудник „Шешкинград”, по течението на Студената река. Суха пещера, няма образования, леснодостъпна.

Пещерата „Водопадна” № 2. Пещерата е в землището на рудник „Шешкинград” от дясната страна на Студената река. Хоризонтална е, неразклонена, суха, леснодостъпна, без образования. Общата дължина е 14 м.

Пещерата „Йонко” се намира на около 3 км. от рудник „Твърдица”. Входът е с размери 3.40 – 1.40. Общата дължина е 80 м.

Пещерата „Мъгливият сняг” пропастна пещера, новооткрита. Общата дължина на пещерата е 2 300 м.

Има още „Богомилската пещера”, „Свирчинашка пещера” - тя има стойност като археологическо находище.

Водопади – в местността „Корела „ по Козаревската река са разположени система от водопади. Височината на най – големия водопад е 10 м.


Гори

Дърводобивът и дървопреработването за Община Твърдица са традиционни.

Горско – дървесната растителност е съставена от широколистни и иглолистни гори. Общата площ на горския фонд е 28 837 ха, от които 25 756 ха залесени, в т. ч. иглолистни видове 9 288 ха, (36 %) и широколистни видове 16 468 ха (64%).

Горския фонд се стопанисва и експлоатира от Държавно горско стопанство и Община Твърдица. Собственост на Община Твърдица са 8904.6 ха.

От добитата широколистна дървесина все по голям дял се пада на дървата за огрев.

Лечебни растения
Към настоящия момент няма дани за количествата на билките растящи на територията на общината.

Билки добивани от естествени находища и поставени под специален режим и ползване на територията на общината са: червен божур, решетка, лечебна иглика, лудо биле, лечебен ранилист, лазаркиня.

Режимът на ползване от естествени находища е определен със Заповеди № РД -88/16.02.2001 год. и РД – 89/01.02.2012 година на Министъра на околната среда и водите.


 1. Дървесни:

- Благун, Летен дъб, Полски ясен, Сребролистна липа, Бадем, Бяла акация, и много други които не се използват за билкосъбиране.


 1. Храстови:

- драка, дрян, червен глог, шипка, трънка, къпина, черно кучешко грозде, смрадлика.


 1. Тревни:

- жълт кантарион, риган, бял равнец, червен кантарион, коприва, полски хвощ, глухарче, мента, бъз, горска ягода и др.

В района на ДЛ „Твърдица” се срещат растения, обявени за редки и защитени растителни видове, записани в „Червената книга”. • Джел (Ilex aguifolium)

 • Битински синчец (Scila bithynica)

 • Горска съсънка (Anemone sylvestris)

 • Български ранилист (Stachys bulgarica)

 • Гръцка ведрица (Anthemis bulgarica)

 • Тис (Taxus baccata)

Опазване на ресурсите и разнообразието на лечебните растения: чрез система от мерки и дейности.

Засилен контрол върху събирането на жълт кантарион и липа, поддържане и съхраняване на екосистемите и естествените им местообитания.


Туризъм и лов
В общината съществуват добри условия за развитие на планински и ски туризъм, ловен туризъм и екотуризъм. Ниша в тази област е и бъдещото развитие на селския туризъм. На територията на общината има подходящи бази за настаняване и обслужване на туристите.

Туристическо дружество „Чумерна”-гр. Твърдица разполага със ски - влек, ски – база от 6 бунгала и столова. Ски пистата е с дължина 667 м, а капацитета на ски – влека е 400 човека на час. Природните условия дават възможност 4 месеца в годината да се използва ски пистата.

В Твърдишкия Балкан се намират хижите „Ловен дом”, ”Буковец” и „Представителна хижа”.
Ловни видове, местонахождения, възможности за ограничено ползване.
Пресеченият терен, разнообразните изложения, широколистната растителност и наличието на много пасища благоприятстват разпространението и възпроизводството на едър и дребен дивеч от почти всички видове в обособените ловно – стопански обекти.

Районът се характеризира с богато разнообразие от дивеч, което е предпоставка за развитие на ловния туризъм. Срещат се основно: бозайници- елени, кошути, муфлони, сърни, диви свине, чакали лисици, язовец, зайци; От птиците преобладават ястреби, пъдпъдъци, гривеци, гургулици и др.

По рядко киклик, бекас, фазан, скален орел.

През пролетния и зимния прелет в района стационират различни видове облетен и водоплаващ дивеч, като диви патици и по - рядко гъски.

Този потенциал е добра предпоставка за развитието на ловен туризъм.
Шум и вредни физични фактори
Конкретни замервания на шумовото натоварване не са извършвани.

Въпреки това, може да се каже, че община Твърдица не е обременена с голямо шумово натоварване.

Ж. п. линията София – Карлово – Бургас минава през Твърдица, Сборище и Шивачево, но не може да се каже, че този транспорт се явява значителен източник на шум.

В границите на населените места на общината няма предприятия източници на наднормено излъчване на шум.

Съществуват различни източници на шум в селищната среда.

Огледите показват, че комунално – битовия шум в Твърдица се сформира предимно от транспортния трафик.


Културно историческо наследство
Историческа справка

Името Твърдица /Фердич, Ферджес, Бердитца/, твърди се, че то е от старобългарски произход.

Най–рано името се среща в първия местен писмен паметник – открита плоча в Богомилската пещера.

Името се среща в карта на Балканския полуостров, издадена в Рим /1048 г./ подарена от италиански журналист Зилони на Петър Бакалов от Твърдица.

На картата надписът е придружен от стар военен термин, отнасящ се до крепостта Градището.
Археологически находки
Първите следи от живот на територията на Твърдишка община са открити в най–долните културни пластове на селищната могила „Кицова”.

Тя е разположена при сливането на реките Твърдишка и Козаревска в най-южната част на рида Лагуна. Откритите керамични фрагменти и оръдия на труда се датират от периода на новокаменната епоха – VІІ хил. пр. Хр.

Върху самата селищна могила и северно от нея, върху южната част на рида Лагуна, е разположено тракийско селище, обитавано през І хил пр. Хр.

Доказателство за това са откритите съдове от погребението на тракийски аристократ в надгробна могила.Открити са и монети на имп. Антонин Пий /138 – 161 г/, имп. Гордиан ІІІ /238-244 г./ имп. Клавдий ІІ Готски /268 -270 г./, имп. Константин /306 – 337 г/.

Селища от римския период и богат некропол са регистрирани и в чертите на съвременния град Шивачево и в землищата на всички съставни села на Община Твърдица.

И днес въображението на съвременника е поразено от величието и внушителните размери на крепостите при Твърдица, Шивачево, Козарево. Крепостта в местността Калята при Шивачево поддържа оживена кореспонденция, според откритите оловни отпечатъци скрепяващи писмата на византийски военачалници до тази крепост. Твърдишкият проход играе много важна роля по това време. Доказателство са откритите византийски златни и бронзови монети в близките околности до прохода и внушителните останки от крепостта Градището.


ІІ. SWOT АНАЛИЗ
За да се определят тенденциите в средата, които имат значение за общинската екологична политика, е необходимо да се извърши анализ на описанието на общината.

При SWOT анализа се разделя обектът на стратегически анализ от средата, в която той функционира.

SWOT анализът разглежда вътрешните за общината силни страни /Strengths/ и слаби страни /Weaknesses/ и външните за общината възможности /Opportunities/.

Възможностите представляват най – благоприятните елементи на външната среда за общината, от която тя се възползва или би могла да се възползва.

Заплахите са най – неблагоприятните сегменти на външната среда за общината, които поставят пречки пред настоящето или желаното състояние.

Силните страни са ресурс, умения или друго преимущество на общината. Те са компетенция, даваща сравнително предимство на общината.

Слабите страни са ограниченията или недостига на ресурси, умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на общината.

Общинската стратегия може да се формулира като: Концентрираща и Защитна.

Концентриращата стратегия на развитие е насочена към използване на благоприятните условия за развитие чрез намаляване на слабите страни.

Защитната стратегия се стреми към запазване и съхраняване на силните страни и на възможностите за развитие на общината.ІІІ. ВИЗИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
Формулиране на визията

Общината да се развие като център на екотуризъм и средище на производство на екологична селскостопанска продукция, при запазване на доброто състояние на природата и осигуряване на здравословен начин на живот и условия за развлечение на жителите и гостите.

На територията на община Твърдица не съществуват крупни замърсители. Като цяла качеството на околната среда е добро.
Информиране на обществеността
Обществеността на Община Твърдица ще се информира за избраната визия чрез обяви в сградата на общината; публикации в общинския вестник „Твърдишки глас” и местната кабелна телевизия.
ІV. ЦЕЛИ НА ОПОС


 1. Генерални стратегически цели на програмата
 • Жителите на общината да живеят в околна среда, която не допуска рискове за човешкото здраве;

 • Жителите и гостите на общината да имат възможност за пълноценен отдих и развлечения сред природата;

 • Жителите на общината да живеят в чист и озеленен град;

 • Да се достигне качество на околната среда, което да подпомогне развитието на екотуризма и на екологосъобразното селско стопанство в региона.

 • Да се съхраняват лечебните растения, гъбите, дивите плодове и другите подобни ресурси;

 • Да се запазят ловното богатство и ценните видове на територията на общината.

 • Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като ги съсредоточи за решаване на най–приоритетните проблеми;
 1. Специфични стратегически цели
 • Да не се допусне влошаване качеството на атмосферния въздух в жилищната среда вследствие увеличаване на транспортния трафик;

 • Да се запази доброто качество на подаваната в градската мрежа питейна вода;

 • Да се намалят загубите на ресурс – природни води от подземни хоризонти, като се реконструира водопроводната мрежа;

 • Да се предотврати риска от замърсяване на почви, повърхностни и подземни води вследствие нерешените проблеми с канализационната мрежа;

 • Да се ограничи и премахне на 100 % риска за околната среда, предизвикан от незаконните сметища на територията на общината;

 • Да се опазят, поддържат и добре експонират природните забележителности, горите, ловните видове и лечебните растения така, че да се увеличава броят на туристите.
 1. Приоритезиране на проблемите и формулиране на задачите за постигане на целите.

Приоритет: • Запазване на добрите качества на околната среда в общината

 • Предотвратяване на риска за околната среда и жизнената среда от замърсяване с отпадъчни води

 • Намаляване големите загуби на природен ресурс – питейна вода: – Да се продължи реконструирането на водопроводната мрежа

 • Популяризиране визията на общината: – Да се създаде екокът с образователна цел, съвместно с училищата

- Да се организират ежегодно обществени кампании, в съответствие с националните за:

- „Европейска седмица на мобилността”,

- Световен ден на околната среда – „Зелена седмица”

- Ден на земята и др.

Да се организира издаването на рекламна диплянка за красивата природа на Община Твърдица


Каталог: admin -> doc and
doc and -> Календар на културните събития и изяви на територията на Община Твърдица, област Сливен за 2009 година
doc and -> Младата интелигенция, потомци на родове от бившето село Запалня
doc and -> Календар на културните прояви на територията на Община Твърдица
doc and -> Календар на културните прояви на територията на Община Твърдица
doc and -> Календар на културните прояви на територията на Община Твърдица
doc and -> Общинска администрация твърдица
doc and -> Общинска администрация твърдица съобщение №5327 гр. Твърдица 21. 08. 2012 год


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница